Sort by

Urgent

STSK Investment Group ( Banking-Finance-Investment )
រៀបចំបន្ទប់ បោសសម្អាតអាគារ គ្រប់ទីតាំងដែលប្រធានដាក់ឱ្យធ្វើត្រូវប្រាកដថា ស្អាតនិងមានអណាម័យ ការងារបន្ថែមទៀតត្រូវបានផ្ដល់ដោយប្រធានគ្រប់គ្រង
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Non-Executive |
 • General Work
Posted on : 19 Jan 2020

Urgent

ECAMMALL ( General Business )
- Develop website in Dynamic & Static with E-Commerce function - Web-Application programming - Web service architecture design - Assist clients to resolve service issues - Provide training to our customers to help them prevent repeated issues
 • Part Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • IT-Network-Sys-DB Admin
Posted on : 19 Jan 2020

Urgent

Human Resources Intelligence Business Consulting ( Consulting Business )
- Assist in Recruitment and Selection Process - Receives Application recruitment - Plan Interview with the shortlisted applicant - Maintenance Employee records - Check and Verify Employee Attendance Records
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Human Resource
Posted on : 19 Jan 2020

Urgent

Chao Ting International Real Estate Co., Ltd ( Construction-Building-Architecture )
• Ensure a safe workplace environment without risk to health at construction site. • Coordinates with Operations Teams in setting up of procedures, policies, and instructions on occupational safety and health and organizes the auditing of implementation and efficiency. • Hazard identification and risk assessment with the scope of project, make improvement plan. • Ensure that all accidents are documented, investigated and recommended improvements implemented. • Monthly inspection with both maintenance and warehouse team on power tools, safety harness, and electric cable that actual used on site. • Responsible for safety inspection tools and materials. And submit the inventory report of safety materials to HSE ASSISTANT/MANAGER. • Provide regular monthly reports to the HSE ASSISTANT/MANAGER. • Conduct toolbox meeting safety training to workers, technicians, and staffs. • Strongly idea with development Health & Safety policies, procedures, rules, and regulations at site.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Senior Executive |
 • Driver/Security
Posted on : 19 Jan 2020

Urgent

Brown Coffee Co, Ltd ( Food and Beverage )
Job Summary: Deliveryman will be responsible for delivering the products that customer order to the assigned venue in safe and timely manner. He will also concern on the customer satisfaction by ensuring that the products are proper fulfilled, packed correctly and safely delivered to the correct customers, be polite and provide feedback related to any concern of delivery to the customer. As the Deliveryman, he needs to adhere to Brown Core Value, Mission and Vision KEY RESPONSIBILITIES Main Responsibilities Receive the order information from store team and clarify on the venue and time schedule of delivery Ensure the delivery to clients in a safe and timely manner Review the orders before and after delivery to ensure that orders are complete, the charges are correct and the customer is satisfied Commit to provide excellent customer service, answering customer’s query and handling the related issue/compliant to the customer Prepare any related delivery documents and submit to store team Respect to the traffic law and other related law Other tasks assigned by direct manager
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Other |
 • Driver/Security
Posted on : 19 Jan 2020

Urgent

HOME IMPROVEMENT PRODUCTS CO.,LTD ( Trading/Import/Export )
•Contribute development product, selling marketing strategies to growth advancement within competitive industry. •Provide support tactics and strategy to run our product nationwide, ensure their target objectives. •Manage and evaluate subordination to ensure efficiency effectiveness their works toward assigned goal objectives. •Build network to potential clients, especially key dealer. •Manage build relationship existing customers and news customers. •Prepare properly manage client base, including management, sales pipeline report. •Keep up-to-date competitors ‘information, including products and other marketing activities. •Keep up-to-date sale distribution to match with marketing activities to ensure everything in direction. •Work closely with Area Sale Manager to monitor and settle customer’s problem. •Contribute customer referral. •Other tasks assigned by top management.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Manager |
 • Sales-Retail
Posted on : 19 Jan 2020

Urgent

Asia Weiluy ( Banking-Finance-Investment )
- Solving with default clients - prepare documents of customers to transfer to lawyers. - legal representatives of institution in case contestation in front of court - find the strategy to collect load default - perform other tastes assigned by manager
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 19 Jan 2020

Urgent

Level Up Consultants Management and HR ( Consulting Business )
1. Food Safety and Workplace Safety Program is maintained from stock house thru to delivery to customers. 2. Sales Strategy is clearly deployed and implemented to Sales and Distribution Representatives. 3. Distribution and Revenue Goals are achieved while managing trade promotion expenses. 4. High Customer Satisfaction is realized thru on-time delivery and appropriate complaint handling. 5. Cash Collection Procedures are followed. 6. Market Intelligence is gathered and presented to help management make business decisions. 7. Accurate Forecast of Product Sales enables satisfactory budget and production planning. 8. Feedback and Communication Systems facilitate group problem solving by being available and accessible to a wide range of AFC associates.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Manager |
 • Sales and Marketing
Posted on : 19 Jan 2020

Urgent

Engold Co.,Ltd ( General Business )
- បង្ហាញ ណែនាំផលិតផលដល់អតិថិជន - ស្វែងរកអតិថិជនថ្មី និងថែរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនចាស់ - ថែរក្សា និង បង្កើតទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន - ស្វែងរកព័ត៌មានអតិថិជន និងដៃគូប្រកួតប្រជែង - រៀបចំឯកសារតាមការបញ្ជារទិញរបស់អតិថិជន - យល់ដឹងពីផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុននិងតម្រូវការរបស់អតិថិជន - មានការទទួលខុសត្រូវ និង ឆន្ទះខ្ពស់ចំពោះការងារលក់ក្នុងតំបន់ - ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុនទៅកាន់អតិថិជនគោលដៅ - រៀបចំរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃនិងរបាយការណ៍ប្រចាំខែដល់អ្នកគ្រប់គ្រង - មានភាពអំណត់ និងគោរពពេលវេលា - ភារកិច្ចផ្សេងទៀតដែលចាត់ចែងដោយអ្នកគ្រប់គ្រង
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Other |
 • Sales and Marketing
Posted on : 19 Jan 2020

Urgent

SOCHAN Group ( General Business )
- Conduct daily sales outside office and collection customer information - Delivery goods to customer as per schedule - Daily/Weekly sales report to manager
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • Sales-Retail
Posted on : 19 Jan 2020

Urgent

MekongNet ( Telecomunication )
• Management Information System • Help to training new staff on how to use the system and other program • Set up and maintain the office computer equipment all departments • Performing database backup and restoration • Up to date of Anti-virus for all users as needed • Trouble shooting for all computers as required and check all Wi-Fi connections in all buildings • Check and maintain all kind of electronic devices, like printers, computers, tablets, etc. • Configure e-mail and prepare PC/Laptop for new staff • Follow up \ check fix asset when staff resign and update fix asset to Fix Asset System • Other tasks assigned by the IT Network Administrator
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • IT-Software
Posted on : 19 Jan 2020

Urgent

Cogetel (Online)., Ltd ( Telecomunication )
• Introduce company products and services to customers • Handle customer’s complaints, queries and requests • Key in data into billing system • Process application for accounts • Receive payment and keep record • Maintain office stationery • Other tasks as assigned by Manager
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • Consultants/Advisers
Posted on : 19 Jan 2020

Urgent

ISA (Cambodia) Textile ( Manufacturing-Production )
+ Delivery note day-to-day + Counting and organise stock in/out (FIFO) daily + Notice people delivery daily, monthly, and yearly + Prepare stock in/out to team leader and manager + Stock risk preparation, delivery broken and delivery controlling + Order and checking stock activity for day to day + Assist and handle order stock purchasing for monthly and yearly + Activity reporting and assige under stock team leader and manager.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • Stock/Inventory Control
Posted on : 19 Jan 2020

Urgent

Sonatra Microfinance Institution PLC. ( Banking-Finance-Investment )
- Assist Head of Internal Audit to prepare annual audit plan - Assist Head of Internal Audit to set up internal training course - Prepare draft audit report for head of internal audit review - Develops professional capability through on-the-job training and staff training programs - Assist the Internal Audit Team in the data collection and preparation of risk profiling. - Perform audit steps and procedures and obtaining necessary information to determine adequacy of internal controls and compliance. - Assist Head of Internal Audit to complete some administration works of internal audit department such update Prakas and circular, audit check-list
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Audit and Taxation
Posted on : 19 Jan 2020

Urgent

Camsvjob ( Consulting Business )
• Prepare Tender Contract documents including Bills of Quantities Architectural, Interior Structural works. • Source quotations, and put up comparison. • Prepare & submit progress claim Management/Clients update progress claim report monthly. • Prepare progress claim payment certificates Subcontractors/Suppliers. • Prepare final accounts subcontract works. • Prepare cost control budgeting, negotiate price suppliers sub-contractors planning. • Compute variation order claims prepare final account final settlement Client. • Manage risk control cost. • Maintain contractual records documentation, control all contract correspondence, customer information sheets, contractual changes, status reports other documents all projects. • Liaise site staff ensure that is performed compliance contract requirement. • Liaise internal external contractors. • Estimate construction cost. • Available to travel every time
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Manager |
 • QC/QA
Posted on : 19 Jan 2020

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!