Sort by

Funan Microfinance Plc. ( Banking-Finance-Investment )
តួនាទី និង ភារកិច្ចរួម - អនុវត្តគោលការណ៍ នីតិវិធី និង សេចក្តីណែនាំទាំងឡាយដែលទាក់ទងនឹងការងារ ក្នុងរង្វង់តួនាទីរបស់ខ្លួនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ - គោរពយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់តាមទស្សនវិស័យ បេសកកម្ម គោលការណ៍ នីតិវិធី សេចក្តីណែនាំផ្សេងៗរបស់ហ្វូណន។ - ចូលរួមថែរក្សា ការពារ ផ្សព្វផ្សាយនូវអត្តសញ្ញាណ របស់ហ្វូណនមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអីលស៊ី។ - ចុះជម្រុញ ដឹកនាំ មន្ត្រីឥណទានលើផលិតផលឥណទានទានប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន និង ឥណទានទោចក្រយាន្តយន ដើម្បីជម្រើរើស និង កសាងទំនាក់ទំនងល្អ ដៃគូរអាជីវកម្ម ក្នុងគោលបំណងជម្រុញផលិតភាព លើផលិតផលនេះ។ - រៀបចំផែនការលក់ប្រចាំថ្ងៃ ប្រចាំខែ ត្រីមាស ឆមាស និងប្រចាំឆ្នាំ ទៅតាមទិសដៅរបស់ស្ថាប័ន។ - រៀបចំចាត់ចែង និងដឹកនាំការអនុវត្តន៍យុទ្ធសាស្រ្ត ទៅតាមផែនការ ដើម្បីជម្រុញការលក់ លើផលិតផលឥណទានទានប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន និង ឥណទានទោចក្រយាន្តយន។ - អនុវត្តផែនការដោយត្រួតពិនិត្យវាយតម្លៃលទ្ធផលការងារ និង ដោះស្រាយរាល់បញ្ហាក្នុងរង្វង់ តួនាទីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់។ - ចូលរួមក្នុងការជ្រើសរើស និងបង្ហាត់បង្រៀនចំណេះដឹងដល់បុគ្គលិកក្រោមសាខា និងផ្នែកដែល ពាក់ព័ន្ធ ធានាឲ្យមានសមត្ថភាពពេញលេញ ក្នុងការអនុវត្តផលិតផលឥណទានទានប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន និង ឥណទានទោចក្រយាន្តយន។ - រៀបចំរបាយការណ៍ជូនអ្នកគ្រប់គ្រង និងអនុវត្តតាមការចាត់តាំងរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំផ្ទាល់។ - ត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំថ្ងៃលើការលក់របស់សាខា ដើម្បីធ្វើការតាមដានលទ្ធផលឲ្យគោរពតាមផែនការ រួមរបស់ស្ថាប័ន។ - សហការ និងសម្របសម្រួលជាមួយអ្នកវិភាគឥណទាន ដើម្បីពន្លឿនការអនុម័ឥណទាន របស់សាខា ។ - ដឹកនាំ ចាត់ចែង នូវយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយជាក្រុមជាប្រចាំតាមទីផ្សាគោលដៅ ឬតាមដៃគូរអាជីវកម្ម។
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Manager |
 • Sales-Financial
Posted on : 09 Apr 2020

CTP CAMBODIA TRACTOR PARTS (ស៊ី ធី ភី ផ្គត់ផ្គង់គ្រឿងបន្លាស់ គ្រឿងចក្រ) ( Wholesale/Retail )
• ទទួលភ្ញៀវ ដោយមានភាពរួសរាយរាក់ទាក់ • ដោះស្រាយ និងសំរបសំរួលជាមួយអតិថិជនពេលមានបញ្ហា • សសេរវិក័យបត្រ័ និងវេចខ្ចប់ទំនិញជូនភ្ញៀវ • ទទួលការកម្មង់ទំនិញពីអតិថិជន តាមទូរសព្ទ័ និងរៀបចំទំនិញជួនអតិថិជន • ការងារ ផ្សេងទៀតផ្តល់ដោយប្រធានផ្នែក បញ្ជាក់ ៖ - បេក្ខជនដែលជានិស្សិត និង មានជីវភាពគ្រួសារក្រោមមធ្យម ឪពុកម្តាយ ជាកសិករ មានជីវភាពខ្វះខាត នឹងមានអទិភាពជាប់ អោយចូលធ្វើការងារ។ - សំរាប់បេក្ខជនមកពីខេត្ត ក្រុមហ៊ុននឹងផ្តល់ជូនកន្លែងស្នាក់នៅ ក្រោយចប់ដំណាក់កាលសាកល្បង 3ខែ - សំរាប់បុគ្គលិក ធ្នើម អាចមានឳកាសក្លាយជា ប្រធានសាខា ឬ ជាតំណាងលក់ របស់ក្រុមហ៊ុននៅតាមខេត្ត ដែលអាចទទួលប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែចាំពី 2000$ ឡើងទៅ។
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Sales-Showroom
Posted on : 09 Apr 2020

First Solutions (Cambodia) Co.,Ltd ( Human Resources )
- Take commercial photography - Take Videography - Design Template
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Marketing-Digital
Posted on : 09 Apr 2020

KT Express Logistic Co., Ltd ( Wholesale/Retail )
Job Description: • Handle cash, credit, and check transactions with customers • Travel with Delivery Team to collect payment (cash/cheque) from customers as per schedules & locations • Print and hand out invoice/receipt/credit note/debit note to customers • Perform payment clearing in system • Maintain safe and deposit collection to company’s bank account • Prepare Payment Collection Report, AR Aging Report, and other reports of transactions for Line Manager • Ensure no counterfeit bills are received from customers • Assist Line Manager in handling petty cash transactions and reports • Other tasks as assigned by Line Manager
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Accounting
Posted on : 09 Apr 2020

Okoone ( Information Technology )
The role Okoone is currently seeking for a highly motivated Project Manager to deliver world-class web and mobile projects by gathering client requirements, defining market positioning, establishing business and functional scopes, envisioning technical solution, supervising UI/UX product designing and leading teams of mobile, web and QA software engineers. Responsibilities - Establish project technical and functional specifications by gathering and validating client business and technical requirements, conducting market researches and studying business drivers - Supervise the design of mobile and web products’ user interface (UI) and user experience (UX) based on technical and functional specifications - Lead the exploration, evaluation, and design of technical solutions from a technology and system architecture standpoint in conjunction with of Solution Architects - Supervise the development of mobile and web projects by formulating objectives, planning project life-cycle deliverable and resource availability, preparing and maintaining specifications documents in dedicated web-based internal systems, tracking action items, conducting design and implementation reviews, researching and resolving issues, escalating issues to project stakeholders, and coordinating project with interested stakeholders - Ensure high-quality of project deliverable by writing and completing test plans along with QA team, and maintaining project and technical documentation when deemed necessary. - Accomplish work requirements by orienting, training, assigning, scheduling, coaching team members, following production, productivity, quality, and customer-service standards, and identifying process improvements - Provides project status reports by collecting, analyzing, summarizing data and trends and updating project road-map - Update job knowledge by tracking technology and project management trends, participating in educational opportunities, and reading professional publications Extra cookie points: - Google Analytics experience and understanding of the SEO and content audit process is a plus - Proficiency with Linux OS command lines is a plus. - Knowledge and experience of software versioning techniques and tools (Git) - Experience working in a startup environment What we offer: - Fast growing company - High impact international projects - Advanced training on development best practices, agile project management methodologies and tools - International and multicultural working environment - Opportunity to quickly grow strong business and technical expertise - Competitive salary package and benefits - Easy working hours, 5 days per week, 8 hours per day Application: - Interested applicants should send CV and cover letter to jobs@okoone.com - Shortlisted candidates will be invited for an interview (face-to-face or remote via Skype) - A portfolio of project delivery will be asked during the interview
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Manager |
 • IT-Software
Posted on : 09 Apr 2020

Fast Grow ( Information Technology )
- Liaise directly with guests to ensure their well-being, comfort, satisfaction and that perfection of service is attained. - Greet all guests and all patrons in a warm and welcoming - At all times, conduct himself in a manner reflects the competence and professionalism of the manager - Be able to control and manage inventory via site minder and E-commerce. - Be responsible for all Front Office Operation. For example: Train, supervise and support front desk staff, including bellboy. - Handle complaints and specific customers’ requests. - Keep the hotel standard of service toward guest at all times. - Ensure good communication and cooperation between Front Office department and other departments.
 • Full Time |
 • Battambang |
 • Manager |
 • Front-office
Posted on : 09 Apr 2020

Cambodia Asia Bank ( Banking-Finance-Investment )
Key Responsibilities: • • Promotes and sale loan products • Collect and investigate documents for loan assessment • Analyze borrowers’ business plans and financial status • Make field visit, appraise collateral and writ loan analysis report • Build and maintain good relationship with clients and authority officers • Perform duties as assigned
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • Sales and Marketing
Posted on : 09 Apr 2020

Urgent

Iota Asia ( Information Technology )
Duties • Work on developing Java web/Mobile application for our clients in Asia region and Europe • Read and analyze functional specifications provided by customers • Implement according to the functional and technical requirements • Fix bugs raised by customers or by the teams • Write technical documentation in English. • Communicate with managers and other team members
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Other |
 • IT-Software
Posted on : 09 Apr 2020

PLAN-B (Cambodia) Co.,Ltd ( Information Technology )
Job Description : -Help architect and develop solutions for enterprise-level challenges such as supporting multiple clients with reskinnable codebases, registration/authentication with shared backends and help ensure timely delivery with reusable, reliable codes. - A cross-disciplined person who is not afraid of maintaining a production application whilst capable of learning new technologies and putting them into practical use. -Work with developers on-and-offsite across different development environments such as web, CMS, and backend service teams. -Mobile-specific functionality, such as location, push notifications, camera interaction, and cross-app interaction. - Mobile security standards and best practices. - Optimizing apps for performance -Friendly with Git / Version Control
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Senior Executive |
 • IT-Software
Posted on : 09 Apr 2020

Urgent

FTB Bank ( Banking-Finance-Investment )
- ថែទំនិងរកានូវសនាិសុខ សណ្តា បធ្ន់ ាប់ និងសុវរថិភា្េ ជូនអរិែិជនទងំ ខាងកនុង និងខាងម្ៅ មដើរបផ្ី ាល់នូវជំមនឿទុកចិរា ជូនអរិែិជន កដ៏ ូចសាធ្នរណជន - មរៀបចំស្រួលចំណរមចញ-ចូល ជូនអរិែិជនទងំ ខាងកនុង និងខាងម្ៅ របស់ធនាគារ ឲ្យមានមរៀបរបប តារលកខណៈបមចេកមទស - ស្រួលចំណរមចញ-ចូល និងមធវើចរាចរណ៍ ឲ្យបានទនម់ េលមវលា ធ្ននាបាននូវភា្េរនិ កកសទះចរាចរណ៍ មៅរខុ ការយាិ ល័យ - ជួយរកា និងថែទឧំ បករណ៍-សមាារ និងសារមេើភ្ណ័ ឌទងំ អស់របស់ការយាិ ល័យធនាគារ មោយធ្ននាបាននូវដំមណើរការលអ មដើរបបី ម្រជើ ូនអរិែិជន - ជួយស្រួល និងមលើកោកឧ់ បករណ៍-សមាារ សកសារ និងកិចេការបម្រ្ើបរិបរាិការ្បំងៃំែររបស់ធនាគារ កដ៏ ូចអរិែិជន ថដលរកកានកា់ រយាិ ល័យធនាគារ មដើរបធ្នី នាបាននូវសនាិសុខ សុវរថិភា្េ និងការបម្រលើ អ - ទទួលសាវគរន៍រាកទ់ កជ់ ូនអរិែជិ នមចញ-ចូល និងចងអុលបងាាញម្ពះមៅកានក់ ថនាងបម្រតាើ ររ្រូវការ ជូនអរិែិជន ្បកប មោយភា្េរសួ រាយ រាកទ់ ក់ និងវជ្ជិាជីវៈខពស់ - បម្រកើ ិចេការមផ្េងៗមទៀរ ថដលពាកេ់ ន័ ធកនុងរួនាទីជូនអរិែិជន ថដលអម្ាើញរកដល់ការយាិ ល័យធនាគារ ។
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Other |
 • Driver/Security
Posted on : 09 Apr 2020

Chailease ( Banking-Finance-Investment )
Receptionist Duties: • Greeting and welcome customers walk in and call in • Assisting in customers need related company service information and others • Delivery customer message to the right team Admin Duties: • Assisting in checking office stationery quotation • Assisting in office stationery purchasing • Assisting in office stationery controlling • Other tasks as assigned
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Administrative
Posted on : 09 Apr 2020

Cambodia Air Catering Services Ltd ( Food and Beverage )
- Assist store officer to control the product. - Daily update stock in and stock out - Prepare monthly and weekly stock report - Handle loading inventory in the warehouse. - Organize and maintain record of the warehouse. - Update warehouse information report to manager. - Other duties as assigned
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Stock/Inventory Control
Posted on : 09 Apr 2020

MekongNet ( Telecomunication )
• Meet Sales target as assigned by the management • Maintain and build up relationship with customers at the assigned area • Lead generation: conduct cold-call and visit customers • Evaluate opportunity to maximize business outcome. • Follow up and update sales status. • Make quotation, proposal and negotiate with customers in order to close sales • Understand the products of the company and customer’s requirement • Observe and report on competitor’s products and activities • Key in customer information and requirement in sales pipeline and report • Prepare daily and weekly sales report to the management • Participate in sales promotion activities
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Sales and Marketing
Posted on : 09 Apr 2020

Wise-Concetti Ltd ( Translation-Interpretation )
We are looking for a full-time freelance Translator for English to Khmer language pair. This is the flexible full-time position that you can work everywhere as long as you own a PC/Laptop with stable internet access. We give priority to those who are living in Phnom Penh area for closer contact to our team if needed. The major responsibilities of this position are: - Doing the translation, editing, reviewing, proof-reading…transfer the meaning in the source language into the target language in order to produce a text that is in accordance with the rules of the linguistic system. - Adaptability and flexibility, as well as the ability to make effective use of all available resources, are key to this role. - The texts to be translated will be from English into Khmer and vice versa, and there is the substantial amount of editing to be done on texts written in English and Khmer. - Other duties as assigned by the Project Manager.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Translation/Interpretation
Posted on : 09 Apr 2020

ALLWEB ( Information Technology )
• Bachelor of Science degree in Software Engineering or a related discipline (Computer Engineering, Computer Science, etc.) • 1+ year related software development work experience • Analyzing the code base and assessing risks from a security perspective • Writing clean, fast to a high standard • Remediating security vulnerabilities in the code base and implementing best practices • Bringing security considerations and requirements to software implementation • Participating in regular security reviews for deployments and testing • Handling tasks and managing priorities on development project
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • IT-Network-Sys-DB Admin
Posted on : 09 Apr 2020

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!