Sort by

Funan Microfinance Plc. ( Banking-Finance-Investment )
តួនាទី និង ភារកិច្ចរួម - អនុវត្តគោលការណ៍ នីតិវិធី និង សេចក្តីណែនាំទាំងឡាយដែលទាក់ទងនឹងការងារ ក្នុងរង្វង់តួនាទីរបស់ខ្លួនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ - គោរពយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់តាមទស្សនវិស័យ បេសកកម្ម គោលការណ៍ នីតិវិធី សេចក្តីណែនាំផ្សេងៗរបស់ហ្វូណន។ - ចូលរួមថែរក្សា ការពារ ផ្សព្វផ្សាយនូវអត្តសញ្ញាណ របស់ហ្វូណនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអីលស៊ី។ - ចុះជម្រុញ ដឹកនាំ មន្ត្រីឥណទានលើផលិតផលឥណទានទានប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន និង ឥណទានទោចក្រយាន្តយន ដើម្បីជម្រើរើស និង កសាងទំនាក់ទំនងល្អ ដៃគូរអាជីវកម្ម ក្នុងគោលបំណងជម្រុញផលិតភាព លើផលិតផលនេះ។ - រៀបចំផែនការលក់ប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំខែ ត្រីមាស ឆមាស និងប្រចាំឆ្នាំ ទៅតាមទិសដៅរបស់ស្ថាប័ន។ - រៀបចំចាត់ចែង និងដឹកនាំការអនុវត្តន៍យុទ្ធសាស្រ្ត ទៅតាមផែនការ ដើម្បីជម្រុញការលក់ លើផលិតផលឥណទានទានប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន និង ឥណទានទោចក្រយាន្តយន។ - អនុវត្តផែនការដោយត្រួតពិនិត្យវាយតម្លៃលទ្ធផលការងារ និង ដោះស្រាយរាល់បញ្ហាក្នុងរង្វង់ តួនាទីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ - ចូលរួមក្នុងការជ្រើសរើស និងបង្ហាត់បង្រៀនចំណេះដឹងដល់បុគ្គលិកក្រោមសាខា និងផ្នែកដែល ពាក់ព័ន្ធ ធានាឲ្យមានសមត្ថភាពពេញលេញ ក្នុងការអនុវត្តផលិតផលឥណទានទានប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន និង ឥណទានទោចក្រយាន្តយន។ - រៀបចំរបាយការណ៍ជូនអ្នកគ្រប់គ្រង និងអនុវត្តតាមការចាត់តាំងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំផ្ទាល់។ - ត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំថ្ងៃលើការលក់របស់សាខា ដើម្បីធ្វើការតាមដានលទ្ធផលឲ្យគោរពតាមផែនការ រួមរបស់ស្ថាប័ន។ - សហការ និងសម្របសម្រួលជាមួយអ្នកវិភាគឥណទាន ដើម្បីពន្លឿនការអនុម័ឥណទាន របស់សាខា ។ - ដឹកនាំ ចាត់ចែង នូវយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយជាក្រុមជាប្រចាំតាមទីផ្សាគោលដៅ ឬតាមដៃគូរអាជីវកម្ម។
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Manager |
 • Sales-Financial
Posted on : 18 Jun 2021

Urgent

Chailease ( Banking-Finance-Investment )
- Achieve company sales target assigned. - Visit potential dealers/customers to identify their needs and introduce an appropriate solution. - Develop and maintain relationship with vehicle/machinery dealers and customers. - Collect application documentation and conduct preliminary credit assessment an Collaborate with credit department for credit checking. - Negotiate and reach consensus of leasing terms and conditions with dealers/customers. - Ensure complete documentation from dealers for the application and liaise with credit admin for agreement preparation and Sign contracts with dealers/customers. - Conduct after service, collection and lease asset checking.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Sales-Financial
Posted on : 18 Jun 2021

Cambodia Asia Bank ( Banking-Finance-Investment )
- A high standard of knowledge given when advising customers on all lending and non-lending products and services • Successful completion of required online training modules and knowledge and understanding of all other BOQ’s policies and procedures • Attendance and successful completion of blue level lending • Need to meet or exceed their targets in the following areas: Loan approvals, St Andrews loan protection insurance, general insurance through Vero, transaction/savings accounts and credit cards. • Evaluating and interpreting clients’ financial condition and characteristics as to ensure borrower’s repayment capacity • Collecting and reporting clients’ detail information • Verifying and analyzing documents provided by clients • Site-visiting properties (Collaterals) and business places of the clients • Understand operating manuals and guidelines relating to loan disbursement • Promotes customers to realize and understand products-service of CAB BANK which is a convenient financial source especially customers wanting to borrow loans come to take loan from CAB BANK. • Door to door promotion strategy to people in operation area of CAB BANK. • Analyze and maintain market, find out in each month how many customers pay off loan at maturity, how many customers renew loans, how many customers stop taking loans, and find out reasons why they do not pursue loans. • Other tasks assigned by manager. A high standard of knowledge given when advising customers on all lending and non-lending products and services • Successful completion of required online training modules and knowledge and understanding of all other BOQ’s policies and procedures • Attendance and successful completion of blue level lending • Need to meet or exceed their targets in the following areas: Loan approvals, St Andrews loan protection insurance, general insurance through Vero, transaction/savings accounts and credit cards. • Evaluating and interpreting clients’ financial condition and characteristics as to ensure borrower’s repayment capacity • Collecting and reporting clients’ detail information • Verifying and analyzing documents provided by clients • Site-visiting properties (Collaterals) and business places of the clients • Understand operating manuals and guidelines relating to loan disbursement • Promotes customers to realize and understand products-service of CAB BANK which is a convenient financial source especially customers wanting to borrow loans come to take loan from CAB BANK. • Door to door promotion strategy to people in operation area of CAB BANK. • Analyze and maintain market, find out in each month how many customers pay off loan at maturity, how many customers renew loans, how many customers stop taking loans, and find out reasons why they do not pursue loans. • Other tasks assigned by manager.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Senior Manager |
 • Sales-Financial
Posted on : 17 Jun 2021

B.I.C. Markets Co., Ltd. ( Consulting Business )
- Make cold calling to clients. - Prospecting, meeting and follow up clients regularly. - Provided investment consultant to clients related to financial market - Follow up and closed the deal with client. - Build strong network. - Report to Senior Sale Manager on sales and marketing performance. - Other tasks may assign by management.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • Sales-Financial
Posted on : 17 Jun 2021

JACCS FINANCE (CAMBODIA) PLC ( Banking-Finance-Investment )
· Understand customer needs and offers solution, support, and recommending; · Manage/Organize and coordinate sales consultant schedules; · Contributes to team effort by accomplishing related results as needed & in order to achieved with sales target; · Establishing relationships with existing dealer by daily/weekly visit and recommending solutions; · Keep all customers confidential information; · Maintains relationship with SC (Sales Consultant) by providing support, SC rotation in dealer territories; · Find out key challenges and update competitor activity in the market; · Track performance team (application form & documents support); · Prepares report by collecting from SC submit to line manager; · Other tasks will be assigned by line manager.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Senior Executive |
 • Sales-Financial
Posted on : 16 Jun 2021

Urgent

Chao Ting International Real Estate Co., Ltd ( Construction-Building-Architecture )
• Prepare contract, invoices and receipt for all sales • Facilitate the contract signing process with customers • Bring contract or documents to customers • Check and follow up with customers the due payment • Deal with customer for any queries • Check prices and contracts to be up to date. • Prepare monthly sales report. • Communicate internally important feedback from customers. • Other tasks as required.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • Sales-Financial
Posted on : 16 Jun 2021

MekongNet ( Telecomunication )
• Prepare the Quotation, Expenses, BT, Sales closed, new connections, up/down grades, termination, vehicle booking & assignment, vehicle tracking system (GPS), BOM and other relate department’s documents; • Prepare request for payment for the customer’s commission, cash advance & cash payback. • Prepare overtime hour for drivers who are assigned to work on Public Holiday or weekend • Assist Sale Admin Team Leader & other department in dealing with the existing customers • Maintain all proper documents processed for the receipt of good and suppliers • Prepare daily and weekly sales report and sales pipeline to the sales admin team leader and management • Provide general administration support to Sale Admin Team Leader & CEO as required. • Do other tasks as required by Management and Team Leader
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Sales-Financial
Posted on : 15 Jun 2021

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!