Sort by

Ing.V Peanich Co., Ltd ( General Business )
Name: Vacancy Position Duties & Responsibilities: • លក់និងផ្សព្វផ្សាយផលិតផលក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ដល់អតិថិជន (ដេប៉ូ និង គម្រោង) • រៀបចំផែនការលក់នៅរៀងរាល់ ៣ ខែម្ដង • របាយការណ៍លក់រៀងរាល់សប្តាហ៍, ប្រចាំខែ, រៀបចំផែនការលក់ប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ផលិតផលទាំងអស់។ • រៀបចំយុទ្ធសាស្រ្តលក់ និង ទីផ្សារប្រគួតប្រជែង • រៀបចំកិច្ចសន្យាលក់-ទិញជាមួយអតិថិជន និង ដៃគូរ ដាក់ជូនអ្នកគ្រប់គ្រងពិនិត្យសំរេច ។ • ថែរក្សាទិន្នន័យរបស់អតិថិជនបានត្រឹមត្រូវ ដើម្បីគោលបំណងការងារអាជីវកម្ម ។ • ស្រាវជ្រាវពត៌មានទីផ្សារប្រគួតប្រជែងនិងសកម្មភាពរាយការណ៍ជូនអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកលក់។ • លក់ និង ការប្រមូលការទូទាត់ ពីអតិថិជនទៅតាមកាលកំណត់ការទូទាត់ ។ • ថែរក្សាបណ្តាញលក់ដែលមានស្រាប់ និង លើកកម្ពស់ផលិតផលថ្មីៗ អតិថិជនថ្មី ។ • ផ្តល់សេវាថែរក្សា មុនលក់ និង ក្រោយលក់ ដើម្បីធានាប្រសិទ្ធភាពផលិតផល និង ទំនុកចិត្ត។ • គាំទ្រក្រុមលក់ ដើម្បីជំរុញសកម្មភាពលក់អោយមាននិរន្តរៈភាពនិងប្រសិទ្ធិភាពការងាររបស់ក្រុម ។ • មានចំណេះដឹងក្នុងការប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ • ជំនួយការលាយថ្នាំចូរតាន់ (JOTUN Paint Mixer Machine ) • អនុវត្តភារៈកិច្ចការងារផ្សេងទៀតដែលក្រុមហ៊ុនចាត់តាំង ។
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • Sales-Corporate
Posted on : 18 Jun 2021

AnAnA Computer ( Information Technology )
• Meet Sales target as assigned by the management • Maintain and build up relations with enterprise customers • Lead generation: conduct cold-call and visit customers • Evaluate opportunity to maximize business outcome. • Follow up and update sales status • Make quotation, proposal and negotiate with customers in order to close sales • Understand the products of the company and customer’s requirement • Observe competitor’s products and activities • Key in customer information and requirement in sales pipeline • Prepare daily and weekly sales report to the management • Participate in sales promotion activities
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Sales-Corporate
Posted on : 18 Jun 2021

Hattha Bank Plc ( Banking-Finance-Investment )
ទទួលខុសត្រូវក្នុងការចុះផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផល សេវាកម្មរបស់ ធនាគារ ហត្ថា និងចុះជូបទំនាក់ទំនងអតិថិជនដោយផ្ទាល់ និងពន្យល់អំពីសេវាកម្ម-ផលិតផលប្រាក់បញ្ញើសន្សំជូនដល់អតិថិជន និងរៀបចំឯកសារបើកគណនីជូនអតិថិជនដែលមានបំណងដាក់ប្រាក់សន្សំជាមួយធនាគារ ហត្ថា និងចូលរូមដោះស្រាយនូវរាល់បញ្ហាដែលនឹងកើតមានឡើងចំពោះប្រតិបត្ដិការសេវាប្រាក់សន្សំ។ Work Location: - រាជធានីភ្នំពេញ - ១៦ នាក់ - សាខាខេត្ដកណ្ដាល - ០២ នាក់ - សាខាខេត្ដត្បូងឃ្មុំ - ០១ នាក់ - សាខាក្រុងបាត់ដំបង - សង្កាត់ព្រែកព្រះស្តេច - ០២ នាក់ ឈប់ទទួលពាក្យ៖ ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ តួនាទី​ និងការទទួលខុសត្រូវ៖ - ចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការ ផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗទាក់ទងនឹងផលិតផល សេវាកម្ម របស់ធនាគារ ហត្ថា។ - ចុះជួបទំនាក់ទំនងអតិថិជន និងសាធារណជនដោយផ្ទាល់នឹងពន្យល់អំពី ផលិតផល សេវាកម្ម របស់ធនាគារ ហត្ថា។ - ធ្វើការដោះស្រាយនូវរាល់បញ្ហាដែលនឹងអាចកើតមានឡើងចំពោះ ប្រតិបត្តិការ។ - រៀបចំ និងគ្រប់គ្រងរាល់ឯកសារព័ត៌មានដែលទាក់ទងជាមួយអតិថិជន។ - រាយការណ៍ពីបាតុភាព និងផលប៉ះពាល់ដល់ ផលិតផល និងសេវាកម្ម ទាំងឡាយមកគណៈគ្រប់គ្រង ឱ្យបានទាន់ពេល និងត្រឹមត្រូវ។ - រៀបចំរបាយការណ៍តាមការចាត់ចែងរបស់គណៈគ្រប់គ្រង។
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • Sales-Corporate
Posted on : 18 Jun 2021

American Lubes Co., Ltd. ( Oil and Gas )
Job Description: - Arranging the daily sales action plan and sales schedule to scan outlet/fast moving shop. - Going to Sales Coverage Area to scan and sell the AML Lubricant products. - Recording the Visited and Potential Prospect as Dealers, Corporate Companies and manufacturing companies… - Presenting the products to dealers and corporate consumers to reach the closing sales. - Preparing the Quotation, Sales Order, Prospect Profile, Customer Profile and other Sales Admin… - Following up the Potential Prospect and Customers to receive Sales Order. - Recording the Sales Order into the Sales Target and controlling the sales target daily and weekly. - Reporting and submitting the Sales Achievement to Head of Sales Department.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Senior Executive |
 • Sales-Corporate
Posted on : 18 Jun 2021

AnAnA Computer ( Information Technology )
• Meet Sales target as assigned by the management • Maintain and build up relations with enterprise customers • Lead generation: conduct cold-call and visit customers • Evaluate opportunity to maximize business outcome. • Follow up and update sales status • Make quotation, proposal and negotiate with customers in order to close sales • Understand the products of the company and customer’s requirement • Observe competitor’s products and activities • Key in customer information and requirement in sales pipeline • Prepare daily and weekly sales report to the management • Participate in sales promotion activities
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • Sales-Corporate
Posted on : 18 Jun 2021

ICE Electronics Co., Ltd ( Information Technology )
- Support sales team for Training Product to the customer such as a printer, copier, large format printer) - Configuration speciation and propose to customer and project - Learning the product quickly and good at research - Willing to work with the technical team - Summit Report weekly & Strategy promote a product - Other tasks assigned by manager. - Summit Report weekly & Strategy promote.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • Sales-Corporate
Posted on : 18 Jun 2021

AnAnA Computer ( Information Technology )
• Meet Sales target as assigned by the management • Maintain and build up relations with enterprise customers • Lead generation: conduct cold-call and visit customers • Evaluate opportunity to maximize business outcome. • Follow up and update sales status • Make quotation, proposal and negotiate with customers in order to close sales • Understand the products of the company and customer’s requirement • Observe competitor’s products and activities • Key in customer information and requirement in sales pipeline • Prepare daily and weekly sales report to the management • Participate in sales promotion activities
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Non-Executive |
 • Sales-Corporate
Posted on : 18 Jun 2021

AnAnA Computer ( Telecomunication )
• Meet Sales target as assigned by the management • Maintain and build up relations with enterprise customers • Lead generation: conduct cold-call and visit customers • Evaluate opportunity to maximize business outcome. • Follow up and update sales status • Make quotation, proposal and negotiate with customers in order to close sales • Understand the products of the company and customer’s requirement • Observe competitor’s products and activities • Key in customer information and requirement in sales pipeline • Prepare daily and weekly sales report to the management • Participate in sales promotion activities
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Sales-Corporate
Posted on : 18 Jun 2021

AnAnA Computer ( Information Technology )
• Meet Sales target as assigned by the management • Maintain and build up relations with enterprise customers • Lead generation: conduct cold-call and visit customers • Evaluate opportunity to maximize business outcome. • Follow up and update sales status • Make quotation, proposal and negotiate with customers in order to close sales • Understand the products of the company and customer’s requirement • Observe competitor’s products and activities • Key in customer information and requirement in sales pipeline • Prepare daily and weekly sales report to the management • Participate in sales promotion activities
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Sales-Corporate
Posted on : 18 Jun 2021

NPHC Trading Co., Ltd ( General Business )
sales target set by company. Job Description: • Drive the sales to achieve the individual sales target and meet quarter targets assigned by Manager. • Provide clients with the consultancy of furniture project solution. • Invite clients to visit showroom and have a tour to visit mock up projects at site. • Find new clients or new opportunities for furniture project sale. • Maintain contact with all clients to ensure high levels of client satisfaction. • Receives and resolves customer complaints and problems in a timely manner. • Provide a daily, weekly and monthly projects pipelines update to Project Sale Manager. • Leads & Coach sales team by positive ways. • Proactively establish and maintain relationships with all interior designers and corporate clients. • Support project sale manager for any reasonable tasks assigned.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Senior Executive |
 • Sales-Corporate
Posted on : 18 Jun 2021

AnAnA Computer ( Information Technology )
• Meet Sales target as assigned by the management • Maintain and build up relations with enterprise customers • Lead generation: conduct cold-call and visit customers • Evaluate opportunity to maximize business outcome. • Follow up and update sales status • Make quotation, proposal and negotiate with customers in order to close sales • Understand the products of the company and customer’s requirement • Observe competitor’s products and activities • Key in customer information and requirement in sales pipeline • Prepare daily and weekly sales report to the management • Participate in sales promotion activities
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Other |
 • Sales-Corporate
Posted on : 18 Jun 2021

NPHC Trading Co., Ltd ( General Business )
Purpose of this position: To process orders from customers to ensure that they receive the right goods on the right date at the agreed price. Job Description: • Maintain regular contact with customer to identify their requirement. • To find out Natural Marble shop, construction company and sup-contractor. • Receive and resolve customer complaints and problems in timely. • Make a good relationship with old customer and find new. • Update report and analysis date from Chanel Sale. • Other tasks assigned by manager.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Sales-Corporate
Posted on : 18 Jun 2021

AnAnA Computer ( Information Technology )
• Meet Sales target as assigned by the management • Maintain and build up relations with enterprise customers • Lead generation: conduct cold-call and visit customers • Evaluate opportunity to maximize business outcome. • Follow up and update sales status • Make quotation, proposal and negotiate with customers in order to close sales • Understand the products of the company and customer’s requirement • Observe competitor’s products and activities • Key in customer information and requirement in sales pipeline • Prepare daily and weekly sales report to the management • Participate in sales promotion activities
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Senior Executive |
 • Sales-Corporate
Posted on : 18 Jun 2021

Urgent

ISA (Cambodia) Textile ( Manufacturing-Production )
* មានបណ្តាញក្នុងការទំនាក់ទំនងល្អជាទូទៅ *គ្មានការប៉ះពាល់ដល់ការសិក្សារបស់ខ្លួនជាចំបាច់ *គ្មានជាប់ការងារផ្សេងខាងក្រៅជាគោល *អាចធ្វើការដោយខ្លួនឯងនឹងជាក្រុមខាងក្រៅបាន *ព្យាយាមនឹងបេ្តជ្ញាចិត្តបំពេញការងារដោយឥតងាករេ *ស្រឡាញ់ការងាររបស់ខ្លួននឹងរៀបចំទុកដាក់អោយហើយសម្រាប់១ថ្ងៃៗ *អាចរៀបចំផែនការកិច្ចការខ្លួនសម្រាប់ក្នុងការិយាល័យនឹងសំពាធពេលចេញក្រៅ *ជាបុគ្គលិកមិនធ្លាប់រត់ចោលការងារកណ្តាលទី ត្រូវការបណ្តេញចេញ ឬធ្លាប់ជា មនុស្ស/បុគ្គលិកខ្ជីខ្ជាក្នុងនឹងក្រៅការិយាល័យកន្លងមកជាដើមចម
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Sales-Corporate
Posted on : 18 Jun 2021

Cambodia Asia Bank ( Banking-Finance-Investment )
• Responsible for the achievement of the bank’s loan sales target, development and implementation of the bank’s loan sales programs and supervision of the loan sales officers and staff • Supervise, monitor and coordinate the daily sales activities of the Loan Sales Department • Develop high-quality leads and referrals for new loan businesses and convert them to actual sales • Proactively find new ways to build and grow bank’s loan portfolio • Ensure the protection of the bank’s interests by doing adequate research and sales probing and by adhering to bank policy and the various laws and regulations applicable to the bank’s loan practices • Comply with all laws and regulations and interprets new and pending laws and regulations that affect the bank’s loan practices and products. • Prepare and present loan sales reports and loan industry market updates and market study for Senior Management and Credit Committee • Other duties as assigned.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Manager |
 • Sales-Corporate
Posted on : 18 Jun 2021

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!