Sort by

Hanuman Auto Trading Co., Ltd ( Automotive/Service Stations )
-ផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផល និងសេវាកម្មឥណទានទៅកាន់អតិថិជន -បំពេញឯកសារឥណទាន និងឯកសាររដ្ឋបាលដទៃទៀត -វាយតម្លៃកម្ចីដល់ផ្ទះអតិថិជន១០០% -ផ្តល់អនុសាសន៍ជូនគណៈកម្មាការឥណទានដើម្បីអនុម័ត -រៀបចំកិច្ចសន្យាឥណទាន និងឯកសាររដ្ឋបាលផ្សេងៗទៀត -អនុវត្ត និងបញ្ចេញឥណទានទៅតាមផែនការឥណទាន -សម្របសម្រួលក្នុងការប្រមូលនូវឥណទានសងត្រលប់ និងដោះស្រាយបញ្ហាឥណទាន -ទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន និងអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់
 • Full Time |
 • Kampot |
 • Junior Executive |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 24 Jan 2021

The American Oil ( Oil and Gas )
- To respect the maintenance schedule. - To perform the maintenance, repairing, and installation works. - To submit daily report and maintenance report to Supervisor - Responsible another concerning job - Others task by Manager
 • Full Time |
 • Kampot |
 • Senior Executive |
 • Technician-Industrial
Posted on : 24 Jan 2021

Fast ( Sanitation Marketing )
១. សម្របសម្រួលកម្មវិធីប្រជុំតាមភូមិ និង ឃុំ ស្ថិតក្នុងគោលដៅគំរោង ២. សហការជាមួយដៃគួរក្នុងតំបន់ និង អជ្ញាធរភូមិ ឃុំ ដើម្បីជំរុញការអប់រំស្តីអំពីអនាម័យគ្រួសារ ៣. សហការជាមួយដៃគូរផ្តល់កម្ចីអនាម័យក្នុងការទម្លាក់ទុន និង ដំណើរការផ្សេងៗ ។
 • Full Time |
 • Kampot |
 • Junior Executive |
 • Sales and Marketing
Posted on : 24 Jan 2021

Cambodia Asia Bank ( Banking-Finance-Investment )
Keys Responsibility: • Promotes and sale loan products • Collect and investigate documents for loan assessment • Analyze borrowers’ business plans and financial status • Make field visit, appraise collateral and write loan analysis report • Build and maintain good relationship with clients and authority officers • Perform duties as assigned
 • Full Time |
 • Kampot |
 • Non-Executive |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 24 Jan 2021

The American Oil ( Oil and Gas )
• Follow direction from supervisor • Conduct assigned work • Follow company code of practice and company regulation • Do the additional assignments • Work in the way which minimize the impacts to environment • Prepare process chart, process control sheet, material application sheet • Production process improvement • Productivity improvement
 • Full Time |
 • Kampot |
 • Senior Executive |
 • Engineering
Posted on : 24 Jan 2021

La Plantation Management Co., Ltd ( Argriculture )
La Plantation Management Co ltd., is a Local Company established in 2013 focused on Agriculture (Pepper, Long pepper, Turmeric, Chili) based in Kompot Province is seeking urgent Chief Security Officer who’s will work based in Kampot Province. The salary of this position will be between 400$ up included tax. Farm Location: Kampot Province Schedule: Full Time Main Duties • To control and manage the people in and out from the company. • To check all the the product in and out from the company. • To check on vehicle in and out. • To control the company properties. • Daily report to team supervisor or general director. • Honesty, team work, working hard, responsibilities, team building.
 • Full Time |
 • Kampot |
 • Other |
 • Driver/Security
Posted on : 24 Jan 2021

The American Oil ( Oil and Gas )
- Develop and Implement Finance policies - Oversee daily finance transactions & operation to ensure that all transactions are well recorded and processes properly, accurately and timely and complied with relevant standard and regulation: - Cash flow Management: Minimize cash expense, cash forecasts planning - Bank Management: make sure that can get more benefit from cash and bank deposit - Provide timely and accurately analysis of financial trends and forecasts and make recommendation based on analyst to Top management - Staff management (Recruiting, coaching, evaluating, monitoring and motivating)
 • Full Time |
 • Kampot |
 • Manager |
 • Finance
Posted on : 23 Jan 2021

The American Oil ( Oil and Gas )
- To assist in the implementation of the Asset Enhancement Initiatives, renovation works carried out by tenants and operational support for the promotional activities of the mall - To manage and execute the procurement of all maintenance contracts in the mall - To lead the technicians as well as the various vendors to maintain professional standards and achieve excellent results on day-to-day operations - To support the Operations Manager to ensure effective operation and maintenance of the mall - To coordinate operation programs and execute maintenance works to ensure the mall operates as a safe environment as well as performing at optimum level - To prepare annual budget, manage and administer contracts and supervise expense for the operational needs of the mall
 • Full Time |
 • Kampot |
 • Junior Executive |
 • Operation
Posted on : 23 Jan 2021

Urgent

Laplantation Management Co., Ltd. ( Hospitality/Tourism )
Job description We are looking for a zealous Marketing Assistant to support the General Manager of the touristic branch Marketing Assistant Job Duties Marketing Assistant responsibilities include assisting in developing the notoriety of the company. This work will be a critical factor for the smooth operation of the touristic activities at La Plantation, as well as for the long-term growth of the company. Responsibilities • Undertake daily administrative tasks to develop our relationship with the local and international travel agencies • Increase the number of visitors • Promote the different activities of La Plantation : Agencies and hotel bookings, cooking classes, buffalo tours, sunset diners, trekking • Promote our restaurants • Entertain the groups when visiting La Plantation • Support the branch manager in organizing various projects • analyze consumer rating reports/ questionnaires • Assist in the organizing of promotional events • Prepare and deliver promotional presentations • Compose and post online content on the company’s website and social media accounts • Write marketing literature (brochures, press releases etc) to augment the company’s presence in the market • Communicate directly with clients and encourage trusting relationships Requirements • Proven experience as a marketing assistant • Good understanding of office management and marketing principles • Demonstrable ability to multi-task and adhere to deadlines • Well-organized with a customer-oriented approach • Good knowledge of market research techniques and databases • Excellent knowledge of MS Office, marketing computer software and online applications (CRM tools, Online analytics, Google Ad words etc.) • Exquisite communication and people skills • High School diploma; BSc in Marketing, Business or relevant field is a strong advantage
 • Full Time |
 • Kampot |
 • Other |
 • Marketing
Posted on : 23 Jan 2021

La Plantation Management Co., Ltd ( Argriculture )
La Plantation Management Co ltd., is a Local Company established in 2013 focused on Agriculture (Pepper, Long pepper, Turmeric, Chili) based in Kompot Province is seeking urgent Receptionist who’s will work based in Kampot at Production assistant. The salary of this position will be between 300$ up included tax. Farm Location: Kampot Province Schedule: Full Time Requirement: • Experience 1 years to stock are preferred. • Candidate who can speak some English is a plus. • Graded grade 12. • Willing to work and know more. Main Duties • To help factory manager on paper work • To help factory manager on pepper production • To work on hygiene product • Honest, working hard, team work, close deal with manager, and worker team • Daily report for farm manager and general director. • Honest, working hard, team work, close deal with manager, and worker team • Daily report to stock controller, factory manager or general director. Benefit Free Meal and Accommodation INSTRUCTIONS Interested candidates should submit only a cover letter and CV. Only short-listed candidates will be contacted for an interview soon. Laplantation Management Co ltd., Bosjheng Village, Consat Commune, Kingdom of Cambodia Email: hr@laplantation-kampot.com Tel: (855) 017 324 405 / 077 932 553
 • Full Time |
 • Kampot |
 • Other |
 • Production
Posted on : 23 Jan 2021

LEES FOOD SERVICE LTD ( Food and Beverage )
Sale Responsibilities 1. Manage daily retail operations and branch office related matters such as sales and service management, staff supervision and motivation, hiring and retention of staffs, and monitor completion of daily task list. 2. Monitoring performance against agreed Key Performance Indicators (KPIs). 3. Counseling, guiding and motivating teams and improving team members’ competencies in relation to their roles and responsibilities. 4. Plan and coordinate sales efforts aimed at sale growing and target achievement. 5. Oversee processes through which the sales team works with internal and external to develop strategic sales pitches for Lee’s products and services. 6. Identify emerging markets while being fully aware of competition status. 7. Oversee day‐to‐day activities including lead tracking sale process improvement. 8. Own recruiting, objectives setting, coaching and performance monitoring of sales team. 9. Align various sales activities to compliment company goals and create an achievable and Sustainable workload. 10. Maintains accurate daily and weekly punch details for service staff and processes daily sales reports and other reports as requested. 11. Perform any other duties assigned by the superior. Office Responsibilities 1. Coordinates and monitors office operations to ensure company requirements are sufficiently met on daily basic. 2. Provide qualified staff support and contribute to the need of the company. 3. Monitors office procedures, resolves problems and implement changes as needed. 4. Perform all aspects of human resource such as procedures, personnel issues and maintain related to confidential files. 5. To maintain good housekeeping and safe workplace condition at the allocated working area. 6. Monitor and work with third party warehouse and logistics provider to ensure smooth daily operations and proper SOP are adhered.
 • Full Time |
 • Kampot |
 • Senior Executive |
 • Sales and Marketing
Posted on : 23 Jan 2021

Aeon Specialized Bank ( Banking-Finance-Investment )
- Visit dealer who need support from ÆON - Promote bank products & meet customers - On site loan assessment and loan evaluation - Regularly Visit dealer - Collect the requirement document for loan proposal preparation - Check out and Report all activities of competitor - Report all promotion activities of the partner and competitor in the market - Do other tasks as assign by Branch Manager
 • Full Time |
 • Kampot |
 • Other |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 23 Jan 2021

Cambodia Asia Bank ( Banking-Finance-Investment )
• Promoting and sale loan products • Collecting and investigate documents for loan assessment • Analyzing borrowers’ business plans and financial status • Making field visit, appraise collateral and writ loan analysis report • Monitoring and following up the whole loan process in order to ensure satisfactory of clients and prompt repayment • Building and maintaining good relationship with clients and authority officers • Maintaining the highest level of confidentiality with all information obtained • Ensuring policy and guideline compliance • Negotiating and decision making over setting conditions
 • Full Time |
 • Kampot |
 • Senior Executive |
 • Back-office
Posted on : 23 Jan 2021

Cambodia Asia Bank ( Banking-Finance-Investment )
Key Responsibilities: • Check and monitor number of overdue clients of head office and braches. • Follow up update solution information of head office and branches. • To ensure that all loan overdue measures are based on correctly held data. • Check and discuss with head office and branches to analyze, take action and solve overdue loan. • Provide and joint solution with head office and branches. • Maintain document and file for legal action • Prepare legal document for court • To attend court and present best evidence as the appropriate invitation, reminder, variation orders to Court. • Prepare plan to visit directly all branches. • Report immediately to Credit Department Manager for any suspicious case after checking or analyzing. • Daily, Weekly and Monthly report to Credit Department Manager.
 • Full Time |
 • Kampot |
 • Senior Executive |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 23 Jan 2021

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!