Sort by

Sonatra Microfinance Institution PLC. ( Banking-Finance-Investment )
ភារៈកិច្ច និងទំនួលខុសត្រូវ: • ស្វែងរកអតិថិជនក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការ • ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ និងផ្តល់សេវាប្រឹក្សាឥណទានជូនដល់អតិថិជន • រៀបចំឯកសារស្នើសុំប្រាក់កម្ចីសម្រាប់អតិថិជន • ចេះបង្កើត និងបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន • ធ្វើការសិក្សា និងវាយតម្លៃលទ្ធភាពរបស់អតិថិជនមុននឹងផ្តល់ប្រាក់កម្ចី • រៀបចំ និងធ្វើរបាយការណ៍កម្ចីជូនដល់ប្រធានសាខា • រៀបចំដំណោះស្រាយនៅពេលអតិថិជនបង់យឺត • អនុវត្តន៍ការងារផ្សេងៗទៀតដែលចាត់ចែងដោយប្រធានសាខា
 • Full Time |
 • Kampong Cham |
 • Fresh/Entry Level |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 18 Aug 2019

Urgent

Khmer Capital Microfinance Institution Plc ( Banking-Finance-Investment )
- Execute the promotion plan which set by Supervisor, - Evaluate repayment capacity of customers, check document, verify and analyzed data provide by customers, - Side visit of mortgaged property and business of applicant, - Preparing write-up and submit to management for approval, - Process loan application at District Hall and Loan Office, - Process loan application at District Hall and Loan Office, - Contact customers for interest payment and other fees, - Follow up and review credit facilities, - Prepare weekly loan report and weekly overdue to loan report, - Remind payment to customers, - Other duties as assigned by Credit Supervisor.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 18 Aug 2019

Sonatra Microfinance Institution PLC. ( Banking-Finance-Investment )
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុសូណាត្រាសូមធ្វើការប្រកាសជ្រើសរើសមន្ត្រីឥណទានដែលបម្រើការនៅការិយាល័យកណ្តាលចំនួន ៣ នាក់, សាខាផ្សារទួលទំពូងចំនួន ៣ នាក់, សាខាបុរីទឹកថ្លាចំនួន ៣ នាក់, សាខាកោះក្របីចំនួន ៣ នាក់, សាខាខេត្តព្រៃវែងចំនួន ៣ នាក់, សាខាខេត្តកំពតចំនួន ៣ នាក់, សាខាខេត្តកំពង់ចាមចំនួន ៣ នាក់, សាខាខេត្តកំពង់ធំចំនួន ៣ នាក់, សាខាខេត្តសៀមរាបចំនួន ៣ នាក់ និង សាខាខេត្តបាត់ដំបងចំនួន ៣ នាក់ ភារៈកិច្ច និងទំនួលខុសត្រូវ: • ស្វែងរកអតិថិជនក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការ • ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ និងផ្តល់សេវាប្រឹក្សាឥណទានជូនដល់អតិថិជន • រៀបចំឯកសារស្នើសុំប្រាក់កម្ចីសម្រាប់អតិថិជន • ចេះបង្កើត និងបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន • ធ្វើការសិក្សា និងវាយតម្លៃលទ្ធភាពរបស់អតិថិជនមុននឹងផ្តល់ប្រាក់កម្ចី • រៀបចំ និងធ្វើរបាយការណ៍កម្ចីជូនដល់ប្រធានសាខា • រៀបចំដំណោះស្រាយនៅពេលអតិថិជនបង់យឺត • អនុវត្តន៍ការងារផ្សេងៗទៀតដែលចាត់ចែងដោយប្រធានសាខា
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 17 Aug 2019

Cambodia Asia Bank ( Banking-Finance-Investment )
• Promotes and sale loan products • Collect and investigate documents for loan assessment • Analyze borrowers’ business plans and financial status • Make field visit, appraise collateral and writ loan analysis report • Build and maintain good relationship with clients and authority officers • Perform duties as assigned
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 17 Aug 2019

L.E.D.A Capital Plc. ( Banking-Finance-Investment )
• ធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយអាជ្ញាធរ អតិថិជនគោលដៅ... • ផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលឥណទាន • រៀបចំឯកសារកម្ចីដាក់ជូនអ្នកគ្រប់គ្រង • ទម្លាក់ទុនជូនអតិថិជនឲ្យស្របតាមគោលនយោបាយ • ប្រមូលប្រាក់កម្ចីពីអតិថិជន តាមតំបន់ប្រតិបត្តិការ • ដោះស្រាយកម្ចីមានបញ្ហា • ធ្វើរបាយការណ៍ជូនអ្នកគ្រប់គ្រង • រក្សាផលប័ត្រកម្ចីឲ្យមានគុណភាព
 • Full Time |
 • Kampong Cham |
 • Fresh/Entry Level |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 17 Aug 2019

Urgent

Sonatra Microfinance Institution PLC. ( Banking-Finance-Investment )
- We are announcement for Credit Officer working at: Head Office : 2 Person, Tek Tla Branch : 2 Person, Toul Tompong Branch : 2 Person, Koh krobey Branch : 2 Person, Prey Veng Branch : 2 Person, Kampot branch : 2 Person, Siem Reap Branch : 2 Person - Find new Customers in own local. - Prepare loan and report to Branch Manager. - Track customer information regularly (Existing Customers). - Learn about local area before provide loan to customer. - Evaluate the customer . - Solve the problems with customer who pay late. - As a consultant to introduce our services to customer. - Develop Annual Plan.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 17 Aug 2019

Royal Micro Finance Plc ( Banking-Finance-Investment )
 Meet with clients to promote/explain RMF’s loan products and to answer question about loan process  Analyze client’s financial status, credit , and property evaluations to determine feasibility of granting loans  Obtain and compile copies of clients’ credit histories, corporate financial statement , and other financial information  Review and update credit and loan files  Monitor and control loan payment from clients  Stay abreast of new types of loans and other financial services and products in order to better meet clients’ needs  Submit applications to credit analysts for verification and recommendation  Handle client complaints and take appropriate action to resolve them  Analyze potential loan markets and develop referral networks in order to locate prospects for loans  Perform other tasks assigned from supervisor
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 17 Aug 2019

Urgent

CHAMROEUN MICROFINANCE plc ( Banking-Finance-Investment )
- ផ្សព្វផ្សាយឱ្យបានទូលំទូលាយនូវផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់គ្រឹះស្ថានចម្រើន ដើម្បីទាក់ទាញដៃគូសក្តានុពលទៅតាម តំបន់គោលដៅ - វាយតម្លៃដៃគូ និងទ្រព្យធានាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព - សម្របសម្រួលដំណើរការនៃការបញ្ចេញឥណទាន - ត្រួតពិនិត្យ និងរក្សាគុណភាពឥណទានក្រោយពេលផ្តល់កម្ចីដល់ដៃគូសម្របសម្រួលការងារដទៃទៀតតាមការចាត់ចែង របស់អ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ ក្នុងក្របខណ្ឌគ្រឹះស្ថានចម្រើន - ធ្វើការផ្សេងៗទៀតតាមការចាត់តាំងរបស់អ្នកគ្រប់គ្រង។
 • Full Time |
 • Battambang |
 • Other |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 17 Aug 2019

Aeon Specialized Bank ( Banking-Finance-Investment )
- Learn and practice accurately and up-to-date with policies and procedures related to credit/loan - Practice loan process within duty area accurately with proficiency including promoting, loan disbursement, and loan recovery - Seek prospective customers and solicit for loans - Assist in application processing, securities - Establish good report with existing customers and continuously develop & increase the loans base - Effectively participate in promoting products and services that could enhance the company’s business and corporate image - Do other tasks as assigned by management
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Senior Executive |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 17 Aug 2019

Aeon Specialized Bank ( Banking-Finance-Investment )
- Visit dealer who need support from ÆON - Promote bank products & meet customers - On site loan assessment and loan evaluation - Regularly Visit dealer - Collect the requirement document for loan proposal preparation - Check out and Report all activities of competitor - Report all promotion activities of the partner and competitor in the market - Do other tasks as assign by Branch Manager
 • Full Time |
 • Svay Rieng |
 • Other |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 17 Aug 2019

Aeon Specialized Bank ( Banking-Finance-Investment )
- Learn and practice accurately and up-to-date with policies and procedures related to credit/loan - Practice loan process within duty area accurately with proficiency including promoting, loan disbursement, and loan recovery - Seek prospective customers and solicit for loans - Assist in application processing, securities - Establish good report with existing customers and continuously develop & increase the loans base - Effectively participate in promoting products and services that could enhance the company’s business and corporate image - Do other tasks as assigned by management
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Other |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 17 Aug 2019

i-Finance Leasing Plc. ( Banking-Finance-Investment )
• Handles and manages all the loan collection • Deals and meets with customers directly for compensate the payment • Contacts closely with local authorities by solving the problem in order to speed up the procedure • Negotiates and finalizes with lessee for customers who are difficultly to pay • Manages and controls the master list of late payment • Conducts and checks the home investigation by strategic and effective action • Manages and controls the daily, weekly, and monthly collection lessee’s schedule • Facilitates and prepares the monthly collection report and action plan • Creates and makes the daily & monthly collection performance report • Provides a strong support to other related departments • Performs other duties as assigned by management.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 17 Aug 2019

Urgent

Mohanokor MFI ( Banking-Finance-Investment )
- សិក្សា ត្រួតពិនិត្យ ស្ថានភាពទីផ្សារ ព័ត៌មានគូរប្រកួតប្រជែង ឱកាស ការគំរាមកំហែង ក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការដែលមានស្រាប់ និងឱកាសពង្រីកតំបន់ប្រតិបត្តិការថ្មី ក្នុងតំបន់ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួន ។ - តាមដាន ត្រួតពិនិត្យ ការអនុវត្តផែនការអាជីវកម្ម ប្រចាំឆ្នាំរបស់សាខា ក្រោមឱវាទ ឲ្យសម្រេចបានផែនការដែលបានគ្រោងទុក គ្រប់ផលិតផលនីមួយៗ ។ - គ្រប់គ្រង ចាត់ចែង តាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការបញ្ចេញឥណទានរបស់សាខា ដែលបានអនុម័ត ឬផ្តល់សិទ្ធិឲ្យគេអនុម័ត ។ - ត្រួតពិនិត្យមើលផែនការធនធានមនុស្ស ចូលរួមផ្សព្វផ្សាយជ្រើសរើស និងសម្ភាសន៍បុគ្គលិក តាមសាខាក្រោមឱវាទ ដើម្បីធានាថាធនធានមនុស្សគ្រប់ផ្នែកមានគ្រប់គ្រាន់តាមផែនការ ។ - ធានាឲ្យប្រាកដថា គោលនយោបាយឥណទាន នីតិវិធី អនុសារណៈផ្សេងៗ និងគោលនយោបាយគ្រប់ផ្នែក នៃសាខាក្រោមឱវាទ បានអនុវត្តត្រឹមត្រូវស្របតាមគោលការណ៍ដែលបានចែង ។
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Manager |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 17 Aug 2019

Cambodia Asia Bank ( Banking-Finance-Investment )
Key Responsibilities: • Check and monitor number of overdue clients of head office and braches. • Follow up update solution information of head office and branches. • To ensure that all loan overdue measures are based on correctly held data. • Check and discuss with head office and branches to analyze, take action and solve overdue loan. • Provide and joint solution with head office and branches. • Maintain document and file for legal action • Prepare legal document for court • To attend court and present best evidence as the appropriate invitation, reminder, variation orders to Court. • Prepare plan to visit directly all branches. • Report immediately to Credit Department Manager for any suspicious case after checking or analyzing. • Daily, Weekly and Monthly report to Credit Department Manager.
 • Full Time |
 • Kampot |
 • Senior Executive |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 17 Aug 2019

Megaleasing Plc ( Banking-Finance-Investment )
 ស្វែងរកអតិថិជនល្អៗដែលមានបំណងក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មបង់រំលស់របស់ មេហ្គាលីស៊ីង ភីអិលស៊ីង  ចុះវាយតំលៃប្រាក់កម្ចី ផ្អែកតាមគោលការណ៍ឥណទានរបស់ក្រុមហ៊ុន  វិភាគពីរតម្រូវការឥណទាន និងសេវាឥណទានរបស់ដៃគូប្រគួតប្រជែង នៅក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការ  ពង្រីកការផ្សព្វផ្សាយ ផលិតផលសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុននៅខាងក្នុង និងជុំវិញតំបន់ប្រតិបត្តិការ  រៀបចំឯកសារស្នើសុំនិងពន្យល់ណែនាំអតិថិជនពីគោលការណ៍ និងលក្ខខណ្ឌនានានែកម្ចី  ពិនិត្យ និងតាមដានការប្រើប្រាស់ផលិតផល និងត្រួតពិនិត្យការបង់សងត្រឡប់របស់អតិថិជន  ចាត់វិធានការដោះស្រាយជាមួយអតិថិជន ក្នុងករណីមានការខកខានក្នុងការបង់សងត្រឡប់  មានការចូលរួមគ្រប់សកម្មភាពក្នុងដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន  កសាងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងបំណងប្រតិបត្តិការ
 • Full Time |
 • Preah Sihanouk |
 • Fresh/Entry Level |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 16 Aug 2019

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!