Sort by

Megaleasing Plc ( Banking-Finance-Investment )
 ស្វែងរកអតិថិជនល្អៗដែលមានបំណងក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មបង់រំលស់របស់ មេហ្គាលីស៊ីង ភីអិលស៊ីង  ចុះវាយតំលៃប្រាក់កម្ចី ផ្អែកតាមគោលការណ៍ឥណទានរបស់ក្រុមហ៊ុន  វិភាគពីរតម្រូវការឥណទាន និងសេវាឥណទានរបស់ដៃគូប្រគួតប្រជែង នៅក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការ  ពង្រីកការផ្សព្វផ្សាយ ផលិតផលសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុននៅខាងក្នុង និងជុំវិញតំបន់ប្រតិបត្តិការ  រៀបចំឯកសារស្នើសុំនិងពន្យល់ណែនាំអតិថិជនពីគោលការណ៍ និងលក្ខខណ្ឌនានានែកម្ចី  ពិនិត្យ និងតាមដានការប្រើប្រាស់ផលិតផល និងត្រួតពិនិត្យការបង់សងត្រឡប់របស់អតិថិជន  ចាត់វិធានការដោះស្រាយជាមួយអតិថិជន ក្នុងករណីមានការខកខានក្នុងការបង់សងត្រឡប់  មានការចូលរួមគ្រប់សកម្មភាពក្នុងដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន  កសាងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងបំណងប្រតិបត្តិការ
 • Full Time |
 • Preah Sihanouk |
 • Fresh/Entry Level |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 09 Aug 2020

Urgent

WorldBridge Outsourcing Solution Co.,Ltd ( General Business )
ក្រុមហ៊ុន វើលប្រ៊ីជអៅសសស៊ឹង សឹលូស៊ីន (WBO) យើងខ្ញុំត្រូវការ ជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែក អ្នកដឹកជញ្ជូនតាមម៉ូតូ និង Tuk Tuk ជាច្រើននាក់ ប្រចាំខេត្ត ព្រះសីហនុ និងខេត្ត កំពត ។
 • Full Time |
 • Preah Sihanouk |
 • Fresh/Entry Level |
 • Driver/Security
Posted on : 09 Aug 2020

Furi Times Square Hotel ( Hospitality/Tourism )
-Obtains assigned service station from host/hostess at start of work shift. -Greets guests and presents them with the menu. Informs guest of specials and menu changes, makes suggestions and answers questions regarding food, beverages, and service. -Takes food and beverage orders from guests (either written or memorized) and relays order to kitchen employee and bartender as appropriate. -Processes guests' orders to ensure all items are prepared properly and on a timely basis. Communicates with host/hostess, bus persons, kitchen employee, and bartender and coordinates entire station to ensure guest satisfaction with the food and service. -Serves courses from kitchen and services areas promptly, garnishing items with proper presentation prior to serving. -May carve meats, bone fish and fowl, prepare flaming dishes and desserts at table side and present, open, and pour wine when serving guests. -Observes diners to ensure that guests are satisfied with the food and service, to respond to any additional requests, and to determine when the meal has been completed. -Totals bill and accepts payment or refers guest to cashier or host/hostess as appropriate. -May assist bus person with stocking work stations, removing, and resetting soiled dishes and silverware from table at conclusion of each course and cleaning and resetting vacated tables. -Assist in preparation of work schedules and annual leave schedules within budget, business expectations and guidelines of the appropriate industrial legislation. -Perform other tasks as assigned by F&B Supervisor
 • Full Time |
 • Preah Sihanouk |
 • Fresh/Entry Level |
 • Food-Beverage-Restaurant
Posted on : 09 Aug 2020

LY HOUR PAY PRO PLC ( Banking-Finance-Investment )
• Ensure that provincial annual plan of action and budget are effectively implemented and reach to the target. • Ensure all system; policies and procedure are implement in province. • Promote and implement money transfer and payment products and services to potential agents, potential and target clients. • Promote and offering on ground training to agents/staff about Ly Hour product and service, policy and procedure. • Lead and strengthen the capacity of staff under supervision through training, coaching and continue on job training and other development methods. • Ensure effective and quality recruitment of agent, good customer services across the region and building strong relationship with agent. • Lead and manage sales planning, sales team and activities to achieve regional sales goals, transaction volume and number of agent, as well as sales management. • Conduct and develops sale & promotion campaign plans as to activate awareness of Ly hour product and services. • Drive targeting, sales strategy as well as to stimulate new account growth, existing account activation, transaction utilization and retention. • Gather feedback from team and customer to develop recommended solutions to upper levels. • Compile competitor’s activities and propose action plan. • Produce the weekly and monthly reports to direct manager.
 • Full Time |
 • Preah Sihanouk |
 • Manager |
 • Marketing
Posted on : 09 Aug 2020

Cambodia Asia Bank ( Banking-Finance-Investment )
Job Responsibilities: • Responsible for door-to-door promotion of CAB BANK products and services in a professional manner, explaining its features and benefits to customers; • Propose strategic locations and sales calls schedules to conduct sales activities in promoting bank products and services such as deposits, loans, POS, etc.; • Check completeness of POS proposals by sales officers and submits the same to the department Manager for recommendation to the pertinent department; • Prepare daily, weekly, monthly and or all other related reports under his area of responsibility; • Other tasks assigned by manager
 • Full Time |
 • Preah Sihanouk |
 • Fresh/Entry Level |
 • Sales and Marketing
Posted on : 09 Aug 2020

JIN BEI CASINO AND HOTEL ( Hotel-Resort-Travel )
- Propose and assist in setting up the organization’s pay structure and benefits offerings - Determine competitive wage rates and develop or modify compensation plans - Evaluate employee benefits policies to assess whether they are current, competitive, and company future plan - Monitor market conditions and government regulations to ensure the company pay rates are current and competitive - Prepares payroll calculation & payroll record - Processes tax and NSSF document - Keep all payroll dimensions such employee info, pay change, cost & employment status movement and other payroll transaction change on tracks - Follow the section KPI to ensure full document and data support before payroll payout - Performs others tasks as assigned by management.
 • Full Time |
 • Preah Sihanouk |
 • Junior Executive |
 • Human Resource
Posted on : 09 Aug 2020

Urgent

MG Co Ltd ( Hospitality/Tourism )
-Supervisor (Sihanoukville) Duties and Responsibilities Supervise Front Desk Operations -----Manage Hotel Staff -----Assist General Manager -----Interact with Guests -----Inspect Rooms Please send your email in if you are interested. Interested please sent CV to: LK88@outlook.com or call 015-371-181 (call 11am to 8pm
 • Full Time |
 • Preah Sihanouk |
 • Other |
 • Hotel-Tourism
Posted on : 09 Aug 2020

POWER CIGAR TOBACCO CO.,LTD ( Human Resources )
• Recruitment process. • Prepared job description. • Post job announcement via website and another place. • Performant appraisal. • Control attendant. • Updated monthly payroll. • Updated and claim with NSSF insurance to any accident cases of employees. • Great another form for using in company. • Vehicle maintenance control • Register letter In-Out. • Conduct with authorities’ ministries. • Doing contract. • Prepared and updated personal file. • Prepared company profile and document for procurement. • Control stationery in office.
 • Full Time |
 • Preah Sihanouk |
 • Manager |
 • Human Resource
Posted on : 09 Aug 2020

Furi Times Square Hotel ( Hospitality/Tourism )
-Installs and configures computer hardware operating systems and applications. -Monitors and maintains computer systems and networks. -Talks employee / clients through a series of actions, either face to face or over the telephone. -Troubleshoots system and network problems and diagnosing and solving hardware/software faults. -Maintenance computer parts, check for broken part, replace it if necessary. -Follows diagrams and written instructions to repair a fault or set up a system. -Sets up new users’ accounts and profiles and dealing with password issues. -Responds within agreed time limits to call-outs. -Works continuously on a task until completion (or referral to third parties, if appropriate). -Prioritizes and managing many open cases at one time. -Rapidly establishes a good working relationship with customers and other professionals (e.g., software developers). -Tests and evaluates new technology, set up and monitor CCTV. -Conducts electrical safety checks on computer equipment. -Work closely with IT team and follow instruction or SOP set by IT Manager. -Perform other duties as assigned by IT Manager
 • Full Time |
 • Preah Sihanouk |
 • Fresh/Entry Level |
 • IT-Network-Sys-DB Admin
Posted on : 09 Aug 2020

POWER CIGAR TOBACCO CO.,LTD ( Manufacturing-Production )
力量雪茄烟草有限公司招聘启示 力量烟草有限公司是世界知名的雪茄生产商,公司生产、销售手工雪茄和卷烟型雪茄。烟厂位于4号公路198公里,在柬埔寨第一期投资已达6000万美元,厂区占地面积达10万平方米,其中厂房面积达2万余平方米。 现因业务发展需要,招聘以下人才 以下各岗位工作地点是西港烟厂,位于4号公路198公里。 1. 有中国留学经历的柬籍人仕,专业/经验不限,薪酬面议。 2. 柬籍税务会计:要求(1)有柬埔寨税务工作经验(2)具备中文口语交流能力。薪酬面议。 3. 柬籍管理人员:要求(1)有实际管理经验(2)具备中文口语交流能力。(3)专业、行业、经验不限。薪酬面议。 4. 柬籍人事主管:要求精通中柬文,3年以上人事经验,了解法律法规,能独立开展招聘、合同、工资、社保等人事工作,熟练使用电脑办公软件,工资800-900元。 5. 司机兼翻译:有中柬口语交流能力,有驾驶证及实际驾驶经验,薪酬450-550元。 6. 职员:有中柬文口语及书面翻译能力,薪酬500-550元。 7. 学徒工:有基本中文口语沟通能力,薪酬250-300元。 以下岗位工作地点在金边或暹粒 1. 办公室职员或销售专员:有中柬文口语及书面翻译能力,薪酬500-550元。 2. 柬籍税务会计:要求(1)有柬埔寨税务工作经验(2)具备中文口语交流能力。薪酬面议。本岗位会出差西港工厂。 本公司为部份岗位提供免费吃住福利。 住:2人间,每间宿舍配备空调、WIFI、卫星电视,及公共洗衣机。 吃:公司提供优质免费三餐。 联系方式: 邮件 lilin@power-tobacco.com 微信 jayson185 电话 0716379198
 • Full Time |
 • Preah Sihanouk |
 • Manager |
 • Human Resource
Posted on : 09 Aug 2020

Furi Times Square Hotel ( Hospitality/Tourism )
-Cleans and maintains all public areas -Sweeps carpets. -Empties ashtrays and urns. -Polishes furniture and fixtures. -Vacuums and polishes elevators. -Keeps the front of the hotel free from trash. -Training and leading public area attendant
 • Full Time |
 • Preah Sihanouk |
 • Manager |
 • Hotel-Tourism
Posted on : 09 Aug 2020

Urgent

Dufry Cambodia., Ltd ( Wholesale/Retail )
Requirement: English speaking and willing to learn to new jobs if you interesting please send email to : liyheang.long@kh.dufry.com
 • Full Time |
 • Preah Sihanouk |
 • Senior Manager |
 • Sales-Retail
Posted on : 09 Aug 2020

Urgent

Cambodia Asia Bank ( Banking-Finance-Investment )
Job Responsibilities • Promoting and sale loan products • Collecting and investigate documents for loan assessment • Analyzing borrowers’ business plans and financial status • Making field visit, appraise collateral and writ loan analysis report • Monitoring and following up the whole loan process in order to ensure satisfactory of clients and prompt repayment • Building and maintaining good relationship with clients and authority officers • Maintaining the highest level of confidentiality with all information obtained • Ensuring policy and guideline compliance • Negotiating and decision making over setting conditions
 • Full Time |
 • Preah Sihanouk |
 • Fresh/Entry Level |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 09 Aug 2020

KC Investment ( Oil & Gas )
-Promote product to customer -Contact customer by phone -Do sale report to manager -Find customer -Make appointment and go to customer place -Other task by manager
 • Full Time |
 • Preah Sihanouk |
 • Fresh/Entry Level |
 • Sales and Marketing
Posted on : 09 Aug 2020

Cambodia Asia Bank ( Banking-Finance-Investment )
Job Responsibilities: - Daily cash Balance - Deposit, withdrawal of saving, current, and fixed account. - Help western union, foreign currencies, TC, visa card, master card. - Take care customer enquiry - Daily cash balance USD and KHR - Prepare transaction for foreign exchange, TC, Visa card, Master card. - Prepare banker cheque - Check and balance the others currencies with report - Control and prepare customer standing order.
 • Full Time |
 • Preah Sihanouk |
 • Fresh/Entry Level |
 • Sales and Marketing
Posted on : 09 Aug 2020

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!