Sort by

TH F&B Co., Ltd ( Food and Beverage )
•​ណែនាំបញ្ជីមុខម្ហូបជូនភ្ញៀវ និងឆ្លើយសំនួរដែលទាក់ទងនឹងមុខម្ហូប ភេសជ្ជៈ ធ្វើការណែនាំមុខម្ហូបនៅពេលដែលភ្ញៀវត្រូវការ •ទទួលរាល់ការកម្មង់របស់ភ្ញៀវ វាយបញ្ជូនចូលទៅអោយចុងភៅ និងទទួលប្រាក់ពីភ្ញៀវ •តាមដានភ្ញៀវដើម្បីធានាឲ្យបានថា ភ្ញៀវបានពិសារអាហារដោយសេចក្ដីរីករាយ និងចាត់វិធានការដើម្បីកែសម្រួលកំហុសប្រសិនបើមានកើតឡើង •សំអាតតុបន្ទាប់ពីភ្ញៀវបានបរិភោគរួចរាល់
 • Part Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • Cook/Cleaner/Maid
Posted on : 21 May 2019

YINKOK FOOD CORP ( Food and Beverage )
• Be responsible for the proper costing of all F&B items of the company and suppliers; • Record daily transfer in/out, spoilage, etc. into the system; • Monthly calculate the costing; • Analyze any decrease or increase of cost comparing to previous month and standard; • Prepare PO in system; • Prepare shipment in system; • Check SMR report from warehouse and production place; • Update price while having new item purchased from supplier or new menu; • Maintain and update price of all recipes & menus (keep it update every 3 months); • Observe stock/inventory on a monthly basis; • Consolidate transaction of inventory item and close inventory report; • Close costing report transaction; • Reconcile and close P&L; • Review cost of sales report submitted by all stores; • Other tasks as assigned by Accounting Supervisor.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • Accounting
Posted on : 21 May 2019

YINKOK FOOD CORP ( Food and Beverage )
• Be responsible for setting up and implement company’s policy and procedure, rule and regulations; • Keep track and monitoring of all HR programs that have been implemented; • Manage recruitment, training and compensations & benefits team; • Assist in recruitment of all back office staffs and store management team; • Create, maintain and update HR control record methods; • Work in collaboration with all department heads for staff requirement forecast and succession planning; • Conduct wage surveys within labor market to determine competitive wage rate; • Develop employer-employee relationship and team building; • Assist HRM in preparing HR strategies and budget plan; • Assist in conducting yearly performance appraisals; • Manage global HR issues; • Advice management on the current development of Cambodian Labor Law and any changes that may affect human resources’ operations; • Prepare weekly and monthly report for Manager; • Other tasks as assigned by HRM.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Senior Executive |
 • Human Resource
Posted on : 21 May 2019

LEES FOOD SERVICE LTD ( Food and Beverage )
1. Source and negotiate with suppliers on product range, pricing, terms and conditions, advertisement and promotional activities. 2. Identify and qualify potential new suppliers/vendors and make good rapport with them in order to get the best price and service. 3. Negotiate of quotation and payment term with suppliers. 4. Implementing and administer purchasing standards and procedures that meet all applicable legal requirements, policies and procedures to improve cost efficiency, accuracy and ensure supply continuity to meet schedule requirement. 5. Prepare and generate purchase order (PO), forwarding orders to suppliers and follow up to ensure on-time delivery of goods. 6. Track orders, verifies invoice of items by comparing items received to items ordered, resolve shipments in error with suppliers. 7. Ensure purchased goods are conform to required specifications/requirements. 8. To maintain a proper record of purchases for all documents so as to enable easy access for future reference and proper storage: items bought, costs, deliveries, product performance, inventories, quotations, suppliers’ info. 9. Perform any other duties assigned by the superior.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Manager |
 • Purchasing/Merchandising
Posted on : 21 May 2019

EFG(Express Food Group Co.,Ltd) ( Food and Beverage )
1. Provides secretarial and administrative support to the General Manager. Ensures materials and reports for signature are accurate and complete; proofreads and checks typed and other materials for accuracy, completeness and compliance with company’s standards, policies and procedures. 2. Coordinates work with other executive and support staff to ensure a high performance, customer service-oriented work environment (casual, fun, and friendly); and create team building activities, monthly recognition activities to keep relationship between employees always high. Acts as liaison in coordinating matters between the General Manager’s office and other department heads and managers. Represents the General Manager’s office with external groups and organizations including government authorities. 3. Researches and assembles information from a variety of sources : -on consumers trend, and their feedbacks from various channels including digital. -on competitors business activities (investment, marketing, supply, their customers, employee…) -on various commercial centers / landlords / potential business centers, -on government laws and regulations, and provides regular updates on business and economy. -on franchisers, suppliers, and other potential business. 4. Coordinates and provides updated regular reports including Daily sales, Ex-work price, Landed cost, Food variance, Inventories, Projects development status, Marketing campaign, Operations reports (MC & QSC), and other regular financial reports (monthly P&L and annual budget); and provide any alerts, and follow up in key actions plan. 5. Keeps tracking on key managers’ business performance (based on their KPIs), and their training & development. 6. Provides key summary and analysis of various agreements (franchise agreement, lease contract, etc.), and draft countered proposals if required; draft the agreement and prepare related documents for final signature once the deal goes through. 7. Perform other duties as requested by the General Manager.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Senior Executive |
 • Management-Middle Level
Posted on : 21 May 2019

Fresh Organic Drink ( Food and Beverage )
• ណែនាំ និងបង្ហាញគ្រប់ផលិតផលទាំងអស់ទៅដល់អតិថិជន • សិក្សារអំពីសកម្មភាព និងតម្លៃលក់របស់ដៃគូរប្រគួតប្រជែងនៅលើទីផ្សាររាយការណ៏ទៅប្រធាន • ផ្តល់នូវយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីៗដើម្បីបង្កើនការលក់ដល់ក្រុមហ៊ុន • ស្វែងរកអតិថិជនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន • ត្រូវមានទំនាក់ទំនងល្អ និងចេះសម្របសម្រួលការលក់ជាមួយអតិថិជនបានល្អប្រសើរ • រៀបចំរបាយការណ៏លក់ប្រចាំថ្ងៃ និងប្រចាំខែដល់ប្រធានផ្នែកលក់ អត្ថប្រយោជន៏ទទួលបាន៖ • ប្រាក់ខែចាប់ពី 200 ដុល្លារ ឡើងទៅ • មានលុយថ្លៃបាយ១ពេល • និងអត្ថប្រយោជន៏ផ្សេងៗទៀត
 • Full Time |
 • Siem Reap |
 • Fresh/Entry Level |
 • Sales-Retail
Posted on : 20 May 2019

Hops Craft Beer Garden & Restaurant ( Food and Beverage )
Waiter/Waitress will take orders and serve food and beverages to Guests in our restaurant. Always aware of Guest satisfaction to deliver the perfect service experience. Ensure high quality of food and beverages to Guests. Duties and responsibilities include but are not limited to: servicing the Guest in a friendly, efficient manner while maintaining a clean and safe work environment. Guests must feel welcome, comfortable and well attended to at all time. Duties: • Provide the perfect service experience for every Guest • Smile and greet the guest before they greet you • Ensure the Guest feels important and welcome in the restaurant • Present menu, answer questions and make suggestions regarding food and beverage • Must know all food liquor, beer, wine and retail offered • Take beverage and food orders • Deliver beverages and food in a timely manner. • Apply positive suggestive sales approach to guide Guests • Check-in with guests to ensure that everything is going well. • Share feedback on food and drink quality • Pre-bus tables; maintain table cleanliness, bus tables • Refill beverages throughout the meal. • Looks for ways to avoid waste and limit costs • Assist in keeping the restaurant clean and safe • Deliver guest’s bill and thank them for dining at the restaurant • Give comments card to guest for their feed back • Engage with the guest. Invite them to like and follow our social media accounts Share feedback on food and drink quality • Must follow all cash handling policies and procedures • Report to property on time and in proper uniform • Work with other servers and be a team player. Other: • Relieve cashier when necessary • Run the beverage & food when necessary • Work in different station when needed • Work at the other Hops branch when needed
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Non-Executive |
 • Food-Beverage-Restaurant
Posted on : 20 May 2019

EFG(Express Food Group Co.,Ltd) ( Food and Beverage )
• មានអាយុចាប់ពី១៨ឆ្នាំឡើងទៅ។ • មានភាពស្មោះត្រង់ មានភាពអំណត់ រួសរាយរាក់ទាក់ និងរហ័សរហួន។ • ភាសាអង់គ្លេស អាចប្រើការបាន។ • អាចធ្វើការនៅចុងសប្តាហ៍ និងថ្ងៃបុណ្យ។ • ត្រូវមានម៉ូតូផ្ទាល់ខ្លួន សំរាប់តំណែងអ្នកដឹកជញ្ជូន។
 • Full Time,Part Time |
 • Phnom Penh |
 • Non-Executive |
 • Food-Beverage-Restaurant
Posted on : 20 May 2019

LEES FOOD SERVICE LTD ( Food and Beverage )
1. Managing and development of Products & Marketing Dept. 2. Monthly plan order & stock Analysis, costing Analysis before processing order. 3. Responsible to manage purchasing function (materials sourcing, pricing, planning, purchasing, expediting, cost reduction, inventory control and supplier management) to meet company’s business goals and objectives to achieve optimal efficiency and effectiveness. 4. Implementing and administer purchasing standards and procedures that meet all applicable legal requirements, policies and procedures to improve cost efficiency, accuracy and ensure supply continuity to meet schedule requirement. 5. Review and approval PO in system, Source and negotiate with suppliers on product range, pricing, terms and conditions. 6. Monitor the performance of supplier to ensure purchased goods are confirming to required specifications/requirements. 7. To controlling a proper record of purchases for all documents so as to enable easy access for future reference and proper storage: items bought, costs, deliveries, product performance, inventories, quotations, and suppliers’ info. 8. To review of weekly & Analysis on product meeting report, weekly update cash flow report. 9. To research & sourcing on new projects items, Perform ad-hoc duties from time to time. 10. To evaluate performance of activities conducted to ensure efficient inventory planning with allocated. 11. To monitor and ensure company’s target on profit margin is met. 12. Pricing and monitoring all products, controlling of strategic planning and execution developing marketing/ promotion plan, pre/post launch. 13. Managing the entire product strategic planning to tactical activities. 14. Assist with the development of the annual marketing plan and for controlling advertising, promotion and sales aids in accordance with the annual marketing plan. 15. Any other duty assign by Operation Director.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Manager |
 • Purchasing/Merchandising
Posted on : 20 May 2019

YINKOK FOOD CORP ( Food and Beverage )
● Market and advertise services to attract clients; ● Analyze and decide how to compose a subject; ● Use various photographic techniques and equipment; ● Capture subjects in commercial-quality photographs; ● Enhance the subject’s appearance with a natural or artificial light; ● Use photo enhancing software; ● Maintain a digital portfolio, often on a website, to demonstrate work; ● Create and maintain a stock image bank for all brands; ● Plan shooting of the outlets and products on a weekly basis; ● Collect footage of all major brand events on a weekly basis; ● Be able to manage own time to complete the following in a timely fashion: video editing; ● Filming events, taking pictures, creating an end-of-the-week highlight slideshow/video; ● Capture video footage of events; ● Capture daily photos as needed; ● Must be flexible, adaptable, and willing to work long hours; ● Other tasks as assigned by the head of the department.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Senior Executive |
 • Marketing
Posted on : 20 May 2019

Yinkok Food Corp. ( Food and Beverage )
 Welcome the customers  Recommend product to customer  Provide service and get order from customer  Keep order and sanitation in the restaurant  Calculate and issue receipt to customer  Other task assigned by manager
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Other |
 • Food-Beverage-Restaurant
Posted on : 20 May 2019

Hops Craft Beer Garden & Restaurant ( Food and Beverage )
A Hostess presents a positive first impression of the establishment’s friendliness, excellent service and high standards. The Host/Hostess also greet Guests upon arrival, inform Guests of their wait time, monitor a waiting list, enter Guest names into the computer system, show Guests to their table and bid Guests farewell as they leave. A Hostess must be able to carry natural conversation with Guests without sounding scripted or intrusive. Additionally, the Hostess cares for our Guests by refilling beverages and performs light housekeeping duties such as cleaning glasses and menus. As a member of an energetic team, the Hostess may also need to answer the phones and fill to-go orders when needed. Duties: • Greet incoming and departing Guests warmly with a genuine smile and eye contact • Seating guests at tables or in waiting areas. • Assigning guests to tables they prefer, while keeping table rotation in mind so that servers receive the right number of customers. • Providing guests with menus and answering any initial questions. • Inform Guest of current promotion and who will be serving them to ensure a smooth handoff to the service staff • Answering phone calls, taking reservations and answering questions. • Manage the flow of Guests into the Dining and Bar areas, provide accurate wait times to incoming Guests if appropriate • Engaging with guests to ensure they're happy with food and service. • Responding to complaints and helping to resolve them. • Observant to Guests’ needs throughout dining experience to ensure they receive high quality service (i.e. notice a drink refill is needed while seating another Guest and ensuring the drink is refilled prior to getting back to the door). • Protect establishment and guests by adhering to sanitation, safety and alcohol control policies • Help the service staff by setting and clearing tables; replenishing water; serving beverages • Helping with other positions in the restaurant as needed. • Providing great customer service. Other: • Run the food and drinks when necessary • Work at the outside catering when needed • Work at any station when needed • Maintenance of the menus, table stands, flyers, posters • Taking guest’s feed back by asking them to fill in the comments card or to rate us on Trip Advisor • Collecting name cards for data base • Explaining promotions and in-house events to the guest • Promoting Hops social media accounts to guests and convince them to like and follow our pages (FB, Twitter, Instagram)
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Non-Executive |
 • Food-Beverage-Restaurant
Posted on : 19 May 2019

YINKOK FOOD CORP ( Food and Beverage )
• Assist in elaborating accounting process, procedures, forms, etc. to ensure a smooth running of Accounting Department; • Keep track and monitor on all accounting process, procedures that have been implemented; • Calculate and accrued monthly tax of each store; • Clear advance from Tax department in system and allocated tax expense by each store; • Control petty cash for any urgent expense; • Review invoice of royalty fee charged to sub franchised; • Review monthly revenue report and costing report; • Review the monthly bank reconciliation statements; • Review all JV, PV, advance request, advance clearance, receipt voucher and bank journal voucher; • Review transaction in system and correct if there’s any discrepancy; • Prepare JV to adjust any wrong recording; • Prepare cash flow projection; • Work with AP team in preparing payment plan; • Check cash available and release urgent payment and advances; • Satisfy the Account Receivable activities and to ensure that the monthly trial balance of accounts is correctly aged and the totals are in agreement with the controlling balance; • Review the city ledger accounts with the Accounts Receivable section; • Close account in system; • Reconcile and close personal account for CEO; • Resolve any issue raised by team members; • Other tasks as assigned by Accounting & Finance Manager.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Senior Executive |
 • Accounting
Posted on : 19 May 2019

TUMKRATOEI CAMBODIA ( Food and Beverage )
- Training and development all crew member - Ensure that all guests feel welcome and are given responsive, friendly and courteous service at all times - Inventory management (Monthly and daily stock record and counting) - Sales forecasting with manager - Conduct and monitor of food safety and security for all employee - Maintain company’s policies and standard - Coaching, support and motivate crew member - Planning, Organizing, Controlling and managing to improve restaurant process and better performance - Oversee and ensure that crew member provide great service, great product quality and clean restaurant - Work with restaurant manager to find strategies to increase daily sales and staff performance - Other tasks assign by restaurant manager and operation manager.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Senior Executive |
 • Food-Beverage-Restaurant
Posted on : 19 May 2019

EFG(Express Food Group Co.,Ltd) ( Food and Beverage )
• Good assistant with detail-oriented • Sales data analysis • Revenue/sales forecast • Interpersonal skills
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Sales and Marketing
Posted on : 19 May 2019

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!