Sort by

Megaleasing Plc ( Banking-Finance-Investment )
 ផ្សព្វផ្សាយអំពីសេវាកម្ម និង ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន មេហ្គាលីស៊ីង ភីអិលស៊ី ទៅកាន់អតិថិជន  សិក្សាស្វែងយល់ពីតម្រូវការទីផ្សាររបស់អតិថិជន និងពន្យល់ណែនាំអំពីសេវាកម្ម និង ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន មេហ្គាលីស៊ីង ភីអិលស៊ី ទៅកាន់អតិថិជន  សម្រេចតាមផែនការលក់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន មេហ្គាលីស៊ីងភីអិលស៊ី  បង្កើតទំនាក់ទំនងល្អ រវាងតំណាងចែកចាយ Dealer និង ក្រុមហ៊ុន មេហ្គាលីស៊ីង ភីអិលស៊ី  ពង្រឹងកេរ្ដ៍ឈ្មោះរបស់ក្រុមហ៊ុន មេហ្គាលីស៊ីង នៅក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការ  សម្រេចតាមសកម្មភាព ទីផ្សារដែលបានផ្ដល់ដោយប្រធាន នៅក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការ របស់ខ្លួន  បង្កើតទំនាក់ទំនងល្អ រវាង អតិថិជន និង ក្រុមហ៊ុន មេហ្គាលីស៊ីង ភីអិលស៊ី  ត្រួតពិនិត្យមើល ទ្រព្យសកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនមេហ្គាលីស៊ីង ភីអិលស៊ី  រៀបចំរបាយការណ៍សម្រាប់ប្រធាន និង នាយកដ្ឋាន អភិវឌ្ឍផលិតផល  បង្កើតទំនាក់ទំនងល្អ ជាមួយបុគ្គលិកទាំងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន មេហ្គាលីស៊ីង ភីអិលស៊ី
 • Full Time |
 • Preah Sihanouk |
 • Fresh/Entry Level |
 • Sales and Marketing
Posted on : 22 Jan 2020

Furi Times Square Hotel ( Hospitality/Tourism )
-Obtains assigned service station from host/hostess at start of work shift. -Greets guests and presents them with the menu. Informs guest of specials and menu changes, makes suggestions and answers questions regarding food, beverages, and service. -Takes food and beverage orders from guests (either written or memorized) and relays order to kitchen employee and bartender as appropriate. -Processes guests' orders to ensure all items are prepared properly and on a timely basis. Communicates with host/hostess, bus persons, kitchen employee, and bartender and coordinates entire station to ensure guest satisfaction with the food and service. -Serves courses from kitchen and services areas promptly, garnishing items with proper presentation prior to serving. -May carve meats, bone fish and fowl, prepare flaming dishes and desserts at table side and present, open, and pour wine when serving guests. -Observes diners to ensure that guests are satisfied with the food and service, to respond to any additional requests, and to determine when the meal has been completed. -Totals bill and accepts payment or refers guest to cashier or host/hostess as appropriate. -May assist bus person with stocking work stations, removing, and resetting soiled dishes and silverware from table at conclusion of each course and cleaning and resetting vacated tables. -Assist in preparation of work schedules and annual leave schedules within budget, business expectations and guidelines of the appropriate industrial legislation. -Perform other tasks as assigned by F&B Supervisor
 • Full Time |
 • Preah Sihanouk |
 • Fresh/Entry Level |
 • Food-Beverage-Restaurant
Posted on : 22 Jan 2020

JIN BEI CASINO AND HOTEL ( Hotel-Resort-Travel )
- Propose and assist in setting up the organization’s pay structure and benefits offerings - Determine competitive wage rates and develop or modify compensation plans - Evaluate employee benefits policies to assess whether they are current, competitive, and company future plan - Monitor market conditions and government regulations to ensure the company pay rates are current and competitive - Prepares payroll calculation & payroll record - Processes tax and NSSF document - Keep all payroll dimensions such employee info, pay change, cost & employment status movement and other payroll transaction change on tracks - Follow the section KPI to ensure full document and data support before payroll payout - Performs others tasks as assigned by management.
 • Full Time |
 • Preah Sihanouk |
 • Junior Executive |
 • Human Resource
Posted on : 22 Jan 2020

Home Master Concrete Co.,Ltd ( Manufacturing-Production )
- Manage the accounting dept. - Manage the financial of the company - In & Out payment statement - Close and clearance the company list payment - Tax and declaration of taxation. - Company top manager assigned jobs to arrange.
 • Full Time |
 • Preah Sihanouk |
 • Manager |
 • Finance
Posted on : 22 Jan 2020

KT Express Logistics Co., Ltd. ( Wholesale/Retail )
ពិពណ៌នា • រៀបចំដឹកជញ្ជូនផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនតាមគោលដៅ • បង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនក្នុងការលក់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន • រាប់ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនអោយបានត្រឹមត្រូវមុននឹងដឹកទៅគោលដៅ • មានភាពវៃឆ្លាតក្នុងការលក់ និងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន • ប្តេជ្ញាសម្រេចគោលដៅលក់ ដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុន • ប្រមូលលុយពីការលក់អោយបានច្បាស់លាស់ • ជួយដល់ភារកិច្ចផ្សេងៗដែលត្រូវបានស្នើរដោយថ្នាក់ដឹកនាំ។
 • Full Time |
 • Preah Sihanouk |
 • Fresh/Entry Level |
 • Sales and Marketing
Posted on : 22 Jan 2020

Cambodia Asia Bank ( Banking-Finance-Investment )
Job Responsibilities: • Responsible for door-to-door promotion of CAB BANK products and services in a professional manner, explaining its features and benefits to customers; • Propose strategic locations andsales calls schedules to conduct sales activitiesin promoting bank products and services such as deposits, loans, POS, etc.; • Check completeness of POS proposals by sales officers and submits the same to the department Manager for recommendation to the pertinent department; • Prepare daily, weekly, monthly and or all other related reports under his area of responsibility; • Other tasks assigned by manager
 • Full Time |
 • Preah Sihanouk |
 • Junior Executive |
 • Sales and Marketing
Posted on : 22 Jan 2020

LY HOUR PAY PRO PLC ( Banking-Finance-Investment )
• Propose and implement agreed area sales strategy • Promote and implement Ly Hour money transfer and payment products and service and benefits to potential agents and target clients; • Recruit Ly Hour Agents at targeted operational area; • Gather feedback from the sales force and customer to develop recommended solutions. • Promote and position LHPP marketing and merchandising materials. • Monitor and report on competitive offerings in the market. • Establish effective communication channels across LHPP and with customers • Actively embrace and demonstrate commitment to LHPP values and aspirations • Weekly/Monthly Report on client and agent issues and challenges at field to Sale Manager
 • Full Time |
 • Preah Sihanouk |
 • Fresh/Entry Level |
 • Sales and Marketing
Posted on : 22 Jan 2020

POWER CIGAR TOBACCO CO.,LTD ( Manufacturing-Production )
力量雪茄烟草有限公司招聘启示 力量烟草有限公司是世界知名的雪茄生产商,公司生产、销售手工雪茄和卷烟型雪茄。烟厂位于4号公路198公里,在柬埔寨第一期投资已达6000万美元,厂区占地面积达10万平方米,其中厂房面积达2万余平方米。 现因业务发展需要,招聘以下人才 以下各岗位工作地点是西港烟厂,位于4号公路198公里。 1. 有中国留学经历的柬籍人仕,专业/经验不限,薪酬面议。 2. 柬籍税务会计:要求(1)有柬埔寨税务工作经验(2)具备中文口语交流能力。薪酬面议。 3. 柬籍管理人员:要求(1)有实际管理经验(2)具备中文口语交流能力。(3)专业、行业、经验不限。薪酬面议。 4. 柬籍人事主管:要求精通中柬文,3年以上人事经验,了解法律法规,能独立开展招聘、合同、工资、社保等人事工作,熟练使用电脑办公软件,工资800-900元。 5. 司机兼翻译:有中柬口语交流能力,有驾驶证及实际驾驶经验,薪酬450-550元。 6. 职员:有中柬文口语及书面翻译能力,薪酬500-550元。 7. 学徒工:有基本中文口语沟通能力,薪酬250-300元。 以下岗位工作地点在金边或暹粒 1. 办公室职员或销售专员:有中柬文口语及书面翻译能力,薪酬500-550元。 2. 柬籍税务会计:要求(1)有柬埔寨税务工作经验(2)具备中文口语交流能力。薪酬面议。本岗位会出差西港工厂。 本公司为部份岗位提供免费吃住福利。 住:2人间,每间宿舍配备空调、WIFI、卫星电视,及公共洗衣机。 吃:公司提供优质免费三餐。 联系方式: 邮件 lilin@power-tobacco.com 微信 jayson185 电话 0716379198
 • Full Time |
 • Preah Sihanouk |
 • Manager |
 • Human Resource
Posted on : 22 Jan 2020

KC Investment ( Oil & Gas )
-Promote product to customer -Contact customer by phone -Do sale report to manager -Find customer -Make appointment and go to customer place -Other task by manager
 • Full Time |
 • Preah Sihanouk |
 • Fresh/Entry Level |
 • Sales and Marketing
Posted on : 22 Jan 2020

Urgent

WorldBridge Outsourcing Solution Co.,Ltd ( General Business )
ក្រុមហ៊ុន វើលប្រ៊ីជអៅសសស៊ឹង សឹលូស៊ីន (WBO) យើងខ្ញុំត្រូវការ ជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែក អ្នកដឹកជញ្ជូនតាមម៉ូតូ និង Tuk Tuk ជាច្រើននាក់ ប្រចាំខេត្ត ព្រះសីហនុ និងខេត្ត កំពត ។
 • Full Time |
 • Preah Sihanouk |
 • Fresh/Entry Level |
 • Driver/Security
Posted on : 22 Jan 2020

LY HOUR PAY PRO PLC ( Banking-Finance-Investment )
• Ensure that provincial annual plan of action and budget are effectively implemented and reach to the target. • Ensure all system; policies and procedure are implement in province. • Promote and implement money transfer and payment products and services to potential agents, potential and target clients. • Promote and offering on ground training to agents/staff about Ly Hour product and service, policy and procedure. • Lead and strengthen the capacity of staff under supervision through training, coaching and continue on job training and other development methods. • Ensure effective and quality recruitment of agent, good customer services across the region and building strong relationship with agent. • Lead and manage sales planning, sales team and activities to achieve regional sales goals, transaction volume and number of agent, as well as sales management. • Conduct and develops sale & promotion campaign plans as to activate awareness of Ly hour product and services. • Drive targeting, sales strategy as well as to stimulate new account growth, existing account activation, transaction utilization and retention. • Gather feedback from team and customer to develop recommended solutions to upper levels. • Compile competitor’s activities and propose action plan. • Produce the weekly and monthly reports to direct manager.
 • Full Time |
 • Preah Sihanouk |
 • Manager |
 • Marketing
Posted on : 22 Jan 2020

Urgent

Dufry Cambodia., Ltd ( Wholesale/Retail )
Requirement: English speaking and willing to learn to new jobs if you interesting please send email to : liyheang.long@kh.dufry.com
 • Full Time |
 • Preah Sihanouk |
 • Fresh/Entry Level |
 • Sales-Retail
Posted on : 22 Jan 2020

Urgent

JIN BEI CASINO AND HOTEL ( Hotel-Resort-Travel )
• The Housekeeping Supervisor is responsible for daily supervision of the Housekeeping staff, quality service, guest satisfaction and safety. • Supervises cleaning and assists in administration of Housekeeping services in safe and efficient compliance with policies and procedures, brand standards, and federal, state and local regulations. • Promptly reports emergencies, accidents, injuries, missing articles, damage, engineering items and safety hazards to management. • Reports any deviations from policies, procedures, brand standards and regulations to management. • Knowledgeable on hotel facilities and services to assist guests as appropriate. • Ensures all communication containing Company, hotel, brand and guest information is consistent with privacy policies, practices and regulations. • Impresses guests with quality and timely service in a pleasant and friendly manner.
 • Full Time |
 • Preah Sihanouk |
 • Non-Executive |
 • Hotel-Tourism
Posted on : 21 Jan 2020

Furi Times Square Hotel ( Hospitality/Tourism )
-Ensures that the hotel’s computer system both hardware and software are fully accounted for, properly maintained and reliable -Draws procedures to ensure that any problems encountered in software and hardware are addressed immediately -Ensures the physical and logical security of IT system and keeps updated written incident management policies and procedures where action to be taken, persons to be contacted in case of incident are clearly mentioned. -Attends to any problems encountered in software and hardware by all departments in the most diligent manner and keeps track of such incidents and the way they have been solved. -Strictly performs daily/monthly back up procedures, ensures the successful completion of the process and the safeguard of the backup tapes. -Assists any departments of the hotel in formulating their IT material requirements and provide adequate solutions to their needs -Provides regular training on IT security and ensure that all PMS access passwords are regularly updated, automatic standby mode on servers and PMS activated and IT procedures strictly followed by all employees. -Performs regular computer audits in the search of un-authorized programs, improper setup or loophole in the security setup. -Develops sound relationships with IT and maintenance providers -Works closely with any departments of the hotel. -Develop IT Management SOP to make sure IT department’s work implementation have is effective and efficient. -Set up CCTV system and maintenance to make sure it working all the time -Develop computer network ( Server-Client) -Training and leading other IT officers in IT department. -Monitor other IT officer’s implementation and offer support when necessary -Control IT equipment and make IT inventory report monthly to general manager. -To be ready and responsible when assigned to perform any other duties as designated by General Manager.
 • Full Time |
 • Preah Sihanouk |
 • Manager |
 • IT-Network-Sys-DB Admin
Posted on : 21 Jan 2020

Urgent

MG Co Ltd ( Hospitality/Tourism )
-Supervisor (Sihanoukville) Duties and Responsibilities Supervise Front Desk Operations -----Manage Hotel Staff -----Assist General Manager -----Interact with Guests -----Inspect Rooms Please send your email in if you are interested. Interested please sent CV to: LK88@outlook.com or call 015-371-181 (call 11am to 8pm
 • Full Time |
 • Preah Sihanouk |
 • Other |
 • Hotel-Tourism
Posted on : 21 Jan 2020

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!