Sort by

Le Castle River Hotel & Apartment ( Hotel-Resort-Travel )
- រៀបចំ និងធ្វើការបោកអ៊ុតសម្លៀកបំពាក់ភ្ញៀវ បុគ្គលិក - រៀបចំ និងសម្អាត បន្ទប់សម្លៀកបំពាក់បុគ្គលិក - ត្រូតពិនិត្យ និងកត់ត្រានូវរាល់សម្លៀកបំពាក់ដែលខូចខាត - រៀបចំទុកដាក់នូវរាល់សម្លៀកបំពាក់ថ្មីៗ
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Other |
 • Hotel-Tourism
Posted on : 18 Sep 2020

VLK ( Hospitality/Tourism )
• Process new booking, amendment, cancellation to hotels, restaurants, guides, drivers…etc • Prepare all tour/expense vouchers to suppliers and final confirmation to guide • Check all invoices from suppliers and confirm to accountant department • Brief program to guide and driver • Collect and read questionnaire that guide drop and report to management if any negative comments • Follow up and reconfirm all services to make sure everything go smoothly as per program • Inspect new hotels, restaurants and other new attraction site and share it to team
 • Full Time |
 • Siem Reap |
 • Fresh/Entry Level |
 • Hotel-Tourism
Posted on : 18 Sep 2020

Le Castle River Hotel & Apartment ( Hotel-Resort-Travel )
- Prepare alcohol or non-alcohol beverages for bar and restaurant patrons - Interact with customers, take orders and serve snacks and drinks - Assess customers’ needs and preferences and make recommendations - Mix ingredients to prepare cocktails - Plan and present bar menu - Check customers’ identification and confirm it meets the legal drinking age - Restock and replenish bar inventory and supplies - Stay guest focused and nurture an excellent guest experience - Comply with all food and beverage regulations
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Hotel-Tourism
Posted on : 18 Sep 2020

Le Castle River Hotel & Apartment ( Hotel-Resort-Travel )
- Greet customers as they enter - Give customers drink menus and answer their questions regarding ingredients - Take orders while paying attention to details (e.g. preferences of coffee blend, dairy and sugar ratios) - Prepare beverages following recipes - Serve beverages and prepared food, like cookies, pastries and muffins - Receive and process payments (cash and credit cards) - Keep the bar area clean - Maintain stock of clean mugs and plates - Check if brewing equipment operates properly and report any maintenance needs - Comply with health and safety regulations - Communicate customer feedback to managers and recommend new menu items
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Hotel-Tourism
Posted on : 18 Sep 2020

Le Castle River Hotel & Apartment ( Hotel-Resort-Travel )
-​ ស្វាគមន៍ភ្ញៀវដែលបានអញ្ជើញមកដល់សណ្ឋាគារ -​ រក្សាសណ្តាប់ធ្នាប់ និងអនាម័យនៃបរិវេណខាងមុខ និងខាងក្នុងសណ្ឋាគារ - រក្សាសណ្តាប់ធ្នាប់ និងអនាម័យនៃបរិវេណចំណតរថយន្ត និងម៉ូតូ - ជួយសម្រួលការលើកដាក់ទុកនូវរាល់វាលី និងសម្ភារៈរបស់ភ្ញៀវដែលបានមកដល់ និងចាកចេញពីសណ្ឋាគារ - ត្រួតពិនិត្យនូវរាល់ភាពប្រក្រតីនានា ដែលកើតឡើងក្នុងករណីណាមួយ - កាតព្វកិច្ចផ្សេងៗទៀត នឹងត្រូវបានរៀបចំដោយប្រធានក្រុម
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Hotel-Tourism
Posted on : 18 Sep 2020

Hongkong Land Limited ( Real Estate/Property )
តូនាទី និងការទទួលខុសត្រូវៈ • រៀបចំគ្រែអោយបានស្អាតតាមវេនដែលបានកំណត់ • ធ្វើអោយប្រាកដ៏ថាក្រណាត់កំរាលទាំងអស់គ្មានប្រឡាក់ ឬស្លាកស្នាមអ្វីផ្សេង • ប្រមូលសំរាមចេញពីបន្ទប់របស់ភ្ញៀវ • សម្អាត់ធូលី និងជួតសម្អាត់គ្រប់គ្រឿងសង្ហារឹមនឹងរៀបចំអោយបានត្រឹមត្រូវ • សម្អាត់បន្ទប់ទឹក ទឹកផ្កាឈូក បង្គន់ អាងទឹក ជាន់ និងជូយសម្អាត់អោយបានម៉ត់ចត់ • បូមធូលីក្នុងបន្ទប់គេងអោយបានស្អាត • បំពេញសេវា ផ្គត់ផ្គង់សំភារៈ និងដាក់កន្សែងទៅតាមការស្នើសុំរបស់ភ្ញៀវ • ធ្វើអោយប្រាកដ៏ថាកន្សែង និងរនាបាំងខស្អាត ឬមានស្លាកស្នាមប្រឡាក • ធ្វើការផ្លល់ពត៌មានដល់ប្រធានក្រុមសម្អាត់អំពីសម្ភារៈដែលត្រូវជួសជុលចាំបាច់ណាមួយ • អនុវត្តជារៀងរាល់ និងភារៈកិច្ចការងារដែលបានកំណត់ដោយប្រធានរបស់ខ្លួន • អនុវត្តយ៉ាងតឹងរឹងតាមនិតីវិធីរបស់នាយកដ្ឋានប្រតិបតិ្តការ និងស្តង់ដាជាក់ស្ដែង
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Hotel-Tourism
Posted on : 18 Sep 2020

Le Castle River Hotel & Apartment ( Hotel-Resort-Travel )
ពត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ៖ 078 999 466
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Hotel-Tourism
Posted on : 18 Sep 2020

First Unite International Travel ( Hospitality/Tourism )
ទំនួលខុសត្រូវការងារ • ដឹកជញ្ជូនឯកសារក្រុមហ៊ុន • ទៅទទួលឯកសារពីអតិថិជន • រត់ការការងារទូទៅ • ការងារផ្សេងៗបន្ទាប់បន្សំ
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Hotel-Tourism
Posted on : 18 Sep 2020

Urgent

Le Castle River Hotel & Apartment ( Hotel-Resort-Travel )
- Ensure Outstanding customer care at all times. - Maintains a friendly, cheerful and courteous demeanor at all times. - Courteously and accurately answers inquiries from potential guests and accepts hotel reservations. - Responds to telephone and in-person inquiries regarding reservations, hotel information and guest concerns. - Uses suggestive selling techniques to sell room nights, increase occupancy and revenue. - Supervise daily shift process ensuring all team members adhere to standard operating procedures. - Train, direct the work of, resolve issues/problems and coach and counsel the front desk team members to ensure a quality operation. - Resolve customer issues, complaints, problems in a quick, efficient manner to maintain a high level of customer satisfaction and quality service. - Adhere to company credit limit / floor limit policies. - Allocate rooms to expected arrivals after checking the guests preferences and special requests. - Build strong relationships and liaise with all other department's especially housekeeping, reservations etc. - Operates the EPBX equipment, including, assisting incoming & outgoing calls, setting wake-up calls, enabling DND (Do Not Disturb) and paging for in-house guests. - Cross Check all billing instructions are correctly updated - Controls cash transactions at the front desk and maintains complete responsibility for personal bank as specified by hotel bank agreement policy. - Supervise the operations of the front desk to ensure an optimal level of service and hospitality is provided to the guests. - Performs other duties as assigned, requested or deemed necessary by management. - Ensure Front office log book and hotel log book is always updated and actioned upon. - Ensures safety by following guest check in and security procedures and reporting suspicious activity to security, manager, or MOD. - Participate in hotel committees and task force assignments. - Assist all departments in servicing the guests during high volume periods. - Takes responsibility in the absence of the Duty Manager / Front office manager - As a supervisor you will be a role model, sharing your expertise and continually inspiring the front office team.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Hotel-Tourism
Posted on : 18 Sep 2020

85Soho LHN (Cambodia) Co., Ltd ( Hospitality/Tourism )
To assist the Facilities Exec/Officer in carrying out technical aspect of the estate maintenance program. To work closely with all M&E service providers in carrying out preventive maintenance on all assets within the estate during the DLP. To carry out handyman duties like simple repairs and rectification works not covered by DLP. To carry out utilities meter readings.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Non-Executive |
 • Hotel-Tourism
Posted on : 18 Sep 2020

SLAPAKA HR Solution ( Human Resource-Recruitment )
- To process of new passports for customers to be effective - To extend passport validity for customers - To process the Visa application of each country embassy for customers - To provide the excellence customer services - To respond all customers’ requirements.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Senior Executive |
 • Hotel-Tourism
Posted on : 18 Sep 2020

Threeland Travel ( Hospitality/Tourism )
• Location: Siem Reap • Schedule: Full-time • Salary: $300-$500 • Number of candidate: 02 JOB DESCRIPTION • Dealing with all operational matters duties in Cambodia. • Customer services. • Following client during tour and handle troubles if any. • Negotiating with suppliers. • Reserving/Inspecting services & suppliers: hotel, transportation, restaurant.. • Working in Siem Reap, 5.5 days per week. Monday to Friday: from 08.30am to 12h30pm - 01 hour for lunch break - and from 13h30pm to 17.30pm.| Saturday: from 08.30am - 12.30pm.
 • Full Time |
 • Siem Reap |
 • Junior Executive |
 • Hotel-Tourism
Posted on : 18 Sep 2020

Urgent

MG Co Ltd ( Hospitality/Tourism )
-Supervisor (Sihanoukville) Duties and Responsibilities Supervise Front Desk Operations -----Manage Hotel Staff -----Assist General Manager -----Interact with Guests -----Inspect Rooms Please send your email in if you are interested. Interested please sent CV to: LK88@outlook.com or call 015-371-181 (call 11am to 8pm
 • Full Time |
 • Preah Sihanouk |
 • Other |
 • Hotel-Tourism
Posted on : 18 Sep 2020

Olympia City Hotel ( Hospitality/Tourism )
 Reports to Chief Security if any unusual activities happened around the hotel premise.  Check the daily security report log book and submit to General Manager or HR Manager and attend the daily morning briefing with hotel management when absent of Chief Security.  Assist to conduct pre-shift briefing to the Security Shift Leader and security guards.  Control the daily activities of internal security.  Recommends changes in hotel operation procedures and equipment to reflect better security or protective methods.  Liaises with Department Head on employee behavior and security measures.  Assist Chief Security to establish procedures and conduct special investigations and surveillance in such as internal and external thefts.  Deals personally with guests and employees concerning loss, damage and accidents incurred and disputes which arise.  Assist to investigate the reported cases and makes recommends actions on settlement to aggrieved individuals.  Receives and replies to correspondence pertaining to these loses and accidents.  Periodically inspects all hotel & apartment areas for security violations.  Assist to prepare procedures warrants against employees or guests defrauding hotel& apartment, or theft of property.  Liaises with local polices, body guard on matters of gambling theft, special security requirements for unusual events, and functions when absent of Chief Security.  Assist to plans and organizes hotel security activities.  Inspects and evaluates hotel security activities to ensure compliance with security policies and procedures.  Assist to plans and establishes a function on the job training program for hotel security personnel. Evaluates the effectiveness of training by observations of work performance and written or oral examinations. Establishes and maintains a working relationship with local law enforcement agencies.  Supervises the installation, maintenance, and operation of security devices where approved by the hotel & apartment management.  Assist for selecting, testing, operating and maintaining appropriate security devices. Maintain all record of these activities.  Conduct continual surveys of all offices to determine the need for additional security services and make corresponding recommendations to the hotel& apartment management.  Monitor all activities in public areas to ensure adequate security coverage is maintained.  To administer or arrange first aid equipments in case accident occurred in Hotel & apartment premises.  To be fully familiar with the handling of a fire alarm situation and be able to operate the various commands of the Control Room.  To be constantly alert for security or safety breach detrimental to the Hotel& apartment.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • Hotel-Tourism
Posted on : 18 Sep 2020

Furi Times Square Hotel ( Hospitality/Tourism )
-Cleans and maintains all public areas -Sweeps carpets. -Empties ashtrays and urns. -Polishes furniture and fixtures. -Vacuums and polishes elevators. -Keeps the front of the hotel free from trash. -Training and leading public area attendant
 • Full Time |
 • Preah Sihanouk |
 • Manager |
 • Hotel-Tourism
Posted on : 18 Sep 2020

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!