Sort by

Urgent

STSK Investment Group ( Banking-Finance-Investment )
1. ធ្វើសវនកម្មផ្ទៃក្នុងនៅកម្រិតសាខា និងការិយាល័យ កណ្តាល លើសកម្មភាពផ្នែកគាំទ្រផ្សេងៗ ប្រតិបតិ្តសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃ ពាក់ព័ន្ធជាមួយការត្រួតពិនិត្យលើការប្រតិបត្តិតាមដំណើរ ការងារ ដោយរាប់បញ្ជូលទៅការចុះត្រួតពិនិត្យដល់ទីកន្លែង ការិយាល័យ និងការពិនិត្យ ចោះៗ ធ្វើសវនកម្មផ្ទៃក្នុងគ្រប់សាខា និងការិយាល័យកណ្តាល អនុលោមតាមគោលនយោ បាយ នីតិវិធី សេចក្តីណែនាំ និងសេចក្តីសម្រេចនានានៅសហគ្រិនភាព រៀបចំ និងប្រើប្រាស់ឯកសារសំខាន់ៗមុនពេលចុះសវនកម្ម ពិនិត្យដល់ទីកន្លៃង ឬការិយា ល័យ និងក្រោយពេលសវនកម្ម (តារាងត្រួតពិនិត្យ សន្លឹកកិច្ចការ និងរបាយការណ៍ សវនកម្ម…) ប្រាកដថាសន្លឹកកិច្ចការផ្នែកគាំទ្រផ្សេងៗ ដូចជារដ្ឋបាល ធនធានមនុស្ស ហិរញ្ញវត្ថុ ព័ត៌មានវិទ្យា និងអភិវឌ្ឍន៍ធុរកិច្ច គឺត្រូវបានបំពេញត្រឹមត្រូវ និងតាមលំដាប់លំ ដោយ ដោយមានឯកសារ យោង និងច្បាស់លាស់ ធ្វើការស៊ើបអង្កេតការគៃបន្លំ និងករណីពិសេសផ្សេងបើចាំបាច់ ពិនិត្យការអនុវត្តន៍ទាំងនៅកម្រិតសាខា និងការិយាល័យកណ្តាល សម្រេចលទ្ធផលឱ្យបានតាមគម្រោងផែនការប្រចាំខែ និងប្រចាំឆ្នាំ ដែលដាក់ដោយប្រធានផ្នែកសវនកម្មហិរញ្ញវត្ថុ 2. ការសរសេរ និងបញ្ជូនសេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍ ទៅអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ឱ្យបានទាន់ពេលវេលា ការបង្ហាញនូវលទ្ធផលសវនកម្ម (ឧ. ការរកឃើញ ការផ្តល់យោបល់ ចំណុចហានិភ័យ និងដំណើរការផ្សេងៗ) ការសរសេររបាយការណ៍ និងប្រាកដថារបាយការណ៍សវនកម្ម គឺមានភាពពេញលេញ និងទាន់ពេលវេលា ផ្តល់មតិយោបល់កែលម្អទាន់ទងបញ្ហាបានរកឃើញ ដើម្បីទទួលបានប្រសិទ្ធភាព និងប្រសិទ្ធផលលើការអនុវត្តន៍ការងាររបស់បុគ្គលិក 3. ការចូលរួមការប្រជុំការងារ និងប្រព្រឹត្តការណ៍ផ្សេងៗ ចូលរួមការប្រជុំសរុបលទ្ធផលសវនកម្មប្រចាំខែ ប្រចាំត្រីមាស និងប្រចាំឆ្នាំ ចូលរួមការបណ្តុះបណ្តាលខាងក្នុង និងខាងក្រៅតាមការចាត់តាំង ការចូលរួមការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគោលនយោបាយ និងនីតិវិធីនានាសម្រាប់នាយកដ្ឋានសវនកម្ម 4. អនុវត្តការងារដទៃទៀតតាមការចាត់តាំងរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ក្នុងក្របខណ្ឌសហគ្រិនភាព
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • Back-office
Posted on : 25 Sep 2021

Urgent

Mohanokor MFI ( Banking-Finance-Investment )
- បង្កើត ឬអភិវឌ្ឍការផលិតកម្មវិធីថ្មីៗ ដោះស្រាយ និងកែតម្រូវបញ្ហារបស់ប្រព័ន្ធ ឬកម្មវិធីដែលមានក្នុងគ្រឹះស្ថាន ។ - បង្កើត និងកែប្រែប្រព័ន្ធរបាយការណ៍តាមសំណើរបស់នាយកដ្ឋានដែលបានស្នើមក នាយកដ្ឋានព័ត៌មានវិជ្ជា ។ - ដោះស្រាយបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធ និងកម្មវិធីផេ្សងៗទៀត នឹងត្រូវធ្វើតេស្តលើកម្មវិធីទាំងនោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ធានាថាមានដំណើរការល្អ ។ - ធ្វើការរៀបចំនីតិវិធីសម្រាប់ Backup និង Restore data របស់ប្រព័ន្ធ ឲ្យទាន់តម្រូវការរបស់អ្នកស្នើ ។ - ត្រួតពិនិត្យ ដំណើរការ Servers equipment ដែលបម្រើប្រតិបត្តិការ របស់ស្ថាប័ន ឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេស ។ - ធ្វើរបាយការណ៍ជូននាយកនាយកដ្ឋានបច្ចេកវិជ្ជាព័ត៌មាន ។ - អនុវត្តន៍ភារកិច្ចផ្សេងៗទៀត ដែលបានផ្ដល់ដោយអ្នកគ្រប់គ្រង ។
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Senior Executive |
 • Back-office
Posted on : 25 Sep 2021

Urgent

Mohanokor MFI ( Banking-Finance-Investment )
- ចូលរួមរៀបចំ អភិវឌ្ឍន៍ គោលការណ៍ និងនីតិវិធីសវនកម្មឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមកិច្ចការជំនាញបច្ចេកទេសឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព ។ - ធ្វើសវនកម្មលើគោលការណ៍ នីតិវិធី ផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់គ្រឹះស្ថាន រួមមាន៖ ការបម្រើសេវាកម្ម ការរៀបចំ និងទុកដាក់ឯកសារប្រតិបត្តិការ និងការកត់ត្រាទិន្នន័យ និងការគ្រប់គ្រងលើផលិតផល ។ - ធ្វើសវនកម្មលើកិច្ចការគ្រប់គ្រងធនធាមនុស្ស ការងាររដ្ឋបាល និងការងារបច្ចេកវិជ្ជាព័ត៌មាន ។ - តាមដានធានារកឲ្យឃើញនូវភាពចន្លោះនៃការអនុវត្តគោលការណ៍ នីតិវិធី បទបញ្ជា សេចក្ដីណែនាំរបស់គ្រឹស្ថាន ដែលបានដាក់ចេញឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ ។ - ធ្វើរបាយការណ៍ស្ដីពីរបបគំហើញសវនកម្មជូនអ្នកគ្រប់គ្រង ឲ្យបានទាន់ពេលវេលា និងរក្សាទុកដាក់ឯកសារភស្ដុតាងឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ។ - អនុវត្តន៍ភារកិច្ចផ្សេងៗទៀត ដែលបានផ្ដល់ដោយអ្នកគ្រប់គ្រង ។
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Manager |
 • Back-office
Posted on : 25 Sep 2021

Hattha Bank Plc ( Banking-Finance-Investment )
- Assist in analyzing the product performance and collect product information in the market (market information, competitor move, and staff feedback, other financial product challenges) to ensure that product pricing and features of all other financial products are competitive and meet with the needs of our target customer segments. - Assist to develop the high-level proposal to enhance other financial products (pricing, features, manual or guideline, and workflow…) to ensure this business meets with clients’ needs and complies with regulation. - Develop/update the detail product policy, procedures, and guideline and process workflows to ensure that the products are designed and implemented in line with Company’s strategies. - Communicate the new other financial products lines and new other financial product enhancement to ensure these products are well communicated. Work with sales team to develop other financial product sale guides to ensure these sale guides are fruitful for Salesforce.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Senior Executive |
 • Back-office
Posted on : 25 Sep 2021

Cambodia Asia Bank ( Banking-Finance-Investment )
• Check and monitor number of overdue clients of head office and braches. • Follow up update solution information of head office and branches. • To ensure that all loan overdue measures are based on correctly held data. • Check and discuss with head office and branches to analyze, take action and solve overdue loan. • Provide and joint solution with head office and branches. • Maintain document and file for legal action • Prepare legal document for court • To attend court and present best evidence as the appropriate invitation, reminder, variation orders to Court. • Prepare plan to visit directly all branches.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Manager |
 • Back-office
Posted on : 25 Sep 2021

Cambodia Asia Bank ( Banking-Finance-Investment )
• Promoting and sale loan products • Collecting and investigate documents for loan assessment • Analyzing borrowers’ business plans and financial status • Making field visit, appraise collateral and writ loan analysis report • Monitoring and following up the whole loan process in order to ensure satisfactory of clients and prompt repayment • Building and maintaining good relationship with clients and authority officers • Maintaining the highest level of confidentiality with all information obtained • Ensuring policy and guideline compliance • Negotiating and decision making over setting conditions
 • Full Time |
 • Kampot |
 • Senior Executive |
 • Back-office
Posted on : 25 Sep 2021

Cambodia Asia Bank ( Banking-Finance-Investment )
• Promoting and sale loan products • Collecting and investigate documents for loan assessment • Analyzing borrowers’ business plans and financial status • Making field visit, appraise collateral and writ loan analysis report • Monitoring and following up the whole loan process in order to ensure satisfactory of clients and prompt repayment • Building and maintaining good relationship with clients and authority officers • Maintaining the highest level of confidentiality with all information obtained • Ensuring policy and guideline compliance • Negotiating and decision making over setting conditions
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Senior Executive |
 • Back-office
Posted on : 25 Sep 2021

Cambodia Asia Bank ( Banking-Finance-Investment )
• Responsible for the achievement of the bank’s loan sales target, development and implementation of the bank’s loan sales programs and supervision of the loan sales officers and staff • Supervise, monitor and coordinate the daily sales activities of the Loan Sales Department • Develop high-quality leads and referrals for new loan businesses and convert them to actual sales • Proactively find new ways to build and grow bank’s loan portfolio • Ensure the protection of the bank’s interests by doing adequate research and sales probing and by adhering to bank policy and the various laws and regulations applicable to the bank’s loan practices • Comply with all laws and regulations and interprets new and pending laws and regulations that affect the bank’s loan practices and products. • Prepare and present loan sales reports and loan industry market updates and market study for Senior Management and Credit Committee • Other duties as assigned.
 • Full Time |
 • Kampong Cham |
 • Manager |
 • Back-office
Posted on : 25 Sep 2021

Hattha Bank Plc ( Banking-Finance-Investment )
- Work with sales and marketing teams to plan sales target and campaigns and provide necessary support to drive growth of mobile and internet banking users and transactions. - Be proactive in initiating data and market insight driven marketing campaigns and promotions to marketing team and monitor the performance. Assist to create and maintain digital banking penetration, brand awareness and unique positioning in the market. - Conduct online and offline market and competition research (market information, competitor move, customer and staff experience feedback, product challenges) to enhance features of mobile/internet banking channel as well as partnership opportunities. - Acquire digital partners to build customer ecosystem and initiate value proposition to digital product management team for next action. - Assist in preparing the necessary material and take a lead to provide on-site training/refreshment to branches on existing/new digital products/services when required. - Perform other tasks as assigned by supervisor.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Senior Manager |
 • Back-office
Posted on : 25 Sep 2021

Cambodia Asia Bank ( Banking-Finance-Investment )
Responsibilities of the job include: • Answering calls, taking messages and handling correspondence • Maintaining diaries and arranging appointments • Typing, preparing and collating reports • Filing • Organizing and servicing meetings (taking minutes) • Coordinating mail-shots and similar publicity tasks • Logging or processing bills or expenses • Other tasks assigned
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • Back-office
Posted on : 24 Sep 2021

Cambodia Asia Bank ( Banking-Finance-Investment )
• Promoting and sale loan products • Collecting and investigate documents for loan assessment • Analyzing borrowers’ business plans and financial status • Making field visit, appraise collateral and writ loan analysis report • Monitoring and following up the whole loan process in order to ensure satisfactory of clients and prompt repayment • Building and maintaining good relationship with clients and authority officers • Maintaining the highest level of confidentiality with all information obtained • Ensuring policy and guideline compliance • Negotiating and decision making over setting conditions
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Senior Executive |
 • Back-office
Posted on : 24 Sep 2021

Urgent

Aeon Specialized Bank ( Banking-Finance-Investment )
1. Matters related to Branch strategies - Branch development and its evaluation - Filing the branch concept / conditions / operation / legal grounds - Proper takeover, transfer to relevant managing departments after 3 months of launching of the branches 2. Management of branch - Development and proposing the budgets of Profit & Loss and investment - Budget performance management, analysis and reporting to management meeting etc. after launching the new branches - Improvement of operation after launching of the new branch. 3. Other related tasks assigned by the manager
 • Full Time |
 • Takhmao |
 • Senior Executive |
 • Back-office
Posted on : 24 Sep 2021

Hattha Bank Plc ( Banking-Finance-Investment )
- Assist supervisor on implementing digital initiatives under the division scope which include mobile and internet banking, card business, new technology adoption/solutions. - Assist to gather comprehensive business requirement, perform UX development, UAT. - Assist to prepare report progress of key project portfolio under responsibility. - Support supervisor on end-to-end management of project delivery which include business requirement development, activity planning, risk/benefit identification, cross functional coordination, and effective project closure monitor. - As and when required, perform business analyst role to support functional teams. - Facilitate necessary communication across organization to support programs or project implementation. - Perform other tasks assigned by supervisor.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • Back-office
Posted on : 24 Sep 2021

Urgent

STSK Investment Group ( Banking-Finance-Investment )
1-រៀបចំផែនការ ប្រតិបត្តិការឥណទាននៅមូលដ្ឋាន -សម្របសម្រួលការរៀបចំទិសដៅការងារ/កម្មវិធីការងារនិងប្រគល់ការតព្វកិច្ចទៅជូនមន្រ្តីបុគ្គលិកប្រតិបត្តិការ ពិសេស ប្រធានតំបន់ ដើម្បីធ្វើឱ្យប្រាកដថា ប្រតិបត្តិការរបស់ការិយាល័យ ឬសាខា/ អនុសាខា មានលទ្ធផលល្អនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ ជាមួយប្រធានតំបន់ ប្រធានសាខា/ អនុសាខា ធ្វើការពិនិត្យមើលទិសដៅ និងគម្រោងផែនការរបស់សាខា/អនុសាខា ផ្តល់ អនុសាសន៍ថ្មីៗនិង ពិនិត្យនូវយុទ្ធសាស្រ្តដែលបានស្នើឡើងដើម្បីអនុម័តឱ្យអនុវត្តឬកែសម្រួល។ -សម្របសម្រួកការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញការចាត់តាំងអនុវត្តទិសដៅផែនការនិងការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់សាខា/អនុសាខាដែលបានអនុម៌តរួចហើយ ដើម្បីធ្វើការវាយតម្លៃនិងការដាស់តឿនរំលឹកឱ្យកែលំអ។ 2-ការងារគ្រប់គ្រង និងត្រួតពិនិត្យ - ចង្អុលបង្ហាញការងាររបស់ប្រធានតំបន់ឱ្យតាមដានយ៉ាងកៀកកិតការអនុវត្តន៍ផែន ការការងារប្រចាំឆ្នាំនិងផែនការហិរញ្ញវត្ថុ។ ត្រូវធ្វើឱ្យប្រាកដថាការិយាល័យសាខា/អនុសាខានិមួយៗ សំរេចបាន តាមផែនការនិងទិសដៅដូចបានគ្រោងទុក។ - សហការជាមួយប្រធានតំបន់ធ្វើការវាយតម្លៃលទ្ធផលការងាររបស់សាខានិមួយៗ នៅបំណាច់ឆ្នាំ ដោយប្រៀបធៀបលទ្ធផលដែលទទួលបានទៅនឹងទិសដៅផែនការដែលបានប្តេជ្ញាចិត្ត ហើយផ្តល់អនុសាសន៍ ថាគួរតែជូនរង្វាន់ ឬ មិនគួរ ជូនរង្វាន់លើកទឺកចិត្ត។ - ជំរុញអនុវត្តន៍ការងារចុះមូលដ្ឋានដើម្បីសំណេះសំណាល/ផ្ទៀងផ្ទាត់បញ្ជាក់ពីតថភាព/ប្រជុំជាមួយមន្រ្តីបុគ្គលិកនៃសាខាឬអនុសាខានិងអតិថិជន។ការងារចុះមូលដ្ឋានជាផែ្នកមួយយ៉ាងសំខាន់នៃការ គ្រប់គ្រងនិងត្រួតពិនិត្យយ៉ាងសុក្រិត ដើម្បីទទួលបាននូវពត៌មានដោយផ្ទាល់ដៃពីគេទាំងអស់គ្នានោះ និងអាចធ្វើការប្រតិកម្ម/ឆ្ឡើយតបនិងផ្តល់អនុសាសន៍ដើម្បីអនុវត្តការកែលំអបានទាន់ពេល ។ 3-ការអភិវឌ្ឍន៍ផលិតផល និងការងារទីផ្សារ - ធ្វើការវិភាគជាបន្តបន្ទាប់ស្ថានភាពជាយុទ្ធសាស្រ្តរបស់ស្ថាប័នក្នុងវិស្ស័យហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូល ដោយសហការជាមួយប្រធាននាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍ធុរកិច្ច ។ - ដឹកនាំគណគ្រប់គ្រងធ្វើការសិក្សាលើវិធីសាស្រ្ត/មធ្យោបាយថ្មីៗដើម្បីបង្កើនប្រតិបត្តិការនៅមូលដ្ឋាន ឱ្យកាន់តែប្រសើឡើង ព្រមទាំងធ្វើឱ្យប្រសើឡើងនូវជោគជ័យនិងផលចំណេញរបស់ស្ថាប័ន។ 4-គ្រប់គ្រង និងត្រួតពិនិត្យបុគ្កលិក - រៀបចំផែនការធនធានមនុស្សក្នុងនាយកដ្ឋាន និងចូលរួមសហការក្នុងការសម្ភាសន៍ជ្រើសរើស ជួលបុគ្គលិកថ្មីសម្រាប់ថ្នាក់ ប្រធានតំបន់ ប្រធានសាខាខេត្ត ប្រធានសាខា/អនុសាខា ប្រធានមន្រ្តីឥណទាន។ - ពីគ្រោះយោបល់ជាមួយប្រធានតំបន់ ប្រធានសាមីសាខា/អនុសាខា ផ្តល់អនុសាសន៍ដើម្បីតំណើងឋានៈ ព្យួរការងារ បញ្ចប់កិច្ចសន្យា ឬផ្ទេរបុគ្គលិក។ - សម្របសម្រួលឱ្យមានការបណ្តុះបណ្តាលសមត្ថភាពរបស់បុគ្គលិកដើម្បីលើកស្ទួយប្រសិទ្ធិ ភាពកាងារ និងធានាថាបុគ្គលិក នឹងអនុវត្តតាមស្តង់ដានៃវិធិសាស្រ្តបានត្រឹមត្រូវ។ 5-ទំនាក់ទំនងសាធារណៈ និងការលើកស្ទួយកិត្តិស័ព្ទ កិត្តនាមរបស់ស្ថាប័ន - បង្កើតវិធានការទីផ្សារ វិធានការរក្សារទំនាក់ទំនងដើម្បីរិតចំណងសាមគ្គីភាព រវាងអតិថិជន និង ស្ថាប័នសហគ្រិនកំពុងផ្តល់ជូនសាធារណៈជន។ ដូចជាការឃោសនាតាម វិទ្យុ តាមកាសែត ទស្សនាវដ្តី ក្រុមកំប្លែង តាមផ្ទាំងប៉ាណូ តាមគេហទំព័រ។ល។ - ទំនាក់ទំនងជាមួយភ្ញៀវ អាជីវករ សហគមន៍ អង្គការស៊ីវីល ដើម្បីបំផុសពីកិត្តិស័ព្ទរបស់ក្រុមហ៊ុន។
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Senior Executive |
 • Back-office
Posted on : 24 Sep 2021

Cambodia Asia Bank ( Banking-Finance-Investment )
• Responsible for loan operations management and assists the Loan Operations Manager in the supervision of the loan operations officers and staff • Coordinate the daily activities and processes of the Loan Operations Department including loan processing, appraisal, evaluation, documentation, releasing, loan monitoring, administration, data entry, preparation and maintenance of loan records and reports, collection, recovery, remediation, pre-closing/closing and customer service to the bank’s loan clients. • Prepare and present loan operations reports for Senior Management and Credit Committee • Ensure the protection of the bank’s interests in matters of adequate documentation, adherence to bank policy and the various laws and regulations applicable to the bank’s loan operations. • Check and discuss with head office and branches to analyze, take action and solve overdue loan. • Comply with all laws and regulations and interprets new and pending laws and regulations that affect the bank’s loan practices and products. • Work to continually enhance and streamline the bank’s loan processes. • Other duties as assigned.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Manager |
 • Back-office
Posted on : 24 Sep 2021

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!