Sort by

Urgent

ABC Trading Co., Ltd ( Trading/Import/Export )
ក្រុមហ៊ុន ABC Trading Co.,Ltd គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងធ្វើការចែកចាយ គ្រឿងបន្លាសម៉ូតូ។ ABC Trading Co.,Ltd ត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែកទីផ្សារដែលមានលក្ខខណ្ឌដូចខាងក្រោម: - ប្រាក់បៀរវត្សចាប់ពី $180 ដល់ $270 និងតាមបទពិសោធន៍ការងារជាក់ស្តែង។ - ប្រាក់កំរៃជើងសារ (Commission) ។ - មានប្រាក់ខែទី13 ពេលធ្វើការគ្រប់1ឆ្នាំ។ - ប្រាក់ចាក់សាំង និងកាតទូរស័ព្ទ។ - មានការតំឡើងប្រាក់ខែរៀងរាល់ 6ខែម្តងក្នុងករណីបង្កើនការលក់បានល្អ។
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Sales-Retail
Posted on : 23 Jun 2019

LSH (Cambodia) Pte. Ltd ( Food and Beverage )
Job Responsibility • CRM with outlet regarding the product, i.e. prices, quantity, warranty, etc. • Ensuring that the products are sent to its designated place • Checking the products before the delivering to its designated stores. • Make time to time check on the stock products • Deal with collecting, making, updating and analyzing of different kinds of figures in accordance with sales staffs. • Ensuring the quality of the product, its status, • Making deals with outlet and prospect outlet • Do other tasks assigned by management.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Sales-Retail
Posted on : 23 Jun 2019

Urgent

Century 21 Imperial Realty Co.,ltd ( Real Estate/Property )
• Make a cold calling to target clients and have a face to face meeting; • Manage own time and schedule; • Create and maintain leads to achieve targets; • Conduct CMA (Comparative Market Analysis); • Build good relationship with clients; • Have an ability to convince clients and make business deal • Identify client ’s need and offer the best solution; • Keep update real estate knowledge and market; • Report to CEO and summit it into system; • Other tasks as assigned by manager;
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Other |
 • Sales-Retail
Posted on : 23 Jun 2019

LEES FOOD SERVICE LTD ( Food and Beverage )
1. Manage daily retail operations and store related matters such as product knowledge, sales and service management, staff supervision and motivation, hiring and retention of staffs, and monitor completion of daily task list. 2. Leading the retail team in developing and executing strategic and tactical plans to achieve established goals. 3. Responsible for the budget and P&L of the retail outlets business, increase sales and profitability across all the assigned outlets, analyzing sales figures, interpret and maintaining awareness of market trends in the retail industry and forecasting future sales and inventory levels to maximize profit and minimizes cost. 4. Liaise with Marketing Department in planning and implementing promotions and events in retail outlets. 5. Plan and organize the opening of potential new outlets. 6. Optimize the assortment of product merchandising and display in all outlets. 7. Monitoring performance against agreed Key Performance Indicators (KPIs). 8. Counseling, guiding and motivating teams in SOPs and improving team members’ competencies in relation to their roles and responsibilities. 9. Maintains the stability and reputation of the store by complying with legal requirements. 10. Maintain inventory by implementing purchasing plans and staying in contact with vendors. 11. Manage all controllable costs to keep operations profitable. 12. Responsible for routine stock maintenance tasks, to manage and monitor physical stock quantity are matching. 13. Perform any other duties assigned by the superior.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Manager |
 • Sales-Retail
Posted on : 23 Jun 2019

Urgent

LEES FOOD SERVICE LTD ( Food and Beverage )
- o Responsible for daily sales activities o Promote the products and after sales services o Prepare the products display, included pricing, packaging and stock o Prepare daily and weekly sales report to sales manager regarding sales problems, and customer complaints o Survey customer’s behaviors and satisfaction to sales team o Follow up customer’s need, deliver product to customers and confirm them on payment o Perform other activities and tasks assigned by the Supervisor or Head department o Strong communication, negotiation and interpersonal skills.
 • Full Time |
 • Preah Sihanouk |
 • Non-Executive |
 • Sales-Retail
Posted on : 23 Jun 2019

Urgent

LEES FOOD SERVICE LTD ( Food and Beverage )
o Responsible for daily sales activities o Promote the products and after sales services o Prepare the products display, included pricing, packaging and stock o Prepare daily and weekly sales report to sales manager regarding sales problems, and customer complaints o Survey customer’s behaviors and satisfaction to sales team o Follow up customer’s need, deliver product to customers and confirm them on payment o Perform other activities and tasks assigned by the Supervisor or Head department o Strong communication, negotiation and interpersonal skills.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Non-Executive |
 • Sales-Retail
Posted on : 23 Jun 2019

Memot Venture Co., Ltd ( Trading/Import/Export )
* Responsibility - Distribute products widely in the assigned territory - Achieve monthly target - Display products well and do merchandising in outlets - Promote existing and new products to customers
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Non-Executive |
 • Sales-Retail
Posted on : 23 Jun 2019

Memot Venture Co., Ltd ( Trading/Import/Export )
Job Responsibilities: • Follow up and monitor the sale activities of Sub-Distributors • Implement strategies set by the company • Provide sale and marketing strategies sub distributors • Provide training, sale solutions, and strategies to salesmen • Survey the market situation and offer solution and strategies options • Prepare weekly and monthly report related to sub distributor activities
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Non-Executive |
 • Sales-Retail
Posted on : 23 Jun 2019

Urgent

NPHC Trading Co., Ltd ( Wholesale/Retail )
Purpose of Position: To sell products of company to project owner in targeted area to achieve sales target set by company. - Make sure the retail sales & project target is met - Arrange meeting with project customer - Cooperating with B2B relating to the projects - Working closely with project owner in order to make a deal - Cooperate with project team in order to closes the deal and working closely with customer after closes the deal - Perform as the QC to check on project closes finish by timeline - Conduct site visit projects to make sure that project can finish by timeline. - Find the new project customer everyday - Prepare and update accuracy Daily & CRM reports every day - Prepare quotation to customer - Do a market research about competitor and reports to the Manager - Prepare report to direct supervisor. - Other tasks assigned by sales manager.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Senior Executive |
 • Sales-Retail
Posted on : 23 Jun 2019

Srolanh Smart Store ( Wholesale/Retail )
-នៅពេលអ៊ុត Screen or Sticker សូមអញ្ជើញអតិថិជនអោយអង្គុយរង់ចាំ -ផ្តល់ពត៏មានឲ្យច្បាស់លាស់អំពីការអ៊ុត និងផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗ នៅពេលគាត់អ៊ុត -នៅពេលទទួលទូរសព្ទ័ ឫកុំព្យូទ័រពីអតិថិជន ត្រូវពិនិត្យអោយបានច្បាស់លាស់ តើមានស្នាមឆ្កូត ប្រេះស្រាំ រឺបែកកន្លែងណា -នៅពេលបកScreenចេញពីទូរសព្ទ័ អ៊ុតScreen នឹងអ៊ុតStickerត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ -ត្រូវគិតចេញម៉ូដថ្មីៗ យ៉ាងហោចណាស់៣ ទៅ៤ម៉ូដក្នុងមួយថ្ងៃ ដើម្បីអោយមានម៉ូដប្លែកៗ -បុគ្គលិកផ្នែកស្ទីគ័រ ត្រូវធ្វើរបាយការណ៏ប្រចាំថ្ងៃ ទៅថ្នាក់លើ -មានភាពរោះរាយរាក់ទាក់ ចំពោះភ្ញៀវ
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Sales-Retail
Posted on : 23 Jun 2019

RMO Retail ( Wholesale/Retail )
 *Ensure high levels of customer satisfaction through excellent sales service  *Assess customers’ needs and provide assistance and information on product features  *Welcome customers to the store and answer their queries  *Maintain in-stock and presentable condition assigned areas  *Actively seek out customers in store  *Remain knowledgeable on products offered and discuss available options  *Process POS (point of sale) purchases  *Handle returns of merchandise  *Team up with co-workers to ensure proper customer service  *Build productive trust relationships with customers  *Suggest ways to improve sales (e.g. planning marketing activities, changing the store’s design)
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Sales-Retail
Posted on : 23 Jun 2019

Urgent

SLD Trading Co., Ltd ( Wholesale/Retail )
ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ គឺជាក្រុមហ៊ុន ចែកចាយផលិតផលផ្តាច់មុខរបស់ក្រុមហ៊ុន យូនីលីវើ (Unilever) ហើយ ម៉ាកយីហោរបស់យើងមានដូចជា Viso, Breeze, Comfort, Sunlight, Lux, Ponds, Vaseline, Lifebuoy, Citra, Sunsilk, Clear, Dove,Close Up, Pepsodent, Knorr, Best Foods ហើយក្រុមហ៊ុនត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែក អ្នកលក់រាយ និង អ្នកលក់តាមតុកតុក ជាច្រើននាក់ ។ Job Description -ផ្សព្វផ្សាយ កម្មវិធី, ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនទៅ អតិថិជនមានស្រាប់ និងថ្មី -លក់គ្រប់តាមចំនួន និងគោលដៅកំណត់ -រៀបចំរបាយការណ៍លក់ -ប្រមូលប្រាក់ពីអតិថិជន និងដោះស្រាយfeedback របស់អតិថិជន -ការងារផ្សេងៗតាមការចាត់តាំង
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Sales-Retail
Posted on : 23 Jun 2019

MekongNet ( Telecomunication )
• Meet Sales target as assigned by the management • Maintain and build up relationship with customers at the assigned area • Lead generation: conduct cold-call and visit customers • Evaluate opportunity to maximize business outcome. • Follow up and update sales status. • Make quotation, proposal and negotiate with customers in order to close sales • Understand the products of the company and customer’s requirement • Observe and report on competitor’s products and activities • Key in customer information and requirement in sales pipeline and report • Prepare daily and weekly sales report to the management • Participate in sales promotion activities
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Sales-Retail
Posted on : 23 Jun 2019

KT Express Logistics Co., Ltd. ( Wholesale/Retail )
ពិពណ៌នា • បង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនក្នុងការលក់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន • ដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតឡើង • មានភាពវៃឆ្លាតក្នុងការលក់ និងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន • សហការក្នុងក្រុមយ៉ាងពេញលេញដើម្បីសម្រេចបាននូវលទ្ធផលរំពឹងទុក • ប្តេជ្ញាសម្រេចគោលដៅលក់ ដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុន • ប្រុងប្រយ័ត្ន និងឃ្លាំមើលតំរូវការនានារបស់អតិថិជន • សហការនឹងលក់តាមអ្វីដែលប្រធានតំបន់បានរៀបចំងអោយ • ជួយដល់ភារកិច្ចផ្សេងៗដែលត្រូវបានស្នើរដោយថ្នាក់ដឹកនាំ។
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Other |
 • Sales-Retail
Posted on : 23 Jun 2019

HOME IMPROVEMENT PRODUCTS CO.,LTD ( Trading/Import/Export )
-ផ្សព្វផ្សាយនិងលក់ផលិតផលដើម្បីសម្រេចឲ្យបានគ្រប់ចំនួនគោលដៅដែលបានកំណត់ -មានទំនាក់ទំនងល្អ ថែរក្សាអតិថិជនចាស់ស្វែងរកអតិថិជនថ្មីៗ -ធ្វើរបាយការលក់ប្រចាំថ្ងៃ -ត្រួតពិនិត្យនិងធ្វើរបាយការណ៏ទីផ្សាជាប្រចាំ -ការងារផ្សេងៗទៀតត្រូវបានចាត់ចែងដោយប្រធានផ្នែក
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Sales-Retail
Posted on : 23 Jun 2019

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!