Sort by

Construction Company ( Marketing/Event Management )
ធ្វើការងារទាក់ទងការគ្រប់គ្រងឯកសារមួយចំនួនទាក់ទងនឹងគម្រោងសាងសង់ ធ្វើការនៅក្រុងប៉ោយប៉ែត ផ្តល់ជូន កន្លែងស្នាក់នៅ អាហារហូប ៣ពេល មធ្យោបាយធ្វើដំណើរ ប្រាក់ខែ ចាប់ពី ៣០០​ ដុល្លារឡើង ទើបតែចេញពីសាលាមិនត្រូវការបទពិសោធន៍
 • Full Time |
 • Poipet |
 • Fresh/Entry Level |
 • Engineering
Posted on : 26 Mar 2019

Solidus Marketing Co,. Ltd ( Marketing/Event Management )
1. Your primary responsibility is Customer Service (on Facebook Page & Walk In) 2. Greet customers promptly and courteously as they enter the store/ Facebook page. 3. Show how product is best-used and how to store product properly have. 4. Give accurate and current information to the customers. 5. Work to make customers, not just sales, and learn to sell by satisfying customer needs. 6. Support Inventory Controller to check stock daily. 7. Maintain a positive and cheerful attitude and cooperate with and support other team members 8. Other tasks assigned by Store Manager.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • Sales-Showroom
Posted on : 25 Mar 2019

Solidus Marketing Co,. Ltd ( Marketing/Event Management )
• To maintain and manage hardware inventory ensure its frequently kept up to date. • Install and configure local networks such as computer hardware, software, printers, scanners,finger print scanners, internet networking optimizes performance. • Familiar and experienced with both PC and Apple hardware and software configurations/set up • and trouble shooting any technical issues on both OS platforms. • The ability to problem solve software issues relating to Microsoft Word, Excel, Powerpoint,Outlook, PDF, etc… • To provide technical guidance which can assist users with resolving computer or any hardwarerelated issues. • Ensure security and privacy of networks and computer systems. • Organize and schedule upgrades and maintenance without deterring others from completingtheir work. • Ensure that all computers are secured effectively by installing and updating antivirus software • Network administrator skill • Configure, and connect CCTV camera to phone • Identify computer or network equipment shortages and place orders (hardware & accessories) • Be able to work independently. • Perform troubleshooting to diagnose and resolve problems (repair or replace parts, debuggingetc.) • Perform other tasks as assigned by Operations Manager
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • Operation
Posted on : 25 Mar 2019

Solidus Marketing Co,. Ltd ( Marketing/Event Management )
1. Works proactively and be responsive to clients’ requirements and needs. 2. Strong written & verbal communications skills and the ability to balance multiple priorities. 3. Ability to compose coherent proposals and internal briefs. 4. Works with creative, digital, media and PR team(s) to bring ideas to life. 5. Offers suggestions based on facts and logic. 6. Has the ability to read into research findings, consumer insight, 7. Manages project cost, budget and client expectations. 8. Ability to anticipate Client needs and sell proactively. 9. Manages time strictly. 10. Maturity of character to gain trust and faith among Clients as well as colleagues. 11. Understands Client briefs and decode them for internal briefing. 12. Introduces our Company to prospects, leading to actual sales. 13. Wins new businesses. 14. Reports to the COO (Chief Operating Officer).
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Manager |
 • Customer Service
Posted on : 25 Mar 2019

Solidus Marketing Co,. Ltd ( Marketing/Event Management )
1. Manage day-to-day relationships with the client, media vendor partners, site/publishers and the internal Client Service, Digital, and Creative teams to plan, buy and traffic all traditional media, digital media, including integrated digital content series. 2. Participate in the creative briefing and development of integrated traditional /digital media plans and buys, under the supervision of the Media Manager/Director. 3. Participate frequent meetings with the client service, digital and creative teams to ensure the material is developed in accordance to the specification required by media partners. 4. Analyze competitive landscape, provide campaign effectiveness reports to clients and recommend optimizations when necessary to improve media performance. 5. Maintain media plans outlining possible updates, budgeting, execution, reporting and optimization 6. Interpret research, data and media results/index in order to achieve to relevant insights 7. Execute all traditional and digital plans and ensure that the placements are accurate. 8. Maintain invoice reconciliation in partnership with the internal client service and Accounting team 9. Support the new biz development team on adhoc basis.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Other |
 • Sales and Marketing
Posted on : 25 Mar 2019

Solidus Marketing Co,. Ltd ( Marketing/Event Management )
• Follow the scope of an online project that goes from the proposal stage, to the technical work up, and finally to the delivery of the web product. • Participate in the initial conception stage along with a client in order to better meet the needs of the customer and to translate those expectations to employees. • Design solutions for customer problems related to online commerce, corporate identity or other website presence issues. • Lead the design process of a website by working with a team of graphic designers, writers and web developers. • Work to find and solve any problems with the function of a web project by implementing testing processes and working with technical staff in order to address any issues. • Supervise a team of web professionals by developing effective training procedures, appropriate task assignments, positive customer experiences and top quality control processes. • Develop additional skills, certifications and other banks of knowledge in the Internet industry by attending professional conferences, leading seminars with colleagues and keeping all relative qualifications and certificates up to date. • Take on new and unproven tasks in order to develop new business ideas and opportunities that help lead the company to future success. • Any other tasks assigned by Line Manager.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Manager |
 • IT-Software
Posted on : 25 Mar 2019

Solidus Marketing Co,. Ltd ( Marketing/Event Management )
• Prepare PVs and expense entries by compiling and analyzing account information. • Manage and control AP • Maintain and balance subsidiary accounts by verifying, allocating, posting, reconciling transactions, resolving discrepancies. • Maintain general ledger by transferring subsidiary accounts, preparing a trial balance, reconciling entries. • Summarize financial status by collecting information, preparing balance sheet, profit and loss, and other statements. • Produce payroll by initiating computer processing, printing checks, verifying finished product. • Complete external audit by analyzing and scheduling general ledger accounts, providing information for auditor. • Avoid legal challenges by complying with legal requirements. • Secure financial information by completing database backups. • Protect organization’s value by keeping information confidential. • Supervise and provide the direction and control over the junior accountants both the account payable and receivable clerks. • Other task require by Manager.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • Accounting
Posted on : 25 Mar 2019

Solidus Marketing Co,. Ltd ( Marketing/Event Management )
• Responsible for sending invoice to customers in time; • Collect payments from customers; • To ensure that delivery of documentation and stuffs to destination in time; • To ensure that documents In and Out are received and signed by Recipient; • Any other related tasks as assigned by Line Manager.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Other |
 • General Work
Posted on : 25 Mar 2019

Construction Company ( Marketing/Event Management )
ធ្វើការងារទាក់ទងការគ្រប់គ្រងឯកសារមួយចំនួនទាក់ទងនឹងគម្រោងសាងសង់ ធ្វើការនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ផ្តល់ជូនកន្លែងស្នាក់នៅ អាហារហូប ៣ពេល មធ្យោបាយធ្វើដំណើរ ប្រាក់ខែចាប់ពី៣០០ដុល្លារ ទើបតែចេញពីសាលាមិនត្រូវការបទពិសោធន៏
 • Full Time |
 • Battambang |
 • Fresh/Entry Level |
 • Engineering
Posted on : 25 Mar 2019

Construction Company ( Marketing/Event Management )
ទីតាំង អន្លង់ក្ងាន ស្ថិតលើផ្លូវហាណូយ (ជិត Grand Phnom Penh) គ្រប់គ្រង់ឥវា៉ន់ចេញចូលប្រចាំថ្ងៃ របាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Other |
 • Engineering
Posted on : 25 Mar 2019

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!