Sort by

ធុង ជីវឧស្ម័ន Bio Gas Tank (BGT) ( Manufacturing-Production )
- ស្វែងរកអតិថិជននៅក្នុងតំបន់ ដែលបានបែងចែកអោយ - ចុះជួបនិងបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អ ជាមួយអតិថិជន និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន - ទទួលបញ្ជាទិញពីអតិថិជន និងធ្វើការសម្របសំរួល - ណែនាំពីផលិតផលដល់អតិថិជន និងពន្យល់ពីរបៀបប្រើប្រាស់អោយបានច្បាស់លាស់ - ត្រូវចេះតំឡើងធុងបន្ទាប់ពីបានបណ្តុះបណ្តាល - ស្មោះត្រង់ តស៊ូ ព្យាយាម រួសរាយរាក់ទាក់ និងចេះដោះស្រាយបញ្ហាដែលប្រឈម បញ្ជាក់ៈ ទីតាំងការងារនៅខេត្តកំពង់ចាម កំពង់ស្ពឺ តាកែវ ស្វាយរៀង ព្រៃវែង បាត់ដំបង សៀមរាប កំពង់ធំ
 • Full Time |
 • Siem Reap |
 • Other |
 • Sales and Marketing
Posted on : 19 Sep 2020

Urgent

Siglo (Cambodia) CO,.LTD ( Manufacturing-Production )
- Perform maintenance and update on the existing website, both technical support and content updates on the website. - Work closely with IT Manager to develop new software to make our school full of technology. - Corporate with IT officer to solve problems and update on our existing software and website. - Control data flow on our existing software during enrollment period as well as student registration online. - Technical support related to our system to End User as well as User Training. - Report to IT Manager about system problem and system update progress. - Corporate with Software developer company to work out with system project development. - Support IT daily task. - Computer Based Exam Invigilator.
 • Full Time |
 • Kampong Speu |
 • Fresh/Entry Level |
 • IT-Network-Sys-DB Admin
Posted on : 19 Sep 2020

Urgent

SIN VENG YU NATURAL COFFEE AND TEA ( Manufacturing-Production )
Prepare annual budget the department related departments Develop admin policies, procedures, guides like Office Management Guide…etc Manage and oversee day-to-day of office Transportation, security, sanitation…etc. He/she may to with staff do these duties Perform other legal tasks requested through recruitment, interviewing, training administrative employees whilst maintaining safe secure environment Implement reviewing compensation redundancy programme Conducts exit interviews Maintain department records reports Arrange travel, transportation accommodation local international staff oversea colleagues Alert all managers regarding status staff that required obtain probation evaluation. Keep file staff personnel files properly make sure are easily access; Ensure company policies procedures up-to-date in compliance Current employment law Dealing government officers if it required Good knowledge HR System, finger print, Taxation Labor Law
 • Full Time,Internship/Training |
 • Phnom Penh |
 • Manager |
 • Human Resource
Posted on : 18 Sep 2020

Urgent

ISA (Cambodia) Textile ( Manufacturing-Production )
- HR or Administration management involving - Key of motivation staff, planning, database controller, TOR, PO, selection, hiring, Qaulity controller and connective with taxtile or from handcraft small business - Oversee daily operations of the business unit or organization - Ensure the creation and implementation of a strategy designed to grow the business - Coordinate the development of key performance goals for functions and direct reports - Provide direct management of key functional managers - Ensure the development of tactical programs - Ensure overall delivery and quality of the unit's offerings to customers - Engage in key or targeted customer activities - Oversee key hiring and talent development programs - Engage with corporate officers, compensation of workers/staff, OT, Wage of percentage(%), Annual leave, party, compliance etc..,
 • Full Time |
 • Siem Reap |
 • Junior Executive |
 • Operation
Posted on : 18 Sep 2020

Hydrologic Social Entperprise ( Manufacturing-Production )
Job Responsibilities: *Recruiting and talent development - 70% Develop company recruiting strategy: • Given the local market, research and identify the “perfect” candidate profile for desired positions. Then come up with best possible strategy to attract and hire these candidates • Identify potential industries and places where to attract good candidates • Be creative in use of tools, platforms, messages and communication channels Talent development and talent retention: • Identify, develop and implement strategy for consistent talent development • Develop strategy alongside with management to increase staff retention • Maintaining high level of engagement and communication with staff in order to establish sense of community and belonging • Share and communicate common values within the team Identify Potential Candidates: • Identify potential hires based on applicant resumes and vacant staff positions. Work closely with department managers to identify critical positions and examine applicant information (including resumes and social media sites) to determine which candidates meet or exceed the position’s requirements. Create Job Posting that stand out: • Craft and post job listing on job recruitment boards and other websites to attract skilled applicants. This includes social media - Linked IN, Facebook. Create strategy to help attract the best CVs. Work closely with department and hiring managers to identify the role’s key duties and core competencies along with any educational or certification requirements before posting the job and opening it to applicants Work closely with the direct sales force managers to further identify and fine tune recruiting in the field: • Listen to Area Sales managers and work closely with them to support them with recruitment of staff in field • Provide support and materials for recruitment in field **HR Admin tasks - 30% (with help of HR admin assistants) • Maintains a pay plan by conducting periodic pay surveys; scheduling job evaluations; preparing pay budgets; monitoring and scheduling individual pay action; recommending, planning, and implementing pay structure revisions. • Ensures planning, monitoring, and appraisal of employee work results by training managers to coach and discipline employees; scheduling management conferences with employees; resolving employee’s problems; counselling employees and supervisors. • Maintains management guidelines by preparing, updating, and recommending human resource policies and procedure • Ensures legal compliance by monitoring and implementing applicable human resource federal and state requirements; conducting investigations; maintaining records; representing the organization at hearings. • Responsible for employees delegate with Ministry of Labor and Vocational Training • Maintains the work structure by updating job requirements and job descriptions for all positions. • Maintains historical human resource records by designing a filing and retrieval system; keeping past and current records • Maintains human resource staff job results by counseling and disciplining employees; planning, monitoring, and appraising job results • Benefits: communicate and assure that employees know and receive benefits assigned to them • Maintains professional and technical knowledge by attending educational workshops; reviewing professional publications; establishing personal networks; participating in professional societies. • Prepares employees for assignments by establishing and conducting orientation and training programs.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Manager |
 • Management-Top Level
Posted on : 18 Sep 2020

ធុង ជីវឧស្ម័ន Bio Gas Tank (BGT) ( Manufacturing-Production )
- ស្វែងរកអតិថិជននៅក្នុងតំបន់ ដែលបានបែងចែកអោយ - ចុះជួបនិងបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អ ជាមួយអតិថិជន និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន - ទទួលបញ្ជាទិញពីអតិថិជន និងធ្វើការសម្របសំរួល - ណែនាំពីផលិតផលដល់អតិថិជន និងពន្យល់ពីរបៀបប្រើប្រាស់អោយបានច្បាស់លាស់ - ត្រូវចេះតំឡើងធុងបន្ទាប់ពីបានបណ្តុះបណ្តាល - ស្មោះត្រង់ តស៊ូ ព្យាយាម រួសរាយរាក់ទាក់ និងចេះដោះស្រាយបញ្ហាដែលប្រឈម បញ្ជាក់ៈ ទីតាំងការងារនៅខេត្តកំពង់ចាម កំពង់ស្ពឺ តាកែវ ស្វាយរៀង ព្រៃវែង បាត់ដំបង សៀមរាប កំពង់ធំ
 • Full Time |
 • Kampong Speu |
 • Other |
 • Sales and Marketing
Posted on : 18 Sep 2020

Urgent

ISA (Cambodia) Textile ( Manufacturing-Production )
* មានបណ្តាញក្នុងការទំនាក់ទំនងល្អជាទូទៅ *គ្មានការប៉ះពាល់ដល់ការសិក្សារបស់ខ្លួនជាចំបាច់ *គ្មានជាប់ការងារផ្សេងខាងក្រៅជាគោល *អាចធ្វើការដោយខ្លួនឯងនឹងជាក្រុមខាងក្រៅបាន *ព្យាយាមនឹងបេ្តជ្ញាចិត្តបំពេញការងារដោយឥតងាករេ *ស្រឡាញ់ការងាររបស់ខ្លួននឹងរៀបចំទុកដាក់អោយហើយសម្រាប់១ថ្ងៃៗ *អាចរៀបចំផែនការកិច្ចការខ្លួនសម្រាប់ក្នុងការិយាល័យនឹងសំពាធពេលចេញក្រៅ *ជាបុគ្គលិកមិនធ្លាប់រត់ចោលការងារកណ្តាលទី ត្រូវការបណ្តេញចេញ ឬធ្លាប់ជា មនុស្ស/បុគ្គលិកខ្ជីខ្ជាក្នុងនឹងក្រៅការិយាល័យកន្លងមកជាដើមចម
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Sales-Corporate
Posted on : 18 Sep 2020

ធុង ជីវឧស្ម័ន Bio Gas Tank (BGT) ( Manufacturing-Production )
- ស្វែងរកអតិថិជននៅក្នុងតំបន់ ដែលបានបែងចែកអោយ - ចុះជួបនិងបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អ ជាមួយអតិថិជន និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន - ទទួលបញ្ជាទិញពីអតិថិជន និងធ្វើការសម្របសំរួល - ណែនាំពីផលិតផលដល់អតិថិជន និងពន្យល់ពីរបៀបប្រើប្រាស់អោយបានច្បាស់លាស់ - ត្រូវចេះតំឡើងធុងបន្ទាប់ពីបានបណ្តុះបណ្តាល - ស្មោះត្រង់ តស៊ូ ព្យាយាម រួសរាយរាក់ទាក់ និងចេះដោះស្រាយបញ្ហាដែលប្រឈម បញ្ជាក់ៈ ទីតាំងការងារនៅខេត្តកំពង់ចាម កំពង់ស្ពឺ តាកែវ ស្វាយរៀង ព្រៃវែង បាត់ដំបង សៀមរាប កំពង់ធំ
 • Full Time |
 • Svay Rieng |
 • Other |
 • Sales and Marketing
Posted on : 18 Sep 2020

ធុង ជីវឧស្ម័ន Bio Gas Tank (BGT) ( Manufacturing-Production )
- ស្វែងរកអតិថិជននៅក្នុងតំបន់ ដែលបានបែងចែកអោយ - ចុះជួបនិងបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អ ជាមួយអតិថិជន និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន - ទទួលបញ្ជាទិញពីអតិថិជន និងធ្វើការសម្របសំរួល - ណែនាំពីផលិតផលដល់អតិថិជន និងពន្យល់ពីរបៀបប្រើប្រាស់អោយបានច្បាស់លាស់ - ត្រូវចេះតំឡើងធុងបន្ទាប់ពីបានបណ្តុះបណ្តាល - ស្មោះត្រង់ តស៊ូ ព្យាយាម រួសរាយរាក់ទាក់ និងចេះដោះស្រាយបញ្ហាដែលប្រឈម បញ្ជាក់ៈ ទីតាំងការងារនៅខេត្តកំពង់ចាម កំពង់ស្ពឺ តាកែវ ស្វាយរៀង ព្រៃវែង បាត់ដំបង សៀមរាប កំពង់ធំ
 • Full Time |
 • Takeo |
 • Other |
 • Sales and Marketing
Posted on : 18 Sep 2020

ធុង ជីវឧស្ម័ន Bio Gas Tank (BGT) ( Manufacturing-Production )
- ស្វែងរកអតិថិជននៅក្នុងតំបន់ ដែលបានបែងចែកអោយ - ចុះជួបនិងបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អ ជាមួយអតិថិជន និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន - ទទួលបញ្ជាទិញពីអតិថិជន និងធ្វើការសម្របសំរួល - ណែនាំពីផលិតផលដល់អតិថិជន និងពន្យល់ពីរបៀបប្រើប្រាស់អោយបានច្បាស់លាស់ - ត្រូវចេះតំឡើងធុងបន្ទាប់ពីបានបណ្តុះបណ្តាល - ស្មោះត្រង់ តស៊ូ ព្យាយាម រួសរាយរាក់ទាក់ និងចេះដោះស្រាយបញ្ហាដែលប្រឈម បញ្ជាក់ៈ ទីតាំងការងារនៅខេត្តកំពង់ចាម កំពង់ស្ពឺ តាកែវ ស្វាយរៀង ព្រៃវែង បាត់ដំបង សៀមរាប កំពង់ធំ
 • Full Time |
 • Kampong Thom |
 • Other |
 • Sales and Marketing
Posted on : 18 Sep 2020

ធុង ជីវឧស្ម័ន Bio Gas Tank (BGT) ( Manufacturing-Production )
- ស្វែងរកអតិថិជននៅក្នុងតំបន់ ដែលបានបែងចែកអោយ - ចុះជួបនិងបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អ ជាមួយអតិថិជន និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន - ទទួលបញ្ជាទិញពីអតិថិជន និងធ្វើការសម្របសំរួល - ណែនាំពីផលិតផលដល់អតិថិជន និងពន្យល់ពីរបៀបប្រើប្រាស់អោយបានច្បាស់លាស់ - ត្រូវចេះតំឡើងធុងបន្ទាប់ពីបានបណ្តុះបណ្តាល - ស្មោះត្រង់ តស៊ូ ព្យាយាម រួសរាយរាក់ទាក់ និងចេះដោះស្រាយបញ្ហាដែលប្រឈម បញ្ជាក់ៈ ទីតាំងការងារនៅខេត្តកំពង់ចាម កំពង់ស្ពឺ តាកែវ ស្វាយរៀង ព្រៃវែង បាត់ដំបង សៀមរាប កំពង់ធំ
 • Full Time |
 • Battambang |
 • Other |
 • Sales and Marketing
Posted on : 18 Sep 2020

ធុង ជីវឧស្ម័ន Bio Gas Tank (BGT) ( Manufacturing-Production )
- ស្វែងរកអតិថិជននៅក្នុងតំបន់ ដែលបានបែងចែកអោយ - ចុះជួបនិងបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អ ជាមួយអតិថិជន និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន - ទទួលបញ្ជាទិញពីអតិថិជន និងធ្វើការសម្របសំរួល - ណែនាំពីផលិតផលដល់អតិថិជន និងពន្យល់ពីរបៀបប្រើប្រាស់អោយបានច្បាស់លាស់ - ត្រូវចេះតំឡើងធុងបន្ទាប់ពីបានបណ្តុះបណ្តាល - ស្មោះត្រង់ តស៊ូ ព្យាយាម រួសរាយរាក់ទាក់ និងចេះដោះស្រាយបញ្ហាដែលប្រឈម បញ្ជាក់ៈ ទីតាំងការងារនៅខេត្តកំពង់ចាម កំពង់ស្ពឺ តាកែវ ស្វាយរៀង ព្រៃវែង បាត់ដំបង សៀមរាប កំពង់ធំ
 • Full Time |
 • Prey Veng |
 • Other |
 • Sales and Marketing
Posted on : 18 Sep 2020

ធុង ជីវឧស្ម័ន Bio Gas Tank (BGT) ( Manufacturing-Production )
- ស្វែងរកអតិថិជននៅក្នុងតំបន់ ដែលបានបែងចែកអោយ - ចុះជួបនិងបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អ ជាមួយអតិថិជន និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន - ទទួលបញ្ជាទិញពីអតិថិជន និងធ្វើការសម្របសំរួល - ណែនាំពីផលិតផលដល់អតិថិជន និងពន្យល់ពីរបៀបប្រើប្រាស់អោយបានច្បាស់លាស់ - ត្រូវចេះតំឡើងធុងបន្ទាប់ពីបានបណ្តុះបណ្តាល - ស្មោះត្រង់ តស៊ូ ព្យាយាម រួសរាយរាក់ទាក់ និងចេះដោះស្រាយបញ្ហាដែលប្រឈម បញ្ជាក់ៈ ទីតាំងការងារនៅខេត្តកំពង់ចាម កំពង់ស្ពឺ តាកែវ ស្វាយរៀង ព្រៃវែង បាត់ដំបង សៀមរាប កំពង់ធំ
 • Full Time |
 • Svay Rieng |
 • Other |
 • Sales and Marketing
Posted on : 18 Sep 2020

ធុង ជីវឧស្ម័ន Bio Gas Tank (BGT) ( Manufacturing-Production )
- ស្វែងរកអតិថិជននៅក្នុងតំបន់ ដែលបានបែងចែកអោយ - ចុះជួបនិងបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អ ជាមួយអតិថិជន និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន - ទទួលបញ្ជាទិញពីអតិថិជន និងធ្វើការសម្របសំរួល - ណែនាំពីផលិតផលដល់អតិថិជន និងពន្យល់ពីរបៀបប្រើប្រាស់អោយបានច្បាស់លាស់ - ត្រូវចេះតំឡើងធុងបន្ទាប់ពីបានបណ្តុះបណ្តាល - ស្មោះត្រង់ តស៊ូ ព្យាយាម រួសរាយរាក់ទាក់ និងចេះដោះស្រាយបញ្ហាដែលប្រឈម បញ្ជាក់ៈ ទីតាំងការងារនៅខេត្តកំពង់ចាម កំពង់ស្ពឺ តាកែវ ស្វាយរៀង ព្រៃវែង បាត់ដំបង សៀមរាប កំពង់ធំ
 • Full Time |
 • Kampong Cham |
 • Other |
 • Sales and Marketing
Posted on : 18 Sep 2020

Urgent

Siglo (Cambodia) CO,.LTD ( Manufacturing-Production )
工作地点在实居省44号公路的工厂。 1)中柬英的文字翻译。 2)申购lE属下5个部门的所需材料。 3)所有模具收发数据统计。 4)管理lE本地人文沟通翻译。 5)制作培训本地人APP文件。 6)面对客人对lE提出的技术要求翻译工作。 7)陪同经理和客人开会。
 • Full Time |
 • Kampong Speu |
 • Fresh/Entry Level |
 • Assistant/Secretarial
Posted on : 18 Sep 2020

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!