Sort by

Kim Chanseng ( Others )
• ទទួលបានគ្រប់ចំនួនផែនការដែលអ្នកគ្រប់គ្រងបានដាក់អោយ • ទទួលស្វាគមន៍អតិថិជនដែលមកបន្ទប់ដាក់តាំងរបស់ក្រុមហ៊ុន អាណាណា កុំព្យូទ័រ • សាកសួរទៅកាន់អតិថិជន និងស្វែងយល់ពីតម្រូវការ • របស់អតិថិជនក៏ដូចជាតម្លៃ ឲ្យបានឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន • ផ្តល់ការប្រឹក្សារអំពីផលិតផលដែលសមស្របដូចជា គ្រឿងបន្លាស់ និងសម្ភារៈនៅក្នុងបន្ទប់តាំងលក់។ ដើម្បីសម្រេចបាននូវការលក់ បុគ្គលិកត្រូវទាក់ទាញការយកចិត្តទុកដាក់របស់អតិថិជនចំពោះលក្ខណៈសំខាន់ៗនៃផលិតផល ឬក៏អាចចរចាតម្លៃលក់ នៃផលិតផលនោះ • ចូលរួមក្នុងសក្តានុពលនៃការលក់ ក៏ដូចជាទាក់ទងទៅអតិថិជនចាស់ ដើម្បីសាកសួរពីការពេញចិត្តក្នុងការទិញរបស់ពួកគេ ឬក៏អាចសួរពីតម្រូវការផលិតផលថ្មីរបស់ពួកគាត់។ • រាយការណ៍អំពី បញ្ហារបស់អតិថិជនទៅកាន់ប្រធានផ្នែកលក់នៅក្នុងបន្ទប់តាំងលក់សម្ភារៈ ក្នុងករណីពួកគាត់មិនអាចដោះស្រាយជាមួយភ្ញៀវបាន • ត្រូវធានាថាការបង្ហាញមានភាពត្រឹមត្រូវ និង រៀបចំផលិតផលឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងបន្ទប់តាំងលក់សម្ភារៈ • រៀបចំរបាយការណ៍នៃការលក់ប្រចាំថ្ងៃ និងសប្តាហ៍ ទៅកាន់ប្រធានផ្នែកលក់នៅក្នុងបន្ទប់តាំងលក់សម្ភារៈ
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • Sales-Showroom
Posted on : 26 Sep 2021

Kim Chanseng ( Others )
• Ensure the office reception is in the very welcomed manner for both direct walk-in visitors or phone calls • Perform clerical duties and receptionist for FaceLine Cambodia with the appreciate distribution of correspondence, including letters, notices, memorandum… • Monitor and maintain cleanliness, sanitation and organization of assign work areas • Daily cash collection from customer & receipt for cash or cheque collection from customers • Maintain correct cash balances at cash registers
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • Front Desk/Receptionist
Posted on : 25 Sep 2021

Panda Trading Co., Ltd. ( Others )
• Process daily sale to reach target • Find customer to retail product • Keep communicate with customer • Introduce about product to customer • Solve any customer’s problem, if have • weekly and monthly report to manager • Keep going well with dealer • Marking support (road show, banner ....)
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • Sales and Marketing
Posted on : 25 Sep 2021

MekongNet (ISP) ( Others )
• Provide IT support to customer, mainly related to internet service • Assist troubleshoot networks, internet connectivity in the customer site or the company • Install, configure, and maintain internet connection, network cabling, and other related equipment, and devices, adds or upgrades hardware and software and configures wireless access point, router with wireless and related equipment • Implement network security and provide technical support to customer, anti-virus updates, managing host security and other related PCs. • Configure e-mail client and provide technical support for our customer (Anti-Virus, Spam protection and scanning, and other related e-mail) • Travel to customer site to install/configure modem/device & solve other related internet issues • Customers’ site survey and draw diagram, included laying cable • POP maintenance
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Non-Executive |
 • IT-Network-Sys-DB Admin
Posted on : 24 Sep 2021

Urgent

Jin Li Ta Electronic ( Others )
1. STOCK CONTROLLER បេក្ខជន ឬ បេក្ខនារី ត្រូវមាន៖ • មានសញ្ញបត្រចាប់ពីថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រឡើងទៅ, ផ្នែកគ្រប់គ្រង, គណនេយ្យ... • កម្រិតយល់ដឹងផ្នែកកុំព្យូទ័ (Microsoft Office) • មានបទពិសោធន៍ទាក់ទងនឹងការងារ សន្និ និងឃ្លាំងយ៉ាងតិច ១ ឆ្នាំ • មានចំណេះដឹងផ្នែកភាសាខ្លះ • មានចំណេះដឹងទូលំទូលាយទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងសន្និ • មានភាពស្មោះត្រង់ និងអត់ធ្មត់ក្នុងការងារ គោរពពេលវេលា • មានប្រាស្រ័យទាក់ទងល្អ ជាមួយក្រុមការងារ និងអតិថិជន • មានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការងារ 2. បុគ្គលិកលក់ក្នុងហាង បេក្ខជន ឬ បេក្ខនារី ត្រូវមាន៖ • មានកម្រិតសិក្សាចាប់ពី • មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឡើងទៅ • មានអាយុចាប់ពី ១៨ ឆ្នាំឡើងទៅ និងរូបសម្បត្តិសមរម្យ • មានបទពិសោធន៍លក់ក្នុងហាង គ្រឿងអេឡិចត្រូនិច យ៉ាងតិច ៦ ខែ • មានឥរិយាបថ និងអត្តចរិតសមរម្យ ថ្លៃថ្នូ • មានភាពរួសរាយ រាក់ទាក់ និងស្មោះត្រង់ និងគោរពពេលវេលា • មានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការងារ 3. បុគ្គលិកលក់តាម ONLINE បេក្ខជន ឬ បេក្ខនារី ត្រូវមាន៖ • មានអាយុចាប់ពី ១៨ ឆ្នាំឡើង រូបសម្បត្តិសមរម្យ • ទទួលការបញ្ជាទិញពីអតិថិជន និងផ្តល់ព័ត៌មានត្រឡប់ទៅវិញ • មានភាពរហ័សរហួនក្នុងការអនុវត្តការងារ 4. IT Officer • Install configure computer hardware, software, systems, printers, scanners etc. • Solve troubleshoot hardware software problems • Act a technical resource order assist users resolving computer issues • Ensure that computers secured effectively by installing updating antivirus software • Install run network cable destination PCs • Set up, configure, connect IP camera smart phone devices • Analyze problems manage preventative maintenance procedures • Obtain the IT basic software • Establish necessary security measures prevent unauthorized access the company server system • Perform other tasks assigned by manager. កំណត់ចំណាំ៖ ចំពោះមុខតំណែង ១ នឹង ២ និងមានប្រាក់លើកទឹកចិត្តទៅតាមការងាររបស់ខ្លួន កាលបរិច្ឆេទ៖ មិនកំណត់។ ចំពោះបេក្ខជន ឬ បេក្ខនារីមានចំណាប់អារម្មណ៌សូម ផ្ញើ ប្រវត្តរូបសង្ខេប (CV and Cover Letter) មកកាន់អសយដ្ឋានដូចខាងក្រោម៖ ផ្ទះលេខ១០១ ផ្លូវ ១៤៦ សង្កាត់ផ្សារដេប៉ូ២ រាជធានីភ្នំពេញ ទូរស័ព្ទ៖ (855) 77 90 27 90 / 87 70 69 69 E-mail: jinlita.gm@gmail.com
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • General Work
Posted on : 24 Sep 2021

Kim Chanseng ( Others )
• Assistant Sales Manager to develop and execute strategies to increase sales products within a given territory or customer base. • Assist in the development of the annual sales and marketing plan • Maintain records of customers who do not make a purchase and follow up as needed. • Maintaining and developing relationships with existing customers in person and via telephone calls and emails; • Cold calling to arrange meetings with potential customers to prospect for new business; • Gathering market and customer information and to understand competitor’s price and products. • Making accurate, rapid cost calculations and providing customers with quotations;
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • Sales-Showroom
Posted on : 24 Sep 2021

Kim Chanseng ( Others )
• Work with clients to design or renovate spaces to meet their standards. • Estimate material requirements, and present design to client for approval. • Enhance the function, safety, and aesthetics of interior spaces. • Select samples, including flooring, carpet, and paint to be approved by client. • Plan architectural detail and choose color palettes; draw up floor plans and sketches. • Use computer-aided design (CAD) to create drawings. • Supervise assistants who carry out their plans and perform administrative tasks • Coordinate work schedules; follow up with client to ensure design specifications • Review and detail shop drawings for construction plans • Advise client on interior design factors such as space planning, layout and utilization of furnishings or equipment, and color coordination
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • Architecture-Interior Design
Posted on : 24 Sep 2021

Kim Chanseng ( Others )
• Communicate the value proposition of Face line services and products to the sales team and develop the sales tools that support the selling process of your products • Maintaining and developing relationships with existing customers in person and via telephone calls and emails; • Cold calling to arrange meetings with potential customers to prospect for new business; • Making accurate, rapid cost calculations and providing customers with quotations; • Survey regularly on competitor activities and collect all necessary information and materials • Prepare daily, weekly and monthly research and products report
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Other |
 • Sales and Marketing
Posted on : 24 Sep 2021

Kim Chanseng ( Others )
o Deliver sales target assigned by the management o Manage, motivate, train, develop and coach sales team o Evaluate and identify sales performance of the team and explore opportunity to maximize business outcome. o Follow up and update sales status o Observe competitor’s products and activities and consolidate and send the report to management o Key in customer information and requirement in sales pipeline o Prepare daily and weekly sales report to the management o Participate in sales promotion activities
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • Sales-Corporate
Posted on : 22 Sep 2021

Kim Chanseng ( Others )
o Correctly record and label all received PC/laptops/other hardware and its physical conditions and packaging and properly store them in appropriate/assigned space o Assess software issues and recommend solution and service pricing o Install software and troubleshoot software issues for customers at both Anana Service Center and outside o Consult and ask for advices from Software Supervisor in case of meeting difficult software issues or difficult operational issues o Properly pack the repaired laptop/PC/hardware and give to Customer Service Team o Prepare and send daily/weekly/monthly report to Software Supervisor
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • Automate Technical
Posted on : 20 Sep 2021

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!