Sort by

KT Express Logistic Co., Ltd ( Logistics-warehouse )
• បើកបរឡានប្រភេទអូតូនឹងលេខដៃ • បើកបរក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្ត • គោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ • ស្រលាញ់ផ្នែកបើកបរ • មានបទពិសោធន៍បើកបរ • អាជ្ញាប័ណ្ណបើកបរដែលមានសុពលភាពនិងជំនាញបើកបរល្អ • មានភាពស្មោះត្រង់និងតស៊ូនឹងការងារ។ • អាចសម្របខ្លួនតាមពេលវេលាដែលប្រធានផ្នែកបានដាក់អោយ។
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Other |
 • Driver/Security
Posted on : 18 Jun 2021

Urgent

FTB Bank ( Banking-Finance-Investment )
- ថែទំនិងរកានូវសនាិសុខ សណ្តា បធ្ន់ ាប់ និងសុវរថិភា្េ ជូនអរិែិជនទងំ ខាងកនុង និងខាងម្ៅ មដើរបផ្ី ាល់នូវជំមនឿទុកចិរា ជូនអរិែិជន កដ៏ ូចសាធ្នរណជន - មរៀបចំស្រួលចំណរមចញ-ចូល ជូនអរិែិជនទងំ ខាងកនុង និងខាងម្ៅ របស់ធនាគារ ឲ្យមានមរៀបរបប តារលកខណៈបមចេកមទស - ស្រួលចំណរមចញ-ចូល និងមធវើចរាចរណ៍ ឲ្យបានទនម់ េលមវលា ធ្ននាបាននូវភា្េរនិ កកសទះចរាចរណ៍ មៅរខុ ការយាិ ល័យ - ជួយរកា និងថែទឧំ បករណ៍-សមាារ និងសារមេើភ្ណ័ ឌទងំ អស់របស់ការយាិ ល័យធនាគារ មោយធ្ននាបាននូវដំមណើរការលអ មដើរបបី ម្រជើ ូនអរិែិជន - ជួយស្រួល និងមលើកោកឧ់ បករណ៍-សមាារ សកសារ និងកិចេការបម្រ្ើបរិបរាិការ្បំងៃំែររបស់ធនាគារ កដ៏ ូចអរិែិជន ថដលរកកានកា់ រយាិ ល័យធនាគារ មដើរបធ្នី នាបាននូវសនាិសុខ សុវរថិភា្េ និងការបម្រលើ អ - ទទួលសាវគរន៍រាកទ់ កជ់ ូនអរិែជិ នមចញ-ចូល និងចងអុលបងាាញម្ពះមៅកានក់ ថនាងបម្រតាើ ររ្រូវការ ជូនអរិែិជន ្បកប មោយភា្េរសួ រាយ រាកទ់ ក់ និងវជ្ជិាជីវៈខពស់ - បម្រកើ ិចេការមផ្េងៗមទៀរ ថដលពាកេ់ ន័ ធកនុងរួនាទីជូនអរិែិជន ថដលអម្ាើញរកដល់ការយាិ ល័យធនាគារ ។
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Other |
 • Driver/Security
Posted on : 18 Jun 2021

Nouveau Sun ( General Business )
Nouveau Sun is now looking for the potential candidate for: អ្នកបើកបរឡានដឹកឥវ៉ាន់ (០៤នាក់)
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Other |
 • Driver/Security
Posted on : 18 Jun 2021

KT Express Logistic Co., Ltd ( Wholesale/Retail )
តួនាទី និងទំនួលខុសត្រូវ • បើកបរឡានប្រភេទអូតូនឹងលេខដៃ • បើកបរក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ និងខេត្ត • គោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ • ស្រលាញ់ផ្នែកបើកបរ • មានបទពិសោធន៍បើកបរ • អាជ្ញាប័ណ្ណបើកបរដែលមានសុពលភាពនិងជំនាញបើកបរល្អ • មានភាពស្មោះត្រង់និងតស៊ូនឹងការងារ។ • អាចសម្របខ្លួនតាមពេលវេលាដែលប្រធានផ្នែកបានដាក់អោយ។
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Other |
 • Driver/Security
Posted on : 18 Jun 2021

Hattha Bank Plc ( Banking-Finance-Investment )
ទទួលខុសត្រូវលើការបើកបរជូនបុគ្គលិក ឬភ្ញៀវ ធានាសុវត្ថិភាពលើការបើកបរ និងអ្នកដំណើរ ថែរក្សាភាពគង់វង្ស និងគុណភាពរថយន្ត រៀបចំយានជំនិះតាមសំណើ និងសម្របសម្រួលកិច្ចការរផ្សេងៗទៀតតាមការចាត់តាំងរបស់ថ្នាក់គ្រប់គ្រង។ Location: -​ សាខាស្រុកមុខកំពូល-ឃុំព្រែកអញ្ចាញ - ០១ នាក់ - សាខាស្រុកពញាក្រែក-ឃុំកោងកាង - ០១ នាក់ Duties and Responsibilities: - បើកបរជូនបុគ្គលិក ឬភ្ញៀវតាមការចាត់ចែងរបស់ថ្នាក់គ្រប់គ្រង។ - ធានាសុវត្ថិភាពលើការបើកបរ និងអ្នកដំណើរ។ - ថែរក្សាភាពគង់វង្ស និងគុណភាពរថយន្ត។ - រៀបចំយានជំនិះតាមសំណើ។ - សម្របសម្រួលកិច្ចការរផ្សេងៗទៀតតាមការចាត់តាំងរបស់ថ្នាក់គ្រប់គ្រង។
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • Driver/Security
Posted on : 18 Jun 2021

Fast Grow ( Information Technology )
- មានភាពស្មោះត្រង់, ​ ម៉ឺងម៉ាត់ ឧស្សាហ៍ព្យាយាម - ភេទប្រុស មានអាយុចាប់ពី​ 25ឆ្នាំ ដល់ 40ឆ្នាំ - មានបណ្ណ័បើកបររថយន្ដមានសុពលភាព -​ មានបទពិសោធន៍បើកបរយ៉ាងតិច 3ឆ្នាំ - ស្គាល់ផ្លូវនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញបានច្រើន - ត្រូវមានម៉ូតូ និងទូរស័ព្ទដៃផ្ទាល់ខ្លួន - អាចធ្វើការថែមម៉ោងបាន គ្រប់ពេលថៅកែត្រូវការ មិនថាពេលយប់​ រឺថ្ងៃ - ចេះអត់ធ្មត់​​ មិនប្រកាន់ការងារ និងតស៊ូរក្នុងការងារបានល្អ - មានសុខភាពល្អ កាយសម្បទានគ្រប់គ្រាន់ និងមានកំលាំងរឹងមាំ -​ មានការទទួលខុសត្រូវ និង​ភាពសហការខ្ពស់
 • Full Time |
 • Battambang |
 • Fresh/Entry Level |
 • Driver/Security
Posted on : 18 Jun 2021

Urgent

World Cambodia ( Wholesale/Retail )
- អាចបើកបរឡានក្បាល ៤(ចំនួនផ្ទុកចន្លោះពី 10តោនដល់ ២០តោន) យ៉ាងហោច - មិនធ្លាប់មានប្រវត្តិសេពគ្រឿងញៀន ឬលួចបូមប្រេងលក់ - អាចបើកបរផ្លូវឆ្ងាយបានដោយយកចិត្តទុក មិនធ្វេសប្រហែស ម៉ឺងម៉ាត់ - ធន់នឹងកិច្ចការផ្សេងៗ នឹងអាចស្នាក់នៅតាមខេត្តឆ្ងាយៗបាន - មិនផឹកស្រា ឬជក់បារីក្នុងពេលបើកបរឬកំពុងបំពេញការងារ - មានចិត្តអំណត់ ស្មោះត្រង់ ឬធ្លាប់ពិរុទ្ធភាព(ជាប់ទោសទណ្ឌ)ណាមួយឡើយ - ស្រឡាញ់កិច្ចការផ្នែកបើកបរ នឹងចេះថែទាំ រក្សារថយន្តដែលខ្លួនប្រើប្រាស់ជាប្រចាំ - ជំរុញកិច្ចការទទួលខុសត្រូវ ឬអាចនឹងបត់បែនក្នុងសំពាធការងារបាន
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Other |
 • Driver/Security
Posted on : 18 Jun 2021

ACT COMPUTER ( Information Technology )
តួនាទី និងភារកិច្ច ៖ • ដឹកជញ្ជូនទំនិញ ជូនអតិថិជនតាមកាលវិភាគ និងការកុម្មង់ • រក្សាទំនិញ នៅពេលដឹកជូនអតិថិជន • រក្សានូវអនាម័យ និងភាពស្អាតរបស់រថយន្ត • រាយការណ៍អំពីការជួសជុល និងការថែរក្សារថយន្តជូនថ្នាក់ដឹកនាំ • បំពេញការងារផ្សេងៗទៀតតាមការស្នើសុំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំ
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Driver/Security
Posted on : 18 Jun 2021

PH ONE Development (Cambodia) Limited ( Real Estate/Property )
• បើកបរនៅកន្លែងការងារនៅការដ្ឋានខេត្តកំពង់ស្ពឺ • បំពេញភារកិច្ចប្រតិបត្តិការទៅនឹងស្តង់ដាររបស់ក្រុមហ៊ុន • អនុវត្តការងារយ៉ាងជិតស្និតជាមួយក្រុម និងប្រធានគ្រប់គ្រង • អនុវត្តកិច្ចការផ្សេងៗទៀតតាមការដឹកនាំរបស់ប្រធានគ្រប់គ្រង • សម្អាត និងថែទាំឡានស្ទួច គ្រឿងចក្រ អោយមានសណ្តាប់ធ្នាប់ និងមានសុវត្ថិភាព • បំពេញភារកិច្ចប្រកបដោយសុវត្ថិភាព
 • Full Time |
 • Kampong Speu |
 • Other |
 • Driver/Security
Posted on : 18 Jun 2021

Urgent

Topone Clinic ( Hospitality/Tourism )
ដឹកអិវ៉ាន់ដុំតូចៗនៅក្នងក្រុងភ្នំពេញជូនអត់ថិជន Note :មានប្រាក់ខែគោល មានCommission មានBonus ផ្សេងៗ
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Non-Executive |
 • Driver/Security
Posted on : 18 Jun 2021

PH ONE Development (Cambodia) Limited ( Real Estate/Property )
• បើកបរនៅកន្លែងការងារនៅការដ្ឋានខេត្តកំពង់ស្ពឺ • បំពេញភារកិច្ចប្រតិបត្តិការទៅនឹងស្តង់ដាររបស់ក្រុមហ៊ុន • អនុវត្តការងារយ៉ាងជិតស្និតជាមួយក្រុម និងប្រធានគ្រប់គ្រង • អនុវត្តកិច្ចការផ្សេងៗទៀតតាមការដឹកនាំរបស់ប្រធានគ្រប់គ្រង • សម្អាត និងថែទាំអេស្កាវ៉ាទ័រ គ្រឿងចក្រ អោយមានសណ្តាប់ធ្នាប់ និងមានសុវត្ថិភាព • បំពេញភារកិច្ចប្រកបដោយសុវត្ថិភាព
 • Full Time |
 • Kampong Speu |
 • Other |
 • Driver/Security
Posted on : 18 Jun 2021

ICE Electronics Co., Ltd ( Information Technology )
ក្រុមហ៊ុន អាយ អេឡិកត្រូនិក គឺជាក្រុមហ៊ុន ចែកចាយនិងផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបរិក្ខាកុំព្យូទ័រធំជាងគេ ក្នុងព្រះរាជាចក្រកម្ពុជា ។ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការនៃការរីកចំរើន ក្រុមហ៊ុនត្រូវការ ជ្រើសរើស បុគ្គលិក ផ្នែកដឹកជញ្ជូន ចំនួន 05នាក់។
 • Full Time,Part Time |
 • Phnom Penh |
 • Other |
 • Driver/Security
Posted on : 18 Jun 2021

ICS GROUP ( Education-Training )
- ដឹកជញ្ជូនសិស្សទៅមកឱ្យបានទាន់ពេលវេលា និងមានសុវត្ថិភាព - ពិនិត្យ ថែទាំ និងសំអាតរថយន្តជាប្រចាំ - គោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ក្នុងពេលបើកបរ បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុង និងវិន័យការងារ - យាមប្រចាំការតាមតំបន់ និងម៉ោងពេលដែលបានកំណត់ - បំពេញការងារផ្សេងតាមតម្រូវការក្រុមហ៊ុន
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Non-Executive |
 • Driver/Security
Posted on : 18 Jun 2021

Urgent

STSK Investment Group ( Banking-Finance-Investment )
យាមអាផាតមែនដោយការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ ត្រួតពិនិត្យរថយន្ត ទោចក្រក្រយាន្ត និងភ្ញៀវដោយប្រុប្រយ័ត្ន កិច្ចការងារផ្សេងៗទៀតត្រូវបានផ្ដល់ឱ្យដោយប្រធានគ្រប់គ្រង។
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Non-Executive |
 • Driver/Security
Posted on : 18 Jun 2021

Urgent

STSK Investment Group ( Banking-Finance-Investment )
អាចអាននិងសសេរភាសាខ្មែរបាន មានប័ណ្ណបើកបរត្រឹមត្រូវ មានបទពិសោធន៍យ៉ាងតិច២ឆ្នាំ អត្ថប្រយោជន៍ ផ្តល់អាហារ ៣ពេល ផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅ និងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀត
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • Driver/Security
Posted on : 18 Jun 2021

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!