ជំនួយការទន្តពេទ្យ 166

Job Type Full Time
Job Function Assistant/Secretarial
Position Level Non-Executive
Year of Experience No preference
Qualification High School or equivalent
Preferred Gender Female
Age 18 - 32 year old
Working Day 6-day work/week
Working Hour Office Hour
Location Phnom Penh
Contract Duration d
Posted Date 09 Apr 2020
Salary Offered

View Salary

+ជួយរៀបចំសំភារះសំរាប់ព្យាបាល
+ជាជំនួយការពេលគ្រូពេទ្យព្យាបាលធ្មេញ
ភេទ​ស្រី មានរូបសម្បត្តិសមរម្យ រួសរាយរាក់ទាក់
អាចសរសេរ និង អានខ្មែរបានខ្លះ
មិនត្រូវការបទពិសោធន៌
Company Name Topone Clinic
Industry Hospitality/Tourism
Location Sangkat beong prolit Khan7makara,Phnom Penh
Contact Person souekhema
Contact Number 092319949/086389949
Contact Email soue.khema8888@gmail.com
Topone Clinic
Other jobs you may interested