Sort by

Urgent

Mohanokor MFI ( Banking-Finance-Investment )
• សិក្សា និងអនុវត្តឲ្យបានល្អ ត្រឹមត្រូវ ច្បាស់លាស់ និងអភិវឌ្ឍឲ្យទាន់សម័យជានិច្ចនូវគោលការណ៍ នីតិវិធី និងសេចក្តីណែនាំនានា ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងតួនាទីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ។ • អនុវត្តកិច្ចការឥណទានក្នុងតំបន់ដែលខ្លួនទទួលខុសត្រូវដោយធានាអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ច្បាស់លាស់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងនោះរួមមាន ៖ ការចុះផ្សព្វផ្សាយ ការបញ្ចេញឥណទាន ការប្រមូលឥណទាន និងការដោះស្រាយបំណុល ។ • ត្រួតពិនិត្យខ្លួនឯង នូវរាល់ភាពអសកម្មការងារ ដើម្បីធ្វើការកែលម្អ និងបំពេញចំណុចខ្វះខាតឲ្យបានទាន់ពេល ដើម្បីអនុវត្តន៍ការងារមានប្រសិទ្ធភាព • ទំនាក់ទំនងល្អជាមួយបុគ្គលិក មហានគរ អតិថិជន និងអាជ្ញាធរមូល ដ្ឋាន ដើម្បីកសាងនូវកេរ្តិ៍ឈ្មោះវប្បធម៌ល្អប្រពៃរបស់គ្រឹះស្ថាន ។ • ការងារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតត្រូវបែងចែកដោយប្រធានសាមី ។
 • Full Time |
 • Battambang |
 • Fresh/Entry Level |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 31 Mar 2020

Cambodia Asia Bank ( Banking-Finance-Investment )
Key Responsibilities: • Print and prepare loan documents follow the checklist • Analyze loan and make sure all documents are comply with policy and Procedure • Discuss and recommend loan to Deputy/Manager • Prepare loan for Credit Committee Meeting • Prepare legal and loan file to branch • Other task will be assigned by Deputy/Manager
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Senior Executive |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 31 Mar 2020

Urgent

STSK Investment Group ( Banking-Finance-Investment )
1. ផ្សព្វផ្សាយនិងលក់សេវាកម្មរបស់សហគ្រិន 2. បង្កើនការទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន 3. គ្រប់គ្រងតំបន់ប្រតិបត្តិការ 4. សិក្សាស្រាវជ្រាវពីគូរប្រកួតប្រជែងក្នុងតំបន់ 5. គ្រប់គ្រងឥណទាន និងសេវាសង្គ្រោះគ្រួសារ 5.1.ការបញ្ចេញឥណទាន 5.2. ការប្រមូលឥណទាន 5.3. ការដោះស្រាយឥណទាន 5.4. ការគ្រប់គ្រងផលបត្រកំចី 5.5. ការងារសេវាសង្គ្រោះគ្រួសារ 6. ទំនាក់ទំនងនិងថែរក្សាអតិថិជន STSK Investment Group, provides competitive salary based on education, experience, and potential. We offer annual salary increment plus other benefits such as: 1. Annual incentive 2. Bonus (13th month salary for Pchum Ben and Khmer New Year) 4. Public holiday and special leave comply with Cambodia labor law 5. Five working days per week 6. Special interest rate of staff loan 7. Staff uniform 8. Pension
 • Full Time |
 • Kampong Thom |
 • Senior Executive |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 31 Mar 2020

Urgent

STSK Investment Group ( Banking-Finance-Investment )
- ផ្សព្វផ្សាយ និងលក់ផលិតផល ឥណទានប្រកបដោយគុណភាព - សិក្សា និងវាយតម្លៃអតិថិជន ដោយកំណត់ឲ្យបានពីហានិភ័យឥណទាន - រៀបចំឯកសារស្នើរសុំប្រាក់កម្ចីសម្រាប់អតិថិជន - ស្វែងយល់ពីតម្រូវការអតិថិជន, ស្វែងយល់ពីដៃគូរប្រកួតប្រជែងនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពមកអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធ - បង្កើត និងបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងភ្នាក់ងារលក់។
 • Full Time |
 • Poipet |
 • Fresh/Entry Level |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 31 Mar 2020

Urgent

Mohanokor MFI ( Banking-Finance-Investment )
- សិក្សា និងអនុវត្តឲ្យបានល្អ ដើម្បីអភិវឌ្ឍឲ្យទាន់សម័យជានិច្ចនូវគោលការណ៍ នីតិវិធី និងសេចក្តីណែនាំ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងតួនាទីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ។ - អនុវត្តកិច្ចការឥណទានក្នុងតំបន់ដែលខ្លួនទទួលខុសត្រូវដោយធានាអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវ និងទាន់ពេលវេលាលើ ការចុះផ្សព្វផ្សាយ ការបញ្ចេញឥណទាន ការប្រមូលឥណទាន និងការដោះស្រាយបំណុល ។ - ត្រួតពិនិត្យនូវរាល់ភាពអសកម្មការងារ ដើម្បីធ្វើការកែលម្អនូវចំណុចខ្វះខាត។ - ទំនាក់ទំនងល្អជាមួយបុគ្គលិក អតិថិជន និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ដើម្បីកសាងនូវកេរ្តិ៍ឈ្មោះវប្បធម៌ល្អប្រពៃរបស់គ្រឹះស្ថាន ។ - ការងារផ្សេងទៀតចាត់ចែងដោយប្រធានសាមី ។
 • Full Time |
 • Koh Kong |
 • Fresh/Entry Level |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 31 Mar 2020

Urgent

Mohanokor MFI ( Banking-Finance-Investment )
- សិក្សា ត្រួតពិនិត្យ ស្ថានភាពទីផ្សារ ព័ត៌មានគូរប្រកួតប្រជែង ឱកាស ការគំរាមកំហែង ក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការដែលមានស្រាប់ និងឱកាសពង្រីកតំបន់ប្រតិបត្តិការថ្មី ក្នុងតំបន់ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួន ។ - តាមដាន ត្រួតពិនិត្យ ការអនុវត្តផែនការអាជីវកម្ម ប្រចាំឆ្នាំរបស់សាខា ក្រោមឱវាទ ឲ្យសម្រេចបានផែនការដែលបានគ្រោងទុក គ្រប់ផលិតផលនីមួយៗ ។ - គ្រប់គ្រង ចាត់ចែង តាមដាន ត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការបញ្ចេញឥណទានរបស់សាខា ដែលបានអនុម័ត ឬផ្តល់សិទ្ធិឲ្យគេអនុម័ត ។ - ត្រួតពិនិត្យមើលផែនការធនធានមនុស្ស ចូលរួមផ្សព្វផ្សាយជ្រើសរើស និងសម្ភាសន៍បុគ្គលិក តាមសាខាក្រោមឱវាទ ដើម្បីធានាថាធនធានមនុស្សគ្រប់ផ្នែកមានគ្រប់គ្រាន់តាមផែនការ ។ - ធានាឲ្យប្រាកដថា គោលនយោបាយឥណទាន នីតិវិធី អនុសារណៈផ្សេងៗ និងគោលនយោបាយគ្រប់ផ្នែក នៃសាខាក្រោមឱវាទ បានអនុវត្តត្រឹមត្រូវស្របតាមគោលការណ៍ដែលបានចែង ។
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Manager |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 31 Mar 2020

Funan Microfinance Plc. ( Banking-Finance-Investment )
 សិក្សា អនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវ និងទាន់សម័យ តាមគោលការណ៍ នីតិវិធីឥណទាន  ចុះផ្សព្វផ្សាយ និង ទាក់ទាញអតិថិជនគោលដៅ ឲ្យមកប្រើប្រាស់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុរបស់ហ្វូណន  សិក្សា វិភាគ និង វាយតម្លៃឥណទាន ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ច្បាស់លាស់ និងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់  តាមដានការប្រើប្រាស់ទុន និងការសងត្រឡប់របស់អតិថិជន  ធ្វើកិច្ចការផ្សេងៗទៀតតាមតម្រូវការរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ
 • Full Time |
 • Mondulkiri |
 • Fresh/Entry Level |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 31 Mar 2020

Funan Microfinance Plc. ( Banking-Finance-Investment )
- គោរពយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់តាមទស្សនវិស័យ បេសកកម្ម គោលការណ៍ នីតិវិធី សេចក្តីណែនាំរបស់ ហ្វូណន។ - សិក្សា អនុវត្ត វាយតម្លៃឥណទាន ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ និងទាន់សម័យ តាមគោលការណ៍ នីតិវិធីឥណទាន។ - ចុះផ្សព្វផ្សាយ និង ទាក់ទាញអតិថិជនគោលដៅ ឲ្យមកប្រើប្រាស់សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុរបស់ហ្វូណន។ - តាមដានការប្រើប្រាស់ទុន និងការសងត្រឡប់របស់អតិថិជន។ - ធ្វើកិច្ចការផ្សេងៗទៀតតាមតម្រូវការរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ។ ទីតាំងការងារៈ ១. សាខាខេត្តកំពង់ចាម ២. សាខាស្រុកព្រៃឈរ ៣. សាខាស្រុកស្ទឹងត្រង់ ៤. សាខាស្រុកបាធាយ ៥. សាខាស្រុកស្រីសន្ធរ ៦. សាខាស្រុកពញាក្រែក ៧. សាខាខេត្តកំពង់ធំ ៨. សាខាស្រុកបារាយណ៍ ៩. សាខាស្រុកស្ទោង ១០. សាខាខេត្តតាកែវ ១១. សាខាស្រុកបាទី ១២. សាខាស្រុកគីរីរង់ ១៣.សាខាស្រុកព្រែកប្បាស ១៤. សាខាស្រុកត្រាំកក់ ១៥. សាខាខេត្តកំពង់ស្ពឺ ១៦. សាខាស្រុកបរសេដ្ឋ ១៧. សាខាខេត្តកំពត ១៨. សាខាស្រុកឈូក ១៩.សាខាស្រុកបន្ទាយមាស ២០.សាខាខេត្តព្រះសីហនុ ២១. សាខាស្រុកព្រៃនប់ ២២. សាខាខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ២៣.សាខាស្រុកកំពង់ត្រឡាច ២៤. សាខាខេត្តពោធិ៍សាត់ ២៥. សាខាស្រុកក្រគរ ២៦. សាខាស្រុកបាកាន ២៧. សាខាខេត្តបាត់ដំបង ២៨ .សាខាស្រុកបរវេល ២៩.សាខាស្រុកមោងឫស្សី ៣០.សាខាស្រុកមង្គលបូរី ៣១. សាខាខេត្តសៀមរាប ៣២. សាខាសូទ្រនិគម ៣៣. សាខាស្រុកជីក្រេង ៣៤. សាខាស្រុកក្រឡាញ់ ៣៥. សាខាស្រុកស្វាយអន្ធរ ៣៦. សាខាស្រុកំពង់ត្របែក ៣៧. សាខាខេត្តស្វាយរៀង ៣៨. សាខាខេត្តព្រះវិហារ ៣៩. សាខាខេត្តក្រចេះ ៤០. សាខាស្រុកឆ្លូង ៤១. សាខាស្រុកស្នួល ៤២. សាខាខេត្តមណ្ឌលគីរី ៤៣. សាខាខេត្តរតនគីរី ៤៤. សាខាខេត្តស្ទឹងត្រែង ៤៥. សាខាស្រុកពញាឮ ៤៦.សាខាស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ៤៧. សាខាស្រុកកោះធំ ៤៨. សាខាស្រុកកៀនស្វាយ ៤៩. សាខាខណ្ឌដង្កោ
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 31 Mar 2020

ANAKUT HERANHVATHO PLC. ( Banking-Finance-Investment )
- សិក្សា និងអនុវត្តឲ្យបានល្អ ត្រឹមត្រូវ ច្បាស់លាស់ និងអភិវឌ្ឍឲ្យទាន់សម័យជានិច្ចនូវ គោលការណ៍ នីតិវិធី និងសេចក្តីណែនាំ នានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងតួនាទីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ - អនុវត្តកិច្ចការបញ្ចេញឥណទានក្នុងតំបន់ដែលខ្លួនទទួលខុសត្រូវដោយធានាអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ច្បាស់លាស់ និងប្រកបដោយ ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ក្នុងការចុះផ្សព្វផ្សាយ ការប្រមូលឥណទាន និងការដោះស្រាយបំណុល - មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយបុគ្គលិក និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម្បី កសាងកេរិ៍្តឈ្មោះ វប្បធម៌ល្អប្រពៃរបស់ខ្លួន និងគ្រឹះស្ថាន - ការងារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតត្រូវបានបែងចែកដោយប្រធានសាមី។
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Other |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 31 Mar 2020

Sonatra Microfinance Institution PLC. ( Banking-Finance-Investment )
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុសូណាត្រាសូមធ្វើការប្រកាសជ្រើសរើសមន្ត្រីឥណទានដែលបម្រើការនៅការិយាល័យកណ្តាលចំនួន ៣ នាក់, សាខាផ្សារទួលទំពូងចំនួន ៣ នាក់, សាខាបុរីទឹកថ្លាចំនួន ៣ នាក់, សាខាកោះក្របីចំនួន ៣ នាក់, សាខាខេត្តព្រៃវែងចំនួន ៣ នាក់, សាខាខេត្តកំពតចំនួន ៣ នាក់, សាខាខេត្តកំពង់ចាមចំនួន ៣ នាក់, សាខាខេត្តកំពង់ធំចំនួន ៣ នាក់, សាខាខេត្តសៀមរាបចំនួន ៣ នាក់ និង សាខាខេត្តបាត់ដំបងចំនួន ៣ នាក់ ភារៈកិច្ច និងទំនួលខុសត្រូវ: • ស្វែងរកអតិថិជនក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការ • ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ និងផ្តល់សេវាប្រឹក្សាឥណទានជូនដល់អតិថិជន • រៀបចំឯកសារស្នើសុំប្រាក់កម្ចីសម្រាប់អតិថិជន • ចេះបង្កើត និងបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន • ធ្វើការសិក្សា និងវាយតម្លៃលទ្ធភាពរបស់អតិថិជនមុននឹងផ្តល់ប្រាក់កម្ចី • រៀបចំ និងធ្វើរបាយការណ៍កម្ចីជូនដល់ប្រធានសាខា • រៀបចំដំណោះស្រាយនៅពេលអតិថិជនបង់យឺត • អនុវត្តន៍ការងារផ្សេងៗទៀតដែលចាត់ចែងដោយប្រធានសាខា
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 31 Mar 2020

Urgent

Asia Weiluy ( Banking-Finance-Investment )
- Solving with default clients - prepare documents of customers to transfer to lawyers. - legal representatives of institution in case contestation in front of court - find the strategy to collect load default - perform other tastes assigned by manager
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 31 Mar 2020

Urgent

Cambodia Asia Bank ( Banking-Finance-Investment )
Job Responsibilities • Promoting and sale loan products • Collecting and investigate documents for loan assessment • Analyzing borrowers’ business plans and financial status • Making field visit, appraise collateral and writ loan analysis report • Monitoring and following up the whole loan process in order to ensure satisfactory of clients and prompt repayment • Building and maintaining good relationship with clients and authority officers • Maintaining the highest level of confidentiality with all information obtained • Ensuring policy and guideline compliance • Negotiating and decision making over setting conditions
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 31 Mar 2020

Hattha Kaksekar Limited HKL ( Banking-Finance-Investment )
ទីតាំងបម្រើការងារ: - ​សាខាស្រុកបារាយណ៍-ឃុំបល្ល័ង្គ​(០១នាក់) - ​សាខាស្រុកបវេល-ឃុំបវេល​(០១នាក់) - សាខាស្រុកភ្នំព្រឹក-ឃុំពេជ្រចិន្តា​(០១នាក់)- - សាខាស្រុកជីក្រែង-ឃុំកំពង់ក្តី​(០១នាក់) - សាខាខេត្តកំពង់ឆ្នាំង​(០១នាក់) - សាខាស្រុកទឹកផុស-ឃុំអភិវឌ្ឍន៍​(០១នាក់) - សាខាស្រុកឆ្លូង-ឃុំឆ្លូង​(០១នាក់) - សាខាស្រុកកែវសីមា-ឃុំស្រែខ្ទុម ​(០១នាក់) - សាខាខេត្តត្បូងឃ្មុំ​(០១នាក់) - សាខាស្រុកមេមត់-ឃុំមេមត់ ​(០១នាក់) - សាខាស្រុកមេមត់-ឃុំដារ​(០១នាក់) - សាខាខេត្ដរតនគិរី​(០១នាក់) - សាខាស្រុកសណ្តាន់-ឃុំសណ្តាន់​(០១នាក់) - សាខាខេត្តត្បូងឃ្មុំ(០១នាក់) - សាខាខេត្តឧត្តរមានជ័យ​(០១នាក់) រាយការណ៏ជូន​: នាយកសាខា ឈប់ទទួលពាក្យ: ថ្ងៃទី ២០ ខែ កម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៩ ភារកិច្ច និងការទទួលខុសត្រូវសំខាន់ៗ: - សិក្សាស្រាវជ្រាវ អំពីស្ថានភាពរស់នៅ និងមូលហេតុនៃបញ្ហា របស់អតិថិជនលើការខកខានមិនបាន សងប្រាក់ ។ - បែងចែកលំដាប់ថ្នាក់ និងប្រភេទអតិថិជនដែលខកខានសងប្រាក់ ឲបានត្រឹមត្រូវ និង ច្បាស់លាស់ ដើម្បីកំណត់អាទិភាព ដោះស្រាយបំណុលឥណទាន ឲមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ - ចុះដោះស្រាយបំណុលអតិថិជនដែលខកខានសងប្រាក់ ឲបានគ្រប់គ្រាន់ទៅតាមផែនការ ឬ​អ្នកគ្រប់គ្រងអាចទទួលយកបាន និងត្រូវធ្វើរបាយការណ៌ជូនអ្នកគ្រប់គ្រង ដើម្បីជួយដោះស្រាយបន្ដ ឲបានត្រឹមត្រូវ និងទាន់ពេលវេលា ។ - ត្រួតពិនិត្យរកឲឃើញពីភាពអសកម្មការងាររបស់ខ្លួន ដើម្បីកែលំអ និងបំពេញនូវចំណុច ខ្វះខាត ឲបានទាន់ពេល ក្នុងគោលបំណង បង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការអនុវត្ដន៍ការងារជាបន្ដបន្ទាប់ ឲបានជោគជ័យ ។ - សិក្សា និងអនុវត្ដឲបានល្អតាមគោលការណ៏ និងបទបញ្ជាទាំងឡាយណា របស់ សា្ថប័ន។ ធ្វើកិច្ចការផ្សេងទៀតដែលចាត់ចែងដោយថ្នាក់គ្រប់គ្រង។
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Senior Manager |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 31 Mar 2020

Urgent

Maxima microfinance ( Banking-Finance-Investment )
- ផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផល និងសេវាកម្មឥណទានទៅកាន់អតិថិជន - បំពេញឯកសារឥណទាន និងឯកសាររដ្ឋបាលដទៃទៀត - វាយតម្លៃការស្នើសុំឥណទាន វាយបញ្ចូលទិន្នន័យឥណទានទៅក្នុងប្រព័ន្ធឥណទាន - ផ្តល់អនុសាសន៍ជូនគណៈកម្មាការឥណទានដើម្បីអនុម័ត - រៀបចំកិច្ចសន្យាឥណទាន និងឯកសាររដ្ឋបាលផ្សេងៗទៀត ដើម្បីបើកប្រាក់ជូនអតិថិជន - អនុវត្ត និងបញ្ចេញឥណទានទៅតាមផែនការឥណទាន - សម្របសម្រួលក្នុងការប្រមូលនូវឥណទានសងត្រលប់ និងដោះស្រាយបញ្ហាឥណទាន - ទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន និងអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 31 Mar 2020

Urgent

Mohanokor MFI ( Banking-Finance-Investment )
- អនុវត្តឲ្យបានល្អ ត្រឹមត្រូវ ច្បាស់លាស់ តាមគោលការណ៍ នីតិវិធី និងសេចក្តីណែនាំនានា ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងតួនាទី។ - ចុះផ្សព្វផ្សាយដល់អតិថិជនទូទៅ-គោលដៅ ឲ្យយល់ច្បាស់នូវប្រភេទផលិតផល-សេវាកម្ម និងវិន័យរបស់គ្រឹះស្ថាន។ - បញ្ចេញឥណទានឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ទាំងបរិមាណ និងគុណភាព។ - ប្រមូលឥណទានពីអតិថិជនឲ្យបានទាន់ពេលវេលា និងត្រឹមត្រូវ។ - ការងារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗចាត់តាំងដោយប្រធានសាមី ។
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 31 Mar 2020

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!