Sort by

Urgent

JY HOTEL ARTICLES COMPANY LIMITED ( Hotel-Resort-Travel )
ក្រុមហ៊ុន ជេវ៉ាយ ហូថេល អាធីឃល ខមភេនី លីមីធីត លក់សំភារៈសណ្ឋានគារ និងភោជនីដ្ឋាន (សម្ភារៈផ្ទះបាយ) ជ្រើសរើសបុគ្គិលិក ផ្នែកដឹកជញ្ជូន ភេទ ប្រុស - អត្ដប្រយោជន៏ដែលទទួលបានៈ - ប្រាក់ខែគោលចាប់ពី 180 ដុល្លាឡើងទៅ លើស៣ខែ វាយតំលៃការងារ - ម៉ោងធ្វើការ 08:00AM-17:00PM - ឈប់សំរាកថ្ងៃអាទិត្យ និង បុណ្យជាតិធំៗ - បន្ថែមបាយថ្ងៃត្រង់មួយពេល - បន្ថែមលុយសាំង មធ្យោបាយម៉ូតូខ្លួនឯង ដឹកជញ្ជូនតាមផ្សារ - មានប្រាក់ថែមម៉ោង - ប្រាក់កំរៃជើងផ្សារ ៣ខែម្តង - ប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំឆ្នាំ - មានដំនើរកំសាន្តផ្សេងៗប្រចាំឆ្នាំ - ពិធីជប់លៀងផ្សេងៗប្រចាំឆ្នាំ - ផលប្រយោជន៏សង្គមៈមានប័ណ្ដធានារ៉ាប់រងលើគ្រោះថ្នាក់ការងារ ៦ខែឡើង
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Driver/Security
Posted on : 26 Mar 2019

Sangam Resort ( Hotel-Resort-Travel )
N/A
 • Full Time |
 • Oddor Meanchey |
 • Junior Executive |
 • Civil Engineering-Construction
Posted on : 26 Mar 2019

Hotel Cara ( Hotel-Resort-Travel )
We are a lifestyle driven group shall be recognized throughout the industry, as the preeminent company to own, manage, operate Restaurants, Spa and Hotel on a regional basis designing a “Total Quality Management” to consolidate its market share and profitability. Being completely focused on satisfying the needs and wants of each of our guests, earning their trust and loyalty, and creating long-term relationships with them. The person placed in this position will be responsible for achieving revenue goals by developing and executing sales and marketing plans, including building sales through telephone calls, in-person sales meetings and networking, marketing the entire restaurants and functioning as a public relations spokesperson to promote the restaurants locally. • To increase revenues by effective communication & marketing of overall food & beverage opportunities at Genki Sushi, Doors and Kaifun, Increase unaided awareness of these 3 dining brands. • Understand the competitive market place and implement approaches to ensure the brands stays ahead in the local market • Develop, implement and monitor creative local marketing channels, including social media • Plan and handle restaurants individual customer emailing. • Establish and direct profitable cost effective sales program and consistently monitor results to goals. • Manage and responsible for event coordination activities, and negotiating contract and fees. • Coordinate detail of events such as; birthdays, anniversaries, charity events, surprise parties, trade shows, sales, meetings, business meetings, employee appreciation events and virtual events. • Generating innovative ideas • Cooperate with other departments in the restaurant to create an exceptional customer experience and ensure that a very high level of customer service is constantly maintained.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Senior Manager |
 • Sales and Marketing
Posted on : 25 Mar 2019

Le Castle River Hotel & Apartment ( Hotel-Resort-Travel )
- Review arrival lists to welcome guests - Attend to special guests (e.g. VIPs) and answer their inquiries - Help prepare welcome folders with collateral (e.g. room service menus, area descriptions) - Provide information about amenities, area and venues and promote services - Anticipate guest needs and build rapport with customers - Offer assistance with certain tasks (e.g. confirming travel arrangements, taking messages) - Address customer complaints and escalate to Guest Relation Manager when needed - Record information in the logbook daily - Ensure compliance with health and quality standards
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Hotel-Tourism
Posted on : 25 Mar 2019

Sangam Resort ( Hotel-Resort-Travel )
-Support and service for all IT equipment in casino -Maintenance and trouble short for IT and Slot Machines -Server, Networking, fixing and trouble shorting -Cleaning , Maintaining and fixing all IT Equipment and slot machine -Other related upon super visor or manager
 • Full Time |
 • Oddor Meanchey |
 • Fresh/Entry Level |
 • Civil Engineering-Construction
Posted on : 25 Mar 2019

Sangam Resort ( Hotel-Resort-Travel )
1. Registering consumers list and received payments. 2. Check purchasing and sale invoices, then entry into Sage Accpac 200. 3. Check related party invoices/documents and reconciling in accounting system 4. Reconcile related party transactions with intercompany in the group. 5. Monitor and follow up balance with vendors and consumers (villagers). 6. Make payment to vendors and related. 7. Well prepare accounting document with records. 8. To monitor and controlling all purchase order requests to make sure they have been purchased on time need. 9. Doing daily and monthly reports. 10. Other transactions assigned by managements.
 • Full Time |
 • Oddor Meanchey |
 • Fresh/Entry Level |
 • General-Cost Accounting
Posted on : 25 Mar 2019

Sangam Resort ( Hotel-Resort-Travel )
1. Monitoring and follow up all daily purchasing quantities and amounts. 2. Inspecting all cassava operation documents, purchasing invoices, payments, receipts, sales invoices, cassava stock adjustment and operation expenses. 3. Monitoring and follow up all daily sales quantities and amounts. 4. Check related party invoices in Sage Accpac 200. 5. Reconcile related party transactions with intercompany in the group. 6. Monitor and follow up balance with vendors and customers. 7. Well prepare accounting documents with records. 8. To monitor and controlling all purchase order requests to make sure they have been purchased on time need. 9. Checking all daily report from cassava accounting officers. 10. Preparing summary all daily report for managements. 11. Keep all cassava operation documents in safety place. 12. Other transactions assigned by managements.
 • Full Time |
 • Oddor Meanchey |
 • Junior Executive |
 • General-Cost Accounting
Posted on : 25 Mar 2019

Sangam Resort ( Hotel-Resort-Travel )
N/A
 • Full Time |
 • Oddor Meanchey |
 • Junior Executive |
 • Civil Engineering-Construction
Posted on : 25 Mar 2019

Urgent

JY HOTEL ARTICLES COMPANY LIMITED ( Hotel-Resort-Travel )
ជេវ៉ាយ ហូថេល អាធីឃល ខមភេនី លីមីធីត JY HOTEL ATICLES COMPANY LIMITED លក់សំភារៈសណ្ឋានគារ និងភោជនីដ្ឋាន (ផ្ទះបាយ) ​ -​ ជ្រើសរើសបុគ្គិលិកផ្នែកលក់ សម្ភារៈភោជនីដ្ឋាន និង បារ. -​ ទីតាំង ធ្វើការនូវភ្នំពេញ - អត្ដប្រយោជន៏ដែលទទួលបានៈ - ប្រាក់ខែ250$-300$ តាមសមត្ថភាព - ផ្តល់ប្រាក់កំរៃជើងផ្សារ - ប្រាក់ដំណាច់ឆ្នាំ - ប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំឆ្នាំ -​ ឧបត្ដម្ភសាំង និងកាតទូរសព្ទ័​ (ពេលមានភ្ញៀវ) - ផ្ដល់អារហារពេលថៃ្ងត្រង់មួយពេល - ផ្តល់ប្រយោជន៏សង្គមៈ មានប័ណ្ដធានារ៉ាប់រងលើគ្រោះថ្នាក់ការងារ - ធ្វើការពីថ្ងៃច័ន្ទដល់សៅរ៏ ហើយឈប់សំរាកនៅថ្ងៃបុណ្យជាតិធំៗ
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • Sales-Corporate
Posted on : 25 Mar 2019

Hotel Cara ( Hotel-Resort-Travel )
We are a lifestyle driven group shall be recognized throughout the industry, as the preeminent company to own, manage, operate Restaurants, Spa and Hotel on a regional basis designing a “Total Quality Management” to consolidate its market share and profitability. Being completely focused on satisfying the needs and wants of each of our guests, earning their trust and loyalty, and creating long-term relationships with them. The person placed in this position will be responsible for achieving revenue goals by developing and executing sales and marketing plans, including building sales through telephone calls, in-person sales meetings and networking, marketing the entire restaurants and functioning as a public relations spokesperson to promote the restaurants locally. • To increase revenues by effective communication & marketing of overall food & beverage opportunities at Genki Sushi, Doors and Kaifun, Increase unaided awareness of these 3 dining brands. • Understand the competitive market place and implement approaches to ensure the brands stays ahead in the local market • Develop, implement and monitor creative local marketing channels, including social media • Plan and handle restaurants individual customer emailing. • Establish and direct profitable cost effective sales program and consistently monitor results to goals. • Manage and responsible for event coordination activities, and negotiating contract and fees. • Coordinate detail of events such as; birthdays, anniversaries, charity events, surprise parties, trade shows, sales, meetings, business meetings, employee appreciation events and virtual events. • Generating innovative ideas • Cooperate with other departments in the restaurant to create an exceptional customer experience and ensure that a very high level of customer service is constantly maintained.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Senior Manager |
 • Sales and Marketing
Posted on : 25 Mar 2019

Hotel Cara ( Hotel-Resort-Travel )
Graphic design solutions are required for a huge variety of products and activities, such as websites, advertising, magazines, posters, product packaging, displays, and corporate identity. The work demands creative flair, up-to-date knowledge of industry software and a professional approach to time, costs and deadlines.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Non-Executive |
 • IT-Software
Posted on : 25 Mar 2019

Hotel Cara ( Hotel-Resort-Travel )
Graphic design solutions are required for a huge variety of products and activities, such as websites, advertising, magazines, posters, product packaging, displays, and corporate identity. The work demands creative flair, up-to-date knowledge of industry software and a professional approach to time, costs and deadlines.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Non-Executive |
 • IT-Software
Posted on : 25 Mar 2019

ACE HOTEL ( Hotel-Resort-Travel )
The Ace hotel are in search of applicants with interesting mind, with excellent communication skill, excellent interpersonal relations, Be a team player, excellent customer service ethics for all posts who are ready to relocate to the UNITED KINGDOM; to fill in some position as the management intends to increase its man power base due to an increase in the number of customers. Hotel jobs available today – Busboy, Cashier, Bartender, Assistant Manager of Front Office, Assistant restaurant manager, Housekeeper, Waiters/Waitress, Receptionist, Guest Relation Assistant, Room Attendant, Foreign/International Language Interpreter, Marketing Assistant Manager & Cafe Attendant/Manager etc. Hotel industry is directly related to hospitality and hence, customer service is the most vital part of this industry. Have we piqued your interest in this versatile position? Then we look forward to your meaningful application documents. Gladly online! applications and CV should be sent via acehotel@workmail.com
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Hotel-Tourism
Posted on : 25 Mar 2019

Le Castle River Hotel & Apartment ( Hotel-Resort-Travel )
Please contact us for more detail: 078 999 466
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Senior Executive |
 • Hotel-Tourism
Posted on : 25 Mar 2019

Le Castle River Hotel & Apartment ( Hotel-Resort-Travel )
- Administration and execution of HR functions including Recruitment & Selection, Compensation & Benefits, Payroll - Administration, Performance Review, Training & Development, Employee Relations, and Orientation Program. - Liaising with relevant authorities to ensure the company’s compliance with local Labor Laws and related statutory requirements. - Preparing for monthly and annual company manpower, payroll and related HR reports to the Accounting Department. - Administer HR internal control policies and procedures to align with corporate directions. - Attend to all employees’ queries pertaining to HR policies & procedures. - Perform other ad-hoc duties as assigned by the management. - Prepares daily expense and monthly expense; - Prepares PR and PO in order to process petty cash; - Assists in drafting main contract or sub-contract; - Documents the legal/formal files relating to contractual issues under the Administration Department; - Assists in raising purchase requisition manage the procurement process as well as the movement of all office/kitchen supplies within the Company; - Assists in conducting office/kitchen supplies count - Understands the good procurement practice in order to comply with the company’s Purchasing and Payment SOP; - Performs daily clerical duties such as answering and screening telephone calls; taking messages; sorting and distributing incoming mail and faxes; copying and collating other admin documents, and other routine duties necessary to assist the management team; - Arranges for lunch or dinner for visitors or staffs upon request; - Arranges for local transportation for both visitors and staffs, and manage car log book; - Assists in organizing the team building, celebration, and other team gathering parties; - Assists to ensure the office is maintained, clean, and in good operating condition; and - And any other tasks as assigned by Manager. - Marking procedure report (Daily inspection report, summary report - Marking Certificate for clients - Preparation documents and information. - Receiving email and respond - Booking courier to send documentation to clients - Answer phone for sharing information - Working in cooperation with the client’s staffs - Other admin task assigned by the company
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Hotel-Tourism
Posted on : 25 Mar 2019

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!