Sort by

Hongkong Land Limited ( Real Estate/Property )
តូនាទី និងការទទួលខុសត្រូវៈ • រៀបចំគ្រែអោយបានស្អាតតាមវេនដែលបានកំណត់ • ធ្វើអោយប្រាកដ៏ថាក្រណាត់កំរាលទាំងអស់គ្មានប្រឡាក់ ឬស្លាកស្នាមអ្វីផ្សេង • ប្រមូលសំរាមចេញពីបន្ទប់របស់ភ្ញៀវ • សម្អាត់ធូលី និងជួតសម្អាត់គ្រប់គ្រឿងសង្ហារឹមនឹងរៀបចំអោយបានត្រឹមត្រូវ • សម្អាត់បន្ទប់ទឹក ទឹកផ្កាឈូក បង្គន់ អាងទឹក ជាន់ និងជូយសម្អាត់អោយបានម៉ត់ចត់ • បូមធូលីក្នុងបន្ទប់គេងអោយបានស្អាត • បំពេញសេវា ផ្គត់ផ្គង់សំភារៈ និងដាក់កន្សែងទៅតាមការស្នើសុំរបស់ភ្ញៀវ • ធ្វើអោយប្រាកដ៏ថាកន្សែង និងរនាបាំងខស្អាត ឬមានស្លាកស្នាមប្រឡាក • ធ្វើការផ្លល់ពត៌មានដល់ប្រធានក្រុមសម្អាត់អំពីសម្ភារៈដែលត្រូវជួសជុលចាំបាច់ណាមួយ • អនុវត្តជារៀងរាល់ និងភារៈកិច្ចការងារដែលបានកំណត់ដោយប្រធានរបស់ខ្លួន • អនុវត្តយ៉ាងតឹងរឹងតាមនិតីវិធីរបស់នាយកដ្ឋានប្រតិបតិ្តការ និងស្តង់ដាជាក់ស្ដែង
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Hotel-Tourism
Posted on : 26 Mar 2019

Olympia City ( Real Estate/Property )
• Meet with perspective clients and tour them to see the units which possibly attracts them. • Help check and verify all leasing agreements, amendment, renewal, termination, and other relevant documents. • Regularly monitor the rental property before tour the client to see. • Ensure all the equipment is furnished when the tenants move in. • Ensure the monthly bill and other charges are properly sent to the tenants. • Found the potential customers to rent (Condo, Shophouse, LED). • Conduct market research to get insight understanding of other leasing properties. • Introduce the regulation, term and condition to the clients before move in. • Inspect property periodically. • Prepare equipment request and work closely with the purchaser/suppliers to ensure the orders are arrived on time for unit preparation. • Planning and managing work. • Regularly update the client’s information. • Set target customer location. • Outdoor activities and marketing activities. • Handle complaints relating to leasing and build rapport with clients. • Writing daily, weekly and monthly report to Senior Leasing Officer/Property Manager. • Cooperate with team to deal with customer complaint. • Other tasks will be assigned by Senior Leasing Officer/Property Manager.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Non-Executive |
 • Leasing
Posted on : 25 Mar 2019

Hongkong Land Limited ( Real Estate/Property )
• To provide assistance to all shopper’s/visitors’ inquiries in a courteous and professional manner • To execute all customer service activities to ensure quality delivery and compliance with policies and procedures • To record any feedback/ request/ complaint in the Feedback Form and report to Chief Concierge or the Manager for immediate necessary action. • To assist in any promotions or marketing events as instructed. • To be alert at all times and promptly report to Building Management Centre (BMC) for immediate necessary action if suspicious characters are spotted: a) Carrying filming or photography equipment b) Taking photographs in. c) Illegally touting, harassing, and selling unauthorized merchandise, soliciting for business within or around the mall. • To screen all tenants’ staff by checking their ID cards before allowing access and to provide directions and assistance to tenants and visitors whenever requested. • To contact the Tenant’s security or receptionist whenever there is an intended visitor(s) without ID and who has a pre-arranged appointment with the tenant. To record all relevant details into the visitors accompanied book. During the fire alarm activation, fire situations and other emergencies, to control/restrict personnel access into the lobby/building. • To register in the record book and issue HKL visitor pass after verifying and exchanging the ID of the intended visitors (s). Proceed to allow entry to tenant premises. • To ensure that the relevant record books and logistics at the counter are well maintained and updated. To ensure that all HKL passes and visitors ID are accounted for whenever on duty and during handover of duty. To ensure that only the correct visitors ID are returned when collecting HKL passes from visitors. • To ensure that appointed agency staff deployed at the lobby frontline-static duty are in proper standing posture and are screening all in-coming person(s) and their Ids and are directing visitors or vendors to the lobbies desks. • To ensure good housekeeping of the concierge counter, lift lobby, lounge areas and staff’s locker room and see that they are kept in pristine clean condition at all times. • To ensure that nobody enters the mall/ office lobby with a lighted cigarette. • To monitor the elevator and CCTV consoles and report any defects/breaches discovered to BMC and provide any necessary assistance when required. • To ensure that no unauthorized/unattended vehicle is parked unattended or haphazardly at the driveway. To inform BMC if there are violations. To ensure no trolley deliveries or bulky items are brought in through the lobby areas. To provide assistance to any physically disabled or wheelchair bound person(s) conscientiously without request. • To report to cleaners for immediate action if there is littering or spills at or around the building. • To ensure that the respective elevators are clean and its lights, fans, intercom, call, floor, indication buttons are functioning well. • To contact BMC whenever it rains, to get cleaners to lay out floor-mat and put up umbrella sleeve-dispenser stands outside the lobbies entrances. • To forbid entry of unauthorized person(s) into the counter at all times.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Other |
 • Front Desk/Receptionist
Posted on : 25 Mar 2019

Olympia City ( Real Estate/Property )
A. Maintenance generator ATS and other electrical equipment base on schedule from team leader B. Test electrical system corporate with condo unit handover process C. Test and record power meter in building C1-C4 D. Monitor lighting illumination on public area of building C1-C4 E. Monitor power supply system of LED spot panel and water fountain system F. Record and find out on responding to building power outage G. Install and repair on electrical work in the units and public area H. Insert power meter card for the owners I. Daily reports to supervisor.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • Electronic/Electrician
Posted on : 25 Mar 2019

Urgent

Century 21 Imperial Realty Co.,ltd ( Real Estate/Property )
Job Description • Make a cold calling to target clients and have a face to face meeting; • Manage own time and schedule; • Create and maintain leads to achieve targets; • Conduct CMA (Comparative Market Analysis); • Build good relationship with clients; • Have an ability to convince clients and make business deal • Identify client ’s need and offer the best solution; • Keep update real estate knowledge and market; • Report to CEO and summit it into system; • Other tasks as assigned by manager;
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Other |
 • Sales and Marketing
Posted on : 25 Mar 2019

Land & Houses (Cambodia) Investment ( Real Estate/Property )
- Accomplish business development activities by researching and developing marketing opportunities and plans. - Meet marketing objectives by forecasting requirements; preparing an annual budget; scheduling expenditures; analyzing variances; initiating corrective actions. - Identify marketing opportunities by identifying consumer requirements; defining market, competitor's share, and competitor's strengths and weaknesses; and establishing targeted market share. - Sustain rapport with key accounts by making periodic visits; exploring specific needs; anticipating new opportunities. - Protect organization's value by keeping information confidential. - Update job knowledge by participating in educational opportunities; reading professional publications; maintaining personal networks; participating in professional organizations. - Accomplished marketing and organization mission by completing related results as needed. - Other duties as assigned by management.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Manager |
 • Sales and Marketing
Posted on : 25 Mar 2019

Urgent

Century 21 Imperial Realty Co.,ltd ( Real Estate/Property )
ដំណឹងជ្រើសរើស បុគ្គលិក ផ្នែកអនាម័យភេទស្រី - ស្មោះត្រង់ រួសរាយរាក់ទាក់ ទំនាក់ទំនងល្អ - មានការប្តេជ្ញាចិត្តខ្ពស់ក្នុងការងារ - មានរូបសម្បត្តិសមរម្យ - មានភាពទទួលខុសត្រូវលើការងារ
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Other |
 • Cleaner
Posted on : 25 Mar 2019

Furi Real Estate ( Real Estate/Property )
- Make a cold calling to target clients and have a face to face meeting - Create and maintain leads to achieve targets; - Build good relationship with clients, identify client ’s need and offer the best solution; - Push up selling and marketing activities to meet the selling target of the company; - Seek for more targeted customers by building network with people as much as possible - Seek and implement for all feasibility activation under marketing strategy and digital marketing plan, - Receive call, e-mail, online and other source of communication. - Prepare weekly, monthly sale report to superior and provide advice to create new actions. - Create event proposal to superior with budget plan, initiate for creating sale promotion campaign, - Liaise with other department concerns on sales promotion program for assigned sectors when necessary - Promote a positive image of the company in the community - Ensure a high awareness of the company’s activities in the public’s mind - Pay particular attention to be solution of specific sales problem and priorities - Keep and update real estate knowledge and market; - Perform other tasks as assigned by Sale and Marketing managers.
 • Full Time |
 • Preah Sihanouk |
 • Fresh/Entry Level |
 • Sales-Retail
Posted on : 25 Mar 2019

Urgent

Century 21 Imperial Realty Co.,ltd ( Real Estate/Property )
• Make a cold calling to target clients and have a face to face meeting; • Manage own time and schedule; • Create and maintain leads to achieve targets; • Conduct CMA (Comparative Market Analysis); • Build good relationship with clients; • Have an ability to convince clients and make business deal • Identify client ’s need and offer the best solution; • Keep update real estate knowledge and market; • Report to CEO and summit it into system; • Other tasks as assigned by manager;
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Non-Executive |
 • Sales-Retail
Posted on : 25 Mar 2019

Urgent

Century 21 Imperial Realty Co.,ltd ( Real Estate/Property )
 Design marketing materials & Graphic Design;  Provide support on technology issues;  Maintenance system and backup data;  Repair hardware and software  Report to General Manager  Other tasks as assigned
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Non-Executive |
 • IT-Software
Posted on : 25 Mar 2019

Urgent

Century 21 Imperial Realty Co.,ltd ( Real Estate/Property )
 Working alongside CEO, understands his Vision, his plans to accomplish his vision and the type pf people/talents needed to help accomplish the CEO’s plans for sustained growth and plan the human resource needed along the growth pathway  Work alongside the CEO, understand his and the company’s Core Values and Culture Values and plan for such values to cascade down the line  Work alongside CEO or General manager the job scope, duties, responsibilities and outcome expectation for each job position  Talent spot and search for suitable candidates to fill vacant positions, conduct preliminary first round interview to assess candidates’ suitability; Attitude towards this industry, his character and shortlist such candidates for the 2nd interview with CEO  Preparing candidates’ Employment Letter with its terms and conditions in consultation with the CEO or General Manager whilst bearing in mind to include the corporate ethos and code of conduct  conduct onboarding program for new staff; welcoming them and inculcating the corporate Vision, Mission, Core Values and Culture in order he/she knows and accepts the company’s values that are the foundation of Century 21 Imperial success, and affirm the core values are non-negotiable and Breaching the Core Values and Code of Conduct result in immediate summarily termination of employment without compensation except payment for up to last date of employment  Conduct search of Job Search websites and user ratings and use such websites to place our recruitment announcements  Collate, manage and provide CEO and General Manager the Key Performance Index for backend support staff members; administrative staff, accounts, security and others  Maintain and Update the staff information change in the System; annual leave, casual leave, compassionate leave, salary revision update,, confirmation of probationary staff members besides other HR related duties  Manage staff leave and personnel filing with quality and accurate  Developing, revising, and recommending personnel policies and procedures Administration  Provide verbal and written warnings in line with Cambodian labor law if an employee is in breach of Employment terms and conditions agreed  Handle office and admin tasks and any other task as and when required  Provide support to team member as and when required
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Manager |
 • Human Resource
Posted on : 25 Mar 2019

Urgent

Olympia City ( Real Estate/Property )
1 Greet residents and visitors in person or on the phone, answering 2 Interacting with customers to provide information in response to inquiries about products and service by face to face. 3 Collect all income from residents and clear with the bookkeeper 4 Build up good relationship between company and customer 5 Ensure the customer complaint will be solved effectively and feedback 6 Update the statistic of resident numbers 7 Update all units which connected water and electricity 8 Prepare all the announcement to all residents. 9 Prepare all the management fee contract 10 Prepare the access card to residents 11 Prepare weekly and monthly report. 12 Other tasks as assigned by Management.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Customer Service
Posted on : 25 Mar 2019

Olympia City ( Real Estate/Property )
1. Must understand clearly all information related to the clubhouse 2. Prepare readily all supporting documents, stationary, key, towel and products to sell before operation process. 3. Carefully check the payment and issue the receipts to customers 4. Provide clubhouse services and products to customers 5. Clearing all the income with senior operation officer 6. Patrol around the clubhouse likewise lockers, playground, game machine,…etc. 7. Check and prepare the all beverage for sale and make report 8. Prepare the items like herbs for stream and sauna room 9. Other tasks will be assigned by Operation Supervisor.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Customer Service
Posted on : 25 Mar 2019

Oxley Worldbridge (Cambodia) Co.,Ltd. ( Real Estate/Property )
• Updating of clients data • Preparation of admin materials • Correspondence with clients for signing of agreements • Any other duties as maybe assigned by the company.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Other |
 • Administrative
Posted on : 25 Mar 2019

OTK Property Development ( Real Estate/Property )
Main Duties and Responsibilities: - Ability to form the policies and disciplinary procedure of company - Assist and implement policies on a variety of workplace issue such as disciplinary procedures, absent management, Working conditions, performance management. - Ensure policies and practices are widely communicated and understood by staff all level through working collaborative - Maintain the work structure by updating job requirements and job descriptions for all position - Ensure the manpower needs are filled on a timely basis - Perform other admin tasks including fixed asset, inventory, office supply - Assist on pay and other issues, including administer payroll and maintain staff record - Monitoring staff’s timesheets log-sheet ensure staff come to work and leave accurately. - Communicate with public services - Perform other duties required by Business director
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Senior Executive |
 • Administrative
Posted on : 25 Mar 2019

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!