Sort by

Mohanokor MFI ( Banking-Finance-Investment )
- កំណត់ និងកាត់បន្ថយហានិភ័យដែលប៉ះពាល់ផ្នែកផ្លូវច្បាប់ និងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ម.ក ។ - អនុវត្ត និងធានាបាននូវប្រតិបតិ្តការប្រចាំថ្ងៃរបស់គ្រឹះស្ថាន ឲ្យអនុលោមតាមច្បាប់ បទប្បញ្ញតិ្ត គោលការណ៍ នីតិវិធីរបស់គ្រឹះស្ថាន និងស្តង់ដាររួមក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដែលចេញដោយស្ថាប័ននិយតករ ម្ចាស់បំណុល និងអ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត។ - ការរៀបចំ ថែរក្សា និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព គោលការណ៍ ប្រតិបត្តិតាម របស់ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ម.ក ។ - ដើរតួជាអ្នកទំនាក់ទំនងរវាង គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ម.ក និងនិយតករ NBC/ FIU និងមេធាវីខាងក្រៅ ឬក្រុមហ៊ុនច្បាប់។ - អនុវត្តមុខងាររបស់មន្ត្រីប្រឆាំងការសំអាតសាច់ប្រាក់ ករណីចាំបាច់ និងធានាបាននូវការអនុវត្តគោលការណ៍ ប្រឆាំងការសំអាតសាច់ប្រាក់ របស់គ្រឹះស្ថានឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព។ - រាយការណ៍ជាទៀងទាត់ ឬជាយថាហេតុលើបញ្ហា ប្រតិបត្តិតាម និង ការសម្អាតសាច់ប្រាក់ ទៅក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដែលទទួលខុសត្រូវ។
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Manager |
 • Compliance/Risk
Posted on : 18 Jun 2021

Hattha Bank Plc ( Banking-Finance-Investment )
មន្រ្តីគ្រប់គ្រងការវាយតម្លៃហនិភ័យ ជាន់ខ្ពស់ គឺទទួលខុសត្រូវចម្បងក្នុងការ រៀបចំផែនការ ចាត់ចែង និងការកំណត់ការវាយតម្លៃហានិភ័យប្រតិបត្តិការ និងហានិភ័យការកេងបន្លំ ដើម្បីឲ្យប្រាកដថា ហានិភ័យដែលពាក់ព័ន្ធឬប៉ះពាល់ដល់ធនាគារ ហត្ថា ត្រូវបានដោះស្រាយ និងកំណត់ឲ្យបានទាន់ពេលវេលា និងប្រាកដថាហានិភ័យនោះត្រូវបានគ្រប់គ្រងឲ្យបានល្អ ។ តួនាទីនេះផងដែរនិងជួយប្រធានឬនាយកគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តិការ និងការកេងបន្លំដើម្បីប្រាកដថាបុគ្គលិក និងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក្នុងធនាគារ ហត្ថា អាចយលដឹងពីរបៀបគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តិការ និងការការពារ ទប់ស្កាត់ហានិភ័យទាំងនោះ ។ Location: ការិយាល័យកណ្តាល-ភ្នំពេញ Closing Date: 31-December-2020 Duties and Responsibilities វាយតម្លៃ និងវិភាគហានិភ័យលើផលិតផល សេវាកម្មនិងដំណើរការថ្មីៗនិងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៃនីតិវិធីព្រមទាំងផ្តល់អនុសាសន៍ ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យដែលអាចកើតមានឡើង។ វិភាគរកឫសគល់បញ្ហានៃហានិភ័យនិងផ្តល់អនុសាសន៍ ដើម្បីទប់ស្កាត់ហានិភ័យទាំងនោះកុំឲ្យកើតឡើងវិញម្តងទៀតនាពេលអនាគត។ បង្កើតវប្បធម៌ការពារហានិភ័យប្រតិបត្តិការ និងការកេងបន្លំ ទៅដល់បុគ្គលិកធនាគារ ហត្ថា ទាំងអស់ព្រមទាំងពង្រឹងសមត្ថភាពក្រុមការងារ ដើម្បីឲ្យការងារមានប្រសិទ្ធិភាពនិងឯករាជ្យភាពការងាររបស់ពួកគាត់។ ជួយនាយក នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តិការ និងការកេងបន្លំក្នុងការកំណត់កម្រិតហានិភ័យ (Risk Limit, Risk Appetite and threshold) ក្នុងធនាគារ ហត្ថា។ ជួយម្ចាស់ហានិភ័យក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តិការ និងការកេងបន្លំ ឲ្យស្របតាមគោលនយោបាយ និងនីតិវិធី របស់ធនាគារ ហត្ថា។ ដឹកនាំ និងជួយម្ចាស់ហានិភ័យក្នុងការវាយតម្លៃហានិភ័យដោយខ្លួនឯងនិងការគ្រប់គ្រង (RCSA)។ ត្រួតពិនិ្យ និងផ្ទៀងផ្ទាត់របាយការណ៍ដែលរៀបចំដោយមន្ត្រីគ្រប់គ្រងការវាយតម្លៃហានិភ័យ។ រៀបចំរបាយការណ៍វាយតម្លៃហានិភ័យប្រតិបត្តិការប្រចាំខែជូនថ្នាក់គ្រប់គ្រង។
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Compliance/Risk
Posted on : 18 Jun 2021

Mohanokor MFI ( Banking-Finance-Investment )
- ជំនួយដល់នាយកប្រតិបត្តិហានិភ័យលើការងារដែលពាក់ព័ន្ធ និងនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងហានិភ័យ - សហការ និងអនុវត្តការងារក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យក្នុងគ្រឹះស្ថានដើម្បីធានាលើប្រសិទ្ធិភាពនៃការគ្រប់គ្រងហានិភ័យទាំងឡាយ ។ - ចូលរួមគាំទ្រ ការវាយតម្លៃលើហានិភ័យសម្រាប់គ្រប់ផលិតផល សេវាកម្មរបស់គ្រឹះស្ថានទាំងផលិតផលចាស់ និងផលិតផលថ្មី ។ - ជំនួយនៅក្នុងការរៀបចំគោលការណ៍ និងនីតិវិធី និងផែនការសកម្មភាព ក្នុងគោលបំណងដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យ ជាពិសេសហានិភ័យឥណទាន និងហានិភ័យប្រតិបត្តិការ ។ - ប្រមូលរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងពីនាយកដ្ឋាន នាយកតំបន់ និងសាខាដើម្បីធ្វើការវិភាគលើអត្រា/កម្រិត ដែលអាចគ្រប់គ្រងបាន និងចំណុចខ្សោយដែលត្រូវបំពេញ ។ - កិច្ចការផ្សេងៗដែលតម្រូវដោយនាយកនាយកដ្ឋានសាមី ។
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Senior Executive |
 • Compliance/Risk
Posted on : 18 Jun 2021

Cambodia Asia Bank ( Banking-Finance-Investment )
Responsibilities: • Develop Risk Management policies and lead Risk Management Department. • Develop process mapping, documentation, business process architecture and process owners that create a competitive advantage and maximizing efficiency and quality while minimizing operational risk and market risk etc.; • Collaborate with lead cross-functional teams to scope, design and implement simplified and streamlined process improvements; and Leverage knowledge of business processes and business needs through actively and visibly coach and champion change management via engagement of respective departments and clear communication of the benefit of process improvement; • Develop contingency for business and testing, Systematic and Trigger alert; and monitoring Business Continuity Planning and Crisis Management Plan procedures; • Internal policy and process reviewing to gain clarity on department's control violations and identify possible implication • Assessment of the likelihood and impact of loss incurred from the non-compliance to Laws, regulations and internal policies Risk evaluation, which involves comparing estimated risks with criteria established by Bank such as costs, legal requirements and environmental factors, and evaluating Bank’s previous handling of risks; • Preparing the reports and report to the Risk Management Committee
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Manager |
 • Compliance/Risk
Posted on : 17 Jun 2021

Cambodia Asia Bank ( Banking-Finance-Investment )
Key Responsibilities: • Checking camera at the assigned Outlet/Branch to make sure that sound and picture work and are clear. • Counting currencies exchange transactions include received and given to customer. • Counting Visa Card, Master Card, CUP, and Western Union transactions include sending and receiving. • Checking uniform and behavior of Supervisor and Teller. • Monitoring camera live on staff during working hours. • Checking opening and closing time of Branch and Outlets. • Paying attention on customers and staffs suspicious action. • Preparing report for all the above transactions and submit it to Team Leader for reviewing.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • Compliance/Risk
Posted on : 17 Jun 2021

Hattha Kaksekar Limited HKL ( Banking-Finance-Investment )
Location: Head Office-Phnom Penh Report to: Senior Unit Manager, Independent Risk Champion Deadline: 25-Aug-2020 Duties and Responsibilities: - Oversight the implementation of Credit Procedures, Operational Risk & Fraud Events/risk incidents/operational loss at branch level. - Conduct credit review on post-disbursement to make sure credit file maintain accurate/reliable/sufficient information & match to actual. - Involve in credit review & approval committee at branch level & have authority to comment & risk opinion & voting on loan application - Conduct client visit as well as business assessment & collateral assessment as per required for suspicious or abnormal loan application. - Sample check & review on credit file that assessed by Credit Officer & review the loan application that approved by credit. - Analyze trend of NPL in the operation area & find out the routs cause for reporting to Risk Management Division. - Perform Branch Security Self-Assessment & monitor on top risk at branch level (Operational Risk only). - Act as supporting champion at branch level to support branch staff on AML/CFT/FATCA/ABC agenda. - Perform Compliance Testing/Check to ensure the level of non-compliance is low (base on internal audit finding).
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Compliance/Risk
Posted on : 17 Jun 2021

Cambodia Asia Bank ( Banking-Finance-Investment )
Key Responsibilities: • Lead in developing and updating the compliance checklist and carrying out compliance checks • Develop and update legal and regulatory compliance tools, policies and procedures in compliance with external regulatory requirements • Lead in developing and updating policy, procedure and guidelines to make sure appropriate Anti-Money Laundering/Counter Financing of Terrorism (AML/CFT) strategy is implemented properly and effectively • Perform client risk profile to assign AML/CFT risk rating. • Assist on prepare all correspondent letters to/from external parties • Preparing and submitting appropriate reports to regulatory authorities • Update the status of non-compliant issues which breach to policies and procedures including the remediation actions and report to relevant Committee • Assist to Complete AML questionnaire for correspondent banks, RMA banks, Vostro and Nostro Account, and other local banks • Oversee FATCA / CRS registration and reporting. • Attend Ad-hoc tasks as requested by business unit. • Planning and implementing annual training plan.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Senior Executive |
 • Compliance/Risk
Posted on : 17 Jun 2021

Hattha Kaksekar Limited HKL ( Banking-Finance-Investment )
Location: Head Office-Phnom Penh Report to: Senior Officer of BED for Non-Credit Performance Reporting Deadline: 04-Aug-2020 Duties and Responsibilities: - Prepare daily loan report be effectiveness. - Ensure the data and information is accuracy and timely. - Prepare other products payment report in monthly be effectiveness. - Prepare the data of weighted interest rate and loan collateral TD report to NBC in monthly. - Keep track the report be easy to find if requires both hard copy and soft data. - Provide data and information for internal and external auditor. - Assist supervisor to improve the tasks. - Perform other tasks assigned by supervisor.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Compliance/Risk
Posted on : 17 Jun 2021

Hattha Kaksekar Limited HKL ( Banking-Finance-Investment )
Location: Head Office-Phnom Penh Report to: Supervisor of BED for Client Retention Management Deadline: 04-Aug-2020 Duties and Responsibilities: - Upload data of Portfolio Management Service from CBC into HKL system (WRS) is complete on time. - Work with branches to make sure that the actions taking by branches is complete. - Work on the criteria to provide special offer to clients in effectively. - Active to develop and update workflow and procedure on client retention management. - Daily monitor early paid off and clients drop out through existing system. - Assist and report to supervisor. - Perform other tasks assigned by supervisor.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Compliance/Risk
Posted on : 17 Jun 2021

Urgent

Aeon Specialized Bank ( Banking-Finance-Investment )
1) Assist the Line Manager in developing the AML/CFT and Compliance Program as well as Framework; 3) Assist the Line Manager in developing the Training Program to ensure the effectiveness of Compliance Standard across the Bank; 4) Assist the Line Manager in tracking the Suspicious Transaction Report and submit it to the CAFIU; 5) Assist the Line Manager in identifying the obligation required by each relevant regulations to input in the Compliance Checklist for monitoring the level of Compliance from each Section/Unit/Department as well as from Branch Level; 6) Assist Line Manager in prepare the report for Board of Directors and Board Risk Management and Compliance Committee; 7) Receive report or complaint from staff and other stakeholders and analyze, conduct investigation and solve the complaint by forming the grievance desk to ensure the problem is solved timely and fairly; 8) Involve in review and comment on policy, regulation, and procedure to ensure that it's compliant; 9) Provide induction and refreshment training related to KYC/CDD, Compliance Matter, Code of Conduct and Whistle Blowing; 10) Support with coordinating and work with external regulator such as NBC, and other authority to be supportive and cooperative.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • Compliance/Risk
Posted on : 17 Jun 2021

Hattha Kaksekar Limited HKL ( Banking-Finance-Investment )
Location: Head Office-Phnom Penh Report to: Senior Unit Manager, Corporate Compliance Deadline: 25-Aug-2020 Duties and Responsibilities: - Ensure HKL comply with local law and regulation, as well as group requirement. - Create and build a KYC due diligence profile for each client assign. - Conduct compliance review relates AML/CFT. - Produce CTR report and Identify Suspicious Transaction report. - Maintain blacklist and sanction list. - Understanding of enhance due diligence trigger. - Identify external compliance obligations that are relevant to HKL. - Maintain communication with any stakeholder that completion of KYC reliant on. - Liaise regularly with numerous stakeholders including but not limit to front office, back office, IT, and business officer. - Perform other tasks assigned by supervisor.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Compliance/Risk
Posted on : 17 Jun 2021

Hattha Kaksekar Limited HKL ( Banking-Finance-Investment )
ទីតាំងបម្រើការងារ: ការិយាល័យកណ្តាល-រាជធានីភ្នំពេញ រាយការណ៏ជូន​: នាយក នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តិការ និងការកេងបន្លំ ឈប់ទទួលពាក្យ: ថ្ងៃទី០៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ ភារកិច្ច និងការទទួលខុសត្រូវសំខាន់ៗ: - សម្របសម្រួលក្នុងការអនុវត្តផែនការ ជាមួយនាយកដ្ឋានពាក់ព័ន្ធក្នុងការកំណត់ហានិភ័យប្រតិបត្តិការនិងហានិភ័យដែលបានកើតឡើង។ - ជួយម្ចាស់ហានិភ័យក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តិការ អោយស្របតាមគោលនិយោបាយនិងនីតិវិធីគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តិការ ព្រមទាំងបង្កើតយុទ្ធសាស្រ្តដោះស្រាយ ដើម្បីកាត់បន្ថយលើហានិភ័យដែលបានកើតឡើង។ - ចូលរួមនិងជួយនាយកដ្ឋានផ្សេងៗក្នុងការវាយតម្លៃនិងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យខ្លួនឯង(RCSA) ព្រមទាំងវាយតម្លៃហានិភ័យលើផលិតផល សេវាកម្ម ដំណើរការ និងការកែប្រែថ្មីៗផងដែរ។ - ធ្វើការកត់ត្រារាល់ហានិភ័យប្រតិបត្តិការ(RCSA) ហានិភ័យប្រតិបត្តិការដែលបានកើតឡើង(Risk Incident) និងហានិភ័យការកេងបន្លំក្នុងប្រព័ន្ធ។ - ធើ្វការងារផ្សេងៗទៀតទៅតាមការចាត់ចែងរបស់នាយក ឬនាយករងគ្រប់គ្រងហានិភ័យប្រតិបត្តិការ និងការកេងបន្លំ។
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Compliance/Risk
Posted on : 17 Jun 2021

Urgent

Maxima microfinance ( Banking-Finance-Investment )
-Develop company level document under the supervision of the CXO, such as long-term strategy, budget, business plan documents, annual reports. -Lead the company level project/initiatives, or cross-department topics -Analyze company data and update it periodically. -Monitor and follow up the implementation situation of the necessary actions of all the departments. -Prepare the document, and take minutes for the meeting within company, shareholder, and BOD’s meeting, as well as follow up Board recommendations. -Function as a secretary of the Board, and maintain the up-to-date company’s statutory books and records including Article of Incorporation, and registers of directors, shareholders, director’s interests, and share records. -Ensure that only eligible persons can review company records (access to records). -Other tasks assigned by Board or Top Management
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Manager |
 • Compliance/Risk
Posted on : 17 Jun 2021

Hattha Bank Plc ( Banking-Finance-Investment )
ទទួលខុសត្រូវលើការងារដោះស្រាយ ត្រួតពិនិត្យ និងតាមដាន រាល់វិវាទ ឬរឿងក្តីរបស់ធនាគារ ហត្ថា នៅក្នុងនិងក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ និងផ្តល់ប្រឹក្សាយើបល់ផ្នែកច្បាប់ដល់បុគ្គលិក និងថ្នាក់គ្រប់គ្រង។ Location: ការិយាល័យកណ្តាល-ភ្នំពេញ Duties and Responsibilities ទទួលបន្ទុកដោះស្រាយវិវាទទាំងឡាយដែលទាក់ទងនឹងផ្លូវច្បាប់របស់ ធនាគារ ហត្ថា ទាំងនៅក្នុង និងក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ។ ប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកច្បាប់ដល់បុគ្គលិក និងថ្នាក់គ្រប់គ្រងរបស់ ធនាគារ ហត្ថា នៅពេលមានការស្នើសុំ។ ពិនិត្យ និងតាមដាននូវរាល់វិវាទទាំងឡាយដែលមាននៅក្នុង និងក្រៅប្រព័ន្ធ តុលាការ ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយ ធនាគារ ហត្ថា និងរៀបចំរបាយការណ៍ជូនថ្នាក់គ្រប់គ្រង។ ទំនាក់ទំនង និងសម្របសម្រួលជាមួយស្ថាប័នតុលាការ មេធាវី អាជ្ញាធរ និងភាគី ពាក់ព័ន្ធដើម្បីដោះស្រាយវិវាទទាំងឡាយដែលកើតមាន។ ស្រាវជ្រាវ ចងក្រង និងអភិវឌ្ឍកិច្ចការផ្នែកដោះស្រាយវិវាទ ជាពិសេស ទាក់ទងនឹងវិស័យហិរញ្ញវត្ថុ និងធនាគារឱ្យទាន់សម័យ ដើម្បីទទួលបាននូវគំនិតថ្មីស្រប តាមតម្រូវការរបស់ ធនាគារ ហត្ថា។ បំពេញកិច្ចការងារផ្សេងៗតាមការចាត់តាំងរបស់ថ្នាក់គ្រប់គ្រង។
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Compliance/Risk
Posted on : 17 Jun 2021

Hattha Kaksekar Limited HKL ( Banking-Finance-Investment )
Location: Head Office-Phnom Penh Report to: Unit Manager of BED for Branch Communication and Support Deadline: 04-Aug-2020 Duties and Responsibilities: - Communicate to branches and head office for any information timely. - Create and improve the communication channels to support Branch and Head office with effectiveness. - Collect information to prepare the data for adjustment for HKL. - Keep track the information related to loan, Complaining, Competition Status. - Analyze operational challenges as BED or HKL need. - Prepare and consolidate the operational challenges which received from branches in order to give advice. - Ensure appropriate record, files and documentations are well maintained. Liaise with internal and external auditors where required. - Assist supervisor in order to improve the tasks. - Complete the tasks assigned by supervisor or management.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Compliance/Risk
Posted on : 16 Jun 2021

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!