Sort by

ICE MANIAS CAMBODIA ( Food and Beverage )
- ត្រូវសហការជាមួយនឹងក្រុមការងាររៀបចំហាងឲ្យរួចរាល់​ នៅមុនពេលនិងក្រោយពេលបើកហាង - ត្រូវរៀបចំកន្លែងអង្គុយនិងបរិស្ថានក្នុងហាងឲ្យមានរបៀបរៀបរយប្រកបដោយអនាម័យខ្ពស់នៅមុនពេលបើកហាងនិងមុខពេលដល់ម៉ោងបិទហាង - រំលឹកគោលការណ៍ការងារជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីប្រកាន់ភ្ជាប់ឲ្យបានជានិច្ចនូវការអភិវឌ្ឍន៍គុណភាពការងារផលិតផលនិងសេវាកម្មផ្តល់ឲ្យអតិថិជនគ្រប់រូប - ចូលរួមក្នុងវគ្គហ្វឹកហ្វឺនក្នុងហាងដើម្បីពង្រឹងបន្ថែមនូវសមត្ថភាពការងារឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធិភាព - ត្រូវយល់ដឹងពីតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃរបស់ហាង - មានសមត្ថភាពក្នុងការលើកឡើងនូវគំនិតល្អៗដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងហាង
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Other |
 • Customer Service
Posted on : 25 Jan 2021

Medai GB Enterprise Co., Ltd ( Food and Beverage )
- Assist Chinese manager in communication (both oral and written) - Interpret from Chinese to Khmer or From Khmer to Chinese - Understanding related Chinese documents - Make reports and document creation - Document translation Interpreter for Manager - Other tasks assigned by the management
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Senior Executive |
 • Administrative
Posted on : 25 Jan 2021

YINKOK FOOD CORP ( Food and Beverage )
● Market and advertise services to attract clients; ● Analyze and decide how to compose a subject; ● Use various photographic techniques and equipment; ● Capture subjects in commercial-quality photographs; ● Enhance the subject’s appearance with a natural or artificial light; ● Use photo enhancing software; ● Maintain a digital portfolio, often on a website, to demonstrate work; ● Create and maintain a stock image bank for all brands; ● Plan shooting of the outlets and products on a weekly basis; ● Collect footage of all major brand events on a weekly basis; ● Be able to manage own time to complete the following in a timely fashion: video editing; ● Filming events, taking pictures, creating an end-of-the-week highlight slideshow/video; ● Capture video footage of events; ● Capture daily photos as needed; ● Must be flexible, adaptable, and willing to work long hours; ● Other tasks as assigned by the head of the department.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Senior Executive |
 • Marketing
Posted on : 25 Jan 2021

Urgent

Yinkok Food Corp. ( Food and Beverage )
•Setup new store network and software (internet, point of sale, cctv camera, printer…) based on infrastructure provided by head of IT; •Install and configure POS system for stores; •Manage and maintain POS system; •Collect and analyze reports of POS system; •Support users (both office and stores) by installing needed software, check on the problem that users request to help and find solution to fix •Troubleshoot computer maintenance: hardware and software; •Provide IT support for HO, T&C, TAK and Lotteria stores; •Other tasks as assigned by Manager.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • IT-Network-Sys-DB Admin
Posted on : 24 Jan 2021

Yinkok Food Corp. ( Food and Beverage )
•Handle all crew level vacant positions; •Source potential candidates for the job opened; •Call and arrange interview with candidates; •Conduct the interview with candidates; •Shortlist the candidates; •Work with recruitment agencies, university, college to build talent pool; •Assist in organizing the workshop, career fair; •Do the daily, weekly, monthly recruitment report; •Other task as assigned by manager.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • Food-Beverage-Restaurant
Posted on : 24 Jan 2021

Urgent

Brown Coffee Co, Ltd ( Food and Beverage )
JOB SUMMARY In this position will take an important role in creating the best Brown coffee experience by producing the best drinks and provide the excellent customer service to our customers and also perform the tasks following the BROWN Core Value. This role is also to ensure hygiene and sanitation within and surrounding of the store for its comfort and tidiness. KEY RESPONSIBILITIES Produce the best & high quality drinks and best customer services following the standard formula and procedure Understand clearly on products knowledge and other relevant technical skills such as Barista Skills, Counter Work Flow, Daily Cash Handling, POS System and so forth Take a customer order correctly and perform in fast response in any situation Be in charge of own service zone and ensure hygiene in store Operate all related equipment, machine correctly following the safety & security guideline Enhance Brown’s Culture, Core Value and Mission through your work performance Other tasks assigned by your direct manager
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Other |
 • Customer Service
Posted on : 24 Jan 2021

Urgent

LEES FOOD SERVICE LTD ( Food and Beverage )
o Responsible for daily sales activities o Promote the products and after sales services o Prepare the products display, included pricing, packaging and stock o Prepare daily and weekly sales report to sales manager regarding sales problems, and customer complaints o Survey customer’s behaviors and satisfaction to sales team o Follow up customer’s need, deliver product to customers and confirm them on payment o Perform other activities and tasks assigned by the Supervisor or Head department o Strong communication, negotiation and interpersonal skills.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Non-Executive |
 • Sales-Retail
Posted on : 24 Jan 2021

Urgent

Alchemy Gastro-Pub ( Food and Beverage )
Evening shift from 4pm to 1am Salary 200$ during the 3 month probation time, 250$ after probation time. Set up the restaurant for the service . Take orders and serve the guests.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Food-Beverage-Restaurant
Posted on : 24 Jan 2021

TS Concept (Cambodia) Co., Ltd ( Food and Beverage )
We are currently seeking experienced and qualified candidates for the position of Maintenance Manager. Position summary: The Maintenance Manager [MM] is responsible for maintaining and repairing all The Shop’s facilities [all buildings inside and outside, equipment inside] and ensures they are kept in a safe and efficient operating condition at all times. The MM is helped by the Maintenance Assistants [MA]. Job description (not limited to) • The Maintenance Manager is in charge the update of: (i) Inventory List of Equipment, (ii) Inventory List of Available Tools, (iii) Maintenance Record and Plan (iv) Track record of maintenance to important equipment (v) Weekly report of maintenance expenses • Identifies areas of improvement and additional work in all branches. Complete the Maintenance Record and Plan. • Carries out the works according to the Maintenance Record and Plan. ( If necessary external help can be requested ) • Organize schedule for preventive and predictive maintenance tasks, including inspections; • Effectively communicate with the assistant maintenance, all branches managers and GM; • Manage maintenance activities to ensure contractual guarantees are met; • Assist in keeping consumption costs (lights, electricity, gas, etc.) to a minimum. Prepare a plan to make this happen and discuss with GM • Provides a detailed Weekly Maintenance report to the GM; • Ensure all work is completed promptly, efficiently and safely and in compliance with The Shop’s standards. • Follow safety rules and ensure all workers follow all applicable procedures, policies and regulatory requirements. • Investigate and follow-up on safety incidents including employee accidents and near misses. • Does Research for new equipment; • Train the Maintenance Assistant; • Complete other tasks as requested by the direction.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Manager |
 • Maintenance and Electrician
Posted on : 24 Jan 2021

Cambodia Air Catering Services Ltd ( Food and Beverage )
- ដឺកជញ្ជូនបុគ្គលិក​ និងទំនិញទៅតាមគោលដៅដែលបានកំណត់ដោយប្រកបដោយសុវត្ថភាព - គោរពច្បាប់ចរាចរណ៏ និង​ផ្លាកសញ្ញាច្បាប់ចរាចរណ៏អោយបាន​១០០% - បើកបរប្រកបដោយការប្រុងប្រយ័ត្ន​ និងការយោគយល់ - ត្រួតពិនិត្យ កត់ត្រា និង​តាមដាន​​​ ការជួសជុលថែទាំ​ ការប្រើប្រាស់ប្រេង​ - បំពេញការងារផ្សេងទៀតដែលប្រធានបានដាក់ជូន
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Other |
 • Driver/Security
Posted on : 24 Jan 2021

Brown Coffee Co, Ltd ( Food and Beverage )
• ថែរក្សាទំនិញឲ្យមានគុណភាពល្អ មិនមានការខូចខាតបែកបាក់ ឬបាត់បង់នឹងប្រកបដោយអនាម័យខ្ពស់នៅក្នុងការដឹកជញ្ជូន • ធានាថាការដឹកជញ្ជូនទំនិញទាន់ពេលវេលាកំណត់និងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពល្អ • ធ្វើការសហការជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់ៗដូចជាក្រុមឃ្លាំង និងក្រុមការងារហាងជាដើម • ផ្ទៀងផ្ទាត់ទំនិញដែលបានដឹកជញ្ជូន និងទទួលយក ឱ្យបានត្រឹមត្រូវ • ភារកិច្ចផ្សេងៗទៀតដែលត្រូវបានចាត់ចែងដោយអ្នកគ្រប់គ្រង
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Driver/Security
Posted on : 24 Jan 2021

Urgent

Brown Coffee Co, Ltd ( Food and Beverage )
អ្នកដឹកជញ្ជូននឹងការទទួលខុសត្រូវទៅលើការដឹកជញ្ជូនផលិតផលដែល​អតិថិជន​បាន​ធ្វើ​ការ​បញ្ជា​ទិញអោយ​បាន​ទៅដល់​ទីតាំង​និង​ទាន់​ពេល​វេលា​កំណត់។ រូបគាត់ផ្ទាល់ក៏ត្រូវគិតពីការពេញចិត្តរបស់អតិថិជនទៅលើ​ផលិត​​ផលដែល​បានបញ្ជា​ទិញ​ដោយត្រូវ​ប្រាកដថាទំនិញដែលបាន​បញ្ជាទិញពិតជាត្រឹម​ត្រូវគ្រប់ចំនួននិងប្រកបដោយគុណភាពល្អទៅ​តាម​​ស្តង់ដា។ អ្នកក៏​​ត្រូវមាន​ភាពគួរ​សមនិងផ្តល់ការឆ្លើយតប​ទៅ​អ​តិថិជន​វិញ​រៀងរាល់ចំណុចអ្វីដែលទាក់ទងទៅនឹង​ការ​ដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នក ​អ្នកដឹកជញ្ជូន​ក៏​ត្រូវ​តែប្រកាន់ខ្ជាប់នូវបេសកម្ម​និងគុណតម្លៃរបស់ប្រោនផងដែរ។ KEY RESPONSIBILITIES ទទួលយកព័ត៌មាននៃការបញ្ជាទិញរបស់អតិថិជនពីបុគ្គលិកក្នុងហាងព្រមទាំងបញ្ជាក់ពី​ទីតាំងនិងពេលវេលានៃការដឹងជញ្ជូនអោយបានច្បាស់លាស់ ត្រូវប្រាកដថាការដឹកជញ្ជូនមានសុវតិ្ថភាពនិងត្រឹមត្រូវតាមពេលវេលាកំណត់ ត្រួតពិនិត្យទៅលើផលិតផលមុនធ្វើការដឹកជញ្ជូន និង ក្រោយការដឹកជញ្ជូនជាពិសេស​ចំននួ​ទឹកប្រាក់ដែលទទួលបានពីអតិថិជន មានការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មដ៏ប្រសើរជូនអតិថិជន និង ធ្វើការដោះស្រាយរាល់បញ្ហា​របស់អតិថិជនព្រមទាំងកំណែលំអរាល់ការរិះគន់នានា រៀប​ចំ​ការដឹកជញ្ជូនរបស់​របរ​ ឬ​ ឯក​សា​រផ្សេងៗប្រគល់ទៅអោយក្រុមការងារក្នុងហាង គោរពច្បាប់ចរាចរណ៏និងច្បាប់ផ្សេងៗទៀត ទទួលយកការងារ​ផ្សេងៗទៀតពីអ្នកគ្រប់គ្រងហាង
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Other |
 • Driver/Security
Posted on : 24 Jan 2021

LEES FOOD SERVICE LTD ( Food and Beverage )
• Accountable for full spectrum of company’s finance, accounting, audit and tax function to ensure timely and accurately reporting of financial result. • Statutory reporting to relevant authorities. • Direct and manage the processes for budgeting and credit control, investment of fixed asset management, cash flow projection, financial forecasting and exercise control to ensure capital Operation expenditures are within budgets. • To support financial facilities arrangement with financial institutions, negotiate for favorable term and compliance. • Effectively and efficiently working with tax agent auditor company secretary and bankers and all other relevant parties. • To provide timely management account, financial report and analysis in synchronization with HQ methodology for decision making. • To develop and implement the company policy, procedure in relating to finance. • Review monthly forecast and annual budget to ensure timely, reliable and accurate reporting. • Monitor and analyses monthly results against budget. • Responsible for strategic financial operation. • Ad-hoc assignments as and when required.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Manager |
 • Finance
Posted on : 24 Jan 2021

Yinkok Food Corp ( Food and Beverage )
ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំកំពុងត្រូវការបុគ្គលិកជាច្រើននាក់ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ទូរស័ព្ទលេខ៖ ​093​98​0555 ឬ 093​357​555
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Customer Service
Posted on : 24 Jan 2021

Yinkok Food Corp ( Food and Beverage )
ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំកំពុងត្រូវការ អ្នកដឹកជញ្ជូនជាច្រើនរូប!!!
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Driver/Security
Posted on : 24 Jan 2021

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!