Sort by

BDLINK Cambodia Co., Ltd ( Consulting Business )
- ធ្វើការលក់ និងណែនាំអតិថិជន អំពីផលិតផលទូរស័ព្ទដៃនៅតាមហាងលក់ទូរស័ព្ទដៃធំៗ នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ - ដាក់តាំងបង្ហាញផលិតផល (ទូរស័ព្ទ) របស់ក្រុមហ៊ុននៅកន្លែងដែលទាក់ភ្នែកអតិថិជន - ទាក់ទងជិតស្និទ្ធជាមួយក្រុមហ៊ុននិងអតិថិជនដើម្បីបង្កើនការលក់ - យល់ច្បាស់អំពីគោលដៅនៃការលក់ និងតាមដានការលក់ប្រចាំសប្តាហ៍ទៅនឹងចំនួនគោលដៅដែលបានកំណត់ - មានសមត្ថភាពក្នុងការនិយាយណែនាំ​ និងចេះបង្ហាញពីភាពខុសគ្នារវាងផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនជាមួយនឹងផលិតផលក្រុមហ៊ុនដទៃផ្សេងទៀត - រាយការណ៍ទៅប្រធានផ្នែកលក់នូវព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ការលក់​ ដូចជាសកម្មភាពផ្សេងៗ និងការផ្លាស់ប្ដូរនូវគោលការណ៍នានារបស់ក្រុមហ៊ុនដែលជាដៃគូប្រកួតប្រជែង - តាមដាន និងកត់ត្រា ព័ត៌មានរបស់ផលិតផលគូប្រជែង ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងហាង រឺទូតាំងជាមួយគ្នា ដោយយោងទៅតាមការណែនាំនិងគំរូស្ដង់ដារបស់ក្រុមហ៊ុន និងត្រៀមរួចជាស្រេចដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញទៅថ្នាក់លើគ្រប់ពេលវេលា - ផ្ដល់យោបល់ដល់ថ្នាក់គ្រប់គ្រងលើការអភិវឌ្ឈន៍ដែលមានសក្តានុពលនៅលើទីផ្សារ - ទាក់ទងផ្ទាល់ជាមួយអតិថិជនដើម្បីបង្ហាញអំពីអត្ថប្រយោជន៍ និងគុណសម្បត្តិសំខាន់ៗរបស់ផលិតផល
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • Sales and Marketing
Posted on : 16 Sep 2019

BDLINK Cambodia Co., Ltd ( Consulting Business )
- បង្កើនទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយតំណាងចែកចាយ និងម្ចាស់ហាងទៅតាមតំបន់ដែលបានកំណត់ - អភិវឌ្ឍន៍បន្ថែមនូវតំណាងចែកចាយដែលមានសត្តានុពល ដើម្បីបង្កើនទំហំនៃការលក់ឲ្យកាន់តែប្រសើរបំផុត - ទទួលខុសត្រូវលើផលិតផលសម្រាប់លក់ ដោយយោងតាមការណែនាំរបស់ក្រុមហ៊ុន - តាមដាន និងកត់ត្រា ព័ត៌មានរបស់ផលិតផលគូប្រជែង ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងហាង រឺទូតាំងជាមួយគ្នា ដោយយោងទៅតាមការណែនាំនិងគំរូស្ដង់ដារបស់ក្រុមហ៊ុន និងត្រៀមរួចជាស្រាច់ដើម្បីធ្វើបទបង្ហាញទៅថ្នាក់លើគ្រប់ពេលវេលា - ដាក់បង្ហាញទីតាំងផ្សព្វផ្សាយ ទីតាំងលក់ និងរាល់សំភារៈផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗដោយស្របតាមការណែនាំរបស់ក្រុមហ៊ុនទៅតាមពេលវេលាសមស្រប - ត្រួតពិនិត្យទំនិញសម្រាប់លក់ និងទំនិញស្តុកទុកដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ក្នុងការលក់ ជាពិសេសថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ និងថ្ងៃឈប់សម្រាក - យល់ច្បាស់អំពីដំណើរការនៃការបំពេញស្តុក និងការបញ្ជាទិញ - ធ្វើការបង្ហាញភ្លាមៗ រាល់ពេលមានផលិតផលថ្មីៗ - យល់ច្បាស់អំពីគោលដៅនៃការលក់ និងតាមដានការលក់ប្រចាំសប្តាហ៍ ទៅនិងចំនួនគោលដៅដែលបានកំណត់ - រាយការណ៍ទៅប្រធានផ្នែកលក់នូវព័ត៌មានទាំងឡាយណាដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ការលក់ ដូចជាសកម្មភាពផ្សេងៗ និងការផ្លាស់ប្ដូរនូវគោលការណ៍នានារបស់ក្រុមហ៊ុនដែលជាដៃគូប្រគួតប្រជែង - ផ្តល់ការហ្វឹកហ្វឺនអំពីផលិតផល ដល់ម្ចាស់ហាង/អ្នកគ្រប់គ្រង និងបុគ្គលិកផ្នែកលក់នៅតាមហាង - ធានាឲ្យបាននូវបុគ្គលិកផ្នែកលក់ នៅតាមហាងមានចំនួនគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីធានារាល់តម្រូវការផ្សេងៗ
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • Sales and Marketing
Posted on : 16 Sep 2019

Camsvjob ( Consulting Business )
Responsibilities:  Day to day work with data entry  Support and communicate with customer (international)  E-mail response to customers  Responsible for text correction and verification  To work on time with good quality of productivities  Keep data confidential  Attend the training required by management
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • IT-Software
Posted on : 15 Sep 2019

Camsvjob ( Consulting Business )
•Working towards improving the application in order to enrich the experience of the user and create the WOW effect •Participating throughout the whole software development process where your inputs are the most valuable •Prototyping applications so that our clients can discover new functionalities •Working collaboratively with cross-functional team of developers and delivering on target •Understanding or experiencing working in an agile development lifecycle including developing, testing, deploying and monitoring
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • IT-Software
Posted on : 15 Sep 2019

Urgent

Camsvjob ( Consulting Business )
• Working towards improving the application in order to enrich the experience of the user and create the WOW effect • Participating throughout the whole software development process where your inputs are the most valuable • Prototyping applications so that our clients can discover new functionalities • Providing technical recommendations to improve the product • Using best practices for coding and ensure the product is of the highest quality • Working collaboratively with cross-functional team of developers and delivering on target • Understanding or experiencing working in an agile development lifecycle including developing, testing, deploying and monitoring
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • IT-Software
Posted on : 15 Sep 2019

Urgent

Level Up Consultants Management and HR ( Consulting Business )
1. Food Safety and Workplace Safety Program is maintained from stock house thru to delivery to customers. 2. Sales Strategy is clearly deployed and implemented to Sales and Distribution Representatives. 3. Distribution and Revenue Goals are achieved while managing trade promotion expenses. 4. High Customer Satisfaction is realized thru on-time delivery and appropriate complaint handling. 5. Cash Collection Procedures are followed. 6. Market Intelligence is gathered and presented to help management make business decisions. 7. Accurate Forecast of Product Sales enables satisfactory budget and production planning. 8. Feedback and Communication Systems facilitate group problem solving by being available and accessible to a wide range of AFC associates.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Manager |
 • Sales and Marketing
Posted on : 15 Sep 2019

Urgent

Camsvjob ( Consulting Business )
• Set up and develop sales & marketing plan (retail & wholesale) • Implement and control action plan • Prepare annual budgets and monitor expenditures related to S&M department • Conduct annual sales focus • Expand product Wholesale Networks • Competitor Analysis / Bench-marking • Research and develop market opportunities • Conduct regular and constant visit to the market to evaluate potential clients and identify new sales opportunities. • Achieve sales plan/objectives
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Manager |
 • Marketing
Posted on : 15 Sep 2019

Urgent

Camsvjob ( Consulting Business )
•Provide support to Production Manager in collecting and providing all the production data to determine overall and individual performances, estimating and following up the production capacity in lines with the plan , quality of all the related sections and theirs workers and reporting any variances and support Production Manager in developing plans to mitigate the issues. •Support Production Manager in driving Continuous Improvement projects. •To cooperate with other supervisors in the production department in managing, balancing, training the labor force to maintain the company's production schedule and quality. •Continuously strive to raise standards of housekeeping in the production area. Support implementation of 6S methodology. •Should be aware of problem solving tools and should practice Corrective Action Preventive Action approach in problem solving. •To track and determine the performance of the workers in the assigned sections and provide them continuous feedback with objective of efficiency improvement •Facilitate the polishing skills training and ensure the training run properly as per guideline. •To create scientific, plan, reporting charts and other necessary diagrams for keeping in record and reporting of productivity. •Support Production Manager to set the procedure and instruction for the sections as required so that the workers can follow. •To comply with all the company's regulation during the working time. •To comply with the health and safety procedure and regulation during the working time. To obey all the machine operation manual, company's facilities maintenance and protection regulation. •To find out in advance any equipment and production issues so as to have soon action plan to prevent any serious problem. •To cooperate with other supervisors in the ICPL & QC department to ensure all the shipment s is on schedule. •To develop necessary reports and reporting systems in order to record and save all the production data for productivity / quality/ cost analysis. Use the same data to provide feedbacks to workers about their productivity and to manage various production steps with the aim to ensuring and reporting exactly the section's productivity, production cost as well as quality. To work closely with other support functions in particular HR, Engineering, Purchase departments towards developing effective feedback loop with objective of improving effectiveness. •Support production manager to prepare the target chart for trainees and polishers following the company policy. Record properly the actual stone produced by trainees and polishers, produce the monthly report and submit to production manager and relevant persons as require by the company •Taking minute of meeting in production or as instruct by manager. •Keep record of stock and make purchase plans for the necessary tools, equipment and consumable. •Support Production Manager in tracking budget for the Production and reporting any abnormality and developing action plan for the same. •Execute other tasks/project as assign by manager
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • Assistant/Secretarial
Posted on : 15 Sep 2019

Urgent

Human Resources Intelligence Business Consulting ( Consulting Business )
- Assist in Recruitment and Selection Process - Receives Application recruitment - Plan Interview with the shortlisted applicant - Maintenance Employee records - Check and Verify Employee Attendance Records
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Human Resource
Posted on : 14 Sep 2019

Level Up Consultants Management and HR ( Consulting Business )
Security Operation Manager will be responsible for the overall operations and the processes of security within the company. He is required to ensure a high level of quality service for the works we carry out in the region. A Security Operations Manager’s primary job is to handle the security functions of an companies operation and ensure that his/her department fulfills the requirements of that organization. Likewise, he has to guarantee the security both of the public and the security staff. Core Key Responsibilities/Accountabilities • Recruit, orient, and train security personnel on appropriate security rules and procedures • Develop and enforce security protocols, policies, and procedures necessary for safeguarding lives and property • Prepare and control the budget for security operations to ensure delivery of high quality security services • Oversee the coordination of staff during an emergency situation • Assign guard duties to security personnel to ensure effective distribution of workload • Keep track of incidents in order to evaluate them and recommend a course of action • Oversee the installation of safety alarms within and around building premises • Schedule shift patrol to ensure a building/property is guarded at all times • Implement safety and health policies and procedures to protect employees against workplace hazard • Develop and manage the processes for securing classified and sensitive information • Set up key controls on company equipment and facility to limit access to restricted property • Order the supply of security tools and equipment required in carrying out security operations • Prepare and present reports of incidents and ways to limit reoccurrence • Liaise with public law enforcement agencies and fire department • Oversee the planning and coordination of security operations during high-risk events. • Other job that assign by Director
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Manager |
 • Security Operation
Posted on : 13 Sep 2019

Urgent

Camsvjob ( Consulting Business )
• Design marketing communication materials for company all brands • Provide creative design concepts for all promotions, Leaflets,… • Work with teams and assist another department in briefing and advising them regarding design style, format, print production, and timescales • Develop concepts, graphics, and layouts for product illustrations, company logos, and websites; • Review final layouts and suggest improvements if required; • Support the Digital Marketing team in designing all artworks for posting in the social media; Other tasks as assigned by Manager.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • IT-Software
Posted on : 13 Sep 2019

Urgent

Camsvjob ( Consulting Business )
I- ភារកិច្ច ៖ ១. គ្រប់គ្រង ពិនិត្យ ថែរក្សា រាល់បណ្តាលបណ្តាញប្រពន្ធ័ពត៌មានវិទ្យា ក្រុមហ៊ុនទាំងមូល ២. គ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការ នាយកដ្ឋានពត៌មានវិទ្យា រួមទាំងអភិវឌ្ឍន៍សំរេចអោយបានដល់គោលដៅរបស់ក្រុមហ៊ុន ៣. រៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្តបច្ចេកវិទ្យាដែលមានសមត្ថភាពដើម្បីគាំទ្រកំណើនអាជីវកម្មក្រុមហ៊ុន ៤. លើកកំពស់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យានៅក្នុងមុខងារទាំងអស់រួមមាន៖បណ្តាញនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមជ្ឈមណ្ឌល ផ្ទុកទិន្នន័យ។ ៥. សន្តិសុខព័ត៌មាន, ការធានាគុណភាព, ការអនុវត្តសវនកម្ម និងសេវា ៦. ត្រួតពិនិត្យនិងសម្របសម្រួលជាមួយក្រុមការងារ ទាំងក្នុងនឹងក្រៅដើម្បីធានាគ្រប់គ្រងគេហទំព័រ ហេដ្ឋារចនា សម្ព័ន្ធប្រព័ន្ធ និងលទ្ធភាពនៃដំណើរការទាំងអស់ ៧. រចនា និងអនុវត្តប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីឬ កែលម្អប្រព័ន្ធដែលមានស្រាប់ដើម្បីគាំទ្រដល់កំណើន អាជីវកម្មគោលបំណង អភិវឌនិងថែរក្សាគោលនយោបាយ និងនីតិវិធី ពត៌មានវិទ្យាទៅតាមស្តង់ដា ៨. ធានាថាទ្រព្យសម្បត្តិក្រុមហ៊ុនត្រូវបានកត់ត្រាការពារនិងធ្វើទៅតាមសេវាដែលបានព្រមព្រៀងគ្នា ៩. រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនិងពង្រឹងសន្តិសុខព័ត៌មាន ការយល់ដឹងដល់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងក្រុមហ៊ុន ១០. រៀបចំចាត់ចែងការងារផ្សេងៗ នឹងការងារផែនការដល់បុគ្គលិកថ្នាក់ក្រោម ១១. ផ្តល់របាយការណ៍ការងារប្រចាំថ្ងៃជូនប្រធានគ្រប់គ្រងផ្ទាល់
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Manager |
 • Sales and Marketing
Posted on : 13 Sep 2019

Level Up Consultants Management and HR ( Consulting Business )
1. Financial analyses, forecasts, scenarios and recommendations are prepared and presented to enrich business knowledge, enhance business planning and improve business performance. 2. Feedback and Communication Systems facilitate group problem solving and good decision making. Financial Analyses and Budget Variance Reports (corporate and department) are presented monthly. Education and consultation is provided to help associates understand accounting and finance issues and information. Advice and recommendations are provided regarding the financial and tax implications of business decisions. Appropriate staff or suppliers are alerted when significant problems are discovered. 3. Cost accounting work helps guide the company to profitability. Information provided to others in the company enhances the quality of business decisions. 4. Accounting Laws, Tax Laws and International Accounting Standards are understood and followed, so that the company is operating legally and appropriately. Changes to laws and standards are routinely monitored to ensure current processes and results are compliant. 5. Annual company budget package is prepared and delivered, according to the parent company’s specifications and due date. Associates are supported and guided in delivering budget inputs and in revising budget until approved. The annual company budget package includes both expense and capital budgets. 6. Cash request, cash flow, A/R, A/P, payroll, banking and asset management processes operate efficiently and effectively to ensure smooth business operations. 7. Company taxes and other filings, related to accounting and finance, are submitted to the government and/or other appropriate bodies, according to the law and maximizing advantage to the company. 8. Books are closed and financial statements are accurately prepared, according to guidelines and timelines provided by the parent company. 9. Year-end financial audits and tax audits are clean. Documentation required for audits is organized, maintained and provided to auditors as required
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Manager |
 • Audit and Taxation
Posted on : 13 Sep 2019

Urgent

Camsvjob ( Consulting Business )
• Implement, coordinate and propose for improvements on internal rule, policies, and procedures. • Ensure that company rules & regulations are fully complied with Labor • Facilitate new hire orientation and recommend for improvement on the process. • Train and facilitate performance management process for non-management employee population. • Facilitate organization specific training programs and provide training on policies and procedures. • Initiate and lead/functioning the HIV & Harassment committee • Functioning the Workers Representatives • Initiate and Execute all employee engagement programs • Effectively functioning the Worker Committee meeting • Follow up all actions plan result from the workers committee meeting • Corporate with other HR team members to lead and execute the work committee election. Then making sure the worker committee members are legally registered to MoL • Enforce the internal working rules and regulation implementation such as uniform, time attendance, lateness, lost & found stone, … • Work with HoDs in taking disciplinary actions on any non-compliance staffs and record properly • Manage exit process, interview and analyze attrition trend and foresee the improvement/action to control attrition • Manage and Ensure the PMP process of the plant Support the polishers orientation program; corporate with recruitment team and Melee production head of department to ensure the program are running properly and effectively • Provide leadership to colleagues and train new HR hires. Participate as a leader or team member on projects. • Serve as a role model for other employees. • Maximize internal resources and build relationships with HR peers. • Actively report the all results from employee engagement programs to management and publish on internal media channels such as TVs, notice board, etc. • Working with Admin and IT in controlling the information sharing on notice board and TVs Support HR projects as assign by HRM -Using multiple sources (PeopleSoft, exit interviews, performance management etc.) collect and analyze data to identify work place trends, themes and workforce attributes. Draw in specialist resources as necessary. Propose solutions, programs, policies, etc. that address trends, themes and workforce attributes identified. -Conduct Exit interviews and analyze data to determine trends. -Track HR related activities and provide ad hoc reports/statistics to support departmental goals and initiatives. -Consults with management to resolve complex issues that cross functional lines. -Coach and counsel employees and management to provide information about and ensure compliance with Company policies and procedures and relevant laws. -Provide advice and counsel to hiring managers on job description development, selection criteria, sourcing and interviewing candidates. -Counsel employees on career development and guide them on resume writing for internal career opportunities. Support HR operation in resolving the labor related issues.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Senior Executive |
 • Human Resource
Posted on : 13 Sep 2019

Level Up Consultants Management and HR ( Consulting Business )
We are looking for a qualified Sales administrator to join our sales team and help us achieve our goals. Our ideal candidate is goal-oriented and has a deep knowledge of customer service best practices. If you have exceptional organizational skills and draw energy from being part of a team, we would like to meet you.  Deal with potential customers to promote services (cold calling and emailing).  Prepare sales proposals for prospective customers  Liaise with the operations and finance department to ensure timely implementation  Contact clients to obtain missing information or answer queries  Communicate important feedback from customers internally  Maintain customer records and data accuracy in orders  Identifies product improvements or new products by remaining current on industry trends, market activities, and competitors.  Contributes to team effort by accomplishing related results as needed.  Act in accordance with the work rules and instruction of the company.  Other tasks as assigned by the supervisor (if any).
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • Sales-Corporate
Posted on : 13 Sep 2019

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!