Sort by

Auto World Parts And Accessories Ltd ( Automotive/Service Stations )
- ធ្វើការវាយតំលៃនិងព្យាករណ៏ចំពោះពេលវេលា និង តំលៃនៃការ តុបតែង - មានទំនួលខុសត្រូវចំពោះការងារ និង ប្រាកដថារាល់ការងារទាំងអស់មានគុណភាពល្អ - រៀននូវ បច្ចេកទេសថ្មីនិងពត៌មានដែលបានផ្ដល់ឲ្យពីក្រុមហ៊ុន - សំអាតកន្លែងធ្វើការ មុននិងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជារៀងរាល់ថ្ងៃ -​ សម្អាត នឹងមើលថែរថយន្តភ្ញៀវឲបានល្អ - ឧបករណ៏ផ្សេងៗដែលបានប្រើប្រាស់រួចហើយ ត្រូវយកទៅទុកកន្លែងដើមវិញ - ធានាមិនអោយមានការខូចខាតរថយន្តភ្ញៀវឡើយ - ការងារផ្សេងទៀតនឹងត្រូវដាក់ឲធ្វើដោយប្រធានផ្នែក ឬ អ្នកគ្រប់គ្រង
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Technician-Industrial
Posted on : 19 Sep 2020

Urgent

Toyota Cambodia ( Automotive/Service Stations )
- Develop and Implementing environmental and safety policies and practices. - Ensuring compliance with internal and external environmental/safety legislation & laws - Monitor & Conduct safety work, organizing regular (monthly/yearly) safety petrol and meeting. - Assessing, analyzing and collating environmental and safety performance data and reporting to rerates parties. - Prepare and review environmental and safety activities plan. - Conduct regular training to internal staff, contractor or the general public. - Acting as role models for environmental and safety issue within your organization - Liaising with Parents Company and regulatory bodies such as government officers. - Carry out any duties that assigned by management from time to time.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Senior Executive |
 • Audit and Taxation
Posted on : 19 Sep 2020

Auto World Parts And Accessories Ltd ( Automotive/Service Stations )
- ចុះជួបនិងបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អ ជាមួយអតិថិជន - ទទួលបញ្ជាទិញពីអតិថិជន​ និងប្រមូលលុយ - ណែនាំពីផលិតផលថ្មី និងកម្មវិធីពិសេសរបស់ក្រុមហ៊ុនដល់អតិថិជន - រៀបចំផលិតផលអោយបានស្អាត និងពិនិត្យកាលបរិច្ឆេទរបស់ទំនិញ - រៀនធ្វើរបាយការណ៏លក់
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Sales-Showroom
Posted on : 18 Sep 2020

Premium Auto Accessories ( Automotive/Service Stations )
- ស្វែងរក និង ធ្វើការណាត់ជួបអតិថិជន - ទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន ដើម្បីអោយអតិថិជនធ្វើការជាវផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន - ធ្វើរបាយការណ៏លក់ ប្រចាំថ្ងៃ និងសប្តាហ៏ - ចុះជួបអតិថិជន​ និងទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនចាស់និងថ្មី - អនុវត្តន៍ការងារដទៃទៀតដែលថ្នាក់លើប្រគល់អោយ
 • Full Time |
 • Siem Reap |
 • Junior Executive |
 • Sales-Corporate
Posted on : 18 Sep 2020

Premium Auto Accessories ( Automotive/Service Stations )
- ទំនាក់ទំនងលក់ជាមួយអតិថិជនចាស់ ស្វែងរកអតិថិជនថ្មី និងផ្សព្វផ្សាយផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន - សិក្សាពីស្ថានភាពទីផ្សារ និងសរសេររបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ - មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន - មានសមត្ថភាពខ្ពល់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយអតិថិជន - ចេះធ្វើការជាក្រុម និងជាបុគ្គល
 • Full Time |
 • Siem Reap |
 • Junior Executive |
 • Sales-Corporate
Posted on : 18 Sep 2020

Premium Auto Accessories ( Automotive/Service Stations )
- ត្រួតពិនិត្យ និងមើលការជួសជុលរថយន្តរបស់ក្រុមហ៊ុនឲ្យទាន់ពេលវេលា - ត្រូវរៀបចំកាលវិភាគត្រួតពិនិត្យថែទាំរថយន្តរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ - មានការសហការគ្នារវាងក្រុមការងារបានល្អ - កត់ត្រាសៀវភៅតាមដានការជួសជុលរបស់រថយន្តនីមួយៗប្រចាំថ្ងៃ - ត្រូវគោរពតាមការចាត់តាំងរបស់អ្នកគ្រប់គ្រង - គោរពពេលវេលាបំពេញការងារ - មានជំនាញជួសជុល និង​ដឹងគ្រឿងម៉ាស៊ីនច្បាស់លាស់
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Senior Executive |
 • Technician-Industrial
Posted on : 18 Sep 2020

Premium Auto Accessories ( Automotive/Service Stations )
- Strong management and observance to the whole team and working environment - Leading team, Shift planning, organize and day by day management - Flexible in dealing with the complaint and all type of problem happens inside and outside the shop - Good at coaching and training the subordinates - Be creative and producing more activities in order to increase more monthly revenue - Completes all the assigned tasks by the manager as per management decision. - Supervises the work of a department. Recommends hiring of new employees, transfers, promotions, performance management. - Selects, develops and evaluates staff to ensure the effective and efficient operation of the function - Manages systems and procedures to protect departmental assets - Supervisor need to respond on Cash, Cash Daily operation and Stock report Hold morning and afternoon briefing.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Manager |
 • Automate Technical
Posted on : 18 Sep 2020

Auto World Parts And Accessories Ltd ( Automotive/Service Stations )
- ធ្វើការវាយតំលៃនិងព្យាករណ៏ចំពោះពេលវេលា និង តំលៃនៃការ តុបតែង - មានទំនួលខុសត្រូវចំពោះការងារ និង ប្រាកដថារាល់ការងារទាំងអស់មានគុណភាពល្អ ហួសពីការរំពឹងទុករបស់អតិថិជន - រៀននូវ បច្ចេកទេសថ្មីនិងពត៌មានដែលបានផ្ដល់ឲ្យពីក្រុមហ៊ុន - សំអាតកន្លែងធ្វើការ មុននិងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជារៀងរាល់ថ្ងៃ -​ សម្អាត នឹងមើលថែរថយន្តភ្ញៀវឲបានល្អ - ឧបករណ៏ផ្សេងៗដែលបានប្រើប្រាស់រួចហើយ ត្រូវយកទៅទុកកន្លែង ដើមវិញ - ធានាមិនអោយមានការខូចខាតរថយន្តភ្ញៀវឡើយ - ការងារផ្សេងទៀតនឹងត្រូវដាក់ឲធ្វើដោយប្រធានផ្នែក ឬ អ្នកគ្រប់គ្រង
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • Technician-Industrial
Posted on : 18 Sep 2020

Auto World Parts And Accessories Ltd ( Automotive/Service Stations )
- Assist handle full spectrum HR function - Implement Company’s rules & regulations comply Cambodian Labor Law - Assist to develop revising HR Policy Procedure - Assist manager to prepare Job Description (JD), Employment Contract & Manpower Request all staff - Assist to keep track all staff movement turn over report - Prepare monthly report - Assist to follow up to synthesize appraisal data - Assist to source candidates for vacant positions in various channels - Assist staff Recruitment handling - Other tasks assigned by Supervisor & Manager
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Senior Executive |
 • Human Resource
Posted on : 18 Sep 2020

Premium Auto Accessories ( Automotive/Service Stations )
- Manage customer relationship to maintain and generate new sales - Visit/meet with clients to make new sales - Meet and exceed sales targets set by the Company - Provide daily sales report - Conduct regular market and dealer visits and provincial missions - Other tasks assigned by management
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Senior Executive |
 • Sales-Showroom
Posted on : 18 Sep 2020

Urgent

Toyota Cambodia ( Automotive/Service Stations )
- Develop and maintain existing Toyota (Cambodia) ERP system - Provide overall system support and conduct system user training if necessary. - Troubleshoot the system issue and support - Prepare ERP system documentation : User requirement Collection documentm System Design Document, System Architecture Document, User Acceptance Testing (UAT) Document, and System Manual. - Collaborate wit team on overall IT projects maintenance - Perform other tasks assigned by Leader/Manager
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • IT-Network-Sys-DB Admin
Posted on : 18 Sep 2020

Camko Motor Company LTD ( Automotive/Service Stations )
• Greeting customers and scheduling service appointments • To provide the highest levels of customer service by providing a knowledgeable, courteous, responsive and efficient service projecting the quality image of the brand and the Company • To deliver exceptional service, scheduling work on customer vehicles, providing accurate estimates for servicing, repairs, and ensuring customers are fully aware of the likely timescales and costs. • The promotion of sales of genuine parts and accessories whenever possible, acting on opportunities to sell additional products and services. • Handling customer complaints and ensure all filing is kept up to date • Ensure method of payment is clarified. • Other task will be assigned by Head of Department or GM
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Customer Service
Posted on : 18 Sep 2020

Urgent

Premium Auto Accessories ( Automotive/Service Stations )
• Prepare and follow the maintenance schedule • Perform the maintenance, repairing, and installation works • Fix and install car parts and accessories, etc…
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Automate Technical
Posted on : 18 Sep 2020

Urgent

Premium Auto Accessories ( Automotive/Service Stations )
- The Accounting Clerk performs a variety of general accounting support tasks in an accounting department including: - Verifying the accuracy of invoices and other accounting documents or records. - Update and maintain accounting journals, ledgers, expense vouchers, receipts, accounts payable Enters data into computer system using defined computer programs (AX) - Analyst accounting transaction and post to system, Quick Books. - Assist in tax, Account team - Support superior for full set of accounting such as tax declaration, financial statement and other… - Perform other tasks as required.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Accounting
Posted on : 18 Sep 2020

Auto World Parts And Accessories Ltd ( Automotive/Service Stations )
- Make sure all expense are record properly - Make sure all expense are paid to right supplier and on time - Prepared Voucher Payment Petty cash and Bank - Bank reconciliation and maintain accounting record - Make sure that all payment has proper supporting documents - Follow customer about debt payments - Disburses petty cash by recording entry, verifying documentation - Arrange schedule to get payment with manager - Liase with bank to solve payment issue - Others tasks assigned by accounting manager
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Senior Executive |
 • Accounting
Posted on : 18 Sep 2020

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!