Sort by

Southern Media ( Advertising/Media/Broadcast )
- រៀបចំផែនការទំលាក់ទុន និងប្រមូលទុន - ជ្រើសរើសភូមិ ឃុំធ្វើការទំនាក់ទំនងជាមួយ អាជ្ញាធរដែនដីដើម្បីសហការ និងផ្សព្វផ្សាយ អំពីផលិតផល និងសេវាកម្ម - ពិនិត្យ វាយតំលៃសំណើ និងផ្តល់ឥណទានដល់អតិថិជន តាមផែនការដោយស្របតាមគោលការណ៍ នីតិវិធី - ផ្តល់អានុសាសន៍ដល់អតិថិជនឲ្យបានត្រឹមត្រូវ និងប្រមូលទុនត្រឡប់ឲ្យបានទាន់ពេលវេលា - ធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយអតិថិជន ដែលសងប្រាក់យឺតយ៉ាវ
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • Sales-Retail
Posted on : 24 Mar 2019

Southern Media ( Advertising/Media/Broadcast )
- Answering phone calls - Managing and resolving customer complaints through phone calls - Providing customers with product, service and promotional information - Entering and updating customer information into system - Control daily cash income & expense (by policy) - Checking supporting documents - Handing cash collection, and bank conciliation - Handing cash standing report
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • Accounting
Posted on : 23 Mar 2019

CamYP Co., Ltd. ( Advertising/Media/Broadcast )
1) ​Find and sign new clients 2) Online and Print marketing proposals to clients 3) Cold calling and telemarketing 4) Weekly sales reporting to manager
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • Sales and Marketing
Posted on : 22 Mar 2019

CICERÓN COMPANY LIMITED ( Advertising/Media/Broadcast )
Join us and be our Graphic Designer! We are looking for an independent and motivated Graphic Designer who dares to dream and achieve it with Cicerón Digital Signage & Advertising Solutions. Submit your CV to: bod.assistant@ciceroncambodia.com Main Duties: • Fresh graduate is okay with a portfolio. • Experienced in video editing and trimming. • Knowledge in web design/layout (not a must but will be a plus). • Good communication skill in English to understand the art direction. • Influence in InDesign, Illustrator, Photoshop, PowerPoint, Word, PDF in order to have well designed office document or PowerPoint proposal. • Knowledgeable in understanding and “read” the design file or movie/short clip file. • Maintain the good image of the company by following the branding strategy to design the proposal/presentation/backdrop (occasionally)/update image on the website. • Receive and control quality of advertising file, including graphic and short clip. Make sure the file from client is under guideline and the quality is good enough to broadcast. • Being able to enhance the advertising files in minor problem if needed. • Last requirement: BE CREATIVE and CONTRIBUTE THE ART TO PHNOM PENH! ********************* Apply method: Interested applicants are requested to submit CV and a cover letter outlining their suitability for the position to the contact below for further discussion. Mr. Kha Phone: 023 61 36 888 – 0719 667 667 Email: bod.assistant@ciceroncambodia.com ciceron.cambodia@gmail.com Website : www.ciceroncambodia.com
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • Marketing-Digital
Posted on : 22 Mar 2019

CamYP Co., Ltd. ( Advertising/Media/Broadcast )
• Fulfilling customers’ requirements within timeline given. • Building strong business relationship with customers • Train and consult customers’ on products with upsell opportunity • Assist and follow up urgent cases & resolve all customers’ issues within timeline. • Keep track of the files status & whereabouts. • Update reports accurately and on timely basis for management reporting
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • Business Development
Posted on : 21 Mar 2019

KHB Media ( Advertising/Media/Broadcast )
KHB Media is an advertising and media agency that specializes on construction and property markets. As part of our growing and expanding plan, we are seeking a qualified candidate to fulfill the fulltime reporter position that fits to below requirements and duties: Duties • Suggest news angles and topics related to construction and property industries to editorial team • Research and write articles in Khmer as assigned by editor • Interview people, professionals and government officials to write the articles • Collect information and data from firms, private and public institutions as assigned • Review articles to ensure the truth, and accuracy • Keep updated on happenings in local and world news related to construction and property sectors • Build relationships with professionals, experts and officials related to construction and property industries Requirements • Fresh graduate or senior student at Department of Media and Communication (DMC), Royal University of Phnom Penh or other journalism-related fields. • Proven experiences in similar position • Great Khmer proficiencies, especially writing skills. English proficiencies are optional. • Excellent communication skills • Proven ability to work under pressure and meet the deadlines • Flexible, hard-working, willing to travel around Phnom Penh and to provinces • Honest, reliable, committed, confident and outgoing • Computer literacy and is able to use all standard programs related to media and journalism How to Apply: Interested candidate shall submit CV, covering letter with expected salary to: • Company Name : KHB Media • Mobile : 060 815 515/ 010 94 7640 • Email : vutha@khbmedia.asia/Vuthatim01@gmail.com • Website : www.khbmedia.asia CLOSING DATE: 15 November 2018
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Non-Executive |
 • Journalism
Posted on : 21 Mar 2019

CamYP Co., Ltd. ( Advertising/Media/Broadcast )
• Assist All User problem • Check and monitor Internet connection • Solve all problems Related to IT • Maintenance all Computers • Monitor Internet Connection and speed using • Set up computer • All Software must up to date • Install software and hardware • Install and configure computer peripheral devices (printer and scanner) • Has knowledge regarding to basic coding (edit) • To develop, customize and modify feature on existing web application. • Eager to learn new technologies.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • IT-Network-Sys-DB Admin
Posted on : 20 Mar 2019

Southern Media ( Advertising/Media/Broadcast )
- Have Bachelor of Sales/Marketing or any field - 1-3 years experiences in sales logistics. - Good knowledge in freight forwarding (Air Import/Export, Ocean Import/Export), customs regulation and tax calculation. - Own transport and willingness to travel. - Service minded, self-motivated, able to work independently with good team player spirit - Good relationship with supporting suppliers ( shipping line, airline, and trucking companies) - Strong communication skills and initiative, Good command of speaking and writing English. Chinese is an advantage. - Computer literacy (MS. Word/Excel, Internet & E-mail, PowerPoint) - Must be honest, committed, responsible, strong customer services mind set, ability to problem-solving, willing to work hard, self-motivate and confident, be able to work as team work - Work under pressure
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Senior Executive |
 • Sales and Marketing
Posted on : 20 Mar 2019

Southern Media ( Advertising/Media/Broadcast )
- Provide consultant service to address potential clients' interest establishing suitability of the potential clients' visa. Consultation will mainly be by email, telephone, and face to face meeting - Present and sell immigration services to current and potential clients - Follow up on new leads and referrals resulting from field activity - Identify sales prospects and contact prospects. - Establish and maintain current clients and potential clients' relationships - Identify and resolve client concerns - Provide regular follow up on enquirers received - Any other relevant duty as assigned by Manager to assist with smooth operations of the organization - Travel opportunities to conduct, partake, and attend in seminars
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Sales-Retail
Posted on : 19 Mar 2019

Southern Media ( Advertising/Media/Broadcast )
- Provide consultant service to address potential clients' interest establishing suitability of the potential clients' visa. Consultation will mainly be by email, telephone, and face to face meeting - Present and sell immigration services to current and potential clients - Follow up on new leads and referrals resulting from field activity - Identify sales prospects and contact prospects. - Establish and maintain current clients and potential clients' relationships - Identify and resolve client concerns - Provide regular follow up on enquirers received - Any other relevant duty as assigned by Manager to assist with smooth operations of the organization - Travel opportunities to conduct, partake, and attend in seminars
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Sales-Retail
Posted on : 19 Mar 2019

Southern Media ( Advertising/Media/Broadcast )
- Control on staff performance - Make sale strategy - Need to have experience in related filed - Good at interpersonal skill - Good at target setting - Good at English - Time: 8:00am-5:00pm - Holiday: National Holiday - Salary: 350$-550$
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Manager |
 • Sales and Marketing
Posted on : 18 Mar 2019

KHB Media ( Advertising/Media/Broadcast )
Duties: • Understand all the company’s services • Call and meet customers on daily basis • Ensure the sales target meet the company’s plan • Join events and business-related networking events as assigned by the management • Explore new clients on regular basis
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • Sales and Marketing
Posted on : 18 Mar 2019

Southern Media ( Advertising/Media/Broadcast )
- Convince the customer to know the quality of product. - Know location that is suitable for sale. - Do report - Follow up the tasks that company assigned
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • Sales-Retail
Posted on : 18 Mar 2019

Media System Co.,Ltd. ( Advertising/Media/Broadcast )
- Friendly welcome customers – Manage document in-out – Supporting Administration department – Other tasks assign by Admin Manager
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • Administrative
Posted on : 17 Mar 2019

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!