Sort by

Mohanokor MFI ( Banking-Finance-Investment )
- ជំនួយដល់នាយកប្រតិបត្តិហានិភ័យលើការងារដែលពាក់ព័ន្ធ និងនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងហានិភ័យ - សហការ និងអនុវត្តការងារក្នុងការគ្រប់គ្រងហានិភ័យក្នុងគ្រឹះស្ថានដើម្បីធានាលើប្រសិទ្ធិភាពនៃការគ្រប់គ្រងហានិភ័យទាំងឡាយ ។ - ចូលរួមគាំទ្រ ការវាយតម្លៃលើហានិភ័យសម្រាប់គ្រប់ផលិតផល សេវាកម្មរបស់គ្រឹះស្ថានទាំងផលិតផលចាស់ និងផលិតផលថ្មី ។ - ជំនួយនៅក្នុងការរៀបចំគោលការណ៍ និងនីតិវិធី និងផែនការសកម្មភាព ក្នុងគោលបំណងដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យ ជាពិសេសហានិភ័យឥណទាន និងហានិភ័យប្រតិបត្តិការ ។ - ប្រមូលរបាយការណ៍ត្រួតពិនិត្យផ្ទៃក្នុងពីនាយកដ្ឋាន នាយកតំបន់ និងសាខាដើម្បីធ្វើការវិភាគលើអត្រា/កម្រិត ដែលអាចគ្រប់គ្រងបាន និងចំណុចខ្សោយដែលត្រូវបំពេញ ។ - កិច្ចការផ្សេងៗដែលតម្រូវដោយនាយកនាយកដ្ឋានសាមី ។
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Senior Executive |
 • Compliance/Risk
Posted on : 31 Mar 2020

Mohanokor MFI ( Banking-Finance-Investment )
- កំណត់ និងកាត់បន្ថយហានិភ័យដែលប៉ះពាល់ផ្នែកផ្លូវច្បាប់ និងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ម.ក ។ - អនុវត្ត និងធានាបាននូវប្រតិបតិ្តការប្រចាំថ្ងៃរបស់គ្រឹះស្ថាន ឲ្យអនុលោមតាមច្បាប់ បទប្បញ្ញតិ្ត គោលការណ៍ នីតិវិធីរបស់គ្រឹះស្ថាន និងស្តង់ដាររួមក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ដែលចេញដោយស្ថាប័ននិយតករ ម្ចាស់បំណុល និងអ្នកពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត។ - ការរៀបចំ ថែរក្សា និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព គោលការណ៍ ប្រតិបត្តិតាម របស់ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ម.ក ។ - ដើរតួជាអ្នកទំនាក់ទំនងរវាង គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ មហានគរ ម.ក និងនិយតករ NBC/ FIU និងមេធាវីខាងក្រៅ ឬក្រុមហ៊ុនច្បាប់។ - អនុវត្តមុខងាររបស់មន្ត្រីប្រឆាំងការសំអាតសាច់ប្រាក់ ករណីចាំបាច់ និងធានាបាននូវការអនុវត្តគោលការណ៍ ប្រឆាំងការសំអាតសាច់ប្រាក់ របស់គ្រឹះស្ថានឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព។ - រាយការណ៍ជាទៀងទាត់ ឬជាយថាហេតុលើបញ្ហា ប្រតិបត្តិតាម និង ការសម្អាតសាច់ប្រាក់ ទៅក្រុមប្រឹក្សាភិបាលដែលទទួលខុសត្រូវ។
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Manager |
 • Compliance/Risk
Posted on : 31 Mar 2020

Cambodia Asia Bank ( Banking-Finance-Investment )
Key Responsibilities: • Checking camera at the assigned Outlet/Branch to make sure that sound and picture work and are clear. • Counting currencies exchange transactions include received and given to customer. • Counting Visa Card, Master Card, CUP, and Western Union transactions include sending and receiving. • Checking uniform and behavior of Supervisor and Teller. • Monitoring camera live on staff during working hours. • Checking opening and closing time of Branch and Outlets. • Paying attention on customers and staffs suspicious action. • Preparing report for all the above transactions and submit it to Team Leader for reviewing.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • Compliance/Risk
Posted on : 31 Mar 2020

Aeon Specialized Bank ( Banking-Finance-Investment )
1) Assist the Line Manager in developing the AML/CFT and Compliance Program as well as Framework; 3) Assist the Line Manager in developing the Training Program to ensure the effectiveness of Compliance Standard across the Bank; 4) Assist the Line Manager in tracking the Suspicious Transaction Report and submit it to the CAFIU; 5) Assist the Line Manager in identifying the obligation required by each relevant regulations to input in the Compliance Checklist for monitoring the level of Compliance from each Section/Unit/Department as well as from Branch Level; 6) Assist Line Manager in prepare the report for Board of Directors and Board Risk Management and Compliance Committee; 7) Receive report or complaint from staff and other stakeholders and analyze, conduct investigation and solve the complaint by forming the grievance desk to ensure the problem is solved timely and fairly; 8) Involve in review and comment on policy, regulation, and procedure to ensure that it's compliant; 9) Provide induction and refreshment training related to KYC/CDD, Compliance Matter, Code of Conduct and Whistle Blowing; 10) Support with coordinating and work with external regulator such as NBC, and other authority to be supportive and cooperative.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • Compliance/Risk
Posted on : 30 Mar 2020

Urgent

Khmer Capital Microfinance Institution Plc ( Banking-Finance-Investment )
- Reviewing and developing compliance policies, manual, and guideline, - Review on loan documents and give advice and recommendation to relevant officers to ensure the risk of compliance is minimized, - Ensure institution fully comply laws, regulations, internal policies procedures, - Report non-compliance issues, its mitigation result the implementation Managing Director, - Responsible for identifying compliance issues that require follow-up investigation, - In charge in contributing to the development of a full set of policies and procedures for future development, - Support in advising the management team on key planning issues and in making strategic planning and resource allocation, - Other duties as assigned by Compliance Manager.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Senior Executive |
 • Compliance/Risk
Posted on : 30 Mar 2020

Cambodia Asia Bank ( Banking-Finance-Investment )
• Lead in developing and updating the compliance checklist and carrying out compliance checks • Develop and update legal and regulatory compliance tools, policies and procedures in compliance with external regulatory requirements • Lead in developing and updating policy, procedure and guidelines to make sure appropriate Anti-Money Laundering/Counter Financing of Terrorism (AML/CFT) strategy is implemented properly and effectively • Perform client risk profile to assign AML/CFT risk rating. • Assist on prepare all correspondent letters to/from external parties • Preparing and submitting appropriate reports to regulatory authorities • Update the status of non-compliant issues which breach to policies and procedures including the remediation actions and report to relevant Committee • Assist to Complete AML questionnaire for correspondent banks, RMA banks, Vostro and Nostro Account, and other local banks • Oversee FATCA / CRS registration and reporting • Assist Business Units to identify legal risks and draft and/or review contracts/agreements, terms & conditions, bank’s forms etc • Mitigate risks and to protect the bank’s interest and reputation • Acting as a central point of reference and subject matter expert for regulatory compliance • Manages the work performed by external lawyers and relationship with external lawyers to ensure the bank get high quality services on competitive price • Assist business units in seeking approvals/exemption from local authorities (NBC, etc.) • Liaise with governmental authorities at various level regarding legal aspects • Facilitating the interpretation and implementation of regulatory requirements into the policy and procedures of the Bank • Reviewing the effectiveness of the Bank’s Compliance Framework • Reviewing the effectiveness of the applicable Compliance Plans • Ensuring that Divisional and Business Unit Compliance registers are maintained • Other tasks assigned by Manager
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Senior Executive |
 • Compliance/Risk
Posted on : 30 Mar 2020

Cambodia Asia Bank ( Banking-Finance-Investment )
Key Responsibilities: • Lead in developing and updating the compliance checklist and carrying out compliance checks • Develop and update legal and regulatory compliance tools, policies and procedures in compliance with external regulatory requirements • Lead in developing and updating policy, procedure and guidelines to make sure appropriate Anti-Money Laundering/Counter Financing of Terrorism (AML/CFT) strategy is implemented properly and effectively • Perform client risk profile to assign AML/CFT risk rating. • Assist on prepare all correspondent letters to/from external parties • Preparing and submitting appropriate reports to regulatory authorities • Update the status of non-compliant issues which breach to policies and procedures including the remediation actions and report to relevant Committee • Assist to Complete AML questionnaire for correspondent banks, RMA banks, Vostro and Nostro Account, and other local banks • Oversee FATCA / CRS registration and reporting. • Attend Ad-hoc tasks as requested by business unit. • Planning and implementing annual training plan.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Senior Executive |
 • Compliance/Risk
Posted on : 29 Mar 2020

Cambodia Asia Bank ( Banking-Finance-Investment )
Responsibilities: • Develop Risk Management policies and lead Risk Management Department. • Develop process mapping, documentation, business process architecture and process owners that create a competitive advantage and maximizing efficiency and quality while minimizing operational risk and market risk etc.; • Collaborate with lead cross-functional teams to scope, design and implement simplified and streamlined process improvements; and Leverage knowledge of business processes and business needs through actively and visibly coach and champion change management via engagement of respective departments and clear communication of the benefit of process improvement; • Develop contingency for business and testing, Systematic and Trigger alert; and monitoring Business Continuity Planning and Crisis Management Plan procedures; • Internal policy and process reviewing to gain clarity on department's control violations and identify possible implication • Assessment of the likelihood and impact of loss incurred from the non-compliance to Laws, regulations and internal policies Risk evaluation, which involves comparing estimated risks with criteria established by Bank such as costs, legal requirements and environmental factors, and evaluating Bank’s previous handling of risks; • Preparing the reports and report to the Risk Management Committee
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Manager |
 • Compliance/Risk
Posted on : 28 Mar 2020

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!