Sort by

Modestore ( Consumer Products )
ត្រូវការបុគ្គលិកផ្នែកលក់ (១០នាក់) ក្រុមហ៊ុន/ហាង៖ ម៉ូដស្ទ័រ ប្រភេទអាជីវកម្ម៖ លក់ទំនិញអនឡាញ ថ្នាក់៖ សំលៀកបំពាក់/គ្រឿងអលង្កា/គ្រឿងសំអាងនិងអាហារបំប៉ន មុខតំណែង៖ ផ្នែកលក់/អ្នកលក់អនឡាញ លក្ខ័ណ្ឌជ្រើសរើស៖ សម្រាប់ជនជាតិខ្មែរអតិភាព ហាង ម៉ូដស្ទ័រ យើងខ្ញុំត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកផែ្នកលក់នៅហាងផ្ទាល់ និងលក់តាមអនឡាញ (Facebook Live) សម្រាប់លក់ផលិតផលរួមមានដូចជា៖ សំលៀកបំពាក់/គ្រឿងអលង្កា/គ្រឿងសំអាង និងអាហារបំប៉ន ដែលនាំចូលពីបរទេសដូចជា ប្រទេស ជប៉ុន សហភាពអ៊ឺរ៉ុប និង សហរដ្ឋអាម៉េរិក។ ប្រសិនបើចាប់អារម្មណ៍ លោកអ្នកអាចដាក់ពាក្យចូលធ្វើការងារនៅហាងយើងខ្ញុំបាន ដោយលោកអ្នកនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន៖
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Other |
 • Sales-Showroom
Posted on : 18 Jun 2021

TSNR Group ( Consumer Products )
- To control payment voucher the transaction and manage remittance voucher from suppliers. - Pricing structure of each billing and up to date the list into SAP system. - To control overdue credit balance and propose to clear bad debt expense to top management. - Work closely with supplier for credit note during three months. - To verify on inventory costing structure. - Work closely with SD and issue credit memo to claim. - Monthly adjustment pre-paid expenses, Depreciation expense every month. - Business Partner & GL account Internal Reconciliation, bank reconciliation submit to top management approval. - Raise up the issue of counting stock to management and booking the subsidiary amount to expense account.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Senior Executive |
 • Accounting
Posted on : 18 Jun 2021

Modestore ( Consumer Products )
ទំនួលខុសត្រូវ៖ ហាង ម៉ូដស្ទ័រ យើងខ្ញុំត្រូវការជ្រើសរើសបុគ្គលិកផែ្នកលក់នៅហាងផ្ទាល់ និងលក់តាមអនឡាញ (Facebook Live) សម្រាប់លក់ផលិតផលរួមមានដូចជា៖ សំលៀកបំពាក់/គ្រឿងអលង្កា/គ្រឿងសំអាង និងអាហារបំប៉ន ដែលនាំចូលពីបរទេសដូចជា ប្រទេស ជប៉ុន សហភាពអ៊ឺរ៉ុប និង សហរដ្ឋអាម៉េរិក។ ប្រសិនបើចាប់អារម្មណ៍ លោកអ្នកអាចដាក់ពាក្យចូលធ្វើការងារនៅហាងយើងខ្ញុំបាន ដោយលោកអ្នកនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន៖
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Sales-Showroom
Posted on : 18 Jun 2021

Bean Buddy Cambodia ( Consumer Products )
Bean bags and frameless furniture made in Cambodia. Position: sales manager. Salary: 170 $ + 10 % sales commission. Requirements to candidate: fine English and Khmer both speaking and writing, strong communication skills, basic computer knowledge. Full-time job 2 pm - 9 pm, 5 days a week & 1 day 9 am-9 pm. 1 day off every week. Responsibilities: sales in Bean Buddy store in Sorya Centre Point, outside customer visits by agreement. Mobile phone calls compensation, gasoline compensation for customer visits, monthly salary bonuses according to work achievements. We have young friendly international team and provide good opportunity to improve your skills and grow with us. Candidates without sales experience are welcome to apply. Training will be provided. Please send your CV: beanbuddycambodia@gmail.com // walk-in interview in our store in Sorya Centre Point, 4th floor // +85510804740 Khmer, +85571291577 English.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Manager |
 • Sales-Showroom
Posted on : 18 Jun 2021

TSNR Group ( Consumer Products )
- Develop and execute recruitment & training plan. - Organize advertising, interviewing and selection processes for recruitment campaigns. - Select the most efficient sourcing option for the company. - Determine applicant requirements by studying job description and job qualifications. - Determine applicant qualifications by interviewing, analyzing, verifying references, comparing qualifications to job requirements. - Maintain relationships with colleges, job fairs and related partners as part of recruiting & training efforts. - Work closely with hiring manager to determine final decisions on candidate hiring. - Monitor and reduce the cost of the recruitment process. - To control employees database with HRIS. - Prepare job offer letter for the success candidate and initiate, facilitate the staff orientation about company policy to new employee. - Assist HRM in develop training need assessment (TNA). - Assist HRM in designing policies and procedure.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Senior Executive |
 • Human Resource
Posted on : 18 Jun 2021

Modestore ( Consumer Products )
modestore is looking for a Sales Manager, 01pax! (prefer female, from FMCG/Beauty/Cosmetic); Job Summary: Direct and oversee an organization's sales policies and sale operations. Set short- and long-term sales strategies and evaluate effectiveness of sales programs. Recommend and implement customer care initiative program to improve customer satisfaction and sales potential. Leads and directs large group of salesforces. The successful candidate will understand what motivates customers to buy and know how to tap into those needs and desires in an effective way. Contact us for more info, via 095 772 267/023 995 432 or send us your latest resume with cover letter to info@modestore.asia Thank you,
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Manager |
 • Customer Service
Posted on : 18 Jun 2021

Modestore ( Consumer Products )
SUPERVISOR WANTED Company: MODESTORE Type of business: Retail & Online Category: Fashion & apparel Position wanted: Sales Supervisor/Sr. Sales Associate Recruitment Criteria: Most preferred is Khmer KEY DUTIES: 1. Lead Sales team to have good Customer Service (on Facebook Page & Walk In) 2. Maintains store staff job results by coaching, counseling, and disciplining employees; planning, monitoring, and appraising job results. 3. Protects employees and customers by providing a safe and clean store environment. 4. Maintains the stability and reputation of the store by complying with legal requirements. 5. Store management and/or items arrangement in order to make its look impression or attractive 6. Daily sales management- at the store and delivery channel, lead and control at the physical store 7. Support the supply chain team to source and clearance 8. Organize product for daily Facebook live 9. Work closely with Sales team and delivery team or express partner to make sure that products are delivered to customers. 10. Work closely with cashier team to ensure that the daily cash closed report is corrected 11. Other tasks assigned by Store Manager. REPORT LINE: The Sales Supervisor will report directly the Sales Manager. WHO WE ARE? MODESTORE is currently running its pilot as the online store www.facebook.com/modestore.asia whereas the flagship store and its e-commerce platform. Interested candidates are requested to submit a detailed resume with a recent photograph and a cover letter and recommendation letter, if any to HR Department via info@modestore.asia or 077 803 103 (Telegram) Application deadline: 30 October 2020 Only shortlisted candidates will be contacted for interview. Only shortlisted candidates will be contacted for interview.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Senior Executive |
 • Sales-Retail
Posted on : 18 Jun 2021

TSNR Group ( Consumer Products )
- Formulate trade strategies and yearly business plan. - Liaise with Business Development Manager, Marketing & Sales Team for efficacious implementation of each in-store promotional, OOH & School activity to meet specific company’s goal and objective. - Monitor and evaluate the effectiveness of the key in-store promotional activity with summarized report and analysis. - Manage trade spending effectively against plan. - Formulate OOH & School team strategy building consumption, strengthen brand awareness and create trial to recruit new user - Develop schematic POP materials to effectively meet the campaign objective and result. - Effectively execute new product launch plan to targeted trade channel and evaluate the result against the target set. - Maintain and enforce dominant product merchandizing & shelf displays. - Ensure targeted distribution coverage of both current and new products is achieved. - Maintain and continually build good relationship with trade. - Prepare weekly/monthly reports. Present business review with ABF on monthly basis. - Coordinate with Marketing, Sales & Financial Team on reimbursement of all advertising, discounts and promotion expenses
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Manager |
 • Marketing
Posted on : 18 Jun 2021

Modestore ( Consumer Products )
• Responsible for sending invoice to customers in time; • Collect payments from customers; • To ensure that delivery of documentation and stuffs to destination in time; • To ensure that documents In and Out are received and signed by Recipient; • Any other related tasks as assigned by Line Manager.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Operation
Posted on : 18 Jun 2021

Modestore ( Consumer Products )
1. Maintains store staff by recruiting, selecting, orienting, and training employees. 2. Maintains store staff job results by coaching, counseling, and disciplining employees; planning, monitoring, and appraising job results. 3. Identifies current and future customer requirements by establishing rapport with potential and actual customers and other persons in a position to understand service requirements. 4. Formulates pricing policies by reviewing merchandising activities; determining additional needed sales promotion; authorizing clearance sales; studying trends. 5. Protects employees and customers by providing a safe and clean store environment. 6. Maintains the stability and reputation of the store by complying with legal requirements. 7. Daily sales management- at the store and delivery channel, lead and control at the physical store 8. Act as the Brand Manager to deal and coordinate with marketing, digital, media team to run sale, advertising and consumer promotion and more. 9. Work closely with accountant to close an accounting 10. Work closely with the e-commerce manager to reconcile the online sales. 11. Support the supply chain team to source and clearance 12. Provide support, thoughts, recommendation to CEO for fashion trend
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Manager |
 • Sales-Retail
Posted on : 18 Jun 2021

Modestore ( Consumer Products )
1. Your primary responsibility is Customer Service (on Facebook Page & Walk In) 2. Greet customers promptly and courteously as they enter the store/ Facebook page. 3. Show how product is best-used and how to store product properly have. 4. Give accurate and current information to the customers. 5. Work to make customers, not just sales, and learn to sell by satisfying customer needs. 6. Support Inventory Controller to check stock daily. 7. Maintain a positive and cheerful attitude and cooperate with and support other team members 8. Other tasks assigned by Store Manager
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Other |
 • Sales-Showroom
Posted on : 18 Jun 2021

Modestore ( Consumer Products )
Job Summary: Direct and oversee an organization's sales policies and sale operations. Set short- and long-term sales strategies and evaluate effectiveness of sales programs. Recommend and implement customer care initiative program to improve customer satisfaction and sales potential. Leads and directs large group of salesforces. The successful candidate will understand what motivates customers to buy and know how to tap into those needs and desires in an effective way. Key Responsibilities: 1. Establish sales objectives by forecasting and developing annual sales quotas; projecting expected sales volume and profit for existing and new products. 2. Implement sales programs by developing field sales action plans 3. Maintain sales volume, product mix and selling price by keeping current with supply and demand, changing trends, economic indicators and competitors 4. Maintain professional and technical knowledge by attending educational workshops; reviewing professional publications; establishing personal networks; participating in professional societies and self-learning. 5. Contribute to team effort by accomplishing related results as needed 6. Manage, develop, coach, control and motivate the sales forces to develop their skills to ensure that a high professional standard is achieved 7. Assess the strengths and weaknesses of the sales team, key account managers and manage the sales program accordingly. 8. Provide on-the-ground support for sales associates, affiliates, and key account managers to generate leads and close new deals 9. Meet with customers to discuss their evolving needs and to assess the quality of our company's relationship with them 10. Develop and implement new sales initiatives, strategies and programs to capture key demographics 11. Consolidate daily report and report to top management. 12. Leads and implements Facebook LIVE sales, and physical sales at the store.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Manager |
 • Sales and Marketing
Posted on : 17 Jun 2021

TSNR Group ( Consumer Products )
- Make daily visit outlets as assigned territory; - To delivery high result and good performance, sales volume achieves the setting target, propose effective promotion to get it implemented in the in-charge territory; - To build a very excellence relationship and able to do the customer dialogue with during outlet call visit; - Execute the detail merchandising; apply standard display CK shop in shop; - Market insight survey and daily report to supervisor; - Expand the coverage and ensure the customer carry our products for all SKUs; - Keep the customer well informed to all our launching promotion and ensure the effectiveness within the in-charge channel; - Cash collection, Stock control, Customer database management, able to manage customer’s information and get it ready for use.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Sales-Retail
Posted on : 17 Jun 2021

Lacoste ( Consumer Products )
Brand Ambassador/ Seller’s role: the incumbents have to achieve individual sales target, greet, advice, maintaining relationship with and provide sales related services to client; sell, cross-sell, and up-sell products to clients; collect and update clients’ data; support store operations as needed. KEY RESPONSIBILITIES -Consulting clients and selling products to achieved individual monthly sales target -Keep the store is always in good hygiene -Check the goods and hand-over after the working shift -Comply with store regulation, company policy and shift leader’s instruction -Keep and maintain goods and property of the stores in good condition -Collect money, check receipt and issue invoice for clients -Display the goods in the store alignment with brand guideline -Suggest and propose idea to take care clients -Other related tasks assigned by Shift Leader
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Sales-Retail
Posted on : 17 Jun 2021

TSNR Group ( Consumer Products )
- Oversee sales team within Phnom Penh Territory to hit distribution goals for each brand - Planning, organizing and controlling effectively to generate more sales, more coverage with sales teams and business partners. - Collaborate with marketing team to accurately analyze and forecast effectiveness of sales plan and cost-benefit of proposed spending. - Strengthen and maintain relationship with key business partners. - Monitor sales movement and reputation in markets in alignment with company policies and objectives. - On-job training and supervise the functional expertise subordinates. - Nurture and monitor growth of new potential brand and NPDs. - To ensure that management information, monthly and periodic reports be prepared and submitted on time with recommended actions to take. - Develop, organize implement sales plan be line marketing plan strategy. - Be able set up implement sales target, sales incentive, KPIs the sales force dealer.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Manager |
 • Sales and Marketing
Posted on : 17 Jun 2021

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!