Sort by

TH F&B Co., Ltd. ( Food and Beverage )
- ត្រូវចេះមើលថែ និងចាត់ចែងឡានអោយមានរបៀបរាបរយ - ជូនមេទៅតាមកន្លែងដែលបានដាក់ចុះ(ក្នុងម៉ោងធ្វើការ) - សម្អាត និងធានាអោយបានថា ឡានមានអនាម័យ និងមានខ្លិនល្អជានិច្ច - មានភាពឆ្លាតវៃក្នុងការបើកបរ ដើម្បីអោយទាន់ពេលវេលា
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • Food-Beverage-Restaurant
Posted on : 26 Sep 2021

YINKOK FOOD CORP ( Food and Beverage )
● Market and advertise services to attract clients; ● Analyze and decide how to compose a subject; ● Use various photographic techniques and equipment; ● Capture subjects in commercial-quality photographs; ● Enhance the subject’s appearance with a natural or artificial light; ● Use photo enhancing software; ● Maintain a digital portfolio, often on a website, to demonstrate work; ● Create and maintain a stock image bank for all brands; ● Plan shooting of the outlets and products on a weekly basis; ● Collect footage of all major brand events on a weekly basis; ● Be able to manage own time to complete the following in a timely fashion: video editing; ● Filming events, taking pictures, creating an end-of-the-week highlight slideshow/video; ● Capture video footage of events; ● Capture daily photos as needed; ● Must be flexible, adaptable, and willing to work long hours; ● Other tasks as assigned by the head of the department.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Senior Executive |
 • Marketing
Posted on : 26 Sep 2021

Urgent

Yinkok Food Corp. ( Food and Beverage )
•Setup new store network and software (internet, point of sale, cctv camera, printer…) based on infrastructure provided by head of IT; •Install and configure POS system for stores; •Manage and maintain POS system; •Collect and analyze reports of POS system; •Support users (both office and stores) by installing needed software, check on the problem that users request to help and find solution to fix •Troubleshoot computer maintenance: hardware and software; •Provide IT support for HO, T&C, TAK and Lotteria stores; •Other tasks as assigned by Manager.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • IT-Network-Sys-DB Admin
Posted on : 26 Sep 2021

Urgent

Brown Coffee Co, Ltd ( Food and Beverage )
JOB SUMMARY In this position will take an important role in creating the best Brown coffee experience by producing the best drinks and provide the excellent customer service to our customers and also perform the tasks following the BROWN Core Value. This role is also to ensure hygiene and sanitation within and surrounding of the store for its comfort and tidiness. KEY RESPONSIBILITIES Produce the best & high quality drinks and best customer services following the standard formula and procedure Understand clearly on products knowledge and other relevant technical skills such as Barista Skills, Counter Work Flow, Daily Cash Handling, POS System and so forth Take a customer order correctly and perform in fast response in any situation Be in charge of own service zone and ensure hygiene in store Operate all related equipment, machine correctly following the safety & security guideline Enhance Brown’s Culture, Core Value and Mission through your work performance Other tasks assigned by your direct manager
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Other |
 • Customer Service
Posted on : 26 Sep 2021

YINKOK FOOD CORP ( Food and Beverage )
● Learn and comprehend the upcoming launches for the brand based on the marketing calendar; ● Initiate directive to begin work process on all artworks based upon work requests/briefs; ● Manage workflow and schedules for creative artworks on a project basis based upon, deadlines, and priorities: capture milestone dates and overall timelines, regularly validate and adjust timelines as needed; ● Establish feasibility and timing of incoming requests in order to gain official approvals and start/completion dates: communicate project approvals, start/completion dates, progress reports, and expectations of delivery should completion date timing need to be amended; ● Liaise with all members of the design production to ensure priorities are clearly established and achieved, meeting deadlines within budget; ● Ensure the process of tracking dates for Advertising, Creative, Merchandising, Digital, and Collateral programs is enforced; ● Oversee the work of each member of the design team to ensure the best quality of work and achieve the deadlines; ● Assist and create the creative ideas for every campaign based on requirements, briefs, and demands of the brand managers; ● Design and create quality artworks and original campaign for the group’s brands; ● Work with Manager to support other Operations Team functions as needed; ● Partner with Manager to help identify and establish new processes that encourage efficiency in project management and information workflow; ● Other tasks as assigned by Manager.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Senior Executive |
 • Design
Posted on : 26 Sep 2021

Urgent

LEES FOOD SERVICE LTD ( Food and Beverage )
o Responsible for daily sales activities o Promote the products and after sales services o Prepare the products display, included pricing, packaging and stock o Prepare daily and weekly sales report to sales manager regarding sales problems, and customer complaints o Survey customer’s behaviors and satisfaction to sales team o Follow up customer’s need, deliver product to customers and confirm them on payment o Perform other activities and tasks assigned by the Supervisor or Head department o Strong communication, negotiation and interpersonal skills.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Non-Executive |
 • Sales-Retail
Posted on : 26 Sep 2021

Yinkok Food Corp. ( Food and Beverage )
•Setup new store network and software (internet, point of sale, cctv camera, printer…) based on infrastructure provided by head of IT; •Install and configure POS system for stores; •Manage and maintain POS system; •Collect and analyze reports of POS system; •Support users (both office and stores) by installing needed software, check on the problem that users request to help and find solution to fix •Troubleshoot computer maintenance: hardware and software; •Provide IT support for HO, T&C, TAK and Lotteria stores; •Other tasks as assigned by Manager.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Senior Executive |
 • IT-Software
Posted on : 26 Sep 2021

Fresh Organic Drink ( Food and Beverage )
• Figure out of other problem related to electricity, water & general fixing and maintenance • Handle problem solving on electricity in water in com • Monitor & Take care of the office related to Security Concern • Manage and monitor on buildings maintenance, and other physical tasks • Control and operate the generators & electricity system in buildings • Other tasks assigned by upper level
 • Part Time |
 • Siem Reap |
 • Senior Executive |
 • Electronic/Electrician
Posted on : 26 Sep 2021

Urgent

Yinkok Food Corp. ( Food and Beverage )
•Assist the Chef de Parties in preparing, cooking all kinds of food; •Ensure the food prepared are cooked following the correct standard and recipe; •Supervise and train all staffs to provide high quality of food to meet the brand standard; •Ensure all staffs have high standards of food hygiene and follow the rules of health and safety; •Always keep the kitchen area clean and tidy at all times; •Other tasks as assigned by Manager.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Manager |
 • Food-Beverage-Restaurant
Posted on : 26 Sep 2021

Yinkok Food Corp ( Food and Beverage )
ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំកំពុងត្រូវការបុគ្គលិកជាច្រើននាក់ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ទូរស័ព្ទលេខ៖ ​093​98​0555 ឬ 093​357​555
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Customer Service
Posted on : 25 Sep 2021

Yinkok Food Corp ( Food and Beverage )
ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំកំពុងត្រូវការ អ្នកដឹកជញ្ជូនជាច្រើនរូប!!!
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Driver/Security
Posted on : 25 Sep 2021

Yinkok Food Corp ( Food and Beverage )
ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំកំពុងត្រូវការ អ្នកបើកតុក តុកបន្ទាន់!!!
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Driver/Security
Posted on : 25 Sep 2021

Yinkok Food Corp. ( Food and Beverage )
• មានប័ណបើកបរ • ឧស្សាហ៍ព្យាយាមក្នុងការងារ • មានភាពស្មោះត្រង់
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Other |
 • Driver/Security
Posted on : 25 Sep 2021

Yinkok Food Corp. ( Food and Beverage )
លក្ខខ័ណ្ឌ •ជាសិស្សដែលបានបញ្ចប់បាក់ឌុប រឺ ធ្លាក់បាក់ឌុប​ និង និស្សិត សិក្សានៅឆ្នាំទី ១ ឬ ទី ២ ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យដាក់ពាក្យធ្វើការ •មានបទពិសោធន៍ឬគ្មានបទពិសោធន៍ព្រោះក្រុមហ៊ុន មានវគ្គ បណ្តុះបណ្តាល •មានឆន្ទៈក្នុងការរៀនពីការងារឧស្សាហ៏ព្យាយាមនិងឱ្យតម្លៃការងារនៅក្នុង ភោជនីយដ្ឋាន •ធ្លាប់យល់ដឹងនិងរៀនពីការងារនេះខ្លះៗកាន់តែប្រសើរ អត្ថប្រយោជន៍ •ទទួលប្រាក់ខែសមរម្យ មានប្រាក់ថែមម៉ោង ថ្ងៃឈប់សម្រាកប្រចាំឆ្នាំ នឹង ប្រាក់លើកទឹកចិត្ត •មានវេណថ្ងៃ និង វេណយប់ ដែលអាចជ្រើសរើសបាន •មានទីតាំងនៅ ២៤ កន្លែងដែលអាចជ្រើសរើសបាន ជាពិសេសយើងមាន ទីតាំងថ្មីចំនួន ៤ទៀតនៅក្នុងផ្សារទំនើប អេអ៉នម៉ល •បរិយាកាសការងារល្អ ប្រធានគ្រប់គ្រងល្អ ជាមួយនឹងឱកាសតំឡើងឋាន: •មានវគ្គហ្វឹកហ្វឺនបន្ថែមលើជំនាញការងាររបស់បុគ្គលិក •ទទួលបានបទពិសោធន៍ការងារដែលជាស្ពានសម្រាប់អភិវឌ្ឍន័ចំនេះដឹង ចំណេះធ្វើ និងជំនាញក្នុងការទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គម
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Non-Executive |
 • Food-Beverage-Restaurant
Posted on : 25 Sep 2021

Yinkok Food Corp. ( Food and Beverage )
•Perform maintenance tasks as assigned and reports the progress to the Maintenance Supervisor; •Perform manual repairs when necessary (fixing locks, door, etc.); •Maintain operational equipment to make sure they are functional and cleaned according to standard requirement; •Install and modify the new and existing equipment; •Prepare maintenance report and submit to Supervisor; •Do the monthly check on the office and operational equipment; •Other tasks as assigned by Maintenance Supervisor.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • Maintenance
Posted on : 25 Sep 2021

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!