Sort by

Fresh Organic Drink ( Food and Beverage )
• ណែនាំ និងបង្ហាញគ្រប់ផលិតផលទាំងអស់ទៅដល់អតិថិជន • សិក្សារអំពីសកម្មភាព និងតម្លៃលក់របស់ដៃគូរប្រគួតប្រជែងនៅលើទីផ្សាររាយការណ៏ទៅប្រធាន • ផ្តល់នូវយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីៗដើម្បីបង្កើនការលក់ដល់ក្រុមហ៊ុន • ស្វែងរកអតិថិជនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន • ត្រូវមានទំនាក់ទំនងល្អ និងចេះសម្របសម្រួលការលក់ជាមួយអតិថិជនបានល្អប្រសើរ • រៀបចំរបាយការណ៏លក់ប្រចាំថ្ងៃ និងប្រចាំខែដល់ប្រធានផ្នែកលក់ អត្ថប្រយោជន៏ទទួលបាន៖ • ប្រាក់ខែចាប់ពី 200 ដុល្លារ ឡើងទៅ • មានលុយថ្លៃបាយ១ពេល • និងអត្ថប្រយោជន៏ផ្សេងៗទៀត
 • Full Time |
 • Siem Reap |
 • Fresh/Entry Level |
 • Sales-Retail
Posted on : 18 Aug 2019

Bean Buddy Cambodia ( Consumer Products )
Bean bags and frameless furniture made in Cambodia. Position: sales manager. Salary: 150 $ + 5 % sales commission. Total 200-300 $ depending on your sales performance. Full-time job 2 pm - 9 pm, 5 days a week & 1 day 9 am-9 pm. 1 day off every week. Responsibilities: sales in Bean Buddy store in Lucky Mall, outside customer visits and delivery escort tasks with our transport. Mobile phone calls compensation, monthly salary bonuses according to work achievements. We have young friendly international team and provide good opportunity to improve your skills and grow with us. Candidates without sales experience are welcome to apply. Training will be provided. Please send your CV: beanbuddycambodia@gmail.com // walk-in interview in our store on Lucky Mall ground floor // +85598233238 Khmer, +855712911577 English.  
 • Full Time |
 • Siem Reap |
 • Manager |
 • Sales-Showroom
Posted on : 17 Aug 2019

TSNR Group ( Consumer Products )
- Achieve sales distribution targets and objectives set within assigned account portfolio. - Identify new account opportunities to increase sales. - Expand the coverage and ensure the customer carry our products for all SKUs. - Keep the customer well informed to all our launching promotion and ensure the effectiveness within the in-charge channel. - Conduct on-going evaluations and recommend strategies to increase sales performance. - Build up good and long-term relationship with customers, Negotiate and handle problems solving. - Customer database management, able to manage customer’s information and get it ready for use. - Take lead sales team as rolling model in the field by attached with salesman to approach outlets.
 • Full Time |
 • Siem Reap |
 • Senior Executive |
 • Sales-Retail
Posted on : 17 Aug 2019

Threeland Travel ( Hospitality/Tourism )
• Location: Siem Reap • Schedule: Full-time • Salary: $300-$500 • Number of candidate: 02 JOB DESCRIPTION • Dealing with all operational matters duties in Cambodia. • Customer services. • Following client during tour and handle troubles if any. • Negotiating with suppliers. • Reserving/Inspecting services & suppliers: hotel, transportation, restaurant.. • Working in Siem Reap, 5.5 days per week. Monday to Friday: from 08.30am to 12h30pm - 01 hour for lunch break - and from 13h30pm to 17.30pm.| Saturday: from 08.30am - 12.30pm.
 • Full Time |
 • Siem Reap |
 • Junior Executive |
 • Hotel-Tourism
Posted on : 17 Aug 2019

SambathSoda international ( Manufacturing-Production )
1. Handle petty cash. 2. Monitor bill to customers and invoices from supplier. 3. Records daily transactions. 4. Prepare monthly payroll. 5. Check stock records and make sure it accurate. 6. Proper filling all account documents. 7. Prepare monthly, yearly income and expenses report. 8. Perform other duties needed.
 • Full Time |
 • Siem Reap |
 • Fresh/Entry Level |
 • Accounting
Posted on : 17 Aug 2019

RMA Cambodia ( General Business )
- Be able to sales
 • Full Time |
 • Siem Reap |
 • Fresh/Entry Level |
 • Sales-Corporate
Posted on : 17 Aug 2019

VLK ( Hospitality/Tourism )
• Process new booking, amendment, cancellation to hotels, restaurants, guides, drivers…etc • Prepare all tour/expense vouchers to suppliers and final confirmation to guide • Check all invoices from suppliers and confirm to accountant department • Brief program to guide and driver • Collect and read questionnaire that guide drop and report to management if any negative comments • Follow up and reconfirm all services to make sure everything go smoothly as per program • Inspect new hotels, restaurants and other new attraction site and share it to team
 • Full Time |
 • Siem Reap |
 • Fresh/Entry Level |
 • Hotel-Tourism
Posted on : 17 Aug 2019

Hydrologic Social Enterprise ( Social Enterprise )
JOB OPPORTUNITIES iDE, an international non-profit development organization and Hydrologic Social Enterprise have a mission to ensure all families in rural Cambodia have access to safe, clean drinking water. Hydrologic are now looking for motivated and dedicated candidates for the positions of Provincial Managers nationwide. Provincial Managers play a key role in leading, coaching and supporting Clean Water Experts to work with local communities – particularly women - to provide education and clean water solutions for their families. Position: Provincial Sales Manager Location: Kampong Thom, Kampong Cham, Kampong Chhnang, Siem Reap and Kampot Schedule: Full-time Responsibilities: 1. Recruit, train and supervise a team of Clean Water Experts to set up and hold daily group meetings in villages to promote household water treatment solutions to rural households. 2. Hold weekly team meetings to plan weekly goals, objectives and agendas. 3. Daily analysis of activity reports and provide coaching to team members and set strategy for team to achieve performance objectives 4. Responsible for all stock and inventory management in the field office 5. Maintain and report accurate records of all administrative, financial and activity reports
 • Full Time |
 • Siem Reap |
 • Manager |
 • Sales and Marketing
Posted on : 16 Aug 2019

CHAMROEUN MICROFINANCE plc ( Banking-Finance-Investment )
- ផ្សព្វផ្សាយឱ្យបានទូលំទូលាយនូវផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់គ្រឹះស្ថានចម្រើន ដើម្បីទាក់ទាញដៃគូសក្តានុពលទៅតាមតំបន់គោលដៅ - វាយតម្លៃដៃគូ និងទ្រព្យធានាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព - សម្របសម្រួលដំណើរការនៃការបញ្ចេញឥណទាន - ត្រួតពិនិត្យ និងរក្សាគុណភាពឥណទានក្រោយពេលផ្តល់កម្ចីដល់ដៃគូសម្របសម្រួលការងារដទៃទៀតតាមការចាត់ចែងរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ ក្នុងក្របខណ្ឌគ្រឹះស្ថានចម្រើន - ធ្វើការផ្សេងៗទៀតតាមការចាត់តាំងរបស់អ្នកគ្រប់គ្រង។
 • Full Time |
 • Siem Reap |
 • Fresh/Entry Level |
 • Operation
Posted on : 16 Aug 2019

VIBE CAFE ( Restaurant/Bar/Cafe )
- Recruiting training and supervising staffs - Handling customer inquiries and complaints - Taking reservation - Greeting customers - Problem solving - Preparing and presenting staffing/Sales reports - Handling administration and paperwork - Making improvements to the running of the business and developing the restaurant - Ordering items and dealing with suppliers - Other task assign by top manager
 • Full Time |
 • Siem Reap |
 • Manager |
 • Operation
Posted on : 16 Aug 2019

Urgent

ISA (Cambodia) Textile ( Manufacturing-Production )
- HR or Administration management involving - Key of motivation staff, planning, database controller, TOR, PO, selection, hiring, Qaulity controller and connective with taxtile or from handcraft small business - Oversee daily operations of the business unit or organization - Ensure the creation and implementation of a strategy designed to grow the business - Coordinate the development of key performance goals for functions and direct reports - Provide direct management of key functional managers - Ensure the development of tactical programs - Ensure overall delivery and quality of the unit's offerings to customers - Engage in key or targeted customer activities - Oversee key hiring and talent development programs - Engage with corporate officers, compensation of workers/staff, OT, Wage of percentage(%), Annual leave, party, compliance etc..,
 • Full Time |
 • Siem Reap |
 • Junior Executive |
 • Operation
Posted on : 16 Aug 2019

Urgent

Easybook (Cambodia) Co., Ltd. ( Information Technology )
1.Design sales plan and grow sales, generate sales to achieve the set goal 2.Ensure achieve procuremen sales target and profitability  3.Conduct ground and marketing analysis. 4.Provide real-time technical support, on-site support to clients/suppliers 5.Support pre-sales and post-sales activities, propose new creative solutions to ensure customer satisfaction. 6.Strategize a plan for finding new client and increase sales 7.Willing to travel to different province for assigned task 8.Meet monthly targets set by reporting manager 9.Other ad hoc duties from the reporting manager as and when it is necessary
 • Full Time |
 • Siem Reap |
 • Junior Executive |
 • Sales and Marketing
Posted on : 16 Aug 2019

Level Up Consultants Management and HR ( Consulting Business )
Human Resources Manager Job Duties: • Maintains the work structure by updating job requirements and job descriptions for all positions. • Maintains organization staff by establishing a recruiting, testing, and interviewing program; counseling managers on candidate selection; conducting and analyzing exit interviews; recommending changes. • Advises the management team about HR topics and possible issues. • Prepares employees for assignments by establishing and conducting orientation and training programs. • Maintains a pay plan by conducting periodic pay surveys; scheduling and conducting job evaluations; preparing pay budgets; monitoring and scheduling individual pay actions; recommending, planning, and implementing pay structure revisions. • Ensures planning, monitoring, and appraisal of employee work results by training managers to coach and discipline employees; scheduling management conferences with employees; hearing and resolving employee grievances; counseling employees and supervisors. • Maintains employee benefits programs and informs employees of benefits by studying and assessing benefit needs and trends; recommending benefit programs to management; directing the processing of benefit claims; obtaining and evaluating benefit contract bids; awarding benefit contracts; designing and conducting educational programs on benefit programs. • Ensures legal compliance by monitoring and implementing applicable human resource Cambodian requirements; conducting investigations; maintaining records; representing the organization at hearings. • Ensures company alignment by monitoring the implementation and adaptation of the guidelines and procedures from the headquarters in Europe, following the core values of the group. • Maintains management guidelines by preparing, updating, and recommending human resource policies and procedures adapted to local environment. • Maintains historical human resource records by designing a filing and retrieval system; keeping past and current records. • Maintains professional and technical knowledge by attending educational workshops; reviewing professional publications; establishing personal networks; participating in professional societies. • Completes human resource operational requirements by scheduling and assigning employees; following up on work results. • Maintains human resource staff by recruiting, selecting, orienting, and training employees. • Maintains human resource staff job results by counseling and disciplining employees; planning, monitoring, and appraising job results. • Contributes to team effort by accomplishing related results as needed.
 • Full Time |
 • Siem Reap |
 • Manager |
 • Human Resource
Posted on : 16 Aug 2019

VIBE CAFE ( Restaurant/Bar/Cafe )
- មានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ។ - មានភាពស្មោះត្រង់ មានភាពអំណត់ រួសរាយរាក់ទាក់ និងរហ័សរហូន។ - ភាសាអង់គ្លេស អាចប្រើការបាន។ - រហ័សរហួន ញញឹមរួសរាយរាក់ទាក់ សកម្ម និងមានភាពអំណត់ក្នុងការងារ។ - អាចធ្វើការនៅចុងសប្តាហ៍ និងថ្ងៃបុណ្យ។
 • Full Time |
 • Siem Reap |
 • Other |
 • Food-Beverage-Restaurant
Posted on : 15 Aug 2019

Srolanh Smart Store ( Wholesale/Retail )
- Welcome customers warmly. -Promotion products instore to customer -Learning technology product. -check and testing products before left it to customer -Explain clearly about how to use products and warranty. -Prepare products in store in mainly and clean -And others task that brand manager assign
 • Full Time,Part Time |
 • Siem Reap |
 • Fresh/Entry Level |
 • Sales-Retail
Posted on : 14 Aug 2019

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!