Sort by

Urgent

Maxima microfinance ( Banking-Finance-Investment )
មន្ត្រីឥណទាន (សាខាកំពង់ត្រឡាច ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ជាសាខាថ្មី) ទីតាំងជ្រើសរើស៖ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង (សាខាកំពង់ត្រឡាច 06នាក់) KEY RESPONSIBILITIES ផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផល និងសេវាកម្មឥណទានទៅកាន់អតិថិជន បំពេញឯកសារឥណទាន និងឯកសាររដ្ឋបាលដទៃទៀត វាយតម្លៃការស្នើសុំឥណទាន វាយបញ្ចូលទិន្នន័យឥណទានទៅក្នុងប្រព័ន្ធឥណទាន ផ្តល់អនុសាសន៍ជូនគណៈកម្មាការឥណទានដើម្បីអនុម័ត រៀបចំកិច្ចសន្យាឥណទាន និងឯកសាររដ្ឋបាលផ្សេងៗទៀត ដើម្បីបើកប្រាក់ជូនអតិថិជន អនុវត្ត និងបញ្ចេញឥណទានទៅតាមផែនការឥណទាន សម្របសម្រួលក្នុងការប្រមូលនូវឥណទានសងត្រលប់ និងដោះស្រាយបញ្ហាឥណទាន ទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជន និងអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់
 • Full Time |
 • Kampong Chhnang |
 • Junior Executive |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 26 Sep 2021

ABA Bank ( Banking-Finance-Investment )
- To join partly in development of credit product, process, policies and procedures with another relevant team. - Introducing and promoting new product by developing time-integrated plans with sales, advertising, and production. - To handle all complaints which received from customer related to credit transactions. - To coordinate with all relevant stakeholders to resolve the complaint according to complaint management process of the bank. - Other tasks assign by management. - To ensure the products and processing are implemented timely. - Timely dissemination of information to relevant department/units. - Timely resolution of credit related to complaints.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Other |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 26 Sep 2021

Cambodia Asia Bank ( Banking-Finance-Investment )
• Check and monitor number of overdue clients of head office and braches. • Follow up update solution information of head office and branches. • To ensure that all loan overdue measures are based on correctly held data. • Check and discuss with head office and branches to analyze, take action and solve overdue loan. • Provide and joint solution with head office and branches. • Maintain document and file for legal action • Prepare legal document for court • To attend court and present best evidence as the appropriate invitation, reminder, variation orders to Court. • Prepare plan to visit directly all branches. • Report immediately to Credit Department Manager for any suspicious case after checking or analyzing. • Daily, Weekly and Monthly report to Credit Department Manager.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Senior Executive |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 26 Sep 2021

Hattha Bank Plc ( Banking-Finance-Investment )
Prepare, review and process loan application as well as other financial products applications based on company’s procedure and workflow. Analyze customers’ business operation with rich knowledge on various business segment. Conduct site visit and verify on document provided by the customer ensuring. Is capable of reading and reviewing financial statement as per required. Check and analyze on the accuracy and completeness of data and information provided by the customer and related parties with professional skepticism. Up to date with applicable policy and procedure related to both credit and non-credit products. Provide technical support to Branch Sales Staff ensuring delivering of each product’s target. Monitor and manage loan/saving portfolio under self’s target. Monitor on loan quality and alert to management in case of any sign of deterioration. Work collaboratively with cross teams or other responsible department to ensure cross selling and referral channel is successfully completed in a timely manner. Maintain good relationship with customers, partners, and other stakeholders.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Manager |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 26 Sep 2021

Hanuman Auto Trading Co., Ltd ( Automotive/Service Stations )
I. PURPOSE OF THE JOB • Implement and manage strong Microfinance IT system for the company • Setup process as per directions of BOD • Coordinate with global IT team and do continuous system customization as per market. • Create strong trained microfinance team for Company. • Manage and define strong process from loan disbursement to collection II. MAIN DUTIES • Working closely with external consultant and internal to meet the project timelines, • Prepare the report and analysis cost by department, • Provide coaching and training to officer staff, • Prepare the schedule of work for annual budget preparation to ensure the end-to-end process (tool design, data collection, consolidation, review and analysis) of the New Year budget is completed on time in accordance with the time table. • Develop and update the annual budgeting tool to simplify data entry and send to all stakeholders to produce the annual budget. • Prepare budget guidelines and key assumptions and ensure their correctness and appropriateness for management review. • Communicate with and follow up stakeholders to obtain budget figures and collect required data to ensure annual budgets are produced within deadline. • Consolidate annual budget figures provided by provincial offices and HQ to produce accurate and reliable results and achievable and implementable targets within BOD deadline. • Prepare the draft annual budget by verifying data quality, financial assumptions and consolidation to ensure the results are reliable and submitted on time for review by the manager before the annual budget is submitted to senior management for approval. • Develop the mid-term financial projection guidelines and key assumptions. • Update the mid-term financial projection tool to simplify data entry and circulate to all stakeholders for use in defining long-term financial goals. • Prepare the mid-term financial projection guidelines and key assumptions and ensure their correctness and appropriateness before they are submitted to senior management for approval. • Perform the other tasks assigned by management.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Senior Manager |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 26 Sep 2021

Sonatra Microfinance Institution PLC. ( Banking-Finance-Investment )
គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុសូណាត្រាសូមធ្វើការប្រកាសជ្រើសរើសមន្ត្រីឥណទានដែលបម្រើការនៅការិយាល័យកណ្តាលចំនួន ៣ នាក់, សាខាផ្សារទួលទំពូងចំនួន ៣ នាក់, សាខាបុរីទឹកថ្លាចំនួន ៣ នាក់, សាខាកោះក្របីចំនួន ៣ នាក់, សាខាខេត្តព្រៃវែងចំនួន ៣ នាក់, សាខាខេត្តកំពតចំនួន ៣ នាក់, សាខាខេត្តកំពង់ចាមចំនួន ៣ នាក់, សាខាខេត្តកំពង់ធំចំនួន ៣ នាក់, សាខាខេត្តសៀមរាបចំនួន ៣ នាក់ និង សាខាខេត្តបាត់ដំបងចំនួន ៣ នាក់ ភារៈកិច្ច និងទំនួលខុសត្រូវ: • ស្វែងរកអតិថិជនក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការ • ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ និងផ្តល់សេវាប្រឹក្សាឥណទានជូនដល់អតិថិជន • រៀបចំឯកសារស្នើសុំប្រាក់កម្ចីសម្រាប់អតិថិជន • ចេះបង្កើត និងបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន • ធ្វើការសិក្សា និងវាយតម្លៃលទ្ធភាពរបស់អតិថិជនមុននឹងផ្តល់ប្រាក់កម្ចី • រៀបចំ និងធ្វើរបាយការណ៍កម្ចីជូនដល់ប្រធានសាខា • រៀបចំដំណោះស្រាយនៅពេលអតិថិជនបង់យឺត • អនុវត្តន៍ការងារផ្សេងៗទៀតដែលចាត់ចែងដោយប្រធានសាខា
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 26 Sep 2021

Cambodia Asia Bank ( Banking-Finance-Investment )
Responsibilities: - Responsible for the achievement of the bank’s loan sales programs and supervision of the loan sales team. - Supervise, monitor and coordinate the daily sales activities with sale team - Proactively find new ways to build and grow bank’s loan portfolio - Prepare and presence loan sale reports and loan industry market updates and market study for senior management and credit committee - Responsible for loan operations management and the supervision of the loan operations staffs - Manage and supervise the daily activities and processes of the loan operation department including loan processing, appraisal, evaluation, documentation, releasing, loan monitoring, administration, data entry, collection, recovery. - Work to continually enhance and streamline the bank’s loan processes. - Develop, review and update credit policies, credit strategy, and credit scoring models to predict risks. - Ensure the protection of the bank’s interests by doing adequate research and sale probing and adhering to bank policy and the various laws and regulations applicable to the bank’s loan practices - Comply with all laws and regulation and interprets new and pending laws and regulations that affect the bank loan practices
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Manager |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 26 Sep 2021

Urgent

Mohanokor MFI ( Banking-Finance-Investment )
តួនាទី និងភារកិច្ចទទួលខុសត្រូវ – សិក្សា និងអនុវត្តឲ្យបានល្អ ត្រឹមត្រូវ ច្បាស់លាស់ និងអភិវឌ្ឍឲ្យទាន់សម័យជានិច្ចនូវគោលការណ៍ នីតិវិធី និងសេចក្តីណែនាំនានា ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងតួនាទីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ។ – អនុវត្តកិច្ចការឥណទានក្នុងតំបន់ដែលខ្លួនទទួលខុសត្រូវដោយធានាអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ច្បាស់លាស់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងនោះរួមមាន ៖ ការចុះផ្សព្វផ្សាយ ការបញ្ចេញឥណទាន ការប្រមូលឥណទាន និងការដោះស្រាយបំណុល ។ – ត្រួតពិនិត្យខ្លួនឯង នូវរាល់ភាពអសកម្មការងារ ដើម្បីធ្វើការកែលម្អ និងបំពេញចំណុចខ្វះខាតឲ្យបានទាន់ពេល ដើម្បីអនុវត្តន៍ការងារមានប្រសិទ្ធភាព – ទំនាក់ទំនងល្អជាមួយបុគ្គលិក មហានគរ អតិថិជន និងអាជ្ញាធរមូល ដ្ឋាន ដើម្បីកសាងនូវកេរ្តិ៍ឈ្មោះវប្បធម៌ល្អប្រពៃរបស់គ្រឹះស្ថាន ។ – ការងារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតត្រូវបែងចែកដោយប្រធានសាមី ។
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 25 Sep 2021

Aeon Specialized Bank ( Banking-Finance-Investment )
• Greeting and well explain customer about credit card feature and benefit • Convince customer to appy for credit card • Update the system and prepare reporting • Response to customer inqueries • Arrange card into the store room • Prepare card retirm following the guideline and flow • Other tasks assigned by supervisor and management
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Other |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 25 Sep 2021

Sonatra Microfinance Institution PLC. ( Banking-Finance-Investment )
ភារៈកិច្ច និងទំនួលខុសត្រូវ: • ស្វែងរកអតិថិជនក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការ • ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ និងផ្តល់សេវាប្រឹក្សាឥណទានជូនដល់អតិថិជន • រៀបចំឯកសារស្នើសុំប្រាក់កម្ចីសម្រាប់អតិថិជន • ចេះបង្កើត និងបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន • ធ្វើការសិក្សា និងវាយតម្លៃលទ្ធភាពរបស់អតិថិជនមុននឹងផ្តល់ប្រាក់កម្ចី • រៀបចំ និងធ្វើរបាយការណ៍កម្ចីជូនដល់ប្រធានសាខា • រៀបចំដំណោះស្រាយនៅពេលអតិថិជនបង់យឺត • អនុវត្តន៍ការងារផ្សេងៗទៀតដែលចាត់ចែងដោយប្រធានសាខា
 • Full Time |
 • Kampong Cham |
 • Fresh/Entry Level |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 25 Sep 2021

Sonatra Microfinance Institution PLC. ( Banking-Finance-Investment )
ភារៈកិច្ច និងទំនួលខុសត្រូវ: • ស្វែងរកអតិថិជនក្នុងតំបន់ប្រតិបត្តិការ • ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ និងផ្តល់សេវាប្រឹក្សាឥណទានជូនដល់អតិថិជន • រៀបចំឯកសារស្នើសុំប្រាក់កម្ចីសម្រាប់អតិថិជន • ចេះបង្កើត និងបង្កើនទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអតិថិជន និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន • ធ្វើការសិក្សា និងវាយតម្លៃលទ្ធភាពរបស់អតិថិជនមុននឹងផ្តល់ប្រាក់កម្ចី • រៀបចំ និងធ្វើរបាយការណ៍កម្ចីជូនដល់ប្រធានសាខា • រៀបចំដំណោះស្រាយនៅពេលអតិថិជនបង់យឺត • អនុវត្តន៍ការងារផ្សេងៗទៀតដែលចាត់ចែងដោយប្រធានសាខា
 • Full Time |
 • Battambang |
 • Fresh/Entry Level |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 25 Sep 2021

Urgent

STSK Investment Group ( Banking-Finance-Investment )
1. ផ្សព្វផ្សាយនិងលក់សេវាកម្មរបស់សហគ្រិន 2. បង្កើនការទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន 3. គ្រប់គ្រងតំបន់ប្រតិបត្តិការ 4. សិក្សាស្រាវជ្រាវពីគូរប្រកួតប្រជែងក្នុងតំបន់ 5. គ្រប់គ្រងឥណទាន និងសេវាសង្គ្រោះគ្រួសារ 5.1.ការបញ្ចេញឥណទាន 5.2. ការប្រមូលឥណទាន 5.3. ការដោះស្រាយឥណទាន 5.4. ការគ្រប់គ្រងផលបត្រកំចី 5.5. ការងារសេវាសង្គ្រោះគ្រួសារ 6. ទំនាក់ទំនងនិងថែរក្សាអតិថិជន STSK Investment Group, provides competitive salary based on education, experience, and potential. We offer annual salary increment plus other benefits such as: 1. Annual incentive 2. Bonus (13th month salary for Pchum Ben and Khmer New Year) 4. Public holiday and special leave comply with Cambodia labor law 5. Five working days per week 6. Special interest rate of staff loan 7. Staff uniform 8. Pension
 • Full Time |
 • Kampong Thom |
 • Senior Executive |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 25 Sep 2021

Urgent

STSK Investment Group ( Banking-Finance-Investment )
- ផ្សព្វផ្សាយ និងលក់ផលិតផល ឥណទានប្រកបដោយគុណភាព - សិក្សា និងវាយតម្លៃអតិថិជន ដោយកំណត់ឲ្យបានពីហានិភ័យឥណទាន - រៀបចំឯកសារស្នើរសុំប្រាក់កម្ចីសម្រាប់អតិថិជន - ស្វែងយល់ពីតម្រូវការអតិថិជន, ស្វែងយល់ពីដៃគូរប្រកួតប្រជែងនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពមកអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធ - បង្កើត និងបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងភ្នាក់ងារលក់។
 • Full Time |
 • Poipet |
 • Fresh/Entry Level |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 25 Sep 2021

Urgent

STSK Investment Group ( Banking-Finance-Investment )
ផ្សព្វផ្សាយ និងលក់ផលិតផល ឥណទានប្រកបដោយគុណភាព សិក្សា និងវាយតម្លៃអតិថិជន ដោយកំណត់ឲ្យបានពីហានិភ័យឥណទាន រៀបចំឯកសារស្នើរសុំប្រាក់កម្ចីសម្រាប់អតិថិជន ស្វែងយល់ពីតម្រូវការអតិថិជន, ស្វែងយល់ពីដៃគូរប្រកួតប្រជែងនិងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពមកអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធ បង្កើត និងបង្កើនទំនាក់ទំនងជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងភ្នាក់ងារលក់។
 • Part Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 25 Sep 2021

Urgent

Mohanokor MFI ( Banking-Finance-Investment )
- សិក្សា និងអនុវត្តឲ្យបានល្អ ដើម្បីអភិវឌ្ឍឲ្យទាន់សម័យជានិច្ចនូវគោលការណ៍ នីតិវិធី និងសេចក្តីណែនាំ ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងតួនាទីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ។ - អនុវត្តកិច្ចការឥណទានក្នុងតំបន់ដែលខ្លួនទទួលខុសត្រូវដោយធានាអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវ និងទាន់ពេលវេលាលើ ការចុះផ្សព្វផ្សាយ ការបញ្ចេញឥណទាន ការប្រមូលឥណទាន និងការដោះស្រាយបំណុល ។ - ត្រួតពិនិត្យនូវរាល់ភាពអសកម្មការងារ ដើម្បីធ្វើការកែលម្អនូវចំណុចខ្វះខាត។ - ទំនាក់ទំនងល្អជាមួយបុគ្គលិក អតិថិជន និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ដើម្បីកសាងនូវកេរ្តិ៍ឈ្មោះវប្បធម៌ល្អប្រពៃរបស់គ្រឹះស្ថាន ។ - ការងារផ្សេងទៀតចាត់ចែងដោយប្រធានសាមី ។
 • Full Time |
 • Koh Kong |
 • Fresh/Entry Level |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 25 Sep 2021

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!