Sort by

Ly Sreng Phone Shop ( Telecomunication )
១. បុគ្គលិកផ្នែកលក់ក្នុងហាង (ស្រី ១នាក់) លក្ខណៈសម្បត្តិ និងការទទួលខុសត្រូវៈ • មានអាយុចន្លោះពី ១៨ ដល់ ២៥ឆ្នាំ (ផ្តល់អាទិភាពសម្រាប់អ្នកមកពីបណ្តាខេត្ត) • ធ្វើការចាប់ពីម៉ោង ៨:៣០នាទីព្រឹក ដល់ម៉ោង ៦ល្ងាច • ប្រចាំការក្នុងហាង និងលក់ទំនិញជូនអតិថិជន • មានជំនាញប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយអតិថិជន • មិនទាមទាបទពិសោធន៍ • មិនទាមទាសញ្ញាប័ត្រ (ចេះអាន និងចេះសរសរ) • អាចនិយាយ និងស្តាប់ភាសាចិនបានខ្លះៗកាន់តែប្រសើ ២. បុគ្គលិកដឹកជញ្ជូន (ប្រុស ១នាក់) • មានអាយុចន្លោះពី ១៨ ដល់ ២៥ឆ្នាំ (ផ្តល់អាទិភាពសម្រាប់អ្នកមកពីបណ្តាខេត្ត) • ធ្វើការចាប់ពីម៉ោង ៣:៣០នាទីព្រឹក ដល់ម៉ោង ៦ល្ងាច • ប្រចាំការក្នុងហាង និងដឹកទំនិញអោយអតិថិជននៅគោលដៅជិតៗ • មានជំនាញប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយអតិថិជន • មិនទាមទាបទពិសោធន៍ • មិនទាមទាសញ្ញាប័ត្រ (ចេះអាន និងសរសេរ)
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Sales-Retail
Posted on : 21 May 2019

JCM NIPPON PRIVATE LTD ( Trading/Import/Export )
- Create regional sales plans and quotas in alignment with business objectives. - Report on regional sales results. - Identify hiring needs, select and train new salespeople. - Address potential problems and suggest prompt solutions
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Senior Executive |
 • Sales-Retail
Posted on : 21 May 2019

RMO Retail ( Wholesale/Retail )
*Welcomes customers by greeting them; offering them assistance. *Directs customers by escorting them to racks and counters; suggesting items. *Advises customers by providing information on products. *Helps customer make selections by building customer confidence; offering suggestions and opinions. *Documents sale by creating or updating customer profile records. *Processes payments by totaling purchases; processing checks, cash, and store or other credit cards. *Keeps clientele informed by notifying them of preferred customer sales and future merchandise of potential interest. *Contributes to team effort by accomplishing related results as needed.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • Sales-Retail
Posted on : 21 May 2019

RMA Cambodia ( Trading/Import/Export )
Key Responsibilities Responsible for achieving the sale target set by the company Find new prospect customers and maintenance good relationship with new and existing customers Understand and share knowledge about the industrial markets and competitor’s information Clear on product knowledge and internal process Follow the standard customer service and customer satisfaction guideline Involve in the relevant administrative support such as sales contract preparation, costing review, quotation sheet and so forth Other tasks assigned by direct manager
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • Sales-Retail
Posted on : 21 May 2019

Urgent

SLD Trading Co., Ltd ( Wholesale/Retail )
ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ គឺជាក្រុមហ៊ុន ចែកចាយផលិតផលផ្តាច់មុខរបស់ក្រុមហ៊ុន យូនីលីវើ (Unilever) ហើយ ម៉ាកយីហោរបស់យើងមានដូចជា Viso, Breeze, Comfort, Sunlight, Lux, Ponds, Vaseline, Lifebuoy, Citra, Sunsilk, Clear, Dove,Close Up, Pepsodent, Knorr, Best Foods ហើយក្រុមហ៊ុនត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែក អ្នកលក់រាយ និង អ្នកលក់តាមតុកតុក ជាច្រើននាក់ ។ Job Description -ផ្សព្វផ្សាយ កម្មវិធី, ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនទៅ អតិថិជនមានស្រាប់ និងថ្មី -លក់គ្រប់តាមចំនួន និងគោលដៅកំណត់ -រៀបចំរបាយការណ៍លក់ -ប្រមូលប្រាក់ពីអតិថិជន និងដោះស្រាយfeedback របស់អតិថិជន -ការងារផ្សេងៗតាមការចាត់តាំង
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Sales-Retail
Posted on : 21 May 2019

Southern Media ( Advertising/Media/Broadcast )
- Provide consultant service to address potential clients' interest establishing suitability of the potential clients' visa. Consultation will mainly be by email, telephone, and face to face meeting - Present and sell immigration services to current and potential clients - Follow up on new leads and referrals resulting from field activity - Identify sales prospects and contact prospects. - Establish and maintain current clients and potential clients' relationships - Identify and resolve client concerns - Provide regular follow up on enquirers received - Any other relevant duty as assigned by Manager to assist with smooth operations of the organization - Travel opportunities to conduct, partake, and attend in seminars
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Sales-Retail
Posted on : 21 May 2019

Fresh Organic Drink ( Food and Beverage )
• ណែនាំ និងបង្ហាញគ្រប់ផលិតផលទាំងអស់ទៅដល់អតិថិជន • សិក្សារអំពីសកម្មភាព និងតម្លៃលក់របស់ដៃគូរប្រគួតប្រជែងនៅលើទីផ្សាររាយការណ៏ទៅប្រធាន • ផ្តល់នូវយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីៗដើម្បីបង្កើនការលក់ដល់ក្រុមហ៊ុន • ស្វែងរកអតិថិជនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន • ត្រូវមានទំនាក់ទំនងល្អ និងចេះសម្របសម្រួលការលក់ជាមួយអតិថិជនបានល្អប្រសើរ • រៀបចំរបាយការណ៏លក់ប្រចាំថ្ងៃ និងប្រចាំខែដល់ប្រធានផ្នែកលក់ អត្ថប្រយោជន៏ទទួលបាន៖ • ប្រាក់ខែចាប់ពី 200 ដុល្លារ ឡើងទៅ • មានលុយថ្លៃបាយ១ពេល • និងអត្ថប្រយោជន៏ផ្សេងៗទៀត
 • Full Time |
 • Siem Reap |
 • Fresh/Entry Level |
 • Sales-Retail
Posted on : 20 May 2019

Urgent

Maxk Group Company Co., Ltd ( Design/Decoration )
Key responsibilities: • Contact customers through cold calls, referrals, and scouting • Find out what they need and introduce them to our products • Work independently or as a team to close the sales • Report to management about progress and obstacles • Research the market and learn about our products • Maintain and develop relationships with existing customers in person and via phone calls and emails • Conduct customer impact survey, evaluation, and feedback after product sales. • Review your own sales performances and aim to meet or exceed targets • Gain a clear understanding of customers' businesses and requirements • Maintain professional and technical knowledge by attending educational workshops; reviewing professional publications; establishing personal networks; participating in professional societies • Support other tasks assigned by Sales & Marketing Manager
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Senior Executive |
 • Sales-Retail
Posted on : 20 May 2019

IDD Premium Wine Distributor ( Wholesale/Retail )
2. STORE SUPERVISOR in charge of wine retail (1POSITION) Report to: General Manager Location: Toul Kork, Phnom Penh Schedule: Full-time, Mon to Sun (1day off a week with rotate shift) Responsibilities: • Perform direct sales to customer entering the store • Make sure that the products for tasting have sufficient quality to be proposed to customer (make sure wine is prepared and ready for offering). • Control stock movement in and out of wine products in the store • Weekly and monthly inventory checking • Create marketing and promotions to push selling the products • Dealing with customer service issues such as queries and complaints • Ensure that the health and safety measure are met for customers • Manage daily cash flow of the store • Submit report of stock, income and expense to GM by daily, weekly, and monthly basis • Consistent evaluation of sales performance and initiate sales driven activities to achieve the store sales target/objectives • Recruit, coach, counsel, discipline and train employees as needed • Update and manage store catalog products • Constantly control neatness of the displays. • Make sure pricing is correct work on store displays • Regular exercise of independent judgment and flexible powers in the daily performance of job duties and ensure the policies and working procedure of company are implemented and maintained in a consistent manner • Other tasks assigned by GM BENEFITS AND DEADLINE -Good Salary -Bonus -Employee Insurance -And other benefits
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Senior Executive |
 • Sales-Retail
Posted on : 20 May 2019

American Lubes Co., Ltd. ( Oil and Gas )
Job Description - Arranging the daily sales action plan and sales schedule to scan outlet/fast moving shop. - Going to Sales Coverage Area to scan and sell the AML Lubricant products. - Recording the Visited and Potential Prospect as Dealers, Corporate Companies and manufacturing companies… - Presenting the products to dealers and corporate consumers to reach the closing sales. - Preparing the Quotation, Sales Order, Prospect Profile, Customer Profile and other Sales Admin… - Following up the Potential Prospect and Customers to receive Sales Order. - Recording the Sales Order into the Sales Target and controlling the sales target daily and weekly. - Reporting and submitting the Sales Achievement to Head of Sales Department.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • Sales-Retail
Posted on : 19 May 2019

PREMIUM Human Resources Co., Ltd ( Human Resources )
• Welcome customers by greeting them in the store and offer assistance in product selection • Direct customers by guiding them to the proper counters and offer recommendations based on their needs • Provide information to customers regarding various in store products • Process payments by totaling purchases: cash, store/credit cards; working knowledge of POS (point of sale) systems is preferred but not required • Assist the manager and senior staff with in store inventory management and organization of store stock • Assist senior staff with product display and keeping the store clean (products, racks, general area) • Be punctual and prepared for shifts as needed • Other adhoc tasks as required
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Sales-Retail
Posted on : 19 May 2019

Memot Venture Co., Ltd ( Trading/Import/Export )
Job Responsibilities: • Follow up and monitor the sale activities of Sub-Distributors • Implement strategies set by the company • Provide sale and marketing strategies sub distributors • Provide training, sale solutions, and strategies to salesmen • Survey the market situation and offer solution and strategies options • Prepare weekly and monthly report related to sub distributor activities
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Non-Executive |
 • Sales-Retail
Posted on : 19 May 2019

Urgent

LEES FOOD SERVICE LTD ( Food and Beverage )
o Responsible for daily sales activities o Promote the products and after sales services o Prepare the products display, included pricing, packaging and stock o Prepare daily and weekly sales report to sales manager regarding sales problems, and customer complaints o Survey customer’s behaviors and satisfaction to sales team o Follow up customer’s need, deliver product to customers and confirm them on payment o Perform other activities and tasks assigned by the Supervisor or Head department o Strong communication, negotiation and interpersonal skills.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Non-Executive |
 • Sales-Retail
Posted on : 19 May 2019

Urgent

SOCHAN (FOODS AND BEVERAGES) ( Food & Berverage )
• ត្រូវមានជំនាញ និង បទពិសោធន៍ការងារយ៉ាងតិច ០១ ឆ្នាំ • មានភាពរួសរាយ រាក់ទាក់ និង មានទំនាក់ទំនងការងារល្អ • មានអត្តចរិតស្លូតបូត និងមានកាយសម្បទារឹងមាំ • ឧស្សាហ៍ ព្យាយាម ស្មោះត្រង់ និង មានភាពទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការងារ អត្ថប្រយោជន៏ទទួលបាន៖ • ប្រាក់ខែចាប់ពី ១៧០ ដុល្លារ ឡើងទៅ • ទទួលបាន Incentive • និងអត្ថប្រយោជន៏ផ្សេងៗទៀត
 • Full Time |
 • Kampong Cham |
 • Fresh/Entry Level |
 • Sales-Retail
Posted on : 19 May 2019

LSH (Cambodia) Pte. Ltd ( Food and Beverage )
Job Responsibility • CRM with outlet regarding the product, i.e. prices, quantity, warranty, etc. • Ensuring that the products are sent to its designated place • Checking the products before the delivering to its designated stores. • Make time to time check on the stock products • Deal with collecting, making, updating and analyzing of different kinds of figures in accordance with sales staffs. • Ensuring the quality of the product, its status, • Making deals with outlet and prospect outlet • Do other tasks assigned by management.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Sales-Retail
Posted on : 19 May 2019

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!