Sort by

ANAKUT HERANHVATHO PLC. ( Banking-Finance-Investment )
- សិក្សា និងអនុវត្តឲ្យបានល្អ ត្រឹមត្រូវ ច្បាស់លាស់ និងអភិវឌ្ឍឲ្យទាន់សម័យជានិច្ចនូវ គោលការណ៍ នីតិវិធី និងសេចក្តីណែនាំ នានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងតួនាទីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ - អនុវត្តកិច្ចការឥណទានក្នុងតំបន់ដែលខ្លួនទទួលខុសត្រូវដោយធានាអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវ ច្បាស់លាស់ និងប្រកបដោយ ប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ក្នុងការចុះផ្សព្វផ្សាយ ការប្រមូលឥណទាន និងការដោះស្រាយបំណុល - មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយបុគ្គលិក និងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម្បី កសាងកេរិ៍្តឈ្មោះ វប្បធម៌ល្អប្រពៃរបស់ខ្លួន និងគ្រឹះស្ថាន - ការងារពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតត្រូវបានបែងចែកដោយប្រធានសាមី។
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Other |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 16 Jul 2019

Asia Cash Express PLC, Asiaweiluy ( Banking-Finance-Investment )
1. Recruit New Business Partner to increase our Payroll Partner 2. Work closely with corporate partners such SME, FMCG by providing payroll. 3. Working with both private and public sector for signing MOU as ACE New Payroll Partner. 4. Work closely with Technical Team to ensure the launch of new payroll partner successfully. 5. Work closely with Marketing Team for Trade Letter and Marketing Activities and Material. 6. Research and monitor all competitor products to avoid our market share drop. 7. Provide Training and educate to internal staff and ACE Agent. 8. Complaint handling and problem solving 9. Built ACE Reputation into Market. 10. Initiate and design the promotion to grow Revenue for Company. 11. Develops specific plans to ensure revenue growth payroll partner. 12. Regular visit our Business Partner and ACE Agent for ensure sale volume increase after MOU Signed Off. 13. Regular field visit with RSM to reinforce Agent. 14. Develop and maintain deeper relationships with strategic partners both internal and external, becoming a trusted advisor to them. 15. Prepare and delivery presentation to existing and new business partner and all Agency. 16. Report and Perform tasks assigned by Management.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Senior Manager |
 • Sales-Corporate
Posted on : 15 Jul 2019

Land & Houses (Cambodia) Investment ( Real Estate/Property )
- Answer incoming phone call, make call transferring, and recording of calls detail. - Welcome incoming guests for PPL Tower and guide them to relevant department. - Responsible for viewing of PPL office and apartment. - Help type document for other department when needed. - Record of daily incident report. - Prepare payment request for fix monthly expenses. - Prepare cleaning duties for Cleaner. - Assist office administration work as assigned by management.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • Front-office
Posted on : 15 Jul 2019

Sangam Resort ( Hotel-Resort-Travel )
Management 1. Motivation staffs for doing the job. 2. Manage and control all AP, and related party in the company. 3. Review all purchasing and payment documents. 4. Doing job planning for team. 5. Monitor and follow up staffs work under supervision. 6. Organize all documents in proper manner and safe place. 7. Manage staff under supervision. 8. Do others management jobs. Transactions 1. Review suppliers invoice and posting AP batch into Sage system. 2. Review payment voucher (PV) and posting AP payment batch into Sage. 3. Review and verify on payment voucher to make sure it has enough supporting documents and accuracy of cash payment. 4. Review all recording of Purchasing order, AP receipt and invoice entry in the Sage system. 5. Review and verify on daily purchasing request. 6. Review and very on internal usage item in the company. 7. Preparing cost calculation worksheet and control. 8. Doing annual budget plan with management. 9. Do other transactions assigned by managements. Reports 1. Prepare AP vendor report. 2. Prepare AP aging report. 3. Preparing expenses report comparing with budget plan. 4. Monthly cash reconciliation report. 5. Other report assigned by management.
 • Full Time |
 • Oddor Meanchey |
 • Senior Executive |
 • General-Cost Accounting
Posted on : 15 Jul 2019

SambathSoda international ( Manufacturing-Production )
1. Handle petty cash. 2. Monitor bill to customers and invoices from supplier. 3. Records daily transactions. 4. Prepare monthly payroll. 5. Check stock records and make sure it accurate. 6. Proper filling all account documents. 7. Prepare monthly, yearly income and expenses report. 8. Perform other duties needed.
 • Full Time |
 • Siem Reap |
 • Fresh/Entry Level |
 • Accounting
Posted on : 15 Jul 2019

Sangam Resort ( Hotel-Resort-Travel )
N/A
 • Full Time |
 • Oddor Meanchey |
 • Junior Executive |
 • Civil Engineering-Construction
Posted on : 15 Jul 2019

LY HOUR PAY PRO PLC ( Banking-Finance-Investment )
• Design interfaces & build Android Payment-based Mobile Applications. • Collaborate with cross-functional Teams to analyze, design & plan for new features. • Build & publish applications in app stores. • Ensure new & legacy applications meet quality standards. • Research & suggest new mobile products, applications & protocols. • Stay up-to-date with new technology trends & implement new technologies to maximize application performance.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • IT-Software
Posted on : 15 Jul 2019

MekongNet ( Telecomunication )
• Design databases for the purpose of data entry, processing and analysis. • Support Customer service to solve problem. • Develop new feature on billing system if need. • Write script to generate report in case of Billing System does not have existing report in required format.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • IT-Software
Posted on : 15 Jul 2019

Urgent

Chao Ting International Real Estate Co., Ltd ( Construction-Building-Architecture )
• Verify bills of quantities prepared by Civil QS Engineer. • Prepare tender documents and price estimates. • Prepare tender comparison and technical evaluation. • Prepare contracts through coordination with design team and operation team to determine the specification of materials, scope and duration of work of each subcontractor. • Checks progress billings prepared by QS Engineer. • Measure and value the work done on site by the subcontractors. • Directly reporting to QS Manager.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Senior Executive |
 • Engineering
Posted on : 15 Jul 2019

Urgent

RDG Solutions ( Information Technology )
Responsibilities • Develop dynamic web project using CMS or PHP framework. • Customize or develop animation for website using CSS3, JavaScript, jQuery etc. • Analyze and understand project requirement and propose solution. • Code and Deploy project in a Cross-Platform, Cross-Browser Environment. • Using source control (Git) • Maintaining existing customer’s web project daily
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Junior Executive |
 • IT-Network-Sys-DB Admin
Posted on : 15 Jul 2019

AnAnA Computer ( Information Technology )
• Correctly record and label all received PC/Laptops/other hardware and its physical conditions and packaging and properly store them in appropriate/assigned space • Assess software issues and recommend solution and service pricing • Install software and troubleshoot software issues for customers at both AnAnA Service Center and outside • Consult and ask for advices from Software Supervisor in case of meeting difficult software issues or difficult operational issues • Properly pack the repaired laptop/PC/hardware and give to Customer Service Team • Prepare and send daily/weekly/monthly report to Software Supervisor
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • IT-Software
Posted on : 15 Jul 2019

MekongNet ( Telecomunication )
• Design databases for the purpose of data entry, processing and analysis. • Support Customer service to solve problem. • Develop new feature on billing system if need. • Write script to generate report in case of Billing System does not have existing report in required format.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Fresh/Entry Level |
 • IT-Software
Posted on : 15 Jul 2019

Urgent

Camsvjob ( Consulting Business )
• Consolidate and review monthly and annual tax submission in compliance with laws and regulations within timeframe for all companies in the Group. • Build relationships and interact with tax officers. • Manage and coordinate tax queries and tax audits from GDT. • Manage tax planning for all companies in the Group, provide innovative tax solution to complex tax issues. • Review import tax issues. • Identify and mitigate tax risks. • Supervise tax accountant in tax compliance related matters and assess the performance. • Coach and train accountants in the group in tax preparation. • Maintain sufficient tax provision on general ledger and prepare tax related data requests. • Improve processes by developing or implementing best practices. • Protect company financial information and confidentiality. • Fully responsible for safe keeping and updating of all legal documents.
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Manager |
 • Audit and Taxation
Posted on : 15 Jul 2019

KT Express Logistics Co., Ltd. ( Wholesale/Retail )
• Ensure all required reports are implemented and proper tracked (FSS & WS Call card) • Ensure brand availability and visibility target are made by DRs/Sup/WS Exc. • Ensure the canvassing plan is followed by Supervisor, WS Executive and DSR-TL • Ensure the stock rotation through FIFO to minimize D&D collection is executed by Field Force. • Ensure monthly area volume is achieved by DR/Sup/WS Exc. • Ensure the area distribution target is achieved. • Ensure & monitor the excellence execution of any programs giving to the market are on time in full. • Ensure Pricing compliance to trade by conducting price check during market visit • Provide competitive activities report to Line Manager and BAT Officers on time in full. • Develop and maintain strong relationship with key trade partner to gain solid support for BAT Brands. • Ensure all relevant permanent merchandising units are monitored
 • Full Time |
 • Phnom Penh |
 • Manager |
 • Sales and Marketing
Posted on : 15 Jul 2019

Urgent

CHAMROEUN MICROFINANCE plc ( Banking-Finance-Investment )
- ផ្សព្វផ្សាយឱ្យបានទូលំទូលាយនូវផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់គ្រឹះស្ថានចម្រើន ដើម្បីទាក់ទាញដៃគូសក្តានុពលទៅតាម តំបន់គោលដៅ - វាយតម្លៃដៃគូ និងទ្រព្យធានាប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព - សម្របសម្រួលដំណើរការនៃការបញ្ចេញឥណទាន - ត្រួតពិនិត្យ និងរក្សាគុណភាពឥណទានក្រោយពេលផ្តល់កម្ចីដល់ដៃគូសម្របសម្រួលការងារដទៃទៀតតាមការចាត់ចែង របស់អ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទាល់ ក្នុងក្របខណ្ឌគ្រឹះស្ថានចម្រើន - ធ្វើការផ្សេងៗទៀតតាមការចាត់តាំងរបស់អ្នកគ្រប់គ្រង។
 • Full Time |
 • Battambang |
 • Other |
 • Credit/Loan/Saving
Posted on : 15 Jul 2019

Stay in construction!!!

Stay in construction!!!