Sort by

Maxima microfinance ( Banking-Finance-Investment )
 រៀបចំផែនការប្រចាំខែ ប្រចាំត្រីមាស និងប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់សាខា  បញ្ចេញឥណទានទៅតាមផែនការ និងបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីសម្រេចផែនការឥណទាន  គ្រប់គ្រង និងតាមដានការផ្តល់ប្រាក់កម្ចី និងការសងត្រលប់របស់អតិថិជន  ត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង រួមមានត្រួតពិនិត្យម៉ត់ចត់លើ ឯកសារឥណទាន អតិថិជន និងបុគ្គលិក ស្រមតាម គោលការណ៍ និងនីតិវិធីរបស់ម៉ាក់ស៊ីម៉ា  ពិនិត្យការងារគណនេយ្យ និងកិច្ចការរដ្ឋបាលនៅក្នុងសាខា  បណ្តុះបណ្តាល និងបង្ហាត់បុគ្គលិកក្រោមបង្គាប់ ពីការងារជាក់ស្តែង  លើកទឹកចិត្ត ថែរក្សាបុគ្គលិក និងចូលរួមក្នុងការប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិក  ចាត់ចែង និងចូលរួមក្នុងការវាយតម្លៃបុគ្គលិកក្រោមឪវាទ  ចាត់ចែង និងដោះស្រាយវិវាទ ឬបញ្ហាផ្សេងៗ របស់បុគ្គលិក អតិថិជន ឬអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធ  បង្កើតទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន អាជ្ញាធរ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត  ដឹកនាំការប្រជុំក្នុងសាខា និងចូលរួមការប្រជុំជាមួយអង្គភាពផ្សេងៗទៀត  រៀបចំរបាយការណ៍ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ និងទាន់ពេលវេលា ជូនប្រធាននាយកដ្ឋាន អគ្គនាយក ឬអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធ  សហការការងារជាមួយនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធឲ្យមានប្រសិទ្ធិភាព  ធ្វើការងារផ្សេងៗទៀត ទៅតាមការចាត់តាំងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ
 • Full Time |
 • Kampot |
 • Manager |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 21 May 2019

The American Oil ( Oil and Gas )
• Follow direction from supervisor • Conduct assigned work • Follow company code of practice and company regulation • Do the additional assignments • Work in the way which minimize the impacts to environment • Prepare process chart, process control sheet, material application sheet • Production process improvement • Productivity improvement
 • Full Time |
 • Kampot |
 • Senior Executive |
 • Engineering
Posted on : 20 May 2019

RMA Cambodia ( General Business )
- Be able to sales
 • Full Time |
 • Kampot |
 • Fresh/Entry Level |
 • Sales-Corporate
Posted on : 18 May 2019

The American Oil ( Oil and Gas )
- Develop and Implement Finance policies - Oversee daily finance transactions & operation to ensure that all transactions are well recorded and processes properly, accurately and timely and complied with relevant standard and regulation: - Cash flow Management: Minimize cash expense, cash forecasts planning - Bank Management: make sure that can get more benefit from cash and bank deposit - Provide timely and accurately analysis of financial trends and forecasts and make recommendation based on analyst to Top management - Staff management (Recruiting, coaching, evaluating, monitoring and motivating)
 • Full Time |
 • Kampot |
 • Manager |
 • Finance
Posted on : 18 May 2019

The American Oil ( Oil and Gas )
- To assist in the implementation of the Asset Enhancement Initiatives, renovation works carried out by tenants and operational support for the promotional activities of the mall - To manage and execute the procurement of all maintenance contracts in the mall - To lead the technicians as well as the various vendors to maintain professional standards and achieve excellent results on day-to-day operations - To support the Operations Manager to ensure effective operation and maintenance of the mall - To coordinate operation programs and execute maintenance works to ensure the mall operates as a safe environment as well as performing at optimum level - To prepare annual budget, manage and administer contracts and supervise expense for the operational needs of the mall
 • Full Time |
 • Kampot |
 • Junior Executive |
 • Operation
Posted on : 16 May 2019

The American Oil ( Oil and Gas )
- To respect the maintenance schedule. - To perform the maintenance, repairing, and installation works. - To submit daily report and maintenance report to Supervisor - Responsible another concerning job - Others task by Manager
 • Full Time |
 • Kampot |
 • Senior Executive |
 • Technician-Industrial
Posted on : 16 May 2019

LEES FOOD SERVICE LTD ( Food and Beverage )
Sale Responsibilities 1. Manage daily retail operations and branch office related matters such as sales and service management, staff supervision and motivation, hiring and retention of staffs, and monitor completion of daily task list. 2. Monitoring performance against agreed Key Performance Indicators (KPIs). 3. Counseling, guiding and motivating teams and improving team members’ competencies in relation to their roles and responsibilities. 4. Plan and coordinate sales efforts aimed at sale growing and target achievement. 5. Oversee processes through which the sales team works with internal and external to develop strategic sales pitches for Lee’s products and services. 6. Identify emerging markets while being fully aware of competition status. 7. Oversee day‐to‐day activities including lead tracking sale process improvement. 8. Own recruiting, objectives setting, coaching and performance monitoring of sales team. 9. Align various sales activities to compliment company goals and create an achievable and Sustainable workload. 10. Maintains accurate daily and weekly punch details for service staff and processes daily sales reports and other reports as requested. 11. Perform any other duties assigned by the superior. Office Responsibilities 1. Coordinates and monitors office operations to ensure company requirements are sufficiently met on daily basic. 2. Provide qualified staff support and contribute to the need of the company. 3. Monitors office procedures, resolves problems and implement changes as needed. 4. Perform all aspects of human resource such as procedures, personnel issues and maintain related to confidential files. 5. To maintain good housekeeping and safe workplace condition at the allocated working area. 6. Monitor and work with third party warehouse and logistics provider to ensure smooth daily operations and proper SOP are adhered.
 • Full Time |
 • Kampot |
 • Senior Executive |
 • Sales and Marketing
Posted on : 16 May 2019

Maxima microfinance ( Banking-Finance-Investment )
 ផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផល និងសេវាកម្មឥណទានទៅកាន់អតិថិជន  បំពេញឯកសារឥណទាន និងឯកសាររដ្ឋបាលដទៃទៀត  វាយតម្លៃការស្នើសុំឥណទាន វាយបញ្ចូលទិន្នន័យឥណទានទៅក្នុងប្រព័ន្ធឥណទាន  ផ្តល់អនុសាសន៍ជូនគណៈកម្មាការឥណទានដើម្បីអនុម័ត  រៀបចំកិច្ចសន្យាឥណទាន និងឯកសាររដ្ឋបាលផ្សេងៗទៀត ដើម្បីបើកប្រាក់ជូនអតិថិជន  អនុវត្ត និងបញ្ចេញឥណទានទៅតាមផែនការឥណទាន  សម្របសម្រួលក្នុងការប្រមូលនូវឥណទានសងត្រលប់ និងដោះស្រាយបញ្ហាឥណទាន  ទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន និងអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់
 • Full Time |
 • Kampot |
 • Fresh/Entry Level |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 07 May 2019

La Plantation Management Co., Ltd ( Argriculture )
La Plantation Management Co ltd., is a Local Company established in 2013 focused on Agriculture (Pepper, Long pepper, Turmeric, Chili) based in Kompot Province is seeking urgent Chief Security Officer who’s will work based in Kampot Province. The salary of this position will be between 400$ up included tax. Farm Location: Kampot Province Schedule: Full Time Main Duties • To control and manage the people in and out from the company. • To check all the the product in and out from the company. • To check on vehicle in and out. • To control the company properties. • Daily report to team supervisor or general director. • Honesty, team work, working hard, responsibilities, team building.
 • Full Time |
 • Kampot |
 • Other |
 • Driver/Security
Posted on : 07 May 2019

Maxima microfinance ( Banking-Finance-Investment )
តួនាទីការងារ - ផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផល និងសេវាកម្មឥណទាន - បំពេញឯកសារឥណទាន និងឯកសាររដ្ឋបាលដទៃទៀត - វាយតម្លៃការស្នើសុំឥណទាន វាយបញ្ចូលទិន្នន័យ ឥណទានទៅក្នុងប្រព័ន្ធឥណទាន - ផ្តល់អនុសាសន៍ជូនគណៈកម្មាការឥណទានដើម្បីអនុម័ត - រៀបចំកិច្ចសន្យាឥណទាន និងឯកសាររដ្ឋបាលផ្សេងៗទៀតដើម្បីបើកប្រាក់ជូនអតិថិជន - អនុវត្ត និងបញ្ចេញឥណទានទៅតាមផែនការឥណទាន - សម្របសម្រួលក្នុងការប្រមូលនូវឥណទានសងត្រលប់និងដោះស្រាយបញ្ហាឥណទាន - ទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន និងអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់
 • Full Time |
 • Kampot |
 • Fresh/Entry Level |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 06 May 2019

Maxima microfinance ( Banking-Finance-Investment )
 ផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផល និងសេវាកម្មឥណទានទៅកាន់អតិថិជន  បំពេញឯកសារឥណទាន និងឯកសាររដ្ឋបាលដទៃទៀត  វាយតម្លៃការស្នើសុំឥណទាន វាយបញ្ចូលទិន្នន័យឥណទានទៅក្នុងប្រព័ន្ធឥណទាន  ផ្តល់អនុសាសន៍ជូនគណៈកម្មាការឥណទានដើម្បីអនុម័ត  រៀបចំកិច្ចសន្យាឥណទាន និងឯកសាររដ្ឋបាលផ្សេងៗទៀត ដើម្បីបើកប្រាក់ជូនអតិថិជន  អនុវត្ត និងបញ្ចេញឥណទានទៅតាមផែនការឥណទាន  សម្របសម្រួលក្នុងការប្រមូលនូវឥណទានសងត្រលប់ និងដោះស្រាយបញ្ហាឥណទាន  ទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន និងអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់
 • Full Time |
 • Kampot |
 • Fresh/Entry Level |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 05 May 2019

Fast ( Sanitation Marketing )
១. សម្របសម្រួលកម្មវិធីប្រជុំតាមភូមិ និង ឃុំ ស្ថិតក្នុងគោលដៅគំរោង ២. សហការជាមួយដៃគួរក្នុងតំបន់ និង អជ្ញាធរភូមិ ឃុំ ដើម្បីជំរុញការអប់រំស្តីអំពីអនាម័យគ្រួសារ ៣. សហការជាមួយដៃគូរផ្តល់កម្ចីអនាម័យក្នុងការទម្លាក់ទុន និង ដំណើរការផ្សេងៗ ។
 • Full Time |
 • Kampot |
 • Junior Executive |
 • Sales and Marketing
Posted on : 28 Apr 2019

La Plantation Management Co., Ltd ( Argriculture )
La Plantation Management Co ltd., is a Local Company established in 2013 focused on Agriculture (Pepper, Long pepper, Turmeric, Chili) based in Kompot Province is seeking urgent Receptionist who’s will work based in Kampot at Production assistant. The salary of this position will be between 300$ up included tax. Farm Location: Kampot Province Schedule: Full Time Requirement: • Experience 1 years to stock are preferred. • Candidate who can speak some English is a plus. • Graded grade 12. • Willing to work and know more. Main Duties • To help factory manager on paper work • To help factory manager on pepper production • To work on hygiene product • Honest, working hard, team work, close deal with manager, and worker team • Daily report for farm manager and general director. • Honest, working hard, team work, close deal with manager, and worker team • Daily report to stock controller, factory manager or general director. Benefit Free Meal and Accommodation INSTRUCTIONS Interested candidates should submit only a cover letter and CV. Only short-listed candidates will be contacted for an interview soon. Laplantation Management Co ltd., Bosjheng Village, Consat Commune, Kingdom of Cambodia Email: hr@laplantation-kampot.com Tel: (855) 017 324 405 / 077 932 553
 • Full Time |
 • Kampot |
 • Other |
 • Production
Posted on : 28 Apr 2019

Maxima microfinance ( Banking-Finance-Investment )
 ផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផល និងសេវាកម្មឥណទានទៅកាន់អតិថិជន  បំពេញឯកសារឥណទាន និងឯកសាររដ្ឋបាលដទៃទៀត  វាយតម្លៃការស្នើសុំឥណទាន វាយបញ្ចូលទិន្នន័យឥណទានទៅក្នុងប្រព័ន្ធឥណទាន  រៀបចំកិច្ចសន្យាឥណទាន និងឯកសាររដ្ឋបាលផ្សេងៗទៀត ដើម្បីបើកប្រាក់ជូនអតិថិជន  សម្របសម្រួលក្នុងការប្រមូលនូវឥណទានសងត្រលប់ និងដោះស្រាយបញ្ហាឥណទាន  ទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន និងអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់  បញ្ចេញឥណទាន ទទួលការបង់ប្រាក់ និងផ្សព្វផ្សាយផលិតផលឥណទាន ក្នុងការិយាល័យ  កត់ត្រាអន្តរការសាច់ប្រាក់ និងរាល់ចំណាយ ចំណូល ក្នុងការិយាល័យ  ផ្ទេរសាច់ប្រាក់ទៅកាន់ឬមកពីសាខាបន្ទាប់ពីមានការយល់ព្រមពីប្រធានការិយា ល័យតំណាងឬនាយកសាខា  គ្រប់គ្រងនិងស្នើសុំសម្ភារផ្គត់ផ្គង់ការិយាល័យ និងជួយធ្វើកិច្ចការរដ្ឋបាលតាមការចាត់តាំង
 • Full Time |
 • Kampot |
 • Fresh/Entry Level |
 • Financial Analyst
Posted on : 28 Apr 2019

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!