ប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងប្រាក់កម្ចី 632

Job Type Full Time
Job Function Sales-Financial
Position Level Manager
Year of Experience 2- 5 years
Qualification Bachelor's Degree
Preferred Gender Any Gender
Age 18 - 50 year old
Working Day 5-day work/week
Working Hour Office Hour
Location Phnom Penh
Contract Duration
Posted Date 27 Feb 2021
Salary Offered

View Salary

តួនាទី និង ភារកិច្ចរួម
- អនុវត្តគោលការណ៍ នីតិវិធី និង សេចក្តីណែនាំទាំងឡាយដែលទាក់ទងនឹងការងារ ក្នុងរង្វង់តួនាទីរបស់ខ្លួនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។
- គោរពយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់តាមទស្សនវិស័យ បេសកកម្ម គោលការណ៍ នីតិវិធី សេចក្តីណែនាំផ្សេងៗរបស់ហ្វូណន។
- ចូលរួមថែរក្សា ការពារ ផ្សព្វផ្សាយនូវអត្តសញ្ញាណ របស់ហ្វូណនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអីលស៊ី។
- ចុះជម្រុញ ដឹកនាំ មន្ត្រីឥណទានលើផលិតផលឥណទានទានប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន និង ឥណទានទោចក្រយាន្តយន ដើម្បីជម្រើរើស និង កសាងទំនាក់ទំនងល្អ ដៃគូរអាជីវកម្ម ក្នុងគោលបំណងជម្រុញផលិតភាព លើផលិតផលនេះ។
- រៀបចំផែនការលក់ប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំខែ ត្រីមាស ឆមាស និងប្រចាំឆ្នាំ ទៅតាមទិសដៅរបស់ស្ថាប័ន។
- រៀបចំចាត់ចែង និងដឹកនាំការអនុវត្តន៍យុទ្ធសាស្រ្ត ទៅតាមផែនការ ដើម្បីជម្រុញការលក់ លើផលិតផលឥណទានទានប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន និង ឥណទានទោចក្រយាន្តយន។
- អនុវត្តផែនការដោយត្រួតពិនិត្យវាយតម្លៃលទ្ធផលការងារ និង ដោះស្រាយរាល់បញ្ហាក្នុងរង្វង់ តួនាទីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។
- ចូលរួមក្នុងការជ្រើសរើស និងបង្ហាត់បង្រៀនចំណេះដឹងដល់បុគ្គលិកក្រោមសាខា និងផ្នែកដែល ពាក់ព័ន្ធ ធានាឲ្យមានសមត្ថភាពពេញលេញ ក្នុងការអនុវត្តផលិតផលឥណទានទានប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន និង ឥណទានទោចក្រយាន្តយន។
- រៀបចំរបាយការណ៍ជូនអ្នកគ្រប់គ្រង និងអនុវត្តតាមការចាត់តាំងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំផ្ទាល់។
- ត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំថ្ងៃលើការលក់របស់សាខា ដើម្បីធ្វើការតាមដានលទ្ធផលឲ្យគោរពតាមផែនការ រួមរបស់ស្ថាប័ន។
- សហការ និងសម្របសម្រួលជាមួយអ្នកវិភាគឥណទាន ដើម្បីពន្លឿនការអនុម័ឥណទាន របស់សាខា ។
- ដឹកនាំ ចាត់ចែង នូវយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយជាក្រុមជាប្រចាំតាមទីផ្សាគោលដៅ ឬតាមដៃគូរអាជីវកម្ម។
- Bachelor's Degree
- 2 year experiences from Bank or Finance sector
Company Name Funan Microfinance Plc.
Industry Banking-Finance-Investment
Location #95, Monivong Blvd coner street 118, Monorom, 7Makara, Phnom Penh,Phnom Penh
Contact Person Recruitment
Contact Number 069888114/090999972
Contact Email bunra.nat@funan.com.kh
Funan Microfinance Plc.
Other jobs you may interested

Sales Supervisor @ Manager

Chailease

Negotiable

Phnom Penh