Sort by

Tyleang Trading Cambodia Co.,Ltd ( Banking-Finance-Investment )
• ផ្សព្វផ្សាយផលិតផលឥណទានទៅដល់អតិថិជនគោលដៅ • ធ្វើការជ្រើសរើសអតិថិជនសម្រាប់ផ្តល់កម្ចី ស្របទៅតាមគោលការណ៌ឥណទាន • វាយតម្លៃពាក្យស្នើសុំខ្ចីប្រាក់របស់អតិថិជន • បញ្ចេញទុនដល់អតិថិជន និងប្រមូលត្រឡប់មកវិញ • ធ្វើការតាមដានប្រាក់កម្ចីដែលបានបញ្ចេញរួចហើយដើម្បីឲ្យប្រាកដថាអតិថិជនប្រើប្រាស់ចំគោលដៅ • តាមដាន និងដោះស្រាយរាល់កម្ចីដែលមានបញ្ហា • សិក្សាពីតំបន់សក្តានុពលសម្រាប់ការផ្តល់សេវាកម្មឥណទាន • បំពេញការងារផ្សេងៗតាមការចាត់តាំងរបស់គណៈគ្រប់គ្រង។
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Other |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 21 May 2019

Urgent

Khmer Capital Microfinance Institution Plc ( Banking-Finance-Investment )
- Execute the promotion plan which set by Supervisor, - Evaluate repayment capacity of customers, check document, verify and analyzed data provide by customers, - Side visit of mortgaged property and business of applicant, - Prepared legal documents such as Letter Offer, Loan Contract, Mortgaged Agreement, Letter of Guarantee, etc. after loan approval, - Preparing write-up and submit to management for approval, - Process loan application at District Hall and Loan Office, - Process loan application at District Hall and Loan Office, - Contact customers for interest payment and other fees, - Follow up and review credit facilities, - Prepare weekly loan report and weekly overdue to loan report, - Remind payment to customers, - Other duties as assigned by Credit Supervisor.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 21 May 2019

L.E.D.A Capital Plc. ( Banking-Finance-Investment )
• ធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយអាជ្ញាធរ អតិថិជនគោលដៅ... • ផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលឥណទាន • រៀបចំឯកសារកម្ចីដាក់ជូនអ្នកគ្រប់គ្រង • ទម្លាក់ទុនជូនអតិថិជនឲ្យស្របតាមគោលនយោបាយ • ប្រមូលប្រាក់កម្ចីពីអតិថិជន តាមតំបន់ប្រតិបត្តិការ • ដោះស្រាយកម្ចីមានបញ្ហា • ធ្វើរបាយការណ៍ជូនអ្នកគ្រប់គ្រង • រក្សាផលប័ត្រកម្ចីឲ្យមានគុណភាព
 • Full Time |
 • Kampong Cham |
 • Fresh/Entry Level |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 21 May 2019

Maxima microfinance ( Banking-Finance-Investment )
 រៀបចំផែនការប្រចាំខែ ប្រចាំត្រីមាស និងប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់សាខា  បញ្ចេញឥណទានទៅតាមផែនការ និងបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីសម្រេចផែនការឥណទាន  គ្រប់គ្រង និងតាមដានការផ្តល់ប្រាក់កម្ចី និងការសងត្រលប់របស់អតិថិជន  ត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុង រួមមានត្រួតពិនិត្យម៉ត់ចត់លើ ឯកសារឥណទាន អតិថិជន និងបុគ្គលិក ស្រមតាម គោលការណ៍ និងនីតិវិធីរបស់ម៉ាក់ស៊ីម៉ា  ពិនិត្យការងារគណនេយ្យ និងកិច្ចការរដ្ឋបាលនៅក្នុងសាខា  បណ្តុះបណ្តាល និងបង្ហាត់បុគ្គលិកក្រោមបង្គាប់ ពីការងារជាក់ស្តែង  លើកទឹកចិត្ត ថែរក្សាបុគ្គលិក និងចូលរួមក្នុងការប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិក  ចាត់ចែង និងចូលរួមក្នុងការវាយតម្លៃបុគ្គលិកក្រោមឪវាទ  ចាត់ចែង និងដោះស្រាយវិវាទ ឬបញ្ហាផ្សេងៗ របស់បុគ្គលិក អតិថិជន ឬអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធ  បង្កើតទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន អាជ្ញាធរ និងអ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត  ដឹកនាំការប្រជុំក្នុងសាខា និងចូលរួមការប្រជុំជាមួយអង្គភាពផ្សេងៗទៀត  រៀបចំរបាយការណ៍ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ និងទាន់ពេលវេលា ជូនប្រធាននាយកដ្ឋាន អគ្គនាយក ឬអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធ  សហការការងារជាមួយនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធឲ្យមានប្រសិទ្ធិភាព  ធ្វើការងារផ្សេងៗទៀត ទៅតាមការចាត់តាំងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ
 • Full Time |
 • Kampot |
 • Manager |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 21 May 2019

Aeon Specialized Bank ( Banking-Finance-Investment )
- Learn and practice accurately and up-to-date with policies and procedures related to credit/loan - Practice loan process within duty area accurately with proficiency including promoting, loan disbursement, and loan recovery - Seek prospective customers and solicit for loans - Assist in application processing, securities - Establish good report with existing customers and continuously develop & increase the loans base - Effectively participate in promoting products and services that could enhance the company’s business and corporate image - Do other tasks as assigned by management
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Senior Executive |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 21 May 2019

GROW MFIs ( Banking-Finance-Investment )
- ផ្សព្វផ្សាយឲ្យអតិថិជនស្គាល់ពី គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហ្ក្រូវ ម.ក - រៀបចំផែនការ ផ្តល់ប្រាក់កម្ចី និងការប្រមូលប្រាក់កម្ចី - មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយក្រុមការងារ និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន - កំណត់ ភូមិ និងអតិថិជនគោលដៅ ដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ - ផ្សព្វផ្សាយ ផលិតផល និងសេវាកម្ម របស់គ្រឹះស្ថាន - ស្វែងរកអតិថិជនសក្តានុពលដើម្បីផ្តល់នូវផលិតផល និងសេវាកម្ម ដល់ទីតាំងផ្ទាល់របស់អតិថិជន - វិភាគលើផែនការអាជីវកម្ម លំហូរសាច់ប្រាក់ វាយតម្លៃទ្រព្យធានា និងស្ថានភាពគ្រួសាររបស់អតិថិជន - ធ្វើការផ្តល់ប្រាក់កម្ចី ការប្រមូលប្រាក់កម្ចី និងដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយអតិថិជន (ផ្អែកលើបញ្ហាជាក់ស្តែង) - ធ្វើការត្រួតពិនិត្យ តាមដាន វាយតម្លៃអតិថិជន មុនពេល និងក្រោយពេល ផ្តល់ប្រាក់កម្ចី - រៀបចំរបាយការណ៍ប្រចាំខែដល់ប្រធានតំបន់ - រៀបចំ និងរក្សា ពាក្យស្នើសុំខ្ចីប្រាក់ និងឯកសារតម្រូវដទៃទៀត - ការងារដទៃទៀតអាស្រ័យលើអ្នកគ្រប់គ្រង
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 20 May 2019

Maxima microfinance ( Banking-Finance-Investment )
 ផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផល និងសេវាកម្មឥណទានទៅកាន់អតិថិជន  បំពេញឯកសារឥណទាន និងឯកសាររដ្ឋបាលដទៃទៀត  វាយតម្លៃការស្នើសុំឥណទាន វាយបញ្ចូលទិន្នន័យឥណទានទៅក្នុងប្រព័ន្ធឥណទាន  ផ្តល់អនុសាសន៍ជូនគណៈកម្មាការឥណទានដើម្បីអនុម័ត  រៀបចំកិច្ចសន្យាឥណទាន និងឯកសាររដ្ឋបាលផ្សេងៗទៀត ដើម្បីបើកប្រាក់ជូនអតិថិជន  អនុវត្ត និងបញ្ចេញឥណទានទៅតាមផែនការឥណទាន  សម្របសម្រួលក្នុងការប្រមូលនូវឥណទានសងត្រលប់ និងដោះស្រាយបញ្ហាឥណទាន  ទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន និងអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់
 • Full Time |
 • Kandal |
 • Senior Manager |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 19 May 2019

Urgent

Asia Weiluy ( Banking-Finance-Investment )
1. Recruit New Business Partner to increase our Payroll Partner 2. Work closely with corporate partners such factories, other private by providing payroll. 3. Working with both private and public sector for signing MOU as ACE New Payroll Partner. 4. Work closely with Technical Team to ensure the launch of new payroll partner successfully. 5. Work closely with Marketing Team for Trade Letter and Marketing Activities and Material. 6. Research and monitor all competitor products to avoid our market share drop. 7. Provide Training and educate to internal staff and ACE Agent. 8. Complaint handling and problem solving 9. Built ACE Reputation into Market. 10. Initiate and design the promotion to grow Revenue for Company. 11. Develops specific plans to ensure revenue growth payroll partner. 12. Regular visit our Business Partner and ACE Agent for ensure sale volume increase after MOU Signed Off. 13. Regular field visit with RSM to reinforce Agent. 14. Develop and maintain deeper relationships with strategic partners both internal and external, becoming a trusted advisor to them. 15. Prepare and delivery presentation to existing and new business partner and all Agency. 16. Report and Perform tasks assigned by Management.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 19 May 2019

Megaleasing Plc ( Banking-Finance-Investment )
 ស្វែងរកអតិថិជនល្អៗដែលមានបំណងក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មបង់រំលស់របស់ មេហ្គាលីស៊ីង ភីអិលស៊ីង  ចុះវាយតំលៃប្រាក់កម្ចី ផ្អែកតាមគោលការណ៍ឥណទានរបស់ក្រុមហ៊ុន  វិភាគពីរតម្រូវការឥណទាន និងសេវាឥណទានរបស់ដៃគូប្រគួតប្រជែង នៅក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការ  ពង្រីកការផ្សព្វផ្សាយ ផលិតផលសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុននៅខាងក្នុង និងជុំវិញតំបន់ប្រតិបត្តិការ  រៀបចំឯកសារស្នើសុំនិងពន្យល់ណែនាំអតិថិជនពីគោលការណ៍ និងលក្ខខណ្ឌនានានែកម្ចី  ពិនិត្យ និងតាមដានការប្រើប្រាស់ផលិតផល និងត្រួតពិនិត្យការបង់សងត្រឡប់របស់អតិថិជន  ចាត់វិធានការដោះស្រាយជាមួយអតិថិជន ក្នុងករណីមានការខកខានក្នុងការបង់សងត្រឡប់  មានការចូលរួមគ្រប់សកម្មភាពក្នុងដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន  កសាងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងបំណងប្រតិបត្តិការ
 • Full Time |
 • Preah Sihanouk |
 • Fresh/Entry Level |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 19 May 2019

ABA Bank ( Banking-Finance-Investment )
- To join partly in development of credit product, process, policies and procedures with another relevant team. - Introducing and promoting new product by developing time-integrated plans with sales, advertising, and production. - To handle all complaints which received from customer related to credit transactions. - To coordinate with all relevant stakeholders to resolve the complaint according to complaint management process of the bank. - Other tasks assign by management. - To ensure the products and processing are implemented timely. - Timely dissemination of information to relevant department/units. - Timely resolution of credit related to complaints.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Other |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 19 May 2019

Urgent

Khmer Capital Microfinance Institution Plc ( Banking-Finance-Investment )
- Execute the promotion plan which set by Supervisor, - Evaluate repayment capacity of customers, check document, verify and analyzed data provide by customers, - Side visit of mortgaged property and business of applicant, - Preparing write-up and submit to management for approval, - Process loan application at District Hall and Loan Office, - Process loan application at District Hall and Loan Office, - Contact customers for interest payment and other fees, - Follow up and review credit facilities, - Prepare weekly loan report and weekly overdue to loan report, - Remind payment to customers, - Other duties as assigned by Credit Supervisor.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 19 May 2019

GROW MFIs ( Banking-Finance-Investment )
- ផ្សព្វផ្សាយឲ្យអតិថិជនស្គាល់ពី គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហ្ក្រូវ ម.ក - រៀបចំផែនការ ផ្តល់ប្រាក់កម្ចី និងការប្រមូលប្រាក់កម្ចី - មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយក្រុមការងារ និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន - កំណត់ ភូមិ និងអតិថិជនគោលដៅ ដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ - ផ្សព្វផ្សាយ ផលិតផល និងសេវាកម្ម របស់គ្រឹះស្ថាន - ស្វែងរកអតិថិជនសក្តានុពលដើម្បីផ្តល់នូវផលិតផល និងសេវាកម្ម ដល់ទីតាំងផ្ទាល់របស់អតិថិជន - វិភាគលើផែនការអាជីវកម្ម លំហូរសាច់ប្រាក់ វាយតម្លៃទ្រព្យធានា និងស្ថានភាពគ្រួសាររបស់អតិថិជន - ធ្វើការផ្តល់ប្រាក់កម្ចី ការប្រមូលប្រាក់កម្ចី និងដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយអតិថិជន (ផ្អែកលើបញ្ហាជាក់ស្តែង) - ធ្វើការត្រួតពិនិត្យ តាមដាន វាយតម្លៃអតិថិជន មុនពេល និងក្រោយពេល ផ្តល់ប្រាក់កម្ចី - រៀបចំរបាយការណ៍ប្រចាំខែដល់ប្រធានតំបន់ - រៀបចំ និងរក្សា ពាក្យស្នើសុំខ្ចីប្រាក់ និងឯកសារតម្រូវដទៃទៀត - ការងារដទៃទៀតអាស្រ័យលើអ្នកគ្រប់គ្រង
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 19 May 2019

Maxima microfinance ( Banking-Finance-Investment )
ភារកិច្ចចំបងនិងការទទួលខុសត្រូវ៖  ផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផល និងសេវាកម្មឥណទានទៅកាន់អតិថិជន  បំពេញឯកសារឥណទាន និងឯកសាររដ្ឋបាលដទៃទៀត  វាយតម្លៃការស្នើសុំឥណទាន វាយបញ្ចូលទិន្នន័យឥណទានទៅក្នុងប្រព័ន្ធឥណទាន  ផ្តល់អនុសាសន៍ជូនគណៈកម្មាការឥណទានដើម្បីអនុម័ត  រៀបចំកិច្ចសន្យាឥណទាន និងឯកសាររដ្ឋបាលផ្សេងៗទៀត ដើម្បីបើកប្រាក់ជូនអតិថិជន  អនុវត្ត និងបញ្ចេញឥណទានទៅតាមផែនការឥណទាន  សម្របសម្រួលក្នុងការប្រមូលនូវឥណទានសងត្រលប់ និងដោះស្រាយបញ្ហាឥណទាន  ទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន និងអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់ Location  Arey Khsat Branch Office (05), Phnom Penh Branch Office (05)  Chom Chao Branch Office (05), Kien Svay Branch Office (05)  Koh Okha Tey Branch Office (05), Takdol Branch Office (05)  Prek Anchanh Branch Office (05), Prek Phnov Branch Office (05)  Tnal Tortueng Branch Office (05), Banteay Meas Branch Office (05)  Orang Ov Branch Office (05), Kong Meas Branch Office (05)  Pearang Branch Office (05), Angtasom Branch Office (05)
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 18 May 2019

GROW MFIs ( Banking-Finance-Investment )
- ផ្សព្វផ្សាយឲ្យអតិថិជនស្គាល់ពី គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ហ្ក្រូវ ម.ក - រៀបចំផែនការ ផ្តល់ប្រាក់កម្ចី និងការប្រមូលប្រាក់កម្ចី - មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយក្រុមការងារ និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន - កំណត់ ភូមិ និងអតិថិជនគោលដៅ ដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ - ផ្សព្វផ្សាយ ផលិតផល និងសេវាកម្ម របស់គ្រឹះស្ថាន - ស្វែងរកអតិថិជនសក្តានុពលដើម្បីផ្តល់នូវផលិតផល និងសេវាកម្ម ដល់ទីតាំងផ្ទាល់របស់អតិថិជន - វិភាគលើផែនការអាជីវកម្ម លំហូរសាច់ប្រាក់ វាយតម្លៃទ្រព្យធានា និងស្ថានភាពគ្រួសាររបស់អតិថិជន - ធ្វើការផ្តល់ប្រាក់កម្ចី ការប្រមូលប្រាក់កម្ចី និងដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយអតិថិជន (ផ្អែកលើបញ្ហាជាក់ស្តែង) - ធ្វើការត្រួតពិនិត្យ តាមដាន វាយតម្លៃអតិថិជន មុនពេល និងក្រោយពេល ផ្តល់ប្រាក់កម្ចី - រៀបចំរបាយការណ៍ប្រចាំខែដល់ប្រធានតំបន់ - រៀបចំ និងរក្សា ពាក្យស្នើសុំខ្ចីប្រាក់ និងឯកសារតម្រូវដទៃទៀត - ការងារដទៃទៀតអាស្រ័យលើអ្នកគ្រប់គ្រង
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 18 May 2019

Cambodia Asia Bank ( Banking-Finance-Investment )
• Promotes and sale loan products • Collect and investigate documents for loan assessment • Analyze borrowers’ business plans and financial status • Make field visit, appraise collateral and writ loan analysis report • Build and maintain good relationship with clients and authority officers • Perform duties as assigned
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 16 May 2019

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!