បុគ្គលិកហាត់ការផ្នែកតុបតែងរថយន្ត 575

Job Type Full Time
Job Function Technician-Industrial
Position Level Fresh/Entry Level
Year of Experience No preference
Qualification Vocation Training
Preferred Gender Male
Age 18 - 25 year old
Working Day 6-day work/week
Working Hour Office Hour
Location Phnom Penh
Contract Duration 3 month
Posted Date 16 Jun 2021
Salary Offered

View Salary

- ធ្វើការវាយតំលៃនិងព្យាករណ៏ចំពោះពេលវេលា និង តំលៃនៃការ តុបតែង
- មានទំនួលខុសត្រូវចំពោះការងារ និង ប្រាកដថារាល់ការងារទាំងអស់មានគុណភាពល្អ
- រៀននូវ បច្ចេកទេសថ្មីនិងពត៌មានដែលបានផ្ដល់ឲ្យពីក្រុមហ៊ុន
- សំអាតកន្លែងធ្វើការ មុននិងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជារៀងរាល់ថ្ងៃ
-​ សម្អាត នឹងមើលថែរថយន្តភ្ញៀវឲបានល្អ
- ឧបករណ៏ផ្សេងៗដែលបានប្រើប្រាស់រួចហើយ ត្រូវយកទៅទុកកន្លែងដើមវិញ
- ធានាមិនអោយមានការខូចខាតរថយន្តភ្ញៀវឡើយ
- ការងារផ្សេងទៀតនឹងត្រូវដាក់ឲធ្វើដោយប្រធានផ្នែក ឬ អ្នកគ្រប់គ្រង
- ចេះអាននិងសរសេរអក្សរខ្មែរ
- ចេះធ្វើការតុបតែងបានល្អ
- មានចំណេះដឹងក្នុងភាសាអង់គ្លេស (កាន់តែប្រសើរ)
- ត្រូវព្យាយាមក្នុងការរៀនតុបតែងរថយន្ត
Company Name Auto World Parts And Accessories Ltd
Industry Automotive/Service Stations
Location No.68, Street608, Sangkat Boeung KakII, Khan Toul Kork, Phnom Penh, Cambodia,Phnom Penh
Contact Person Auto World Parts & Accessories
Contact Number 095666305
Contact Email operations.autoworld@gmail.com
Auto World Parts And Accessories Ltd