Sort by

Mohanokor MFI ( Banking-Finance-Investment )
- អនុវត្តន៍ និងចូលរួមអភិវឌ្ឍន៍ឲ្យទាន់សម័យជានិច្ចនូវគោលការណ៍នីតិវិធី និងសេចក្តីណែនាំឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ។ - ត្រួតពិនិត្យរាល់ប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃ និងចំណាយប្រចាំខែរបស់សាខាឲ្យស្របទៅតាមនីតិវិធី គោលការណ៍ សេចក្តីជូនដំណឹង និងសេចក្តីណែនាំដែលបានចេញ ។ - ត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្តិការរបស់សាខាកត់ត្រាគំហើញប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំខែបូកសរុបគំហើញគ្រប់សាខា និងធ្វើការកែតម្រូវប្រតិបត្តិការ ។ - ត្រួតពិនិត្យលើការអនុម័តការកត់ត្រា គណនេយ្យទ្វេភាគ សាច់ប្រាក់ធនាគារ និងប្រតិបត្តិការកែតម្រូវផ្សេងៗ លើកលែងប្រតិបត្តិការសាច់ប្រាក់។ - ត្រួតពិនិត្យ និងតាមដានរាល់សមតុល្យគណនី ដើម្បីធានាថាការកត់ត្រាគណនីត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ត្រឹមត្រូវស្របតាមគោលការណ៍ ។ - ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនូវប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យ និងបញ្ជីតាមដានដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារគណនេយ្យកររបស់ការិយាល័យសាខា ។ - ការងារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតត្រូវបែងចែកដោយប្រធានសាមី។
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • Front-office
Posted on : 25 Sep 2021

Urgent

STSK Investment Group ( Banking-Finance-Investment )
1. ជួយប្រមូលសាច់ប្រាក់ពីអតិថិជន ឬ ទម្លាក់ទុនជូនអតិថិជននៅការិយាល័យ 2. បញ្ចូលប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រព័ន្ឋ 3. ជួយការងារគណនេយ្យករ 5. កិច្ចការផ្សេងៗដែលចាត់តាំងដោយអ្នកគ្រប់គ្រង
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Front-office
Posted on : 25 Sep 2021

Aeon Specialized Bank ( Banking-Finance-Investment )
- Visit dealer who need support from ÆON - Explain customer at dealer shop about our service - Introduce customer how to fill up application form - Regularly Visit old dealer - Report to upper level if the problem cannot be solved - Check out and Report all activities of competitor - Report all promotion activities of the partner and competitor in the market - Do other tasks as assign by Branch Manager
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Front-office
Posted on : 25 Sep 2021

Land & Houses (Cambodia) Investment ( Real Estate/Property )
- Answer incoming phone call, make call transferring, and recording of calls detail. - Welcome incoming guests for PPL Tower and guide them to relevant department. - Responsible for viewing of PPL office and apartment. - Help type document for other department when needed. - Record of daily incident report. - Prepare payment request for fix monthly expenses. - Prepare cleaning duties for Cleaner. - Assist office administration work as assigned by management.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Front-office
Posted on : 25 Sep 2021

Urgent

Sonatra Microfinance Institution PLC. ( Banking-Finance-Investment )
- We are announcement for Teller working at: Kampong Cham Branch : 1 Person - Receive cash repayment. - Manage cash balancing. - Provide information for any cash repay. - Record daily Report. - Posting report to system. - Check repayment of brand receipt. - Prepare monthly income. - Prepare teller file. - Disburse loan in cash. - Summary monthly number of clients
 • Full Time |
 • Kampong Cham |
 • Fresh/Entry Level |
 • Front-office
Posted on : 25 Sep 2021

ABA Bank ( Banking-Finance-Investment )
Branch Concierge is responsible for provide a great customer experience from the time customers walk in-out by welcoming and greeting with ABA’s 5-Star Service Standard, projecting an attitude of friendly professionalism, building rapport with customers, assisting and referring customers to the right banking services and specialists. To identify the needs and prospects of clients for a variety of general banking services through a pro-active and needs-based sales approach. Location Phnom Penh and Provincial Branches (15 Posts) Duties and Responsibilities - Greet customers upon their arrival and leave by implementing the Bank’s 5-Star Service Standard to make a positive first impression on customers. - Refer customers to the right and suitable banking services and specialists through queue ticketing by maintaining an acceptable level of ABA’s product and service knowledge and customer satisfaction. - Educate customers about Automated Teller Machine (ATM) and Cash-in Kiosk Machine (CiM) usage to ensure its fast and convenient transactions and keep them from being conned. - Guide customers to download and register to ABA Mobile App and i-Banking in order to increase number of digital self-service banking. - Keep promoting the Bank’s products and services to increase brand awareness and customer traffic. - Create effective referral networks including internal relationship, existing customers and local market activities.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Front-office
Posted on : 25 Sep 2021

ABA Bank ( Banking-Finance-Investment )
Client Service Advisor is responsible for contribute to ABA growth and profitability through the provision of customer service quality and sales in respect of all ABA products including understanding customer needs and choices, the communication of product features and its benefits and dealing with customers either process account opening or resolve any account related issues. Location Phnom Penh and Provincial Branches (20 Posts). Duties and Responsibilities - Identify sales opportunity, implement cold call program, and take appropriate actions to influence customer buying behavior by delivering the effective consultative service to both new and existing customer. - Process customer account opening over the counter to achieve individual set deposit target. - Verify customer identification and required documents to confirm their eligibility for account opening, and follow up any incomplete documents. - Resolve account service related issues which aim to provide effective customer satisfaction and retention. - Maintain secure, efficient and accurate filing to keep the confidentiality of customers and serve as a reference for any further settlement of disputes. - Maintain the superior product and service knowledge to ensure the quality of customer service provided. - Create effective referral networks including internal relationships, existing customers and local market activities to broadly promote the Bank’s product and services. - Keep a close eye on the Bank’s local competitors on what they are doing and how they are performing to make an effective plan to gain the market share. - Promote the Bank’s products and services to create the brand awareness and customer traffic.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Non-Executive |
 • Front-office
Posted on : 25 Sep 2021

Aeon Specialized Bank ( Banking-Finance-Investment )
- Greeting and provide loan disbursement to customer - Arrange the payment schedule by letter ordering - Receive Motor Register Card from customer - Response to customer queries - Monitor area around counter - Other tasks assigned by supervisor and management
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Front-office
Posted on : 25 Sep 2021

Cambodia Asia Bank ( Banking-Finance-Investment )
Job Responsibilities: - Daily cash Balance - Deposit, withdrawal of saving, current, and fixed account. - Help western union, foreign currencies, TC, visa card, master card. - Take care customer enquiry - Daily cash balance USD and KHR - Prepare transaction for foreign exchange, TC, Visa card, Master card. - Prepare banker cheque - Check and balance the others currencies with report - Control and prepare customer standing order.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Front-office
Posted on : 25 Sep 2021

Aeon Specialized Bank ( Banking-Finance-Investment )
- Greeting and disburse cash to customer - Record disbursement transaction into AFIS system - Prepare disbursement voucher by number ordering - Perform end of day cash closing - Arrange the payment schedule by letter ordering - Print payment schedule from system and pack it to customer - Receive Motor Register Card from customer - Copy 2 sets of Motor Register Card and stamp it - Record in EDP list - Response to customer queries - Prepare Q&A - Other tasks assigned by supervisor and management
 • Full Time |
 • Takeo |
 • Fresh/Entry Level |
 • Front-office
Posted on : 24 Sep 2021

Urgent

FTB Bank ( Banking-Finance-Investment )
 Meet with clients to promote and sell the Bank’s services and products and to achieve sales targets  Process new account opening  Grow the business by creating effective referral networks and build relationship with key business contacts  Continually build product knowledge and awareness to promote and sell the bank’s products and services  Ensure compliance with the Bank’s policies and procedures  Assist others where needed
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Other |
 • Front-office
Posted on : 24 Sep 2021

Olympia City ( Real Estate/Property )
1 Greet residents and visitors in person or answering following inquiries with helpful attitude. 2 Direct visitors to the appropriate person or place. 3 Ensure reception area is clean, tidy, and presentable with all necessary stationary and material (Forms, Pens, brochures…) 4 Maintain tight security and hygiene level at lobby by complying with procedures rule and regulation and control accessing with monitoring log book. 5 Note down all complaints would receive from the guests and cooperate with related department to solve it. 6 Prepare weekly and monthly report. 7 Other tasks as assigned by Management.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Front-office
Posted on : 24 Sep 2021

Aeon Specialized Bank ( Banking-Finance-Investment )
- Welcome customer and provide good facilitation customers - Solve problem for customers and deal with customer's complaint - Support cashier to speed up service and clarify unclear points - Control and iprove service quality of the Cashier staff accourding to the standard set by the Head office and report to Branch Manager - Do Cashier job when necessary - Answer to customer inquiries
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Senior Executive |
 • Front-office
Posted on : 24 Sep 2021

Fast Grow ( Information Technology )
- Liaise directly with guests to ensure their well-being, comfort, satisfaction and that perfection of service is attained. - Greet all guests and all patrons in a warm and welcoming - At all times, conduct himself in a manner reflects the competence and professionalism of the manager - Be able to control and manage inventory via site minder and E-commerce. - Be responsible for all Front Office Operation. For example: Train, supervise and support front desk staff, including bellboy. - Handle complaints and specific customers’ requests. - Keep the hotel standard of service toward guest at all times. - Ensure good communication and cooperation between Front Office department and other departments.
 • Full Time |
 • Battambang |
 • Manager |
 • Front-office
Posted on : 24 Sep 2021

Raffles Hotel Le Royal ( Hospitality/Tourism )
- Consistently offer professional, friendly and engaging service -Ensure prompt and courteous service is extended to both internal and external customers -Ensure the achievement of sales objectives on a monthly, quarterly and yearly basis -Solicit group, transient and/or banquet business through action plan preparation and execution -Establish parameters, quotes and negotiate prices, confirming by written contracts -Participate in tradeshows, conventions and promotional events within the hotel and trade related organizations -Maintain accounts, contact, activity and business details within the appropriate software applications -Work closely with Catering and Front Office to ensure all details of the contract were delivered and guests depart satisfied -Balance operational, administrative and Colleague needs -Other duties as assigned.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Manager |
 • Front-office
Posted on : 24 Sep 2021

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!